Bugünden 1930'a 5,502,563 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 26 ARALIK 2002 PERŞEMBE 16 1 £jJ_JJPJV •"* JL XJJN cumtv(acumhuriyet.com.tr GüNÜN FîLMLERİ Derviş Bey 15.15 TRTINT Melodram f»i\ Kandavalııkıağaaılesınınçocuklarmınacıbı- ^ O ' ten fırtınalı aşklannın ovkusu Şenf Goren ın Safa Onal'ın senaryosundan çektığı fılmde toprak- lannı yoksul ko>lulere dağıtmaya kalkan Denış Be>. gerçek va^amla bağdaşma\an bır masal kah- raınanını andınyor Oyn Kadır tnanır, Melıke Zo- bu Ahu Tuğba, Erol faş Husevın Pe>da (1978) Hayaüm... 17.00 Flash TV Melodram t»^t\ Gozlen gormeven bır kızla. aşik oldugu bes- 'flr tecının acıklı ovkusu Muzaffer Aslan ın fıl- mınde Turkân Şorav Cuneyt Arkın, Munır Ozkul, Gulgun Erdem \e Kavhan \ ıldızoğlu var (1970) PoJis KatiB 21.00 CNBC-e Gerilim Altın Palmiye ve Uîuslararası Eleştirmenler ödüllüfilm, Taviani kardeşlere büyiik ün getirdi Çobanhktandil uzmanlığına . (Cop Killers)-Bır çok vasadışı ı^e bulaşan de- dektıf O'Connor'tn kapısına polıs katılı oldu- ğunu ıddıa eden bır adam dadanır O Connor her ne kadar ona ınanmasa da adamın tanık olduğu bazı olav - lann açığa çıkmasını ıstemedıf ı ıçın onu e\ ıne hap- seder \on Roberto Faenza Oyn Har\e> Keıtel Nı- coleGarcıa John L>don (1983 IiaKa 100 dk) Günahkar 22.10 MovıeMax Gerilim ©(Fraılt>) - Fenton Vleeks FBI a başvurarak karde^ı Adam ın bır serı katıl olduğunu sov- ler Onagore FBFınaradığı Tanrfmn Ellen adlı sen katıl kardeşıdır Bıll Pa.\ton'un hem vonetıp hem de başrolde oynadığı fılmde sanatçıva. Matt- hev. McConaugheyeşlıkedı\or(2001 \BD 95dk) 23.55 /M.Max/Babam... Aynntıyanda Curse ofthe... 24.00 CNBC-e Guldurü O . (Curse Of The Pink Panther) - Vlufemş C lose- vzx au"nun kaybolu^uyla buyuk bır huzura kavu- şan polıs şefı Dreyfus un mutluluğu tazla uzun sur- mez Teşkılatın önemlı ısımlen Clobeau nun akıbe- tınıDrevfus un araştırmasinı ıstemektedır K-abıibdo- lu gunlenn \enıden başlayacağını anlavan Dre\ fus da uyanıklık eder \e lnterpol un bılgısa\an Mdous u dunvadakı en becenksız polısı bulması ıçın program- lar Yort Blake Edw.ards Oyn Ted\&ass. Da\ıd Nı- ven. RobertWagner(1983 ^BD-Ingıltere 109 dk) KarYağsa 00.05 TRT 1 Duygusal fT7\ (LetitSmw*)-Bırbırlenneaşık gençbırkızve v 3 ' bır delıkanlınm vollan oğTenımlennı tamala- dıktan bonra avnhr \ ıllar sonra genç kız bır baş- kasıvla evlenmeye karar \enr Ancak genç adam buna engel olur ve tekrar bıraraya gelırler \on Adam Marcus Oyn Kıpp Marcus A.lıce D\lan. Knstopher Scott Feıdel (1999 ABD 90 dk) © © © O iabana izleyin Orta Değmez Q )erh TV Senisi - "Babam ve Us- tam". yırmı yaşına kadar okuma yazma bılmedığı halde şımdı bır dıl bılımı uzmaru olan, Sardun- yalı çoban Gavina Ledda'nın gerçek oykusunu anlatıyor Babası, henuz altı yaşınday- ken Gavıno'yu okuldan alır Başka seçeneğı yoktur, eğıtım, zengınlere özgu bır ayncalıktır ve Ga\ ıno çoban olmak zorun- dadır Okuldan alırunca, çocuk- luğunu ve ergenlık çağının bü- yuk bölumunu dağlarda babası- nın koyunlanru guderek ve munzevı bır yaşam surerek ge- çırır Ga\ıno, Sardunya'dan aynl- maya çalışır, ama babası ona ıh- tıyacı olan yazılı nzayı vermez Bu arada babası davarlarmı sa- tar, kızını hızmetçılık yapmaya, oğullannı da çahşmaya yollar Daha sonra sıra Gavıno'nun or- duya yazılması ve bır meslek oğrenmesıne gelır Bo>lece ba- bası Gavıno'ya oğretmenlık ederek ılkokul dıploması aldınr ve onun gonullu olarak orduya katılmasını sağlar Ga\ıno yıl- tv8 18.45 Gürsel konuk TV Servisi - "Sesli Düşü- nenler"e, yazar Nedim Gursel konuk oluyor SedefKabaş"ın hazırlayıp sunduğu yapımda Gursel, edebıyat - tanh ılışkı- sını değerlendınyor CNNTürk 21.10 'Soru Cevap' TV Servisi - Yavuz Baydar "Soru Cevap"ta, DYP Lıden Mehmet \ğar'ı ağırlıyor Canlı olarak ekrana gelen yapımda. DYP ve Turkıye'de yaşanan gelışmeler uzenne konuşuluyor TKT2 23.35 'Sanat-tan' TV Servisi - Sunuculuğunu OzlemYtort'unustlendığı "Sa- nat-tan"da, plastık sanatlar da- lında Sedat Sımavı odulunü kazanan Gülsün Karamustafa ve doğumunun 100 yılında anılan yazar Safiye Erol ıle ıl- gıh bolumler ekrana gelıyor LstanT, çoban - Gavina Leddanın gerçek >aşamından sinemaya uyarlandj. lar sonra. ordudayken lıse dıplo- masını alır \e unıversıteye gıt- meye karar \enr Eve dondu- ğunde babası onu gene çoban yapar. ama Gavıno gen donme- ye azımlıdır Fılmın başında ve sonunda kendısı de gorunen Ledda, 194O'lı yıllann sonunda oku- mak ısteyen bır koylü çocuğuy- du Budanebabasının,nede ıl- kel Sardunya toplumunun anla- >abıleceğıbırıstektı Çocuğun, yaylalardakı uzayıp gıden yal- nızlığı sırasında çektığı zıhru ış- kenceler, sonunda kaçışı ve okumuş bır adama donuşmesı- nın anlatılış tarzı De Sica ıle Rossellini'run savaş sonrası be- nımsedıklen yenı-gerçekçı ge- lenekiere çok şey borçludur Ledda'nın otobıyografık ro- manından yola çıkılarak hazır- lanan \ e aslında TV ıçın çekı- len "Babam ve UstanT, 1977 yılında Cannes'da hem Altın Palmıye'yı hem de Uluslarara- sı Eleştırmenler Odulu'nu ka- zanan ılk fılm olmuş ve Tavı- anı'lere dunya çapında un ka- zandırmıştı Mo\ieMax 23 55 Babam ve Ustam - My FatherMyMaster/Yö- netmen: Vittorio - Pa- olo Taviani / Oyuncular Saverio Marconi, Omero Antonutti, Marcella Mlchalengeli, Stanko Molnar, Fabri- zio Forte, Gavino Led- da, Nanni Moretti / 1977 Italya, 117 dakıka. RlHl Sl KlLTl R VESA\AT VAKFI "ÖLÛMVSİfl 18MUSÜA" RUHİSU SANAT GEÇESİ "TÜRKÜLER İMECESİ" PROGRAM 1 . Bölüm • Ruhi SlTnun Sesınden "Merhaba" _ - #SeldaBAĞCAN • Ruhi Su Dosüar Kor(»u • Muammer Ketencioğiu AKP iktidannm ilk altı haftası TV Servisi - Hahık Şahin'ın hazırlayıp sunduğu "Yüksek Si>aset" programında bu hafta, AKP hukumetının ılk altı haftası değerlendınhyor Prof Dr TanerBerksoy ve Prof Dr Yümaz Esmer'm konuk oldugu programda, "AKP iktidar ama ne kadar başanh", "2002 AKP'nin yıh mı", "2002'de ekonomi nasd bir rota idedi" gıbı sorulara yanıt aranıyor Programın yönetmenı Murat Aktaş • tv8, 23.00 'Suya Dönüşen Emek' belgeselinde Melen Çayıprojesi TV Servisi - "Melen Sistemi Büyfik tstanbul İçme Suyu Projesi w nı konu alan belgesel yapım "Suva Dönüşen Emek" ılk bölumuyle ekranda Belgeselde, Akçakoca'dan denıze dökülen Buyuk Melen Çayı suyunun Istanbul'a taşınması \e antılarak ıçme suyuna donüştüruhnesınm hedeflendığı projenın geldığı nokta anlatılıyor DSİ tarafından gerçekleştınlen ve 2040 yıluıa kadar lstanbul'un su sorunu çozmeyı amaçlayan projenın yer aldığı hattan gorüntûler de yer alıyor. • TRT 2, 20.30 6 Ocak 2003 Pazanesi Saat: 20.00 A.K.M. Bünik Salon MEDYA NOTU EMRE KONGAR Medya Yeniden Yapılanabilecek mi? - V Medyanın yeniden yapılan- masının ılk adımı olan "gunah çıkarma" çabaları ortaya çıkın- ca dertial rakıp grupların yazar- ları bu konuda da bırbırlerını eleştırmeye başladılar Aslında bu tepkılerın neden- len oldukça anlaşılabılır nıtelık taşıyordu Medya gruplan çok uzun za- mandan berı hem medya sahı- bı olmayan otekı ozel teşebbus sahıplerıyle, hem de kendı ara- larında sert bır haksız rekabet savaşı yaşıyorlardı Dolayısıyla hemen hemen butun medya gruplannın bırbır- len ıle gorulecek hesabı vardı Devletten alınan elektrık santralları, ıhalelen gıbı "rant paylaştmı" savaşı dışında da, ozellıkle gazete dağıtımlan ko- nusunda çok cıddı somnlar ya- şanmıştı Uzan grubunun çıkardığı S- tar gazetesının ucuzfiyatlasa- tışından rahatsız olan Doğan Medya grubu bu gazetenın da- ğıtımını reddetmış, bunun uze- nne de Uzan grubu Doğan Grubu'nun tum dağıtım şırke- tını transfer ederek karşı atağa geçmıştı Bilgin Grubu nun Etibank sorununu yaşayarak. elındekı bağımsız dağıtım şırketını yrtır- mesınden sonra, Doğan Gru- bu, basın konusunda kendı da- ğıtımını yapan Star dışında bır dağıtım tekelı oluşturmuştu Daha sonra Bılgın Grubu'na ortak olan Turgay Cıner'ın Park Holding'ının getırdığı ye- nı sermaye ıle Sabah grubu, Karamehmet ın Çukurova grubunun çıkardığı Akşam ga- zetesı ıle de ışbırlığı yaparak, yeniden kendı dağıtım şırketını hayata geçırdı Butun bu savaş sırasında Doğan grubu gazetelen ıle Uzan grubu arasında da Mo- torola ve Doğan Grubu'nun banka ışlemlen konulanndaay- rı bır çatışma yaşandı Doğan grubunun POAŞ'ı al- ması ıle ortaya çıkan durum hakkında da POAŞ hısselerı- nın değerlerı konusunda Çu- kurova grubunun gazetesı Ak- şam'da cıddı ıthamlar yer aldı Doğan grubunun Hürriyet gazetesı de batan bankalann oykulennı yayınlayarak bu sa- vaşı surdurdu Işte goz gozu gormeyen bu "medya savaşlan" çerçevesın- de, Ergun Babahan'ın Sabah gazetesınde yayınlanan, med- yanın yeniden yapılanmasına yonelık yazılan (kı okuıianm bu yazılann bu sutunda da ozet- lendığını anımsayacaklar) Hür- riyet'te Fatih Altaylı'nın "Sen önce kendi patronuna bak" mealındekı eleştırılen ıle karşı- laştı Buna karşılık Ertuğrul Oz- kök'un Hürriyet'te medya şantajı ve medya mafyası ko- nusundakı eleştırılen de (kı okurlarım, bu sutunda bunların da ozetlendığını anımsayacak- lar) Akşam'da Tuncay Öz- kan'ın Sabah'ta ilker Sarı- er'ın ve Star'da Umur Ta- lu'nun eleştınlerı ıle karşılaştı Talu, Star'da yazdığı yazıda, Hurriyet'ın manşetten kullan- dığı haberlerie, Doğan grubu- nun iş Bankası uzennden PO- AŞ yoluyla temas oluşturduğu CHP nın Genel Başkanf nın bır yakının sızdırdığı bılgılere da- yalı olarak Erdal Inönü'nun kuracağı yenı partının onunun kesıldığını anımsattı Aslında gerek Babahan'ın gerekse Ozkök un medya hakkında yazdıkları doğruydu Her ne kadar onlara yoneltı- len eleştınler gerçeklık payı ta- şıyorduysa da, bu eleştınlerın gerçekçı olmalan Babahan'ın ve Ozkök un soyledıklerının yanı medya konusundakı eleş- tırılennın doğruluklannı ortadan kaldırmıyordu Işte butun bu toz duman ara- sında bugun medyadakı hol- dıng gruplannı şoyle sıralamak olanaklı gorunuyor Hürriyet, Milliyet, Radikal, CNN-Turk, Kanal D sahıbı Doğan Grubu. Sabah ve atv sahıbı Bilgın- Ciner grubu Akşam ve Show tv sahıbı Karamehmet grubu Star gazetesı ve Star kanal- lan sahıbı Uzan grubu Bunların dışında, dıncı med- ya, Cumhuriyet ve bır de Ha- berturk kanalı ve bu kanalın çı- kardığı gazete var Cumhuriyet, Cumhuriyet Vakfı'nın sahıp oldugu ısım hakkına dayalı olan edıtoryal bağımsızlığını korumak kaydıy- la kurduğu holdıngı butun ser- maye gruplanna açtı Doğan grubu, Ciner grubu ve Karamehmet grubu Cum- huriyet holdınge sermaye kat- kısında bulundu Devam edeceğım ekongar -; cumhuriyet. com.tr;www.kongar.org Tv PROGRAMLARI . Bölüm «KARDEŞTÜRKÜLER SanatYönetmenı. Mümtaz SEVINÇ • Sunucu MumtazSEVINÇ Btkder Biletbc s<m$ Ucrktzknndt Ruhi Su Kultür ve Sanat Vckfinda A.KM Gışelennde saiûmktaûu RLHI Sı kı m R \ E SANAT \ « « Tel: (0216) 454 15 55 www.biletix.com T.C. KUITUR BAKANUĞ!'M\ KATKILAR1YLA 08 30 Kahvaltı Saatı (Canlı) 10.00 film- Esır Hayat 11.30 Yedrtepe Istanbul 12.30 Nasıl EvdeKaldım 13.00 HaberBultenı 13.25 Aşkın Gu- cu 14.15 Nısan Yağmuru 15.05 Benımle Oynar Mısın'? 15.35 Çızgı Fılm Ağaçkakan VVoody 16 00 Çızgı Fılm Ay Savaşçısı 16 30 Dızı Sevgılı Raymond 17.00 Fılm: Ah Dede Vah De- de 18.00 Haber 18.30 Bızım Evın Hallen 19.05 Yedı Numa- ra 20.00 Haberler 20.38 Spor Haberlerı 20.43 Hava Durumu 20.45 En Son Babalar Duyar 21.40Mıhrıban 22.35 Gezelım Gorelım 23.05 Turku Turku Turkıyern 00.05 Yabancı Film: Kar Yağsa (0 312 490 43 00) 10.35 Saglık Olsun (Canlıl 11.10 Kent Yaşam (Canlı) 12.10 Ekono- mi 12.35 İş Gunu 13.00 Ha- berler 13.35 Dunya Gunde- mı 14.10 Yurt Bultenı 14.35 Gune Duşen 14.40 Spor 15.10 Çerçeve (Canlı) 16.10 TBMM'den 17.55 Hava Du- rumu 18.00 Haberter 18.10 Dunya Gundemı 18.30 Gu- nun Konusu 19.00 Haberler 20.00 Akşama Doğru 20^0 Belgesel Suya Donuşen E- mek 21.10 Dosya 22.00 Ha- berler 22.10 SatırArası 22.55 ingılızce Haberler 23.00 Gun Bıterken 23.35 Sanat-tan 24.00 Haberler 00.10 Jazz Rock (0212 259 72 75) 3 ¥ V Kahvalt: * " Haberien 09.30 Çızgı Fılm Mınık Ejderler 10.00 Çızgı Fılm Sıhırfı Taş 10.30 Sabah Keyfı 13.00 Gun Ortası 13.30 Çızgı Fılm Mınık Ejderler 14.00 Çızgı Fılm Sıhırlı Taş 14.30AdenZ'ye 17.30 Dızı Manmar 18.30 Dı- zı Aşkın Yolları 19.30 Haber Bultenı 20.25 S- por Haberien 20.30 Dı- zı Zerda 21.45 Dızı Yeter Anne 23.00 Sıya- set Meydanı 02.00 Ho- medrom 02.30 A dan Z'ye 05.35 Uzaklar (0 212354 30 00) jğk 07.00 G L 9TT . <î ne Merha- ba 0845 Dınamık Sabahlar 09.00 Sa- mantha 10.00 Dızı Ca- mılla 11.00 Dızı Yalan Ruzgân 12.00 Dızı Sı- dıka 13.00 Kadın'ca 15.00 Yeriı Fılm: Ya- ban 16.45 Dızı Çırkın Betty 17.45 Dızı Delı Yurek 19.00 Ana Ha- ber 20.00 Spor 20.15 DunyaTatlısı 21.15 Ka- rar Anı 23.30 Soz Mec- lısı 02.15 Haber Hattı 02 45 Yabancı Fılm: Mafya Patronu 04.30 Yerlı Film: Kötu Ka- der (0 212 355 01 01) www.p«rareklam.com.tr • (0212) 293 89 78 KUSLflR (TlECLİSİ a «ral* - DJKJT»Sİ15 X « 2 0 » 26 Sıj!*-FKseW»T0:30 I KEHT OYDNCDLABI '2 Ü»M j %Sırça Kümes•]ç Yıidız Kenter-Hakan Gerçek Yaza " Tennessee Wıllıams Guneş Berberoğlu-Engın Hepılerı 4,10 Ocak Saat 20 30 5, UOcakSaaL 1500 Yazan Murathan Mungan 27 Aralık Saat 20 30 EFES Klsrn ; ISMAIL AVCI"Yaşama Sevinci ve Sonsuzluk" 09-27 Arahk 2002 E F E S P'dsen'in kültür ve sanata katkıları artarak sürecek. 'Cumhunyet Sevgı«' '00110 Kız ve ZİRAAT BANKASI TÜNEL SANAT GALERİSİ Tel: (0212) 251 42 48 ıPszar ve Pazartesı hanç hergun 10 00 19 00 saatlen arası açıktır; YEDITEPE OYUNCULARI / R. AHMET NURİ SEKIZİNCİ HİSSE'İ ŞAİ//A EMIR 9 Ara iık 2002-9 Ocak 2003 2Ö8/2O3 H KARSI SES-1883 ORTAOYUNCULARISTtKLAL CAD NO 140 TEL. (0 212) 251 18 65-66 FAX (O 212) 244 43 27 Ferhan Şcnsoy'un BİRİ BİZİ DİKİZLİYOR RÖNTGENCİLERE %IO İNDİRİMLİ GÜLDÜRU CUMA-CUMARTESİ 20.00 / PAZAR IS.OOve 18.00 Ferhan Şenjoy FERHANGİ ŞEYLER Ferhan Şe FELEK BIR GUN SALAKKEN 0 9 OCAK Persembe Saat. 20 00 16 OCAK Persemte Saat 20 00 Bilet Satış/Rezervasyon: Ortaoyuncular Gişesi / 0 212 25118 65-68 Yöneten: Hadi Camen Komedi 2 lölüm T galatea avlu tapas 38 - 48 milyon Sofyalı sok. Tûneı Babyior yam 29254 30 Her Cuma, C.tesi: 20.30; Pazar: 15.30 , HADİÇAMANTİYATROSÜ fEFES | Tel: (0-212) 24617 77-219 36 29 v E F E S PUsen'in kültür ve sanata katkıları artarak sürecek. S ISTANBUL £ GECELERİ ° llanlarınız Için 11(0 212) 293 89 78 perareklam8superonl ne com 27 A -^LI EXHarem ^|( Latin Show)VrSfc 3.^-2495363 DOSTLARIYU Yenıden Buluşuyor GELENEKSEL ÇAT1 Yılbaşt Kuüamaian 24 - 31 Aralık îa Btr hafta boyunca sürecek. ÇAT1 Şımdı çok iatogüzel (O212) 2 5 1 OO OO * j£; İlanlarınız İçin ^ (0212) 293 89 78 perareklam@perareklam com tr perareklam@superonlıne com vvv^vv perareklam com tr * 07.00 Bu SabahO9.1O Duma Duma Dum 09.50 Çızgı Fılm Nınja Kaplumbağalar 10.20 Çızgı Fılm Şırınler 10.50 Mutfakta Keyıf 11.00 Sabah Sabah Seda Sayan 13.00 Ha- berler 13.20 Dızı AşkMeleğı 14.20 Dızı EyvahKı- zımBuyudu 15.30 Çızgı Fılm TaşDevrı 16.00 Çız- gı Fılm Tom ve Jerry 16.30 Sevımlı Kahramanlar 17.30 Knor Lezzet Kulubu 17.40 Dızı Vay Anam Vay 18.30 Dızı Ruhsar 19.30 Ana Haber Bultenı 20.15 Gunun Yorumu 20.20 Spor 20.30 Fılm Gıbı 21.45 Dızı Berıvan 23.00 Arena 00.30 O Anlatıyor 01.30 Yabancı Fılnv Aşk ve Kın 04.30 Trafık 05.30 Sıgaranın ZararlarıfO 272 215 51 11) 06.30 Gune Başlarken (Canlı) 09.05 Ekonomi09.45Spor 10.10SaglıkRa- poru 11.10 Yakın Plan 11.35 Er.en.i- Petrol-Gaz 12.00 Gunun Içınden 12.35 Spor 13.10 Haberler 13.45 Ekonomi 14.10 NTV'yeSorun 15.10 Yakın Plan 15.35 Spor 16.10 Dunya ya Bakış 16.35 Ekonomi 17.00 Anahtar 17.45 Gece Gunduz 18.10 Spor Saatı 19.00 Akşam Haberien 20.05 Yakın Plan 20.30 Gundem Dışı 21.05 Eko Dıyalog 22.05 Ipucu 23 00 24 Saat 00.30 Motorspor (0 212 335 00 00) 07 00 Çızgı Dunyası 08.30 Metın Uca ıle Gu- naydın Turkıye 09.30 Çızgı Fılm Pokemon 10 00YaşanacakÇokŞeyVar11.10Dızı Aş- kın Peşınde 12.20 Yeriı Fılm: Seven Ne Yap- maz 13.50 Gormedıklerınız Duymadıklarınız 14.50 Gerçek Hayatlar 15.45 En Buyuk Yanşma Bu Yanş- ma 16.20 Çızgı Fılm Super Kahramnlar 17.50 Pas- saparola 19.00 Haberler 19 40 Yabancı Fılnv Uzay Kaçıkları 21.30 Yabancı Fılm: Kaçacak Yer Yok 23 15 Ateş Hattı 01.50 Gece Hattı (0 212 448 80 00) Statvmax 07.30 Kral TV Muzık Programı 18.30 W Yerh Film: Menekşe Gozler 20.00 Haber 20.40 Dızı Kayıp Dunya 21.40 Magazın Star Lıfe 23.00 Dızı Cennet 24.00 Kral TV Muzık (0 212 448 80 00) 06.00 Haberler 08.00 Yenı Gun 09.10 Parametre 10.45 Özel Sektor 12.15 Pa- rametre 13.00 Ajans 14.40 Art Info 15.20 6 Vıtes 16.15 Kobı Gundemı 17.00Manşet 18.15 Art-lnfo 18.30 Stıl 19.00 Bu gun 20 00 beşNbırK 20.45 Spor Ana Haber 21.10 Soru Cevap 21.55 KışHavası 22.05 32 Gun 23.00 Edıtor 00.30 Stıl (0 212 478 50 00) 06.20 Fılm Fırtınalı Sokaklar07.45 Fılm Işte Denız 09.30 Dızı Aşk Ruzgan 10.25 Yabancı Fılm Arlette 12.20 Yabancı Fılm Amelıe 14.15 Yabancı Fılm Darbe Darbe Ustu- ne 15.55 Yabancı Fılm Hayvan Fabnkası 17.30 Dızı Aşk Ruzgan ia30 Başka Yerde Yok 20.00 Cıne 5 Ha- ber 21 00 Yabancı Fılm Bır An Içın 22.55 Fılm Dun- yanın Derdı00.50 Fantasy (0212 33615 15) 09.00 Papatya Falı 11.00 Gonul Bah- [ çesı 14.00 Khpart 17.00 Yerli Film: Ha- yatım Sana Feda 18.30 Dızı Hemşe- nm 19.30 Flash Haber 20.00 Merkez Masa 20.30 Dızı Bu Sevda Bıtmez 21 30 Magazın Devrıyesı 22.30 Yabancı Film- Cenaze ve Duğun 24.00 Gerçek Kesıt 01.00 Yabancı Fılm Cenaze ve Du ğun (Tekrar) (0 212 256 82 82) 09.30 Dızı Eltıler 10.30 EsraÖzmenle Her Sabah 12.00 Haberler 12.30 Dızı Iç Gu- vey Bılly 13.00 Dızı Sahte Dunyalar 14.00 Kadının Sesı 16.00 Dızı Gunah 17.00 Dızı Zor Ba- ba18.00Dızı GuzelVırgınıa 19.00 Ana Haber 20.15 Çocuklar Duymasın 22.15 Delıboran Destanı 23.30 Dızı Sevdım Senı Bır Kere 00.30 Gece Haberı 01.00 Kadının Sesı 03.00 Her Sabah (0212 454 56 00) 09 30 Haberler 09.35 Eko- nomı Sohbetı 10.35 Guncel Saglık 11.35 Satırarası 12.35 Gunun içınden 13.35 Gunun Içın- den 14.00 Haber Bultenı 14.35 A B ye Doğru 15.00 Haberler 15.20 Ekonomi 15 35 Satır Arası 16.20 Ekonomi 16.35 Ekonomi 3 Seans 17.20 Spor 17.30 Dunya Raporu 18.15 Spor 18.45 Seslı Duşunenler 19.30 Dızı Bızım Ev 20.00 Ana Haber Bultenı 21 00 Yabancı Film: Demır Maskelı Adam 23.00 Yuksek Sıyaset 00 30 Haber Aktıf 01.30 Avru- pa Aktuel (0 212 288 57 52) ı 1 07.00 Seyır İULUSALKANALİ Defterı 08.45 Kurtuluş Sa- vaşı Gunlugu 09.00 Gunun Içınden 09.45 Spor Haberien 10.05 Gundem 10.20 Gune Bakış 11.05 Turkıye de Bugun 11.30 Koyden Kentten 12.10 Ruh Sağhğımız 13.00 Haberler 13.30 Bılım Ansıklopedısı 14.00 Gunun Içın den 16.15 Dunya Turu 17.00 Haber- ler 17.15 Spor Haberlerı 17.30 Emek Dunyası 18.00 Haberler 18.15 Gunun Konuğu 19.05 Tanm ve Yaşam 19.30 Ana Haber 21.00 Gunun Yorumu 21.30 Fıkır Meydanı 23.00 Son Nokta (0 212 251 50 90) - • 9 U 09.00 AnkaraKulısı 09.15 J g R Teknık Analız 10.00 Pıya- 3 E L 2 K sa Ekranı 10.45 Vadelı İş "*~- lemler 11.45 PortfoyYo- netımı 12.00 Fınans Cafe 12.45 Unlu- lerle Ekonomi 14.00 Pıyasa Ekranı 14.45 Ankara Kulusı 15.15 Analız 15.30 Analıstler Soruyor 16.00 Son Baskı 17.45 Gunden Kalanlar 18.00 Dızı Chıcago Hope 19.00 Dızı Seın- feld 19.30 Dızı It s Mans Worid 20.00 Dızı AllyMcBeal 21.00 Yabancı Film: Polis Katıli 23.00 Dızı 24 24.00 Ya- bancı Fılm: Curse Of The Pınk Pan- ter 02.00 Dızı Ally Mc Beal 03.00 Fılm Cop Kıllers (0 212 330 01 01) 21:05 EKODİYALOG Asaf Savaş Akot Denız Gokçe - Ege Coıtsen 2002 yılı değerlendırmesı 22.*05 BELGESEL JPUCU Masumıyel 8 yıl sonro gelen adolet 23K» 24 SAAT Bonu Guven-Mırgun Cabas bugün www.ntvmsnbc.com
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog