Bugünden 1930'a 5,499,166 adet makaleKatalog


«
»

4- Cumhurryet k ı t a p 1 a r ı ÇİN'İN UZUN YÜRÜYÜŞÜ Mustafa Balbay k ^ . kitap kulübü 34334) Ca£do£u-taaabuJ Td ı:i2)51401 96 Cumhuriyet Cumhuriyel k ı t a p 1 a r ı ORTAASYAÜLKELERİ Mustafa Balbay Çag PazBİama A.Ş Tâkocagı Cadjfcı 3*41 ^ jcitap kulübû 134334 lOgatoğta-teınbulTd |2I2)51>O!96 79. YIL SAYI: 28202 / 500.000 TL (KDV,ç,nde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARt NADİR NADİ (1945-1991) , 24 ARALIK 2002 SALI Erdoğan, Putin 'legörüşecek Rusya ile arayışı # Rusya'da bulunan AKP lideri Tayyip Erdoğan, bugün bir araya geîeceği Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le iki ülke arasmdaki ticari ilişkileri, teröre karşı işbirliğini ve Irak başta olmak üzere bölgesel konulan ele alacak. tBRAHİMYILDIZ MOSKOVA - AKP Genel Başkanı Re- cep Tayyip Erdoğan, Mavı Akım Proje- si'nin hizmete girmesiyle, Rusya ve Tür- kiye arasındaki ticarette Türkıye aleyhine bozulacak dengenin, yeni mekanızmalar- la telafi edilmesi gerektiğini belirterek Rusya ile ticaret hacmini, orta vadede 5 milyar dolara çıkarmayı arzuladıklannı bildirdi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in daveti üzerine Moskova'ya gi- den Erdoğan, dün başladığı ikili temaslar kapsamında Rusya Başbakanı Mihail Kasyanov ile bir araya geldi. UArkasıSa.8,Sü.3'te Bilim adamlarını taşıyordu Kuşkulu uçak kazası # Ukraynalı ve Rus mühendis ve bilim adamlannı taşıdığı belirtilen Ukrayna'ya ait Antonov tipi uçak, içindeki 46 kişiyle birlikte Iran'ın Ardestan kenti yakınındaki Bagırabad köyü civannda düştü. # Ukrayna'dan îran'a gitmekte olan uçağa Trabzon Havaalanı'nda yakıt ikmali yapıldığı ancak Türk yolcunun binmediği belirtildi. 46 kişiden ise kurtulan olmadığı açıklandı. • //. Sayfada En hızlı icraat kadrolaşma Bürokraside eş dostdönemi # AKP hükümetinin bürokrat atamalan için toplu karamame hazırladığı belirtildi. Içişleri Bakanı Abdülkadir Aksu'nun kardeşlerinin BOTAŞ ve Şeker Fabrikalan genel müdürlüklerine atanacağı öğrenildi. # AKP lideri Erdoğan'ın belediyedeki bürokratlanndan Karaman'ın TCDD Genel Müdürlüğü'ne getirileceği belirtildi. Enerji Bakanı Güler kayınbiraderini danışman yaptı. HACER BOYACIOĞLU'nun haberi • 8. Sayfada GÜL: KAMU İHALE YASASI ERTELENMEYECEK • 13. Sayfada Saddam muhalifleri ve Talabani'den sonra Barzani de geliyor. ABD, üsleri inceliyor Ceühe harekâtıA Ankara'da yoğun gündem oiası irak operasyonuna aktif katılması gündeme gelen Türkiye, Saddam Hüseyin yönetiminin devrilmesi olasılığma karşı Irak muhalefetiyle ilişkilerini geliştiriyor. Irak Ulusal Kongresi lideri Ahmet Çelebi ve Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı Sanan Ağa Kasap'ın ardmdan Kürt gruplannın liderlerinden Talabani de Ankara'ya geldi. Barzani'nin ise yarın Türkiye'de olması bekleniyor hatlNatllacak Federal bir yapı kurmak için ABD'den cesaret alan Barzani ve Talabani ile son gelişmelerin değerlendiritmesi ve bu kapsamda Türkiye'nin kırmızı çizgilerinin anımsatılması bekleniyor. Iki liderin başbakan düzeyinde kabul görecekleri öğrenildi. ABD'nin operasyon planlanna göre kuzeyden açılması beklenen cephe, Türkiye ve Kürt gruplannın yakın ilişki kurmasını gerektiriyor. Hazirllklar ba$ladl ABD, Türk hükümetinin onayı doğrultusunda, operasyon sırasında kullanmayı planladığı üs ve limanlan incelemeye başladı. Usler arasında Malatya, Muş ve Batman, limanlar arasında ise Antalya, Mersin ve Iskenderun bulunuyor. ABD'li yetkilüerin, üslerdeki iletişim olanaklannı, limanlarda ise uçak gemilerinin yanaşıp yanaşamayacaklan gibi ayrmtılan ele aldıklan kaydediliyor. • 11. Sayfada WASHINGTON'IN ÎSTEMLERÎNE 'SINIRLI EVET Irak için karar Meclis'in # Başbakanhk'ta yapılan iki aşamalı Irak Zirvesi'nde ABD'nin istemlerine verilecek yanıt ve izlenecek politikalar masaya yatınldı. Uluslararası yasalhk ve oydaşma ilkesine vurgu yapan hükümet, henüz siyasi bir karar almadığım, bu İconulardaki nihai yetkinin ise TBMM'de olduğunu açıkladı. Zirvede değerlendirilen konular ışığında Irak karan, Bakanlar Kurulu toplantısında ve MGK'de ele alınacak. • 11. Sayfada PtYASALAR SAVAŞ OLASILIĞINDAN RAHATSIZ Petrol fiyatlan tırmandı # Petrol fiyatlanndaki yükseliş sürüyor. Irak harekâtınm yeni yılın ilk aylannda gerçekleştirilebileceğine dönük resmi açıklamalar, piyasalardaki tedirgin havanın dağılmasını engelliyor. Dünya piyasalanna yön veren gelişmelerin Asya borsalanna etkisi ise zayıf oldu. Japonya'da borsalar tatil yüzünden işlem yapmazken; dolar, yen karşısındaki bir aylık düşük seviyesinin üstune çıktı. • 11. Sayfada RektörlerAKP'nin asıl amacının 'üniversiteleri baskı altına almak' olduğunu dile getirdiler Universitecle dinci rantKadro açma girişimi Hükümetin acil eylem planı ile üniversitelere yönelik hedeflerine tepki gösteren rektörler, 'üniversitelerin bölünmesi yoluyla oluşturulacak tabela üniversitelerine yeni rektör atama olanağının yaratılmaya çalışıldığım' dile getirdiler. MAHMUT GÜRER ANKARA - Hükümetin üniversite- lerle ilgili önerilerinin yer aldığı "acil eylem planına", sert birbildiri ile ya- nıt veren rektörler, AKP hükümetinin asıl amacının "üniversiteleri baskı altına almak" olduğunu dile getirdi- ler. Planda yer alan "ÖSYM'nin özerkleştirilmesi" önerisine tepki gösteren rektörler, merkezin zaten özerk olduğunu vurgularken, üniver- sitelerin bölünerek yeni "tabela üni- versitesi" yaratılmak istenmesine de tepki gösterdiler. Rektörler, AKP hükümeti tarafın- dan hazırlanarak MilH Eğitim Bakan- lığı'na gönderilen ve üniversiteler hakkında önemli değişikliklerin ya- pılmasını öngören "acil eylem pla- nı"nı gazetemize değerlendirdiler. ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ural Ak- bulut, ÖSYM'nin özerkliğe kavuştu- rulmasma ilişkin maddenin rektörleri huzursuz ettiğine işaret etti. ÖSYM'nin yıllardır tüm sınavlan dü- zenlediğini ve güvenilirliğini korudu- ğunu söyleyen Akbulut, objektif bir kunımun özerk bir kuruluştan alınarak başka bir kuruluşa bağlanmasının maksatlı yapılabileceğini kaydetti. Bir UArkasıSa.8,Sü.3'te Göllerbile buztuttu Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Gölü buz tuttu. Hava sıcaklığının -12 dereceye düştüğü Bolu'da ziyaretçiler kış güneşinde buz tutmuş gölün üzerinde gezinerek fotoğrafçüara poz verdiler. Konya'nın Beyşehir ilçesinde bulunan ve Türkjye'nin en büyük tatlısu gölü olan Beyşehir Gölü de dondu. Beyşehirli balıkçılar, bu yıl soğuklann yöreye çok daha erken geldiğini belirterek "1990 yılından bu yana göl üçüncü kez donuyor. Bu yıl dondurucu soğuklar erken geldi. Teknelerimiz de kıyıda dondan mahsur kaldı" dediler. M 8. Sayfada AKP hükümeti genel afpeşinde Oğrenci <# genişliyor # Türbanlı öğrencilere af yolunu açan tasan dün TBMM Milli Eğitim Alt Komisyonu'nda görüşülmeye devam etti. AKP'liler" 1993- 94'ten başlayarak her ne sebepten olursa olsun" üniversitelerden atılan tüm öğrenci, öğretim üyeleri ve memurlann daaf kapsamına alınmasını istedi. CHP'li üyelerin affa tümüyle karşı çıkmalan üzerine uzlaşmaya vanlamadı. • 4. Sayfada Sezer'den uyan: Cumhuriyet düşmanlan hep vardır # Cumhurbaşkanı Sezer. devrim şehidi Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay'ın cumhuriyetin hayatiyetini tazeleyen ve kuvvetlendiren bir simge olarak yurttaşlann gönlünde ölümsüzleştiğini ifade ederek ülkenin her köşesinde nefretle karşılanan bu olayuı, yurttaşlann cumhuriyete ve Atatürk ilke ve devrimlerine bağlılığını daha da güçlendirdiğini bildirdi. • 4. Sayfada PAKET AYNEN MECLİS GENEL KURULü'NDA • 5. Savfada MARAŞ KATLlAMININ 24.YILDÖNÜMÜ • 6. Sayfada AKUT'TAN KAZA EĞITIMI U 9. Sayfada BEŞÎKTAŞ YENÎLMEZ ARMADA USpor'da GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Dün Geceden Bu Sabaha Arenadakı gözü dönmüş boğa gibi BM'den NA- TO'ya> oradan dost ve müttefik, stratejik ortak Tür- kiye'ye, Ortadoğu'daki kimi ülkelere uzun zamandır sürdürdüğü diplomatik saldırıları yoğunlaştırdı. Ne Irak'ta sılah denetimi yapan BM heyetinın sap- tayacağı sonuçları bekliyor, ne de kerhen uymaya çalıştığı BM kararlarını. Ankara'ya son notası "Vade doluyor, planlannızı UArkasıSa. 8,Sü. l'de Türkiye 44. oldu Matematik ııotıı kötü • UNICEF'e göre Tür- kiye'de ilköğretim 8'ınci sınıftaki her 4 öğrenciden 3'ü, temel matematik bil- gisınde uluslararası orta- lamanın alrında bulunu- yor. Türkiye, matematik bilgisi düzeyiyle 52 ülke içinde 44'üncü sırada yer alıyor. • 9. Sayfada Eylemcilere maas' Bergama'da yeni iddia • "Ahnanya lehine ca- susluk yaptıklan" gerek- çesiyle haklannda dava açılan Bergama köylüle- rinin, "tahmatla"ahnan ifadelerinde "siyanür karşıtı eylemlere katılan- lara maaş verildiği" id- dıası ortaya atıldı. • 6. Sayfada Rant tesislerine izin Formııla'da imar oyunu % Yasal planlarda "ağaçlandmlarak orma- na katılması" öngörülen kesin koruma kuşağında- ki ITO arazisi, "Formu- la-1 alanı" yapılarak "kalıcf' rant tesisleriyle doldurulacak. OKTAY EKİ\Cl'nin haberi MArka Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY AKP Nasıl Bir Hu-kukla Yiipümek İstiyor? AKP hükümetinin, kendi istemlerini bir an önce ya- şama geçirmek için üç sihirli tanıma sanldığını gö- rüyoruz: - Acil eylem planı. - Demokratikleşme paketi. - Reform hareketi. UArkası Sa. 8, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog