Bugünden 1930'a 5,503,029 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet k ı t a p 1 a r ı SUSMAYANADAM Yıldız Sertel Çjg Pîzaıiaına ,\Ş TifaKag; Cad No 39 41 ^ kftap kulubû 134334lCaJalogto-lsanbulTd (212) 51401 96 Cumhuriyet ÇagPazırtaıa^Ş Traiocagı Cad No 3*41 196 79. YIL SAYI: 28203 / 500.000 TL (KDV,ç,nde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ 0924-1945,1 BAŞYAZARI- NADİR NADİ11945-1991) 25 ARALIK 2002 ÇARŞAMBA Kamuoyuna açıklanmayan Irak Zirvesi'nde Amerika'nın isteklerine karşın Türkiye'nin önerileri saptandı: ABD'ye koşullu evetNisanda her şey bitsin Türkiye, 2003 yılı nisan ayında her şeyın bitmesini, Kuzey Irak'taki PKK-KADEK varlığına yönelik özel bir koruma yapılmamasını, Türkmenle- rin Mesud Barzanı ve Celal Talabani'ye bağ- !ı gruplann statüsüne getirilmesini istiyor. Zirvede Doğu. Güneydoğu ve Akdeniz böl- gelerinde bulunan havaalanı ve limanların ABD'nin kullanımına verilmesi benimsendi. Bölgede 10 yü kalacak ABD'nin böi- geye 8-10 yıl kalmak üzere geleceğini öngö- ren Türkiye, uğrayacağı zararla ilgili olarak "çok seçenekli" planlann hazırlanmasını is- tiyor. Bunun ıçin, yeni dönemde Irak'ın gereksinimlerinin Türkiye'den karşılanması ve Irak'ın imarında Türkiye'ye de yer veril- mesi gibi talepler masaya getirilecek. BAŞBAKAN DESTEK BULAMADI Baykal: Türkiye cephe olmasın • CHP lideri Baykal'a ABD'nin askeri hedef ve senaryolannı anlatan Başbakan Gül, "hükü- metin henüz taahhütte bulunmadığını" vurgu- ladı. Baykal üslerde ilk inceleme izninin 'ses- sizce' verildiğine işaret ederek "Bu izinle Türkiye, Irak askeri harekâtının bir parçası ol- ma karannı fiilen almıştır" dedi. • 8. Sayfada PUTtN: BM KARARLARIESASTIR Moskova dünya banşından yana # AKP lideri Erdoğan'ı kabul eden Rusya Dev- let Başkanı Putin, olası Irak operasyonuna yönelik "banş mesajj" verdi. Putin, "BM Güvenlik Konseyi'nin karan olmadan atıla- cak adımlann, dünya banşını tehdit eden bir davranış olacağı düşüncesindeyiz" dedi. î BRAHtM YILDIZ'ın haberi • 11. Sayfada Erdoğan, Putin'le \anm saat baş başa görüştû. MUSTAFA BALBAY ANKARA - Başbakanlık'ta öncekı akşam yapılan "Irak Zirvesi"nde, AB- D'nin ıstemlerine, Türkıye'nin de dev- rede olması ve zararlann karşılanması koşuluyla büyük ölçüde "evet" yanıtı verilmesi kararlaşlınldı. Türkiye, 2003 yılı nısan ayında her şe- yin bitmesini, K.Irak'taki PKK-KA- DEK varlığına yönelik özel bir koruma yapılmamasını, Türkmenlerin Mesud Barzani ve Celal Talabani'ye bağlı gruplann statüsüne getirilmesini istiyor. Doğu, Güneydoğu ve Akdeniz bölgele- rinde bulunan havaalanı ve lımanlann ABD'nin kullanımına verilmesi benim- sendi. Türkiye, ABD'nın bölgeye 8-10 yıl kalmak üzere geleceğini öngörüyor. Başbakanlık'ta öncekı akşam gerçek- leştinlen ve Başbakan Abdullah Gül, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hilmi Özkök ile üst düzey askeri ve sıvıl yö- netıcılenn katıldığı iki aşamalı zirvede, alınacak karann sonuç olarak "siyasi" olduğu, bu nedenle hükümerin ve Mec- lıs'in devrede olması gerektıği vurgu- landı. Zin'ede askerler, Türkiye'nin ge- lişmelere hiç katılmaması. sınırlı ya da tümüyle katılması durumunda nelerin olacağmı aktardılar. Zirvede, kabul edilmesi ilke olarak be- nimsenen ABD istemleri ve bunlara kar- şılık Türkiye'nın isteyecekleri şunlar: • Doğu, Güneydoğu ve Akdeniz böl- gelennde bulunan havaalanı ve limanla- nn istenilen bıçimde kullanılmasına izın verilecek. ABD, ilk aşamada tskenderun ve Mersin limanlannı kullanmak istiyor. • Operasyon aşamasında yaklaşık 100 bin Amerikan askerinin Türkiye'ye gel- mesi öngörülüyor. Bunlar operasyon timleri ve hazır güç olarak ikiye aynla- cak. Hazır güç Türkiye'de bekleyecek. Operasyon timleri Türkiye'ye indikten sonra hiç bekletılmeden Irak'a geçecek. • Ingıliz askerlennin Türkıye toprak- lannı kullanmasına ızin verilmeyecek. • Türkiye, "lojistik üs" konumunda olacak. ABD askerlerinın tüm gereksi- nimi Türkiye'de depolanacak. ABD or- dusunun gıda gereksiniminin önemli bir bölümü Türkiye1den karşılanacak. MArkası Sa. 8, Sü. 3'te ANKARA, SADDAM SONRASI IÇlN MUHALÎFLERLE UZLAŞIYOR Federasyona 6 kıs1111 onay Barzani'den Ankara'ya tavir Irak'm geleceğine ilişkin yeni planlamalar içine giren AKP hükümeti, muhalifleri art arda kabul ediyor. Ankara IKYB lideri Talabani'ye, Irak halkının gelecekteki yönetim biçımı içın federasyonu seçmesi durumunda buna "coğrafi temele dayanması ve Türkmenlerin tem- silinin güçlendirilmesi" koşuluyla hayır demeyecekleri mesajını verdi. Tala- banı, Türkiye'nin Irak'ın kuzeyine "tek başına" müdahale etmesine sıcak bakmadıkJannı belırttı. IKDP lideri Mesud Barzani ise kendisı için hazırla- nan ziyaret programına karşın rahatsızlığmı öne sürerek ziyaretini erteledi. AYHAN ŞİMŞEK ANKARA -Hükümet, l Saddam Hüseyin sonra- sı Irak'ta "federasyon" yönetımıne geçilmesine yeşıl ışık yaktı. Ankara, . IrakKürdistanYurtsever- ' ler Bırlıği (IKYB) liden Celal Talabaniye, mu- > halif gruplann üzerinde I uzlaşı sağladıklan fede- ! rasyona. "etnik değil, f coğrafi temele dayan- ması" ve Türkmenlerin J temsilinin güçlendiril- 1 mesı koşuluyla "hayır demeyecekleri" mesajı- nı verdi. IKYB lideri Ta- labani, federasyonun . Irak' ın yenıden birleşme- , sını amaçladığını belırtır- ken "Türkmenler artık azınlık değil, devleti ' oluşturan halklardan biri olacak" güvencesini verdi. Talaba- ni. Türkıye'nın olası bir operasyon duru- munda Irak'ın kuzeyine müdahalesine ıse sıcak bakmadıklan mesajını verdi. ABD yönetıminın. Saddam rejımini de- vırme konusunda kararlılıgını gösterme- sı, Bağdatın ise silahsızlanma konusun- da BM ile işbirliğinde ısteksiz davranma- sının ardından hükümet. Irak'ın geleceğı- AKP türban ve Irak kıskacında • 9. Sayfada Ecevit uyardı: Can kaybı çok olur • 8. Sayfada ne ilişkin yeni planlama- lar ıçıne girerken fede- rasyona ilk kez yeşıl ışık yaktı. Iraklı muhalıf gruplan art arda kabul etmeye başlayan Anka- ra. görüşmelerde Sad- dam sonrası Irak senar- yolarını masaya yatırı- yor Irak Ulusal Kongre- si lideri Ahmet Çelebi ve Türkmen Cephesı li- den Sanan Ağa Han'ın ardından IKYB lideri Ta- labani Ankara'ya geldi. ilk olarak Dışişleri Ba- kanhğı Müsteşan Büyü- kelçi Uğur Ziyal ile bir araya gelen Talabanı. ar- dından Başbakan Ab- dullah Gül tarafından kabul edildi. Irak Kürdistan De- , . ! mokratik Partisi lideri Mesud Barzani ise kendisı için hazırlanan ziyaret programı- na karşın rahatsızlığmı öne sürerek zıya- retını erteledi. Diplomatik çevrelerde Barzani'nin Ankara'da üst düzeyde ve ay- ncalıklı kabul beklediği ancak istediği bazı randevulann verilmemesine tepki olarak zıyaretinı ertelediği kaydedildi. MArkası Sa. 9, Sü. l'de L Halk Bankası'nın Bakırköy Kartaltepe Şubesi. SSK ve Bağ-Kur Ödeme MtrKt/ı onünde yine uzun kuvruklar oluştu. Emeklinin çilesi bitmiyor • Emekli yurttaşlann durumu, hiçbir si- yasal iktidar döneminde değişmiyor. Maaşlannı alabilmek için saatlerce kuyrukta bekleyen yurttaşlar hükümete "ateş'" püskürüyor. "Vaatlerle ülke yö- netilemeyeceğini" vurgulayan emekli- ler "Yıllarca devlete hizmet etmenin karşılığı kuyrukta beklemek olmamah" diyerek tepkileri dile getiriyor. ı Devletin yaşanan soruna karşı duyarsız kalmasmı eleştiren yurttaşlar "Yağmur altında ve soğukta sıramızın gelmesini bekliyoruz. AKP tek başına iktidar oldu da ne oldu? Hayatımızda ne de- ğişti? Maaşımız mı arttı, yoksa kuy- ruklar mı kalktı?" diyorlar. • 3. Sayfada '400 sandalyeli MeclisideaV Sezer'den vekillere: Yasalarda nesndohın # Cumhurbaşkanı Se- zer, TBMM Başkanlık Divanı üyelerini yasala- nn hazırlanmasında nesnel ölçütlerin temel alınması konusunda uyararak "Bugün ikti- darda olanlar yann mu- halefette olabilir. tkti- dardayken öyle yasa yapmalısmız ki muhale- fete geldiğinizde bun- dan şikâyetçi olmamalı- sınız" görüşünü dile ge- tirdi. Milletvekili sayısı- nın fazlalığmdan yakı- nan Cumhurbaşkanı ideal olanın 400 sandal- yeli bir Meclis olduğu- nu belirtti. • 8. Sayfada DİSK: Tehlike sinyalleri var Hükümetin öncelikleri emekçiden yana değil • DlSK Genişletilmiş Başkanlar Kurulu, 2003 yılının işçi ve sendikal hareket açısından yeni bir evre olacağını belirt- ti. Sağın yine IMF ve Dünya Bankası reçetele- rini uygulamak üzere farklı bir kimlikle ikti- dar olduğunun vurgulan- dığı sonuç bildirgesinde AKP hükümetinin eko- nomik alandaki yakla- şımlannın, özelleştirme ve personel rejimi gibi programlannın tehlike sinyalleri verdiğine dik- kat çekildi. • 13. Sayfada HakkndaJa iddialar gündeme getirilecek Iktidanlan Gürüz'e # AKP jgrup toplantı- sında YÖK Araştırma Komisyonu'nun yeni- den kuirulması ve Kemal Gürüz hakkında eski suç duyurulannın can- landınlması değerlendi- rildi. Başbakan Abdul- lah Gül üniversitelerin "köklü reformlann" dı- şında tutulmayacagım belirtirken "Hiç kimse ahşkanlıklannı ve kap- rislerini ileri sürerek lü- zumsuz huzursuzluklar çıkarmasın" sözleriyle Kemal Gürüz'e gözdağı verdi. • 4. Sayfada BERGAMALI, YARGIÇ KARŞISINDA • 3. Sayfada YAŞLA GELEN SlNSl DÜŞMAN M 6. Sayfada SAVAŞ TAŞERONLARI IŞBAŞINDA U10. Sayfada 2O03 VERGtLERtNE ZAMLITARİFE • 13. Savfada GUNCEL ÇOCUKLARI KORUMAK AİLENÎN GÖREVÎ ŞAHSÎ KREDÎTÖRLER TAZMtNAT PEŞÎNDE CUNEYT ARCAYUREK Biz de Varız!' Ama Ne Kadar Varız? Kahvede pişpirık oyununa davet edılmışiz gıbı. dün böyyuk kimı gazeteler, "biz de varız" başlıklanyla Irak savaşına katılacağımızı "müjdelediler!" Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener dört saat sü- ren zirveden sonra -ya toplantı salonu çook sıcaktı ya MArkası Sa. 8, Sü. 1 'de Cinsel suçlar saklanıyor Etiyopya iflasın eşiğinde Çocuk Vakfı Başkanı Şirin, henüz farkında olmadığı cinsel- liğini tetikleyen uyancılar karşısında, cinsel şiddetle karşıla- şan çocuğun bu durumu ortadan kalksa bile duygusal istis- mannın ömür boyu süreceğini söyledı. Danışman Temur, "Çocuklar kendilerine dokunulduğunda bunu sevgı ifadesi olarak algılayabilir. Bu nedenle çocukların korunması aileye düşmektedir" dedi. ESRA AÇIKGÖZ'ün haberi • 7. Sayfada t İ -&3si$%sftoa*tQ Şınrv^'iı""» - ^ - Nestle'nin 27 yıl öncesinin askeri hükümeti tarafından el ko- nulan şirketine karşılık olarak Etiyopya'dan 6 milyon dolarlık tazmınat istemesinin ardından bazı şahsi kreditörler de hare- kete geçti. Kreditörler şirketlerine karşılık toplam 500 mil- yon dolara varan tazminat istemeye hazırlanıyor. Talep edilen yüksek meblağlar 20 yıldır açlıkla mücadele eden Etiyop- ya'nın "iflasını istemek" olarak yorumlanıyor. • 8. Sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog