Bugünden 1930'a 5,503,932 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 26 ARALIK 2002 PERŞEMBE 10 D I Ş H A B E R L E R dishab@cumhuriyet.com.tr Simerini ve Politis gazetelerinin yetkilileri Annan planına ilişkin görüşlerini Cumhuriyet 'e açıkladı Rumlar 1974 öncesini özlüyorREŞATAKAR LEFKOŞA - Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Kofı Annan'ın, Kıbns so- rununun çözümü amacıyla hazırladığı ve 11 Kasım'da taraflara sunduğu belge, Ku- zey Kıbns'ta olduğu gibi Güney Kıbns'ta da yoğun bir şekilde tartışılıyor... Kamuoyunu yönlendirmede çok etkili olan Rum basuunın bir bölümü, belgenin kabul edil- mesini isterken, bir bölümü "retçi" tavnnı sür- dürüyor. "Kabul" ve "Ret" cephesinin farklı gö- riişler savunduklannı, sorunun çözümü ve Kıb- ns'ın geleceği konusunda farklı yaklaşımlar içinde olduklannı düşünebilirsiniz. Ancak, iki H irleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kofi Annan'ın planına 'evet' diyenlerle 'hayır' diyenlerin hedefi aslında aynı... Iki taraf da Türkiye'nin Kıbns'ı terk etmesini ve Rum göçmenlerin geri dönmesini istiyor. Baf *" tarafla ayn ayn konuştuğunuz zaman, ana hedefin aynı olduğunu anlıyorsu- nuz: Türkiye'nin adayı terk etmesi ve tüm göç- menlerin evlerine dönmesi!.. Annan belgesine "Hayır" diyen Simerini ga- zetesinin Yazı Işleri Müdürü Yannos Haralam- bides ve belgeyi destekleyen Politis gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni AndreasParasgos'la ger- çekleştirdiğimiz söyleşiyi okuduğunuz zaman, Rumlann nasıl bir çözüm istediğini daha net bir şekilde anlayabileceksiniz. Lefkoşa'daki Ledra Palace Rum barikatında bizleri karşılayan Rum Enformasyon Dairesi me- muru Yakobu Çangaris'le ziyaret programını gö- rüşürken, gözüm duvarlardaki dev posterlere ili- şiyor. Türkiye'yi işgalci olarak niteleyen slogan- lann altındaki fotoğraflar, 1997 yılının Ağus- tos ayında Gazimağusa'nın Derinya Türk sını- nna yürüyen Rum motosikletlilerin, eylemi sı- rasında öldürülen Rum gençleri Tasos Isak ve Solomos SoJomu'ya ait... Kendime hemen şu su- ruyu soruyorum: "Bu posterler, Türk'e duyu- lan kin, öfke ve nefreti yanısıtryorsa ve aradan 5 yıl geçtiği halde hâlâ ann- kapısındaki duvariar- dan indirilmemişse, Ud tophım 28 Şubat'a ka- dar nasıl banşacak? Nerede karşıhkb özveri ve ryiniyetjestteri?" Ledra Palace Türk barikatında bir zaman- lar, 1963 Rum saldınlanna ait fotoğraflar var- dı ama 3 yıl önce indirildiler ve yerlerini turizm afişleri aldı. Yİne Leflcoşa'nın Türk sokaklannda, belediye tarafindan asılan "2003BanşYıh Oteun" yazılı pankartlan anımsayarak, Rum sokaklannda buna benzer pankartlar anyorum ama bulamıyorum. POLÎTÎS GAZETESÎ GENEL YAYIN YÖNETMENİ PARASGOS: sÎMERİNÎ GAZETESÎ YAZIÎŞLERÎMÜDÜRÜHARALAMBÎDES: Cesur adımlar atmalıyız Sömürgecüer adadan gitsin JS\Z\m çektigimiz pX£Ç Trrç | ^ _ _ Simerini gazetesinin görkemli izin vermediği sürece, işgal yaşadı. Bazüan düşmanhk• izim çektigimiz korkulan çocnklanmız da çekmesin, ülkelerinde serbestçe dolaşabilsin. trade varsa, çözüm olur. Yoksa, değil 28 Şubat'a kadar, 28 yıl sonra da çözüm olmaz. Lefkoşa'nın Rum kesiminde BM planıru destekleyen Politis gazetesine gidiyoruz. Genel Yayın Yönetmeni Andreas Parasgos, Annan belgesine ve çözüme sıcak yaklaştıklan mesajını veriyor: - Annan belgesini destekhyorsunuz. Ama ret cephesi daha etkOL Bu durumda Kıbns'a banş gekbiür mi? Ilk günlerde Annan belgesine hayır diyenlerin sayısı çoktu. Fakat bizim yaptığımız yeni bir anket var. Glafkos Klerides'in göreve devam edip etmemesi yönünde bir anket yaptık ve halkın yüzde 82'si Klerides'in görevi sürdurmesini istedi. Bu durumda Klerides'in imzalayacağı anlaşma halk tarafindan kabul edilecektir. Annan belgesinde olumlu unsurlar olduğu kadar, olumsuz yanlar da var. Ama karşılıkh ödünler vermezsek sorunu çözemeyeceğimize göre, cesur adımlar atmalıyız. trade varsa, çözüm olur. Yoksa, değil 28 Şubat'a kadar, 28 yıl sonra da çözüm olmaz. - Peki anlaşma olacak mı? Karşıhkh tavizlerle sorunlar çözülecek mi? Ilk günlerde çok umutlanmıştım. Yani Recep Tayyip Erdoğan'ın, AbduBah Gül'ün. Yaşar Yaktş'ın ve Politis gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Parasgos(solda), Reşat Akar'ın sorulanıu yarurJadı. Kıbnslı Türk muhaliflerin yaklaşımlan beni umutlandırmıştı. Fakat, şimdi Türkiye'de askeri güç ve Rauf Denktaş yine ağır basıyor. Onlar ağır bastığı sürece anlaşma umutlan azalır. Çünkü onlar statükodan memnun. - Sonın çözülürse Girne'de evi bıüunan Rumlar ne yapar? Evlerine geri dönmek için olay çıkarniar mı? Demokrasi ve özgürlük varsa benim evimi başkası kullanmamalıdır. Önemli olan kapılann açılmasıdır. Kapılan açalım ki evimiz havalansm. Kapılan açalım ki insanlar geçsin. Bizim çektigimiz korkulan çocuklanmız da çekmesin, ülkelerinde serbestçe dolaşabilsin. - Çözüm sonrasında Kıbnslı Türklerin ekonomik durumu iyileşecekmi? Bizim üniversitelerimizden mezun olanlar çok iyi tngilizce biliyorlar. Sizinkiler de biliyorsa iş bulmalan daha kolay olur. Aynca gösterecekleri performans önemlidir. Başanlı olan ve yabancı dil bilenler neden iş buJamasın. Dış temsilciliklerdeki bazı boş görevlere Kıbnslı Türkler de başvuru yapabileceklerdir. Denktaş ve Klerides'e düşen görev de gençleri desteklemektir. Kimsenin banş sürecini dinamıtlemesine izin vermemelidirler. Yapılan hatalardan dolayı özür dilenmelidir. - Banş olursa ilk önce ne yapmak istersiniz? Çocuklanmla birlikte önce Gime'ye, sonra Magosa'ya ve Apostolos Andreas Manastın'na (Karpaz) gideceğim ve Türk dostlanmı ziyaret edeceğim. Simerini gazetesinin görkemli binasına vanyoruz... Annan belgesine karşı çıkan Simerini gazetesinin genç Yazıişleri Müdürü Yannos Haralambides bizleri güler yüzle karşılıyor. Türk kesimindeki son durumu soruyor ve merakını gidermeye çalışıyor. Sonra söyleşimize geçiyoruz: - Annan belgesine neden karşı çıkıyorsunuz? Bana göre Annan belgesi, insan haklanna, uluslararası hukuka aykın bir belge. Bazı iyi yanlan olsa da insan haklannı kısıtlayıcı maddeler içeriyor. En önemlisi 100 bin dolayında sömürgecinin (Türk göçmenlerini kast ediyor) adada kalmasına olanak sağlıyor. Bunu kabul edemeyiz. Bunun yanında ilk 4 yıl için Türk tarafına geçtiğimizde en fazla 3 gece kalabileceğimizi öngörüyor. Yani serbest dolaşım ve yerleşim hakkımızı kısıtlıyor ve çok sayıda hak sahibinin, kendi ev ve işyerlerine dönüşüne sınırlama getiriyor. Bu nedenle Annan belgesine karşı çıkıyoruz. - Güney Kıbns'ta 5 ydı aşlon süre ikamet eden bir Yuıian, ÇinB ya da ABD'K sizin vatandaşıııız otabifiyor. Veya tngiltere'de 5 yd kalan herkes, vatandaşnk hakkını elde edebiliyor da Kuzey Kıbns'ta doğan, 28 yıl bu topraklarda yaşayan insanlar neden çözüm sonrasında ülkelerini terk etsinler? tnsan haklan asri o zaman ihlal edilmiş oimaz mı? Kıbns Cumhuriyeti (Rum kesimi) izin vermediği sürece, işgal bölgelerine getirilenler vatandaşlık hakkı kazanmaz. Çünkü orada yasa dışı bir yönetim vardır. Bu nedenle tüm sömürgecüer adayı terk etmelidir. - 28 Şubat'a kadar çözüm olur ve Girne Türklerin eünde kahrsa, bu bölgede mülkü olanlar ne \apar? Mülklerinden vazgecerler mi? Mülkiyet hakkı insanın elinden alınamaz. Girneli, Karpazh, nereli olursa olsun herkes mülkünü talep belgesi serbest dolaşım ve yerleşim hakkımızı kısıthyor ve çok sayıda hak sahibinin, kendi ev ve işyerlerine dönüşüne sınırlama getiriyor. edecek ve alacaktır. Annan belgesinde insan haklanna aykın olan bir de komite vardır. Yabancılar bu komitede yer alacak ve mülkiyet hakkında karar verecek. Bu kabul edilemez. Eğer mülkiyet hakkımız verilmezse, bunu elde etmenin yollan vardır. Tabii kabalıktan söz etmiyorum, Avrupa İnsan Haklan Mahkemesi'ne gidilir. - Türkler ve Rumlar, uzun süre ayn yaşadL Bazılan düşmanhk duygulanyia \etiştiriWi. Sizde ilkokul öğrencflerine Annan belgesiyle ilgiü anket yapünldı ve havır yanıü çıkn. Bunlan dikkate alarak, çözüm sonrasında. özellikle gençler arasında bazı olaylar > aşanır mı? Çocuklar sorulan sadece öğrendikleri kadanyla yanıtladılar. Bu onlann görüşleridir. Bazı tartışmalar yaşanabilir. Ama önemli olan Kıbnslı Türklerin refahını yükseltecek adımlan atmaktır. Örneğin. Kilise, Kıbnslı Türklere para yardrmı yapabilir. Çünkü kilise çok zengin. Böylelikle Türklerin ekonomik durumlan iyileşir ve bizimle ilişkileri daha iyi olur. - Kiliseden hiç söz etmevetim. Çünkü geçmişte küısenin > - apüğı çok şey var. Annan belgesine dönetim. Rum halkuun büyük bir bölümü belge>e karşı çikryor. Klerides bu belgeyi imzalarsa, referandumdan nasıl bir sonuç çıkar? Halkın çoğunluğu karşı ama, liderliğin atacağı adımlar da önemlidir. Partiler, halkı ikna ederlerse, halkoylamasından olumlu sonuçlar da çıkabilir. Bu noktada Klerides'in ve diğer Rum liderlerinin atacağı adımlar çok önemli. - Anlaşma olduğunu ve sınırlann kalkbğuu düşüneJim. İlk olarak ne v-apmak istersiniz? Dedemin Lapta'daki (Girne bölgesi) evine giderek penceresine oturmak ve karlarla kaplı Toroslar'ı görmek istiyorum. A R I S T O Bulaşık makinaları %35 Buzdolaplan %30 Çamaşır makinaları ve fırınlar %25 İNDİRİMLİ Dileyene 13 TAKSİT Peşin alımlarda %10 da bizden ölçünüze özel Kitaplık+banyo+mutfak+panel kapı Genç odası+gardrop+şifoniyer imalatımız devam ediyor. Tüm dostlann yeni yılını kutlar, sağlık ve esenlikler dileriz. Aydın Türkaydın - aydın mobilya Inönü Cad. 847/d Üçkuyular - tzmir Tel: 285 22 30 www.turkaydin.com BÎRECİKASÜYEHUKUK MAHKEMESİ'NDEN EsasNo: 2002*498 Şanlıurfa ili Birecik ilçesi Uğurcuk köyûnde kâüı bulunan davalılar Mahmut Mirkelam ve 11 arkadaşla- n adlanna kayıtlı bulunan Uğurcuk köyû 345 parsel sayıh taşınmaz Karayollan Genel Müdürlüğü tarafın- dan Gaziantep-Şanlıurfa otoyolu Birecik-Şanlıurfa kesimi dava konusu taşınmazın 16994.80 m2'lik kıs- mı 28.134.297.000 TL bedelle kamulaştınlmasına karar alınmış. ancak taraflarca bedel üzerinden anlaş- ma sağlanamadığından 2942 sayıh yasa ile değişik 4650 sayılı yasa gereğince mahkememizce kamulaş- tırma bedelinın tespiti ve taşınmazın Karayollan Ge- nel Müdürlüğü adına tapuya tescili davası açılmış olup işbu dava mahkememizin 2002/498 esas sırasın- da kayıtlı bulunduğu yasa gereğince ilan olunur. 19.11.2002 Basın: 84539 Cumhuriyet '& ı t. a p : a r ı Rıza Algül DÎNLER VE DEVRİMLER YENİ ÇIKTI Rıza Algûl, genıj bır tanhsel ve teonk ırdelemeyle bize, dınlenn ve devnmlerin yanlızca uzlaşmaz ve çatışmalı alanlar olmadığını göstenrken dıne ve devnmlere ılişkın kaba bakış açılanna karşı da bızı uyanyor. ^ krtap kul htirtyet Cal Pazarlama A Ş Türkocağı Cad. No:39'4l kUİÜbÜ (34334) Cataloğlu-lstanbulTel(0212)5l4 0l 96 AKATLAR KULTUR MERKEZI 0212 351 93 84 I I Dilek Türker ... Tiyatro Ayna Vera Tufyakova'nın anılanndan Oyunlaştıran: Ataol Behramoğlu Yöneten: Mahmut Gökgöz Miizik: Nurettin Özşuca ^ . J Dekor: Osman Şengezeı Kostüm: Günnur Çaras ' Isak Tasanm: Yüksel Aymaz MUTLU OL NAZIMCuma 21.15 Cumartesi 15.30 CumhuriYet kitap kulübü YIL SONU KİTAP ŞENLİĞİ 0 İNDİRİM 50 20.12.2002 - 31.12.2002 tarihleri arasında Taksim Şergi Salonumuza gelin, indihm için ayırdığımız bölümden kitaplarınızı seçin. Adres: istiklal Cad. Zambak Sok 4/1 (Fransız Konsolosluğu yani) Taksim-istanbul Tel: (212) 252 38 81/82 SVİÇJB HASTANESİ S^ıu LÜLEBURGAZ ASLÎYE HUKUK MAHKEMESt'NDEN Esas No: 2001 500 Davacı Ümmühan Kabak ve Hacer Kabak (Gül) ve- kili tarafindan davalı Recep Kabak ve Ibrahim Kabak aleyhine mahkememıze açılan aidiyetin tespıtı davası- nın yapılan açık yargılaması sırasında verilen ara karan gereğince. Davalı Ulus Mah. Ambarlıdere Öztopuz Cad No: 20 Ortaköy-lstanbul adresinde oturur Recep oğ. tb- rahim Kabak tüm aramalara rağmen bulunamadığından ılanen tebligat yapılmasına karar verilmekle, adı geçe- nın duruşma günü olan 2I.I.2003 tarihinde saat 09.00'da mahkememizde hazır olması veya kendıni bir vekille temsil ettirmesi, aksı halde yokluğunda karar venleceği ılan ve tebliğ olunur. 9.12.2002 Basın: 83227 ÜSKÜDAR ASLtYE 3. HUKUK HÂKİMLİĞt'NDEN EsasNo: 1999/745 Karar No: 200 L 1318 Davacı Tûrkiye Elektrik Üretim Iletım AŞ vekılı tarafindan davalı Mehmet Dursun aleyhine açılan tescil davasının dvıruşması sonunda: 25.12.2001 tarih ve E. 1999745 K. 2001 1318 sayılı karar ile dosyanın Ümraniye Asliye Hukuk Mahkemesi'ne göndenlmesine karar verilmış ve da\ - ahnın Ümraniye. Y. Dudullu, Yeni Çamlıca Mah. Dursun Bey Cad. No: 1 l'dekı adresine göndenlen teblıgatı bila tebliğ ıade edilmiş ve yaptınlan zabıta tahkikatında da adresi tespit edı- lememış bulundugundan davalıya iİanen teblıgine karar verilmiş bulunmakla, davalı Mehmet Dursun'a mahkeme ilamı teblığı yerine kaim olmak ûzere ilan olunur. 22.11.2002 Basın: 84376 AYRANCI ASLtYE HUKUK (İŞ) MAHKEMESt'NDEN Dosya No: 2002 38 Es. Davacı Bağ-Kur Genel Müdürlüğü vekili Av. Ayşenur Ceranoğlu tarafindan davalı- lar Fikret Gümüşbaş. Adem Dağlı, Topkan Güzel ve Amca Tunzm Taşımacılık, Tic. ve Ltd. Ştı. aleyhine açılmış bulunan Rucuen Alacak davasının mahkememizde yapı- lan açık yargılaması sırasında verilen ara karan ııyannca; Davah Mustafa oglu, 1968 d.lu. Topkan Güzel'ın açık adresi bellı olmadığından ve tüm aramalara rağmen de bulunamadığından duruşma günü olan 19.02.2003 günü saat 10.00'da mahkememızde hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettir- mesi, ilanın gazete yayın tarihinden itibaren 7 gün sonra yapılmış sayılacağı, adı geçen gelmediğinde yargılamanın yokluğunda yapılarak karar venleceği davetiye yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 28.11.2002 Basın: 83682 SUŞEHRİ KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN Sıvas ili, Suşehn ilçesi, Öksülü Mahallesi'nde ve Hamurkesen mevkiinde kâın 101 ada 13 No'lu parsele itiraz eden Ali oglu Hasan Kalkan'ın yapmış olduğu itirazın ka- bulüne ve Ali oğlu Hasan Kalkan olarak tapuya tesciline. İşbu ilanın dayanagı olan Suşehri Kadasrro Müdürlüğû'nün 09.12.2002 tarih ve 7 No'lu komisyon karannın ilan tarihinden itibaren 15 gûn sonra ilgilisine ilanen tebli- ğine (çızıldi) sayılacağı. karar aleyhıne tebliğ tarihinden ıtıbaren 15 gün içensınde Su- şehri Kadasrro Mahkemesi'ne dava açılabıleceğı, kanuni süre ıçerisinde karar aleyhine dava açılmadığı takdirde karar kesınleşrinlerek bütûn evraklan ile birlikte Suşehri Ta- pu Sicil Müdûrlüğü'ne devredıleceği 7201 sayılı yasanın ilgili maddeleri gereğince ilanen tebliğ olunur. Basın: 84432 SIVAS 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN EsasNo: 2001 601 Karar No: 2002-547 Davacı îlhan Kantar vekili Av. Hamdi Akın tarafindan davalı Yasemın Kantar aley- hine açmış olduğu boşanma davasının yapılan ve biririlen yargılaması sonunda; Sıvas ili Merkez Karalı köyü cilt 125, hane 34 de kayıtlı bulunan Kadır ve Es- me'den olma, 1.11.1968 d.lu, llhan Kantar ile aynı hanede kayıtlı Hüseyin ve Asi- ye'den olma. 28.4.1977 d.lu, Yasemin Kantar'ın boşanmalanna, taraflann müşterek çocugu 25.9.1995 d.lu Gizem Kantar ile 10.10.1997 d.lu Oğuz Kagan Kantar"ın vela- yetinın davacı llhan Kantar'a verilmesine, taraflar anlaştıklan taktırde kararlaştınldı- ğı gibı aksi takdirde her ayın son cumartesi günleri ile dinı bayramlann ikıncı günleri saat 09.00-18. 00 arası, taraflann ayn kentlerde oturmalan halınde her yılın temmuz ayı bojTinca davacırun müşterek çocuğu yanına almak suretıyle şahsi münasebet tesi- sine, dava tanhinden itibaren karar kesınleşınceye kadar 40.000. 000.-TL. tedbır na- fakasının her ay davacıdan almarak davalıya verilmesine karar verilmış olup, tebligat yenne geçmek üzere ılan olunur. Basın: 83870
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog