Bugünden 1930'a 5,502,563 adet makaleKatalog


«
»

Yeni Yılda Yeni adresimizdeyiz. VAP1 KREOI FtNAMSAL KffiAUUU A.a G»n«l Mûdârtûk Buyukdere Cad Ho 161 80506 Zinctrhhuyu Istanöul Tel (0212)266 62 62 pfcx =afcs (0212)216 96 15 Cumhuriyet79. YIL SAYI: 28204 / 500.000 TL (KDVıçmde) KURUCUSU YUNUS NADİ11924-1945) BAŞYAZARl. NADİR NADİ (1945-1991) 26 ARALIK 2002 PERŞEMBE Askerlerini Silopi-Şırnak hattında konuşlandırmak isteyenABD 5 milyar dolarlık paket sözü verdi SavaşrüşvetiTALABANI: ÖNCE ANLAŞMA Kuzey Irak pazarlığı •Talabani. Kuzey Irak için Türkiye ve ABD ile Irak'ın kuzeyindeki Kürt gruplar ve Türkmenlerin ma- saya oturmasını önerdi. Ankara"da yaşanan yoğım dıplomatik trafiğin nedeni olan öneri, Barzani'nin salı günü Ankara'ya yapmayı planladı- ğı ziyareti son anda iptal etmesiyle ertelendı. Ancak Talabani, öneri doğrultusunda Genelkurmay ve ar- dından da Irak Türkmen Cephesi lideri Sanan Ahmet Ağa ile temas- lannı sürdürdü. • 11. Sayfada Terörün nedeni kapalı rejim # Uluslararası terorizmin kaynağmın belirlenmesinde, teröristlerin "dini nedenlerden dolayı ABD'ye duy- duklan nefret" yerine, bu kişilerin içinde yaşadıklan siyasi ikJimin temel alınması gerektiği belirtildi. ANKARA (AN- KA) - ABD'nın et- kili gazetelennden The Washıngton Post'ta yer alan ma- kalede. "Freedom House" adlı oluşum tarafından yayımla- nan "Dünyada Öz- giirlük" konuluyıl- lık raporunun sonuç- lan değerlendınldi. Freedom House'un anketlere 1955 yıhn- da gayn resmı olarak başladığı \e 30 yıl- dan bu yana da yıllık raporlar hazırladığı bıldınlen yazıda, söz konusu çalışmanın sıyası dönuşum. sı- vil ozgürlükler çer- çevesmde değışim geçıren ulkeler, ba- ğımsız sıvil kurum- lar, basın özgürlüğü ve seçım sıyasetı ko- nulannda genış kap- samlı ve bağımsız bır çalışma olduğu da kaydedıldı. Bu yılki raporun önemlı olduğu belır- tılen yazıda, raporun "başka tiirlii bazı eğilimlere" ışaret ettığı vurgulandı Bunlardan bınnin "daha geniş siyasi ve kişisel özgürlük- Ier yönünde sessiz bir gelişim sürdü- ren" Müslüman ül- kelenn sayısı olduğu bıldırılırken örnek olarak Arnavutluk, MArkası Sa. 8, Sü.8'de ÇÖLDE .NOEL BABA -Türkije üzerinden Kuzey Irak'a girme\i planla\an ABD'nin "güney"de de binlerce askeri bulunınor. Kuvejt'te 12 bin askerini konuşlandıran ABD. burada ha/ırlık yapan birliklerine moral vermevi de ihmal etmhor. Dün, çöldeki deniz komandolarının kampını zharet eden Noel Baba hedive dağıtarakailelerinden uzakta olan askerlere birazolsun Noelcoşkusu yaşatmavaçalıştı. (Fotoğraf: REUTERS) Parçall paket Ankara'dan en geç bu aym sonuna kadar yanıt bekleyen Washington, Irak operasyonu zararlanna karşıhk Türkiye'ye kısa vadede 5 milyar dolarlık bir paket önerdi. Kredi notu desteği Uzun vadede 15-20 milyar dolarlık ikinci bir paket de gündeme getirilirken paket kapsammda Türkiye'nın kredı notunun yükseltilmesi yönünde destek sözü de verildi. Süresiz konuşlandırma ABD'nin askerlennı süre sınırlaması olmaksızın Silopi- Şırnak'ta konuşlandırrna talebinde bulunduğu öğrenildi. Özel timlerin yanı sıra muharip birlikler de K. Irak'a Türkiye üzerinden geçecek. BAHAR TANRISEVER ve SERTAÇ EŞ'in haberi • 11. Sayfada Harekâta destek yok CHP: Banş istiyoruz • Baykal, ABD'nin Irak'a askeri müdahalesı- ne yönelık çekıncelennı GüPe aktardı ve Gül'ün müdahaleye ilişkin hükü- metın vereceğı karara CHP'nin de des- tek olması ıstemıne olumlu yanıt vermedı. CHP'h Hasan Fehmi Güneş, "Savaş senaryolannda verilecek rolleri kabul etmek Türkiye'nın büyüklüğüne yakışmaz" dedı. • 11. Sayfada Savaş a hayır büdirisi AKP'de Irak sıkıntısı # Hükümet Irak savaşıyla ılgıh Başbakanlık tezkere- sinde grubun bölünmesin- den çekıniyor. 'Savaşaha- yır' bildınsı hazırlayan Insan Haklan Komisyonu, operasyondan önce K. Irak'ta ınceleme yapmayı da değer- lendınyor. Gül, gnıbunu sağlam tutmak ıçın oylamada CHP'nin de desteğini al- maya ve karar sürecinı MGK'ye bağla- maya özen gösteriyor. • 11. Sayfada Basın tasarısı Erdoğan'a çifte af # Basın yoluyla ışlenen suçlarla ılgili yasa tasansı Adalet Komısyonu'nda genışletılerek kabul edildı. AKP lideri Erdoğan'ın aldığı cezanın yok sayılmasmı ongören \asa tasansma eklenen bır fıkrayla Erdoğan ıçın "memnu haklann ıadesı" koşulu da kaldınldı. • 4. Sayfada Memııra IMF maaşı Yılın ilk üç ayı için yapılan yüzde 5'lik zam ve sembolik sosyal yardım artışlan kamu çalışanlannın beklentilerinin altmda kaldı. Sendikalar eyleme hazırlanıyor AJVKARA (Cumhuriyet Bürosu) - AKP hukümeti, ılk cıddı sınavı nıte- lığındeki memur maaş zamlannda sosyal kesımlen memnun edemedı. IMF'nin ıstemlen doğrultusunda me- mur maaş katsayısına yüzde 5 oranın- da zam vermekle yetınen hükümet, tepkılen azaltmak ıçın de aıle ve ço- cuk yardımında sembolik artışlar yap- tı Sosyal yardımda yapılan artışlarla ılk 3 ay venlen zam oranı en duşuk memur maaşında yuzde 13 7, en yuk- sek memur maaşında yüzde 6 5 oldu. Aıle yardımı 10 milyon 290 bın lıra arttınlırken çocuk başına yapılan yar- dım da 1 milyon 700 bın lıra arttınldı Başbakan Yardımcısı Abdüllarif Şe- ner yapılan artışla en duşuk memur maaşının 373 milyon lıradan 424 mil- yon lıraya çıkarıldığını açıkladı. Ba- kanlar Kurulu'nun dünkû toplantısın- da, memur maaşlanna yılın ılk üç ayında yapılacak zam oranlan da be- lırlendı. Kurul toplantısı sonrasında Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şe- ner, geçici bütçe sınırlan çerçevesin- de zam oranlarının belirlendiğini açık- ladı. Maaş zammının 2003 yılı makro hedeflen dikkate alınarak yapıldığını vurgulayan Şener, aile yardım ödene- ğı ve çocuk yardımlarında yapılan ar- tışla, memur maaşlarında kademelı zam yapılmasının sağlandığını belırt- ti. Şener ve Malıye Bakanı Kemal Unakıtan'ın verdiğı bılgilere göre, yapılan artışın memur maaşlanna yan- sıması şöyle oldu: • Eşı çalışmayan evli ve ıkı çocuklu MArkası Sa. 8, Sü. 3 'te Mütareke Basını Usmanlı'dan berı basının gerek ıktıdarla ılışkılen gerekse ulusal k o n u I a r d a aldığı tavır sorgulanırken bu tartışma kendı ıçmde de polemıklere yol açıyor Ulusal çıkarların soz konusu olduğu konularda basın, devlet polıtıkalarının y a n ı n d a ve karşısında olanlar dıye ıkıye gyrılryoju Dasıoda ozellıkle krıtık donemlerde "ajanlık', "vatan hamlığı" "derın devletın adamı olmak" ve "mütareke basını" suçlamaları da havada uçuşuyor Olası bır Irak operasyonu, Kıbrıs ve Avrupa Bırlığı ile ılışkıler konusunda da yıne ıkı kutuplu bır Turk basını karşımıza çıkıyor Miyase ilknur'un yazı dizisi 6. Sayfada Öyküsünü farklılaştırma çabasmda bir yazar Müge İplikçi AAuge Iplıkçı'nın dorduncu öyku kıtabı Transıt Yolcular, bır oykü yazannın kendı öyküsunu farklılaştırma serüvenıni goz önune sererken ıkı bın ikı yılı guzünde Turkçe oykunun kendı kabı ıçınde ses, biçem, kurgu açısından yeni yönelimlenne de ışaret edıyor Alışkanlıklarımızın yönlendırdiğı hayata, başka gözlerle bakan oyküler, zaman(ın) ıçınden geçip gıderken, taşıdığımız ağırlıkların altmda ezilme direncimızi, kurtulma ısteğımizi gözden geçirmek için bır zemin oluşturuyor. Bugün Cumhuriyet 'le birlikte. YSK SltRT TAKVİMINI AÇIKLADI • 5. Sayfada ERDOĞAN IFADE VERDİ • 4. Sayfada ISMET ÎNÖNÜ ANILDI • 8. Sayfada SYASÎLER KADINI DIŞLIYOR • 9. Sayfada GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Uç Aşağı Beş Yukarı Ama Şaşkın! llgınç gelışmeler. haberler bırbırinı kovalıyor. Örne- ğın oncekı gun: Başkan Bush, Ankara'nın Amerıkan ısteklerıne ya- nıt vermekte gecıktığını one sürerek "sabırsızlanı- yor". MArkası Sa. 8, Sü.l'de Yeni kurulacak üniversitelerin rektörünü hükümet atayacak AKP'den rektörlere darbe ÖrtÜIÜ plan AKP hükümetinin öğrenci sayısı 30 bının üzennde olan 17 ünıversıteyı bölerek yeni üniversiteler oluşturmak ıstemesının altmda, rektörlerı değıştırme planının yattığı ortaya çıktı. Hükümetın. bölünmeyle oluşacak yeni 17 ünıversıtenın rektörunu atarken mevcut rektörlenn görevlerıne son verecek yasa değışıklığı hazırhğı yaptığı öğrenildi. Heflef CÜrÜZ AKP grup toplantısında bazı mıllervekılleri, YOK Başkanı Prof. Kemal Gürüz hakkında araştırma komisyonu kurulması, hatta suç duyurusunda bulunulmasını önerdi. Musa Uzunkaya da Mıllı Eğıtım Bakanı Erkan Mumcu'yu, bıldiri yayımlayan rektörlere "gerekli cevabı vermemek ve bağımsız bır bakan gibı davranmakla" suçladı. • 7. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Ipak'tan Nasıl Çıkacağız! Ankara'da, kamuoyu önünde yapılan açıklamala- rı bir kenara koyup, perde gerısındeki ret-kabullerı yan yana koyduğumuzda şunu soyleyebilirız: Irak'a nasıl gıreceğimız değıl, Irak'tan nasıl çıka- cağımız tartışılryor! 1- Aklı başında hiç kımse savaş ıstemez. Ata- türk'ün vurguladığı gibi,'u/usa/ kurtuluş söz konusu olmadıkça, savaş ctnayettir'. Türkiye Cumhurıyetı MArkası Sa. 8, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog