Bugünden 1930'a 5,503,765 adet makaleKatalog


«
»

Cumhurryet k ı t a p 1 a r ı 11EYLUL2OO1'ÎN DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ Osman Özbek Çag PKarlana A.Ş TMrocağı Cad No39<4l (343341 Cagatofiu-tserfjul TH. ı:i2) 514 01 96 Cumhuriyet Cumhuriyel k ı t a p l a n 79. YIL SAYI: 28201 / 500.000 TL (KDViçmde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (7945-1997; Org. Özkök: Menemen olaylan, İslam dinini sapık amaçlarla kullananlann gerçek yüzünü gösteriyor Kubilay unutulmasGenelkurmay Başkanı Orgeneral Özkök, Dev- rim Şehidi Kubilay'ı şe- İrtlcaya karşı jertuyarı riatçılar tarafından katledılişinin 72. yıldö- nümünde anarken irticaya karşı sert uyan- larda bulundu. Özkök, "Menemen olaylan, Türk devrim tarihinin en önemli mihenk taş- lanndan birisi olarak, sayesinde vatanımızda özgürce ve esenlikle yaşadığımız çağdaş Cumhunyetimizin ne büyük zorluklarla bu- günlere getirildiğini öğrenmek ve öğretmek bakımından genç nesillerin asla unutmaması gereken bir derse dönüşmüştür" dedi. Haber Merkezi - "Şeriat isteriz" dı- ye ayaklanan yobaz çeteler tarafından katledilen Devrim Şehidi Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay. öldürülüşü- nün 72. yıldönümünde düzenlenen tö- renler, paneller ve konferanslarla anılı- yor. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hilmi Özkök. Menemen'de şeriatçılar tarafından katledilen Devrim Şehidi Kubilay'ı anma mesajında irticaya kar- şı sert uyanlarda bulundu. Menemen olaylannın "tslam dinini sapık amaçları için köfüye kullana- rak halkı aldatmaya çalışan, ancak gerçekte dinin yüce değerleriyle ala- kası bulunmayan art niyetli kişilerin gerçek yüzlerinin anlaşılması" bakı- mından büyük önem taşıdığını belirten Özkök, genç nesillerin bu dersi asla unutmaması gerektigini bıldirdi. Öz- kök, Türk Sılahh Kuvvetleri'nin (TSK) kendıne düşen görevi en ıyi biçimde ye- nne getirerek Cumhuriyetin sarsılmaz bekçisi olmaya büyük bir kararhlıkla devam edeceğinin altını çizdi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Öz- kök. mesajında Şehıt Kubilay'ı "trtica ile mficadelenin sönmez meşalesi" olarak niteledi. Mesajında Kubi- lay'a seslenen Özkök şu görüşle- re yer verdi: Yobazlara gövdeni siper ettin: 72 yıl önce Büyük Önder Ata- türk'ün bizlere en kutsal emaneti olan çağdaş Cumhuriyetimizin temel değerlerinden laıkliği hedef alarak Türk halkını yeniden ortaçağın karan- lık günlerine döndürmeyi amaç edinen. çağdaş gelişme ve yaşama karşı olan yobazlara gövdeni siper ederek Türk M Arkası Sa. 8, Sü. 3 'te Politika ve Hukuk.. Ülkemizde bugün yaşa- nan durum gariprir. 3 Ka- sını seçiminden birinci par- ri olarak çıkan AKP'nin li- deri Tayyip Erdoğan Meclis dışındadır, emanetçi olduğu söylenen Sayın Abdullah Gül Başbakanlık görevini üst- lenmiştir. 'Gölge Başbakanımız'ın bir gfin önce seçime girip sandıktan çıkarak milletve- killiğine kavuşması sonra da Başbakanlık koltuğuna oturması için kafa yorulu- yor, yollar yordamlar düşü- nülüyor: ama. bu sorunu çözmenin kolay olmadığı da anlaşılryor. Sabırsızbğın en başta Sa- yın Erdoğan'ı zorladığı, her olayda ortaya çıkıyor. ' • Politika gözlüğüyle olaya bakanlar, şöyle düşünüyor- lar: Erdoğan'ın Başbakan- lık koltuğundan uzak kal- ması iki sakınca yaratıyor. Birincisi:AKP lideri Mec- lis'ten dışlandıkça haksızlı- ğa uğramış bir kurban sim- fesi oluşturacaktır. İkincisi: ktidarın karar ve eylemle- rinde yerini alamadığı için hükümetin hatalanndan ve kusurlarından sorumlu ru- tulmayacaktır. En iyisi Erdoğan'ın Baş- bakanlık koltuğuna "bızzaf oturup smanmasıdır. Hiç kuşkusuz 'siyaseten' böyle düşünenlerin kendile- rine göre bir bildikleri var- dır; ama, ülkenin yaşamına egemen olması gereken 'hu- kuk' ne olacaktır?.. Bir tek kişiyi Başbakanlık koltuğu- na oturrmak için anayasayı değiştirmek, görülmüş işiril- miş şey midir?.. Tartışma böylece ikircik- li bir ortama sürüvor insan- ları, varılacak kararın so- rumluluğunu üstlenmek ko- lay değil. • Sonunda Meclis Sayın Tayyip Erdoğan uğruna anayasayı değiştirmek cüre- tini göze aldı; ama, bir kişi- nin çıkan uğruna temel y a- sayla oynamak doğru muy- dû?.. Cumhurbaşkanı Sezer, eski deyişle, hukuk açısın- dan müdeller bir belgeyle değişiküği veto' etti.bir kez daha görüşülmesi için Mec- lis'e geri yolladı. Cumhurbaşkanı bunu yapmak zorundaydı, yoksa görevini yerine getirmemiş olurdu. Bu konuda ilginç olan CHP'nin konumudur; mu- halefet partisinin tutumunu anlamak kolay değil... Başından beri Başbakan- lık koltuğuna orurması yo- lunda Sayın Erdoğan'ı des- tekleyen CHP'nin siyaseti Çankaya'nın vetosundan sonra politika çerçevesini aşnıış. hukuku zorlayan bir içerik kazanmıştır. Muhalefet partisinin, hu- kuku çiğnemek yolunda, ik- ridar partisini artık yalnız bırakması gerekmiyor mu?.. Cumhuriyel Muhaliflerle doğrudan temasa geçen AKP hükümeti Saddam sonrasını planlıyor Savaş içinpazarbkArtardaTürkiyeyegeliyorlar Anka ra'nın, Bağdat'ın tepkisını çekmemek ıçın açıktan temasta bulunmaktan kaçındığı Sad- dam rejiminı devırmeyi amaçlayan gnıplar, art arda Türkiye'ye geliyor. ABD'nin operas- yon için hazırlıklannı ilerlettiğı bir döneme rastlayan danışmalar kapsammda, INC lideri Çelebı'nın ardmdan iki önemli muhalif lider Hüseyin ile Allawi de Ankara'ya gelecek. AYHAN ŞİMŞEK'in haberi • 10. Sayfada a Zirve Hükümet, yann ola- ğanüstü toplanacak Bakanlar Kurulu'nda kri- tik kararlar alacak. Toplantının ana günde- minde Irak operasyonu olacak. ABD'nin ta- leplerine ılışkin Türkiye'nm alacağı ta\Ti "ya- sal zemine" taşımak isteyen hükümet, bu ne- denle TBMM'den ızın istemeye hazırlanıyor. Başbakanllk'ta ise bugün Genelkurmay Baş- kanı Özkök ve Dışişlen Bakanı Yakış'ın katı- lacağı Irak zirvesi yapılacak. • 10. Sayfada Saddam'a gÖZdağl ABD, Türkiye ve Israil 1 Ocak'ta Akdeniz'de ortak tatbıkat gerçek- leştirecek. Arama-kurtarma faaliyetlen üzerine yoğunlaşacağı belirtilen tatbikatın hemen ardmdan, ABD ve Israil aynı bölgede, olası Irak operasyonuna yönelik ikinci bir tatbikat daha yapacak. îkı gün sürecek olan 3'lü tatbikata, üç ülke donanmasından gemi- lerin yanı su"a hafif uçaklar ve helıkopter- lerin de katılacağı belırtildı. • 10. Sayfada ŞekerAhmed Paşa 'nın tablosuna 230 milyar tstanbul'da aynı gün düzenlenen iki ayn müzayedede tarihi kitap ve belgeler ile ünlu tablolar sahşa sunuldu. Portakal Kültür ve Sana- tevı'nın Conrad Otel'de düzenle- diği 2002 Kış Müzayedesi'nde satışa sunulan eserler rekor fiyata alıcı buldu. 287 eserin sergilendi- ği müzayedede Şeker Ahmed Pa- şa'nın yağlıboya ıncirli ve ayvalı natürmortu ile Ahmed Karahısa- ri'nin deri cıldı altın şems motif- lerle bezeh "Dua Mecmuası" 230'ar milyar liraya sahldı. Pera Palas'ta düzenlenen müzaye- dede ise Kemal Sülker'in basıma hazırladığı ve 1980 yılında "Nâzım Hıkmet'in Bilinmeyen tki Şiir Defteri" adıyla yayımla- nan kitap 4 milyar 600 milyon li- raya alıcı buldu. DSP Genel Baş- kanı Bülent Ecevit'in el yazısıyla 4 adet pusulaya yazdığı notlar ise 40 milyona satıldı. • 3. Sayfada Cinsel istismarda bulunanlann yüzde 58'i çocuklann daha önceden tanıdığı kişiler Küçüklerin büyük yarası: tstismar > Son üç yılda istisma- ra uğrayan çocuklann sayısı yaklaşık üç bin. Üstelik bu sayı, istis- mar olaylannın yal- nızca küçük bir bölümünü yansıtıyor. ESRAAÇIKGÖZ Adli Tıp Kurumu 2. îhtisas Kurulu'nda yer alan "Çocuk Muayene ve Değerlen- dirme Ünitesi"ne, son üç yılda istisma- ra uğramış üç bin çocuk getirildi. Kurul Başkanı Prof. Dr. Şevki Sözen, "Bu rakam yaşanan istismann sadece küçük bir kısmını yansıtıyor. tstismar olaylan saklanıyor. Oysa istismara uğ- ramış çocuklar tıbbi destek almadıkla- rı takdirde, ileride karşımıza istismar- cı olarak çıkabilme riskini taşıyor" de- di. Yapılan araştırmalara göre istismar, yüzde 58 oranında tanıdık biri, yüzde 28 oramnda yakm akraba, yüzde 13 oranm- da ise yabancı kişiler tarafından gerçek- leştiriliyor. "Çocuk Muayene ve Değer- lendirme Ünitesi"nde, istismara uğra- mış çocuklar uzman ekiplerce muayene edi- liyor. Bu muayenede çocuklar, oyuncaklar- la dolu bir odada, adli tıp uzmanı ve klinik • Arkası Sa. 8, Sü. 3 'te JZU SEVMENÎN JĞUYLA Dağlar dolu kıyılar boş i Kış turizminin gözde mer- kezlerinde kar yağışının artma- sıyla doluluk oranı yüzde 100'e yaklaşırken Antalya'da oteller boş kaldı. Yeni yıla lüks otellerde gırmek isteyen dört kişilik bir ailenin 5 günlük paket program için 2.5- 3.5 milyan gözden çıkarması gerekiyor. • 6. Sayfada Kentin asırlık gözcüleri # Kol saatinin yaygın olmadığı dö- nemlerde insanlara zamanı gösteren saat kuleleri, yıllarca kentlerin me- deniyet simgelerinden biri oldu. i Birçok kentin meydanlannı süsle- I yen saat kullerinden üçü de Istan- bul'da bulunuyor: Tophane, Yıldız Sarayı ve Dolmabahçe saat kuleleri. • 7. Sayfada J L Futbolda tatil başladı # Türkiye Süper Ligi'nin ilk bö- lümü tamamlandı. 18. haftanın kapanış maçında Fenerbahçe, Trabzonspor'u 3-2 yendi. Hakem Alı Aydın, San-Lacivertli ekibin bir golünü geçerli saymadı. G.Saray, Samsunspor'u deplasmanda 1-0, Gençlerbirliği ise Koca- ehspor'u 5-1 'lik skorla geçti. I Spor'da Anayasa Meclis Erdoğan y a çalışacak # TBMM, bu haftaki mesaısini de AKP Genel Başkanı Tay- yip Erdoğan'ı ya- saklanndan kurtar- maya dönük anaya- sa değışikliği için yapacak. AKP gru- bu, Cumhurbaşkanı Sezer'in "kişiye özel" dıye niteleyerek geri gönder- diğı yasanın değiştirilmeden kabul edilip Çankaya Köşkü'ne yeniden gönderihnesıni hedefliyor. # Anayasa değişikliğinin ardından yi- ne Tayyıp Erdoğan'ın yasak duru- munu ılgilendiren Basın ve Yaym Yoluyla Işlenen Suçlara tlişkin Da- va ve Cezalann Ertelenmesine Dair 454 Sayılı Yasa'da değişiklik tasansı ivedi olarak Meclis'te ele ahnacak. Tasanya göre, TCY'nin 312. mad- desi de dahil olmak üzere 4454 sa- yılı yasa kapsamındakı suçlardan mahkûm olup cezalan infaz edilen- lerin "mahkumiyetleri vaki olma- mış" sayılacak. • 5. Sayfada Baykal'dan Erdoğan 'a Kabadayı üslubu doğru değil # Baykal, Sezer'in ve- to ettıği anayasa de- ğışikliğine destekle- rinın sürdüğünü açıkladı. Sezer'in değişiklik konusun- da kamuoyu vicda- nnıın rahatsızlığına dikkat çektığini an- latan Baykal, hükü- metin Çankaya ile çatışmaması ge- rektiğmı vurguladı. Baykal, '"Kaba- dayı üslubuyla hassas konularda si- yaset yapmak doğru değil" dedi. # Kıbns için üçüncü bu" plan gerekti- gini söyleyen Baykal, Türk toplu- munun homojen yapısuım bozulma- masını istedi. Baykal, "Türk toplu- mu önemli bir Rum azınlıkla bir araya getirilerek dengesi bozulma- malı. Truva atı koymayın onun içi- ne. Yoksa Kıbns Rum devleti olur" uyansında bulundu. • 5. Sayfada Somut ilerleme yok Suikastta sırperdesi # Hablemitoğlu'nun bir komşusu, olay günü öğle saatlerin- de evin yakınlannda arabasıyla çarptığı bir araçtan telsizli bir kişinin inerek kendisine hakaret ettiğini dile getirdi. # Hablemitoğlu'nun eşi de olay günü evlerinin önünde aracm içinde mü- zik dinleyen bazı kişiler gördüğünü söylemişti. Tanık ile Hablemitoğ- lu'nun eşinin verdiği eşkâlin benzer- liğine işaret ediliyor. • 4. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Ipak'ta Alınan Kararları Alma Haftası! ABD'nin Irak operasyonu için TürKiye'den istem- lerı konusunda geri sayım bitmiş, deyim yerindeyse sıfırın üzerinde nakarat başlamış görünüyor. ABD'nin istemlerini şöyle özetleyebılırız: "Bütün lojistik olanaklanndan yararianmama izin ver, bölgede birlikte hareket edelim." • Arkası Sa. 8, Sü. 8 'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog