Bugünden 1930'a 5,502,563 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 26 ARALIK 2002 PERŞEMBE 14 J V U L J I LJXÎ. kultur@cumhuriyet.com.tr N< tlhan Erşahin yeni kurduğu müzik şirketi Nublu'dan iki albüm çıkardı ew "Vbrk'un Jazzland'iMURAT BEŞER Yer Hotel Mercury, saat saba- hın 10'u. Gece Babylon'da sah- neye çıkmış ve ardından sabaha kadar sohbete dalmış müzisyenin sabah mahmurluğu henüz üzerin- de. Karanlık, sigara dumanlı bar ortamının etkilerini henüz üze- rinden atamamış tlhan Erşahin.. dağınık saçlan ve şış gözleriyle. yani gerçek bir caz müzisyeni görüntüsüyle karşımızda. Love TVk) ve Harikalar Diyan adlı iki yeni albüm birden çıkaran Erşa- hin ile sütlü müsliden oluşmuş mütevazı bir kahvalh eşliğinde konuştuk. - Müzisyenlik yaşamında çok üretken bir dönem geçiriyorsun. tki albüm birden çıkardün. Bir- birine hiç benzemeyen bu Ud at- bümü. eşzamanfa olarak nasd ger- çekleştirdin? JOLHAN ERŞAHİN - Son yap- tığım albümün üzerinden yakla- şık dört yıl geçti. New York'ta ya- şadığım yerin alt katında arkadaş- larla canlı çalışmalar, 'jam sessi- on'lar gerçekleştirdiğimiz stüd- yo türü bir yer var, hayatımın son birkaç yılı burada çalışarak geç- ti ve bu arada epeyce malzeme biriktirdim. Buraya çok müzisyen arkadaşım geldi ve birlikte çal- dık. Hem Wax Poetic projesini, hem de sonradan eklenen yeni projeleri bir arada yürütme şan- sım oldu. Içinde ritmin ve melodinin yoğun olduğu bir doğaçlama ruhu ge- lişmeye başladı bu sürede. Birbirin- den bağımsız tarzlar bir arada gelişir- ken, Hüsnü (Şenlendirici) de geldi Amerikaya'ya ve birlikte turne yaptık. Her şey iç içe geçti. Bir neden bu. Ikincisi, benim albümlerim hep deği- şik şirketlerden çıkmıştı. Ama böyle- sinin pek iyi olmadığını düşünerek bir şirket kurdum; adı Nublu (www. nub- hı.net) ve çahşmalann ikisı de buradan çıktı. - Nubhı, zaman içinde bir konsepte mi oturacak. yoksa değişik taüar içer- meyi mi amaç edinecek? ERŞAHİN- Ben öncelikle kendi ça- hşmalanmı çıkarmayı hedefliyorum. Zaman neler gösterir bilinmez, ama bu 'ove Trio' belki daha güçlü bir albüm. Çünkü çok iyi müzisyenler eşlik ediyor. Ama 'Harikalar Diyan'nın uluslararası arenada nasıl tepkiler alacağını şimdiden pek kestiremiyorum" diyen îlhan Erşahin'in yakında piyasada olacak bir stüdyo çalışması da bulunuyor: Nublu Presents The Temple Of Soul Sessions Vol. 1 ve Vol. 2. Aynca, birini Erik Truffaz'la gerçekleştirdiği üç albüm de sırada bekliyor. şirketin değişik tatlan kucaklamasını is- terim. Benim müziğimde elektronik de var, caz. dans ve etnik de var. Ken- dimizi Norveç'in Jazzland'ine benze- tiyoruz. Biz New York'un Jazzland'iyiz. 'Tepkiler olumlu...' - Şirketinin değişik coğrafya ve din- leyicilere seslenen bu ilk iki albümüne, dinleyiciler ve eleştirmenler nasıl tep- kiler verdiler? ERŞAHİN - Bana ve yakın çevreme gelen görüşlerin tamamı olumluydu. Bunlardan biri daha caz içı, diğeri et- nik seven kulaklara sesleniyor. Bunla- nn içinde Love Trio belkı daha güçlü bir albüm. Çünkü çok iyi müzisyenler eşlik ediyor. Ama Harikalar Diyan'nın uluslararası arenada nasıl tepkiler ala- cağını şimdiden pek kestiremiyorum. - DJ Logk son derece yenilikçi ve çok Uginç bir müzisyen. Love Trio'ya nasıl kanldı? ERŞAHİN - Love Trio'nun ön çalış- malannı yaptığım stüdyoda Logic de remiks çalışmalan yapıyordu. 0nun işi 12'de bitiyor, sonra stüdyoyu ben devralıyor ve sabaha kadar çalı- şıyordum. Bu tam altı ay sürdü. Bu gecelerin birinde Logic de kaldı ve üzerinde çalıştığım par- çayı çok beğendi. Derken arka- daş olduk ve Nublu'da iki kez sahneye çıktı. Albümume davet edince de memnuniyetle kabul et- ti. Böylece DJ Logic Love Trio'nun müzisyenlerinden biri oldu. 'New York çok tutucu' - New York gibi bir yerde bir Türkve caz müzisyeniohnakna- sıl bir şey? ERŞAHİN - Orası çok tutucu bir yer. Belli bazı ölçülerindışın- daysanız kabul edümeniz çok zor. Orada da caz dünyası bo- zulmalar, çürümeleryaşıyor, Op- kı buradakı politıkagibi. 11 Ey- lül olaylannın ardından da sıkm- tılı günler yaşandı tabii, ama kı- sa sürede bu olumsuz etki orta- dan kaldınldı. Ben oranın stan- dart cazından bir süre sonra sı- kılmaya başladım. Zaten o yüz- den Wax Poetic gibi elektronik modern konseptleri içine alan ya da kendi ülkemden bir şeyleri kattığım Harikalar Diyan gibi albüm projeleri çıktı. - tki yeni albümün daha yolda olduğunu duyduk. Biraz onlar- dan söz edebilir misiniz? ERŞAHİN-Adlan NubhıPre- sents The Temple Of Soul Sessi- ons VoL 1 ve VoL 2. Bu iki çahşmayı beş arkadaş birlikte yaptık. Tümüyle stüdyo albümü, ama toplu olarak kay- dedilmedi. Sanatçılar tek tek kayda girdiler ve tamamlanması epey uzun sürdü. Thor Madsen ve Charles Std- la gibi daha önce birlikte çalıştığım müzisyen ve yapımcılann yanı sıra iki yerel rapçi ve başka eşlikçi müzisyen- ler de bulundu bu albümde. Tüm bes- teler Thor Madsen, Charles Stella, Da- nieJ VYyatt, Avram Gleitsman ve bana ait. Yaİanda piyasada olacak. Bunla- nn dışında aslında üç albüm daha var sırada bekleyen. Birini ErikTruffaz ile gerçekleştırdik. Love Trio'dan biraz faıklı. - Merakla bekleyeceğiz bu albümle- ride~ Çalışanlar, 80yaşındaki milyoner Ruth Lilly y ye 80 hrmızı gülden oluşan bir buketle teşekkür ettiler Şiir dergisine 100 milyon dolarlıkbağış ENGİNAŞKIN Yüzlerce şiir dergisinin yayımlandığı Ame- rika'da, parasal gücü yerinde ve okur yığını 15 bini aşan birkaç büyük dergi dışında, şiir dergileri yanıp sönen yıldızlan andınr. 1 ya da 3 yıllık bir yayın süresi ardından, düzine- lerce şiir dergisinin kapandığına tanık olur şi- irseverler. Dergilerini kapatmak zorunda ka- lan şiir tutkunu aynı yayıncılann, olanaksızlık- lan göğüsleyerek yeni dergiler çıkardıklannı görürüz. Yayın yaşamına 1912 yılında başlayan ve tarihsel bir saygınlığa kavuşmuş olan "Po- etry" dergisi, "American Poetry Review" gi- bi çok okurlu dergilerin ortaya çıkmasıyla, kendi alçakgönüllü kuytusunda sıkıntılı ya- şamını sürdürenlere katılmıştı. "Poetry" der- gisinin 1920'lerdeki altın çağında, sayfala- nnda görünen gencecik ozanlar arasında Ez- ra Pound, T.S. EKot, Marienne Moore, VVafla- ce Stevens ve VVTDiam CartosVVUUams gibi im- zalar yer alıyordu. Bu ozanlann, daha sonra- lan dünya şiirini yücelten dev yetenekler ol- duğunu görmüştü Amerikalı şiirseverler. Gör- kemli yıllann ardından, küçücük bir apart- man odasına sığınmaya zorlanan "Poetry" dergisi, 4 kişilik yayın ekibiyle şiirin erdem- li sesini duyurmayı sürdürdü. . • 60 yıl önce ' Poetry'ye bir düzine şiir yollayan Ruth Lilly'nin hiçbir şiiri yayımlanmamasına karşnı bağışladığı yabıız faiz olarak yılda 7 milyon dolar kazanç sağlayacak olan 100 milyon dolar 'Poetry' dergisini parasal darboğazdan kurtanyor. 90 yıldır Chicago kentinde yayımlanmakta olan dergi, artık yepyeni ve görkemli bir yapıya kavuşuyor. Kasım 2002 ortalarmda, aralık sayısının yo- ğun uğraşlan içinde çahşmakta olan Genel Ya- yın Müdürü Joseph Parisi, çalan telefonun alıcısmı kulağına götürdüğünde inanılması güç bir sürpriz yaşadı. Telefonun öbür ucun- daki kişi, dev ABD ilaç ve kimya ürünleri fir- ması "EHLflly"nin baş avukatıydı ve bu avu- kat "Poetry" şiir dergisine 100 milyon dolar- lık bir bağış bırakıldığını duyuruyordu. Joseph Parisi, 100 milyon dolarlık bağışı bırakanın, "EILffly" fırmasmın baş kahtcısı şiirsever Ruth Lffly olduğunu öğrendi. 80 yaşındaki milyo- ner şiirsever büyükannenin 100 milyon dolar- lık bağışı, dergi emekçilerini neredeyse ruh- sal bir saynhğa zorlayacaktı. Joseph Parisi ve emekçi arkadaşlan, coşkulan yatıştıktan son- ra şiirsever büyükanneye 80 kırmızı gülden oluşan bir buketle teşekkür ettiler. Yalnız fa- iz olarak dergiye yılda 7 milyon dolar kazanç sağlayacak olan 100 milyon dolarlık bağış "Poetry" dergisinin parasal dar boğaza veda edeceğini belirliyordu. 90 yıldır Chicago ken- tinde yayımlanmakta olan "Poetry*, artık yep- yeni ve görkemli bir yapıya kavuşacaktı. "Dün- yanın en varsd yaym kuruluşlan" arasına ka- tılan dergınin, birçok şiirsel tasanlara öncü- lük yapacağım belirtiyor dergi genel yayın yönetmem. 'SHr Ulusu'nun Chlcago'dakl utkusu Joseph Parisi, hep parasızlık çeken ozanla- ra el uzatacağını, onlann ilk yapıt çıkarma sorununu hemen çözeceğini belirtiyor. Chi- cago'da lise yazın öğretmenleri için "şiir site- leri" oluşturacak olan genel yayın yönetme- ni, "şiirin yadsınmaz görkemini" çok boyut- lu projelerle sunmayı umuyor. "Poetry" der- gisinin gelecek tasanlan içinde şunlar yer ala- cak: 1 - Politikaya atılmayı düşünen öğretmenle- ri ve ozanlan desteklemek. 2- Her yıl 100 milyon şiir kitabı satın alıp halka ücretsiz dağıtmak. 3- Şiiri yayunlanan her ozana, ücretsiz sağ- lık sigortası. Genel yayın yönetmem Joseph Parisi, bir şa- kacı ozanın şöyle bir öneride bulunduğuna dik- kati çekti: "Pasifik Okyanusu ortasındaki Marshall Adası CumhuriyetTni satın alsak çok hoş ohır. Bu adanın 'gayri safi iç üretim değeri' 90 mflyon dolar olduğu için adaya ko- layca sahip olur ve dünyaıun ilk 'Şiir Cumhu- riyeti'ni ilan ederiz." Kuzey Amerika'da, ken- dilerini özgün bir evrenin bireyleri olarak gö- ren ve sanatsal çe\Telerini "bir ulus" diye de- ğerlendiren ozanlar, "Şür Ulusu"nun Chica- go'daki utkusunu kıvançla kutluyorlar. 100 milyon dolarlık bağışı "Poetry" dergi- sine duyuran "LiDy" firmasınm avoıkatı, şiir- sever büyükannenin 60 yıl önce dergiye bir düzine şiir yolladığını ve bu şiirlerin hiçbiri- nin basılmadığını söylediğini belirtiyor. Yarışmayı Özel Yeni İsviçre Hastanesi düzenliyor Sanat Edebiyat ÖdülleriKühürServisi-ÖzelYeni İs- viçre Hastanesinin düzenle- diği 2002 - 2003 Sanat Edebi- yat ödüllerinin başvurulan de- vam ediyor. Türk sanat ve ede- bıyatına yeni yapıtlann katıl- masmı özendirmek, yeni ve genç eğilimleri temsil etmek için tasarlanan yanşma bu yıl için tiyatro dalmda oyun, si- rema dahnda film senaryosu \e edebiyat dalında şiir olarak belirlendi. Tiyatro dalında yanşacak eserlerin hiçbir konu sınırla- ması yok. Özgün ve yeni ça- lışmalarla katılmaları gere- ken yanşmacılann eserleri- nin daha önce başka hiçbir yerde sahnelenmemiş olması gerekiyor. Tiyatro dalındaki jüri Ahmet LevendoğJu, Ha- yv&Asılyazıcı, Nesrin Kazan- kaya, Zühal Ergen ve Mehsa Gürpmar'dan oluşuyor. Konu sınırlaması olmayan fılm senaryosu alanındaki ya- pıtlann da klasik tiyatro tek- niğine asgari düzeyde uygun olarak düzenlenmiş olması gerekiyor. Yanşmanın bu alan- daki seçimleri Rutkay Aziz, Zeki Ökten, Vecdi Sayar, Ma- cit Koper ve Raşit Çelike- zer'den oluşanjüri tarafından yapılacak. Şiir seçimleri Ahmet Ok- ta>;EnverErcan,Türgay Kan- türk, Doç. Baki AsUtürk ve Metin Cengiz'in yapacağı de- ğerlendırme sonucunda seçi- lecek. Şiir dalında yanşmaya katılacak olan eserlerin bü- tünlük açısından bir şiir kita- bı niteliği taşıması gerekiyor. Yanşmanın son başvuru tari- hi 15 Şubat 2003 olarak be- hıtendi. (0 216 575 26 66) Joe Strummer yaşamını yitirdi 50 yaşındaki sanatçuun kalp krizi geçirdiği saıuhyor. LONDRA(BBQ- Efsanevi punk - rock topluluğu 'The Clash'in kurucu üyelerinden Joe Strummer, geçen pazar evinde fenalaştı ve yaşamını yitirdi. Kalp krizi geçirdiği sanılan 50 yaşındaki sanatçının ölüm nedeni, yapılan inceleme sonucu açıklığa kavuşacak. Üçüncü albümleri için çalışmalannı sürdüren 'The Mescaleros Strummer' adlı yeni topluluğuyla tngiltere çapmda gerçekJeştirdiği turne kasım ayında son bulan sanatçının, şubat ayında Güney Afrika Robben Adası'nda AIDS hastalan yaranna düzenlenen konsere katılacağı duyurulmuştu. Strummer, Mandela için yapılan şarkıya imza atan sanatçılardan biriydi. Iş Sanatta ^Yaşamın Üç Yüzü' • Kültür Senisi -Tiyatro Stüdyosu, 8 Ocak 2003'ten ıtibaren. Iş Sanat'ta yeni oyunlan 'Yaşamın Üç Yüzü' ile izleyici karşısına çıkacak. O>om yazarlığı alanında uluslararası boyutta başanyı yakalarruş Yasmina Reza'mn son yapıtı olan 'Yaşamın Üç Yüzü'nü, Cetin tpekkaya Türkçeye çevirmiş. Ahmet Levendoğlu'nun yönettiği oyunda Yasemin Alkaya, Mutlu Güney, Mehlika Balkan ve Ömer Çolakoğlu rol ahyorlar.rO 212 310 86 13) Ayşegül Yüksel'den bildiri • Kühiir Ser\isi - Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ayşegül Yüksel, '5. Türk Kültürü Kongresi'nde, 'Cumhuriyet Dönemi Türk Tiyatrosunun Dünü, Bugünü, Geleceği' konulu bir bildiri sundu.Yüksel, 1960'larda yükseliş sürecinı tamamlayan Türk tiyatrosunun duraklama dönemine girdiğini belirterek bu tıkanıklığın aşılması için topluluklardan yazarlarına, sanatçılanndan yöneticilerine herkesin çok bilinçli adımlar atmak zorunda olduğunu söyledi. Prof. Dr. Yüksel, "Yeni bir yasal çerçeve içinde özel ve ödenekli tiyatrolann konumlan, haklan. görevleri ile bu kurumlar karşısında devletin görevleri belirlenmeli, ondan sonra da özellikle genç yazarlara ve genç topluluklara yönelik özendinci hamlelere gidilmelidir" dedi. Yüksel, 6O'lı yıllarda çok yetenekli sanatçılar yetiştiğini, ancak bu dönemin sonunda tiyatro dünyasının, parlak bireysel çıkışlar sayılmazsa genel olarak bir rehavet içine girdiğini söyledi. 1 Kültür Servisi - îş Sanat Kültür Merkezi, her ay düzenlediği şiir dınletilerini bugün saat 19.30'da Türk edebiyatmın ünlü şairi ve hece şiirinin ustası Ahmet Muhip Dıranas'a aynlan 'Aşklar Uçup Gitmiş Olmalı Bir Yazla' başlıklı geceyle sürdürüyor. Atılla Birkıye'nin hazırlayıp Mehmet Birkiye'nin sahneye uyarladığı dinletinin müzik dırektörü Serdar Yalçın. Tiyatro sanatçılan Tilbe Saran, Metin Belgin ve Bülent Emin Yarar, gecede Dıranas'ın şiirlerini Serdar Yalçın'ın piyanosu eşliğinde seslendirecek. Kristin Saleri resim sergisi • Kültür Servisi - Antik Sanat Galerisi, 12 Ocak 2003 tarihine dek, Kristin Saleri retrospektif resim sergisine ev sahipliği yapacak. Sergiyle, Saleri'nin, 1950"lerin sonlanndan günümüze, değişik dönemlerine aıt, ru\al üzerine yağlıboya 51 yapıtı sanatseverlerle buluşuyor. Saleri, bol ödüllü bir ressam. Sergide yer alan 'Balıkçının Sevdasf adlı tablo, sanatçıya ödül getiren yapıtlanndan. Resim eğitimine lise öğrencisiyken Prof. De Mille'den ders alarak başlayan Saleri, İDGSA'da Feyhaman Duran'ın öğrencisi oldu. Çalışmalanna 1951-59 yıllan arasında yurtdışında Andre Lothe atölyesinde devam etti. Kristin Saleri, sanat yaşamını Istanbul"da sürdürüyor. (0212 224 7414) Bilkenfte yeni yıl konseri • ANKARA (ANKA) - Bılkent Senfoni Orkestrası yeni yıla, 28 Aralık günü Bilkent Konser Salonu'nda vereceği konserle giriyor. "Yeni Yıl Konseri'nde, 'Johann Strauss 2' ve Josef Strauss'un sevilen vals ve polkalan sunulacak. Orkestrayı, Westphalia Yeni Filarmoni ve Sarayevo Filarmoni Orkestralannın müzik direktörü olan Johannes Wildner yönetecek. TÜRK DÜNYASI SİNEMA GÖNLERİ • MUAMMERKARACA TÎYATROSU'nda 13.00'te Bulgarlarm SıcakRüzgârian' ve 15.30da 'Feffini' adlı filmler, 19.00 da 'Azerba>can Sineması Günü' kapsarrunda 'Sen Hep Benimlesin' adlı belgesel ve 'Özge Valdt' adlı filmin gösterimi. (0 212 252 44 56) • MSÜ StNEMA - TV MERKEZİ'nde 15.30'da'Acayip' adlı filmin gösterimi. (0 212 252 16 00) • ATATÜRKKİTAPLIĞrnda 18.00'de 'KKTC BelgeseDeri'. (0 212 249 09 45) • TARIK ZAFER TUNAYA KLXTÜR MERKEZİnde 14.00'te 'Çahkuşu', 16.30'da 'Süreyya', 19.30'da 'BaturBayan' adh filmlerin gösterimi. (0 212 293 12 70) M TARIK ZAFER TUNAYA TOPLANTI SALONU'nda 16.00"da 'Azerbaj-can BelgeseDeri'. (0 212 293 12 70) '
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog