Bugünden 1930'a 5,503,932 adet makaleKatalog


«
»

26 ARALIK 2002 PERŞEMBE CUMHURİYET SAYFA E K O J V O M I ekonomi®cumhuriyet.com.tr 13 Serdengeçti: Riskekarşı programa sarılalım Ekonomi Servisi - Merkez Bankası Başka- nı Süreyya Serdengeçti, Irak'a olası askeri bir op>erasyondan Türki- ye'nin etkileneceğini belirterek "Tabii ama biz kendi programımıza ne kadar sıkı sıkı sanb- yorsak, ne kadar kararb- hkla devam ediyorsak iş- te o ölçüde daha az etki- leniriz. Etkifcnme tabii ki olacakör ama yolu- muzdan dönmememiz gerekir'' dıye konuştu. Petrol fiyatlanndaki artış ve Irak'a olası as- keri operasyonun Türk ekonomisini nasıl etkile- yeceğinin sorulması üzerine Serdengeçti, kontrol edilemeyecek fi- yatlardan birinin enerji, digerinin tarun fiyatlan olduğunu kaydetti. Serdengeçti, dünya ül- kelerinde son 20 yıllık süreçte enflasyon oranı ne kadar yüksekse, bü- yüme oranının o kadar düşük olduğunun göz- lemlendiğıni bildirdi. Finans Dünyası dergi- sinin düzenlediği top- lantıda konuşan Serden- geçti, fıyat istikrannın sadece düşük enflasyon oranına ulaşmayı değil o oranın sürdürülmesini de kapsadığını belirtti. Serdengeçti, fiyat istik- rannın enflasyonu dü- şük seviyelerde tutmak anlamına da geldiğini söyledi. Enflasyonun 2003'te yüzde 20, daha sonra yüzde 12 ve tek haneli rakamlara doğru gidece- gi düşüncesinde olduğu- nu söyledi. Bakanlar Kurulu Taşıt alımından vazgeçildi ANKARA (Cumhuri- yet Bürosu) - Bakanlar Kurulu'nda Acil Eylem Planı çerçevesinde hü- kümetin alacağı tasarruf önlemleri de konuşuldu. Maliye Bakanı Kemal IJnakıtan. taşıt savur- ganhğına dikkat çeke- rek bu konudaki harca- malan azaltmak için azami özen gösterecek- lerini ifade etti. Başba- kan Yardımcısı ve Hü- kümet Sözcüsü Abdül- latif Şener de daha ön- ceki hükümetin öngör- düğü 2 bin 632 taşıtın alınmayacağını ifade ederek bu yolla 100 tril- yonluk bir tasarruf sağ- landığını ifade etti. AKP lideri ekonomik tablo ve Irak krizi nedeniyle 1 yılın çok sıkıntılı geçeceğini söyledi Erdoğan süreistedi• Olası bir Irak savaşının kur ve faizleri olumsuz etkilemesi beklenirken AKP lideri Erdoğan, kurumlar arasında kavga olduğunu belirterek hükümete 1 yıl süre f verilmesini istedi. Ekonomi Servisi - Olası bir Irak savaşının, kur ve fa- izleri olumsuz etkilemesi bekleniıken devletin iç borç stokunun yaklaşık çoğunluğunun değişken faizli Türk Lırası ve dövİ2 ile dövize endeksli kâğıtlardan oluşma- sı önemli bir faiz ve kur riski yaratıyor. AKP Genel Baş- kaıu Tayyip Erdoğan, ekonomık tablo ve Irak krizi nede- niyle 1 yılın çok sıkıntılı geçeceğini belirterek hükümete 1 yıllık süre verilmesini istedi. Erdoğan, Demiryol-Iş Sendikası'nın 50'nci kuruluş yıldönümü töreninde yaptığı konuşmada ekonomide tablonun ortada olduğunu belirtti. Irak krizine dikkat çeken Erdoğan, "Bu yıl en sıkmohdönemimiz olacak- ür" diye konuştu. Tam sağlıklı bir demokrasinin şu anda yaşatılamadığmı belirten Erdoğan, "Hâlâ kn- rumiar arasuıda sağbkh bir çahşma yok. Kurum ve kuraDar hâlâ birbirini tehdit eder durumda. Yöne- tenbirdemokrasidebuobnaz''dedı. Erdoğan, ka- mu işçilerinin ikramiye alacaklannın bayrama ye- tişmesini sağlayacaklan sözünü verdi. Faiz ve kur riski Olası bir Irak savaşı, kur ve faizleri olumsuz etkileyecek. ANKA'nın Hazine'den derlediği verilere göre, döviz borçlannın payı yüzde 18.1. Değişken faizli borçlar yüzde 43.9, dö- vize endeksli borçlann payı ise yüzde 14. Ilk 11 aylık dönemde sabit faizli kâğıtlann payında artış yaşanmasına rağmen hâlâ iç borç stokunun yüzde 75.4'ünü oluşturan bö- lüm değişken faizli Türk Lirası ve döviz ve dövize endeksli borçlardan oluşuyor. Bu ge- lişme de iç borç stokunun büyük bir bölü- münü döviz kurlan ve faizdeki gelişmele- rin etkisine doğrudan açık hale getiriyor. TANIL KÜÇÜK: SOMUT ADIM BEKLİYORUZ Ekonomi Servisi - Istanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tanıl Küçük, hükümetin, Acil Eylem Planı ve hükümet programında reel sektöre, olması gereken önemi verdiğini belir- terek, sanayiciler olarak memnuniyet- le karşıladıklan bu durumun somut adımlara dönüşmesini beklediklerini söyledi. 3 Kasım seçimlerinde halkın sorum- luluğu Recep Tayyip Erdoğan'a verdi- ğini belirten Küçük, "Sorumluluk sa- hibinin başında ol- ması, hükümeti çok daha güçlü kJacak- ür. Demokratik çer- çevede, açıklanması zor olan bu çeüşküi durum bir an önce ortadan kaldınlma- hdır" dedi. Tanıl Küçük, Er- doğan'ın konuk ola- rak katıldığı Istan- bul Sanayi Oda- sı'nın yılın son Mec- lis Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, yılın ilk dokuz ayın- ji kullanmak, prim ve vergi ödemek, rekabet ettiği ülkelerle eşit koşullarda finansman imkânma sahip olmak iste- diğinin altını çizen Küçük, elektrik fi- yatlannda yüzde 15-17 oramnda yapı- lacak indirimin yeterli bir oranda ol- madığım söyledi. Küçük, "Hükümet üyelerinin birbi- rinden farkh ve çetişen açıklamalaryap- malan, uygulamalarda zikzaklar çizen bir görüntü vermeJeri, ekonomi üzerin- de olumsuz etkflerini göstermekte ge- cikmemektedir. Hü- kümet, ekonomi po- litikasındaki önce- liklerini bir an önce beü'rlemeli ve bun- dan sonra kararsız- lıklara meydan ve- rümemelidir'' dedi. Küçük, Erdoğan'ın hükümetin ba- şuıda olması gerektiğini söyledL da hedefın üstünde gerçekleşen büyü- menin, esas olarak stok artışı ve ihra- cattaki artışla geldiğine dikkat çekerek, "iç talepte makul bir harekedenme <A- maz, yatınmlar daha olumlu bir seyre girmez ise 2003 yıh için öngöriilen bü- yüme ve enflasyon hedeflerinin zora gi- receği açıknr" diye konuştu. Sanayicılerin dünya fıyatlanyla ener- Sabancı'dan Erdoğan'a Bu arada, tSO toplantısında konu- şan işadamı Sakıp Sabancı, "Damdan düşenin halinden, damdan düşenler an- lar" diyerek Erdoğan'a."Damdan dü- şenler bir birimizle konuşuyoruz. Siz bizden daha büyük damdan düşesiniz. Çok büyük alımlar, sanmlar yaşamışsı- nız" dedi. Sabancı, Erdoğan'ın konuş- masından hoşnutluğunu "Bu akşam evime daha moralH gidecegim. Yeter ki latanhda kahnmasui ve hedeflerinevar- dırsm" sözleriyle dile getirdi. Sektörlerde Irak endisesi İSTANBUL (AA) - Turizm Yahnmcılan Derneği Başkanı Tavit Köletavitoğlu, ABD Başkanı Bush'a bu hafta ikinci bir mektup göndererek Irak'ta savaş olması durumun- da Türkiye'yi riskli ülkeler kategorisine koymamalannı isteyeceklerini bildirdi. Köletavitoğlu, savaşın, banş sektörü olan turizmi vuracağına işaret etti. 6.5 ay süren Körfez Savaşı su-asnıda Türkiye'ye gelen turist sayısımn yüzde 20 ve döviz ge- lirinin yüzde 35 azaldığını, fiyatlann yüz- de 50-60 oramnda aşağı çekildiğini kayde- den Köletavitoğlu, "Yıllariçindeteiafiedi- lemedi. 1991-2002 vdlan arasında Türk tu- rizmi birikunti olarak45 mflyar dolar kav - betti" dedi. ABD Başkanı Bush'a 1 ay ön- ce bir mektup yazdıklannı açıklayan Kö- letavitoğlu. ikinci bir mektup gönderecek- lerini söyledi. Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği Başkanı Timur Erk de savaş olması duru- munda ham petrolün fıyatının 35 dolara yükseleceğini ifade etti. Kimya sektörünün 7 milyar dolarlık yıllık ithal girdisi olduğu- na dikkat çeken Erk, Körfez Savaşı sırasın- da ithal girdi fiyatlannda yüzde 20-21 ora- mnda artış yaşandığını, aynı şeyin şimdi de olabileceğini söyledi. Erk, "Khnya sanayi- cflerine nafta türevleri olan hammadde gir- dilerini stoklamalannı önenuk" dedi. Sektörel Dernekler Platformu tcra Ku- rulu Başkanı Güngör Keşçi de gerek Irak, gerekse diğer komşu ülkelerle artmaya başlayan ticaretin savaş olması durumun- da kesilmesinin kaçımlmaz olduğuna dik- kat çekti. ESK'de sosyal kesim temsilcileri savaşın zararlannın büyük olacağı uyansında bulundu Ozilhaıı: Programda sapmalar var Ekonomik ve Sosyal Konsey, 21 ay ara- dan sonra Giil başkanhğında toplandı. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Ekonomik ve Sosyal Konsey'e (ESK) Irak'a yönelik olası bir operasyon ve iş güvencesi tartışmalan damgasını vur- du. Konsey toplantısına katılan sosyal kesim temsilcileri, savaşın Türkiye'ye büyük zarar vereceği uyansında bulu- nurken; Başbakan Abdullah Giü\ "Irak konusunda bütün alternatüleri ölçece- ğiz, kimseye vefa ve diyet borcumuz yok" diye konuştu. TÜStAD Başkanı Tuncay Ozilhan da "Olası bir savaş du- rumunda Türkiye'nin 20 milyar doiar- hk kaybı olur. ABD bize hibe yapmalT dedi. Başbakan Abdullah Gül başkanhğın- daki ESK toplantısı dün Ankara'da ya- pıldı. Toplantının açılışında konuşan Başbakan Abdullah Gül, hedeflerinin enflasyonu tek rakamlı seviyelere in- dirmek olduğunu söyledi. Daha sonra basına kapalı yapılan toplantıda savaşın kaçuııbnaz olması durumunda tüm al- ternatiflerin değerlendirihîiesi gerekti- ğini belirten sosyal kesim temsilcileri- ne. hükümet adına Gül yanıt verdi. Gül, "Irak konusunda bütün alternatifleri ölçecegiz, kimseye vefa ve diyet borcu- muz yoktur. Ama sizlerin önerilerini de dikkate alacağız" dedi. TÜSÎAD Başkam ÖziUıan'ın da ola- sı bir savaş durumunda, Türkiye'nin 20 milyar dolarlık bir kayba uğrayacağı. bu nedenle ABD'nin 15-20 milyar do- larlık bir hibe paketiyle Türkiye'yi des- teklemesi gerektiğini söylediği öğrenil- di. Ozilhan daha sonra yaptığı açıkla- malarda ise hükümete, "Programdan sapmalarolduğuyönünde kuşkulargö- rülü\'or" uyansmda bulundu. ESK'nin 21 ay aradan sonra gerçek- leşen ilk toplantısında, iş güvencesi tar- tışmalan da yaşandı. TÎSK Başkanı Re- fik Baydur'un 15 Mart'tan önce iş ya- sasının çıkmaması durumunda üzücü olaylar yaşanacağmı belirtmesi, işçi sendikalannın tepkisini çekti. DİSK Başkanı Sükvman ÇelebL "Tehditle, şantajla bu işler vürümez. İş güvencesi ayn, iş yasası a\n konulanfar" derken Hak-Iş Genel Başkanı SaKm Uslu, "tş güvencesi konusunda abarüh açıklama- lar yapıhyor'' diye konuştu. Toplantı sonrasında Başbakanlık'tan yapılan açıklamada da uygulanan prog- ramın sosyal boyutunun geliştirilmesi konusunda uzlaşıldığı belirtildi. Açık- lamada, konseyin işlevselliğinin arttınl- ması için yeniden yapılandırma çalış- malannın da yapılacağı belirtildi. MANİSA1. ASÜYE HüKUK MAHKEMESİ'NDEN DosyaNo: 2000 329 Es. Davacı Lebibe Özlü vekili Av. M. Şefik Görgün tarafindan. davalılar Emine Eray- dın. Adviye Eraydın ve arkadaşlan aleyhlerine ikame olunan, Manisa Aleybey Ma- hallesı Kütük 42. Pafta 62. Ada 461. Parsel 9 numarasmda kayıtlı Sançamlı Ahraet kızı Hatice adına olan tapunun iptali ile davacı adına tescıli davasının yapılan yargı- lamasında, araştırmalara rağmen adreslerinın tesbitı mümkün olmayan davalılara ila- nen tebligat yapılmasına karar venlmıştir. Davalılar: 1- Emine ve Ali kızı Nazire. 2- Hatice ve Süleyman kızı Emine Eraydın, 3- Hatice \e Hakkı kızı Adviye Eraydın, 4- Rabia ve İbrahım oğlu Mehmet, 5- Rabia ve tbrahım oğlu Mustafa 6- Rabia ve İbrahım kzı Hatice, 7- Hafız Mehmet Alı ve Münevver kızı Fatma Zehra Çorapçı, 8- Refika oğlu Mustafa Kemal'in 19.02.2003 günü saat 9.00'da yapılacak olan du- ruşmada bizzat hazır bulunmalan veya kendilerini bir vekille temsil ettirmeleri, aksı takdırde yokluklannda davaya devam olunacağı dava dılekçesi ile duruşma gûnünü havı açıklamalı davetiye yerine geçerli olmak üzere ılan olunur. Basın: 84905 Ünlü tasanmcı îdil Tarzi ve Eke Tekstil güç birliği yaptı Tasanmcı sanayici el ele LEYLAÇEVtK DENİZLt - Tasanmcı Îdil Tarzi ve Derüzli'de bulunan Eke Tekstil firması, geçen aydan itibaren işbir- liğine giderek "îdil TarziHome" ve "Hamam" markalanmn oluşum sürecini başlattı. Tasanmcı ve sana- yicinin bir araya geldiği bu oluşum- İa ilgili basın toplantısmda konuşan Eke Tekstil Genel Müdürü Ozgür Usta, fason üretimden ziyade mar- kalı ürünler yaratmak amaçıyla üç yıldır çeşitli çalışmalar yürüttükle- rini belirterek tekstil sektöründe marka olmadan kalıcı olunamaya- cağuım altuıı çizdi. Hamam kolek- siyonuna ait ürünlerin ilk tanıtımı, 8-11 Ocak 2003 tarihleri arasuıda gerçekleşitirilecek dünyamn en bü- BÎLECİK SULH HUKUK MAHKEMESt'NDEN Esas No: 2002'125 Davacı Erol Ekşi vekili tarafindan davalılar Ercüment Kemal Özoğul. Ayşe Canan Özoğul. Murat Aytaç Özoğul ve dahilı davalı Yaşar Özoğul aleyhlerine açılan rtaklı- ğın giderilmest davasının yapılan yargılamasında. Davalılar Ercüment Kemal Özoğul. Ayşe Canan Özoğul. Murat Aytaç Özoğul ve dahilı davalı Yaşar Özoğul'un tüm araştırmalara rağmen teblıgata yarar adresleri tes- pit edilemediğınden ilanen tebligat yapılmasına karar verilmış olmakla: Mahkememizın 2002 125 Esas sayılı dosyasında davacı Erol Ekşi vekili tarafindan davalılar aleyhine açılan Bilecik Merkez, tskiklal Mah. Ardıçlık mevkii, 39 pafta, 116 ada. 35 parsel \e 39 parsel sayılı taşınmazlarla ilgili olarak Ortaklığın Giderilme- si davasının 23. 01.2003 günü saat 9.00'da yapılacak olan duruşmasında davalılar Er- cüment Kemal Özoğul, Ayşe Canan Özoğul, Murat Aytaç Özoğul ve dahili davalı Ya- şar Özoğul'un bizzat hazır bulunmalan veya kendilerini bir vekıl ile temsil ettirmele- n, aksı takdirde yargılamanm gıyaplannda yapılıp bitırileceği. davalılara dava dilek- çesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen teblığ olunur. 12.12. 2002 Basın: 84129 Demiryolu-İş Sendikası'nın 50. yıldönümü Demiryolu yok edilemez ANKARA (AA) - Ulaştırma Bakanı Binali Yıldmm, demir- yollanyla ilgili öncebkli hedef- lerinin, geçici işçi sorununun çö- zümlenmesi, demiryolculann çahşma şartlannın iyileştirUme- si, demiryolculann hizmet içi eğitimlerinin sağlanması oldu- ğunu belirterek "Sendikasıveyö- netimryk güçlü bir demiryohısis- temini hayata geçireceğiz. Demir- yoDanm yok etmeye künsenin gücüyetmez"dedi. Demiryol-lş Sendikası'nnı kuruluşunun 50. yıldönümü dolayısıyla Etap Al- tınel Oteli'nde tören düzenlendi. CHP Ankara Milletvekili Bay- ram Meral,u Duble yol olacakür ama demiryolu da ohnabdn-" de- di. Türk-tş Genel Başkanı SaKh Kdıç da cumhuriyet tarihinde de- miryollannm ayn bir önemi ol- duğunu belirterek, demiryolu ağlannın, gittikleri yerlerde farklı bir yapı ve kültür oluştur- duklannı söyledi. yük ev tekstili fuan olan Heim Tekstil Fuar'ında yapılacacak. Fu- ar'ın dünya çapmda prestij sahibi markalann kauldığı "DreamLand" holünde bir stand açacaklarmı söy- leyen Özgür Usta, bunu başaran ilk Türk firması ohnamn gurunmu ya- şadıklannı ifade etti. Rotalannı ta- mamen ihracata yönelttiklerini kay- deden Usta, "Avnıpa başkentkrin- de, Rusya veJaponva'da mağazalar açmayı hedeffiyoruz" dedi. Kendi adını taşıyan mar kanın ev tekstili patentini Eke Tekstil'e ver- diğini belirten îdil Tarzi, sanayici desteği ahnakla daha büyük bir üre- tim gücüne kavuştuğunu vurguladı. Koleksiyonlann tasanmı, pazarla- ma stratejisi, etiketlenmesi, paket- lenmesi gibi konularda kendisinin sorumlu olduğunu söyleyen Tarzi, projenin finansman ve üretimini Eke Tekstil 'in üstendiğini dile ge- tirdi. Tarzi, Hamam koleksiyonun hedef kitlesinin 40 yaş üstü, kendi- sine vakit ayırmayı seven ve alun gücü yüksek tüm kadın ve erkekler olduğunu, Tarzi, Home'da ise daha çok gençlere hitap eden cıvıl cıvıl ürünlerinin yer aldığıru anlattı. İŞÇİINİNEVTtENİNDEN ŞÜKRAN SONER Gizlisi Saklısı Yok Resmi söylemler elbette bildik dilde sürdürüle- cek. ABD'nin Irak'a müdahaletakıntısı, Irak'ın nük- leer, kimyasal ve biyolojik silah deposu olması ile açıklanacak. Bilimsel teknolojik devrim, hele de medyatik çağda yıne de her şey, bütün veriler or- talıkta. Tek kutuplu, AB'nin, Rusya'nın, dünyanın di- ğer güç odaklannın, ABD karşısında sus pus olduk- lan bir dünyada, herkesin her şeyı daha da iyi içi- ne sindirebilmesi hesabı ile olsa gerek, gerçek ne- den sonuç ilişkileri de atlanmıyor. Işte Newsweek'ten ayrıca yoruma gerek duyul- mayacakbiralıntı.. ABD'nin Irak petrolüne ne ölçüde bağımlı oldu- ğunun sorgulanmasından yola çıkılmış.. 1930'lu yıllarda petrol gereksiniminin üçte ikisini kendi üre- ten ABD, 1973'te petrol gereksiniminin ancak yüz- de 20'sini karşılayabilir noktaya düşmüş. O tarih- lerde petrol dışı alternatif enerji arayışlan gündeme getirilmişse de, günümüze kadar önemli bir geliş- me kaydedilememiş. Bugün gelinen noktada ABD, tükettiği petrolün yüzde 60'ını ithal ediyor. 2020 yıh için bu oranın yüz- de 90'a çıkması kaçımlmaz gözüküyor. Tabii ithal petrolde odak kaynak Ortadoğu. Irak, rezerv gücü ile Suudiler'den sonra 2. sırada. Yine resmi söylemde 11 Eylül'ün operasyonu gi- bi gösterilen Afganistan müdahalesi, ABD'nin Or- ta Asya petrollerini denetlemesinde çok önemli so- nuçlar verdi. ABD, Afganistan, Pakistan ve Türk cumhuriyetlerinde yerleşti. ABD aslında hepsi de insani boyutu olan resmi gerekçelerle dünyanın her bölgesinde üs ve askeri güç olarak yerleşme stra- tejisini sürdürüyor. Kosova örneğinde de olduğu gi- bi müdahale sonrası güvenliğın korunması için ka- lıcı üs ve askeri güç durumlan doğuyor. Tabii bunların tümü için askeri ve parasal, getiri- si, götürüsü hesaplarının yapılması gerekiyor. Newsweek, Irak için üç alternatiflı bir senaryodan söz ediyor. En kolay görünen birinci senaryoda, Saddam'a suikast ya da askeri darbe var. Ancak üst kadrolann Saddam'a yakın olmalan, sonrasını düşündürüyor. ABD çıkariarı açısından başarılı bir senaryo olarak gözükmüyor. İkinci hazırlıklan da olan senaryo, dışarda oluş- turulacak kadrolara geçici hükümet kurdurulması. Bunlann Irak yönetimini almaları halinde araların- da çıkabilecek çatışmalar, darbeler sonrasında bi- rinci senaryo kadar güvenliksiz bir tablonun orta- ya çıkabileceği öngörülüyor. En zor olan seçenek, Irak'ın uluslararası denetim altında bir hükümete teslim edilmesi. Bu tabloda en az 100-200 bin askerli bir güvenlık gücüne ge- reksinim olduğu hesaplanıyor. Bu nedenle Birleş- miş Milletler'in bir biçimde dahil edildiği, ABD iş- gali altında bir tablonun ortadan kalkacağı, çıkarı- lacak petrolün ortak denetimden geçirileceği bir yönetim modeli düşünülüyor. 18-29 milyar dolar petrol gelirinden pay alacak Irak sermaye ve siya- setinin de ortaklığı, desteğinin sağlanabileceği var- sayılıyor.. Biz yine bize dönelım, bizım penceremizden, bi- zim gündemımizden, artık yaklaşan değil, kulakla- rımızı tırmalayan savaş tamtamlan üzerine en son tartışmalara bir göz gezdirelim... ABD, Irak'ın ken- disi üzerindeki bedelini en aza indirmek üzere Tür- kiye'ye bastırıyor. Türkiye üzerindeki gücü ortada. Türkiye'nin ABD'nin Irak'a müdahalesini durdur- ma, engel oluşturma gücü yok. Tartışma, Türki- ye'nin bu yükün ne kadarını üzerine alacağı üzeri- ne. ABD'ye kalsa Türkiye'nin akla gelebilecek uy- gun her köşesi, üssü ABD'nin tümden kullanımına sunulmuş olacak. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kulla- nılma biçimi üzerine haberler çelişkili. Kimi haber- lere göre, yüz yüze savaşlarda ABD askeri yerine Türk askeri öne sürülmek isteniyor. Kimıne göre de yerleşme, paylaşım hesapları içinde uzak tutulma- sı yeğleniyor. Umudumuz hani "derin devlet" deyip zaman za- man çok hafife alınmak istenen Türk Silahlı Kuv- vetleri, Dışişleri, bürokrasisı ile deneyimli kadrola- rın direnci, yol göstericiliği... Sizi bilmem ama oy vermiş seçmeninin bile yeni hükümet kadrolannın bilincine, direncine, kararlılığına güvenebildiklerini hiç sanmıyorum. Bu noktada en sorumsuz, en seyirci, en vurdum- duymaz rolü oynayan Türk medyası, sivil toplum ör- gütleri, birey olarak vatandaşlara, kendimize söy- leyecek sözümüz olmalı. Sonuçta ABD'nin kendi çıkariarı adına, kendi yükünü en aza indirmek üze- re yüklendiği Türkiye'nin rolünün biçimlenmesinde bir sorumluluğumuz olmalı, değil mi? Sanki bizi, yaşamımızı ilgilendırmiyormuş gibi davranıp, boynu bükük, kaderci, herşeyerazı bek- lersek, karar vermek noktasında olanlara sorumlu- luğun tümünü atarsak, Türkiye'nin çıkariarı adına direnç .odaklarını zayıflatmış olmuyor muyuz? En kötüsü, barış yanlılan susup sindikçe meydan, sa- vaşı ganimet kapısı olarak pazarlayan savaş kışkır- tıcılarına kalıyor.. sonerığ cumhuriyet.com.tr Profflo'da dayanıklılığın • Ekonomi Servisi- Fenerbahçe'nin Milli kalecisi "Rüştü"lü reklamla ekranlara gelen BSH Profilo ürünlerinin, ağır dayanıklılık testlerinden geçirilerek satışa sunulduğu bıldirildi. BSH Profilo'nun Çerkezköy'deki fabrikalannda üretilen beyaz eşyalara uygulanan dayanıklılık ve kalite testlerinin tanıtıldığı toplantıda konuşan Profilo Pazarlama Müdürü Arif Sankur, "Araştmnamıza göre Türkiye'de kaleci denince akla ilk gelen isim Rüştü. Bu nedenle çamaşır makinemizin dayanıklılığinın ön plana çıkanldığı reklam fımıimizde Rüştü ismini Rüştü Bey'den izin alarak kullandık." dedi. BSH Profilo Fınn Fabrikası Müdürü Muharrem Yamaç ise Profilo'nun beyaz eşya üretiminde Avrupa birincisi olduğunu söyledi.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog