Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA + ' CUMHURİYET 22 ARALIK 2002 PAZAR 8 HABERLERIN DEVAMI G U N C E L CÜNEYT ARCAYÜREK • Baştarafı 1. Sayfada cakları giderek ortaya çıkıyor. Memuriara geçen iktidarın bile yeterli göımediği yüzde 10 brüt zamla işe başladılar. Etin kilosunun 7-8 milyon olduğu bir ülkede 12-13 milyon net ne işe yararsa... işçi emeklisinin aylıklanna zam, yok! Olsa bile sadaka niyetine yüzde 1-1.5! Vaatler böylece daha ilk ay kısırlaştı. Geçen iktidarın başlattığı çiftçiye doğrudan yar- dımı sanki kendileri icat etti. Yeni bir uygulama baş- latmışlar gibi yutturmaca peşindeler. Bu yıl da tril- yonlar dağıtarak sürdüreceklerini yineleyip duru- yoriar. Toplum artık anketleri bile ahval-ı adiyeden (sıra- dan bir durum) sayıyor, omuz silkıp geçiyor. Kamu Emekçileri Sendikası Konfederasyonu im- zalı bir araştırma; tuzu kuru böyyük gazetelerde, hemen her gün saat başı borsa, döviz fiyatlan, fa- izlerdeki iniş çıkışı duyuran TV ekonomi program- lannda yer almadı. Bu araştırmada deniliyor ki; aylık geliri 387 milyo- nun altındaki 4 kişilik bir aile aç! 1 milyar 177 milyo- nu olmayan yoksul! Türklerin en az yüzde 6O'ı bu paralan kazanamıyor. Bugün 7 milyon insanımızas- gari ücretle (net 180 milyon lira) çalışıyor. Bizim böyyük medyamızın (isim vermeye gerek yok) kimi böyyük yönetici-yazarları ise "image ma- kers" şirketlerinden ücretle aldıkları derslerle oku- yucuya daha yumuşak, daha cana yakın görünme- ye çalışıyor. Kimi zaman yazılannda, örneğin bir so- kak kedisi beslemenin dayanılmaz keyfınden söz ediyor. Bir zamanlar solcu, toplumcu. Dön dolaş şimdi artık global, evrensel. Artık rahata alıştı, sermaye sı- nıfını sever bir başka (isim vermeye gerek yok) böy- yük yönetici-yazar, eşiyle sokakta bulduklan aç se- fil bir köpeği eve aldıklarını ve.. aynı gün Londra'ya ısmarladıkları -tabii böyyük paralarla satın alınan- soylu köpekle sokak köpeğinin şimdi evde yan ya- na pekâlâ yaşayabildiğini yazabildi. Bir zamanlar filmleri baş sıradaki menekşe gözlü bir kadın sınema yıldızı hanımefendi, sanırım 1970'lerde, enflasyonun gırtlağımızdan eksikolma- dığı, yoksulluğun bugünlere denk yaşam biçimi ol- duğu yıllarda evinde dört adet kurt köpeği besledi- ğini, dört köpeğın aylık giderinin -o zamanki paray- la- milyonlara vurduğunu söylemekten çekinmedi. Ne var bunda diyeceksiniz; alın teriyle kazandığı para onun. Dilediği gibi kullanır. Elbette buraya ka- dar söylenecek bir şey yok! Ammavelakin o yıllar ortanın solunda olmak mo- da mı moda. Bir iki gecekonduyu besleyecek pa- rayla dört kurt köpeğini besleyen menekşe gözlü si- nema yıldızımız da ortanın solunda. Daha daha... Sosyalist mi sosyalist ve de gün geldi bir de baktık ki, yoksul halka harcayacağı parayı dört kurt köpe- ğine yatırmayı yeğleyen menekşe gözlü sinema yıl- dızı yerel beledıyelerden birinin başında! • • • Nereden nereye. Oysa güncel gündemimiz tek başına iktidanmızın başarısızlığı üzerine kurulu. Üs- telik iktidarımız alaturka kurnazlık yöntemlerini kul- lanmayı pekâlâ beceriyor da. Nedeni de şu: Ecevit hükümetinin aldığı ekono- mik önlemlerle bugün vanlan kimi olumlu sonuçla- n iktidann topluma sunduğu nimetler diye yutturma- ya çalışıyor. Ecevit, iki ortağının normal seçim tarihi Nisan 2004'e kadar neden bekleyemediklerine hayret et- ti. Haklı da çıktı. Zira Ecevit'e göre uygulanan eko- nomik önlemler 2004'te hem makro düzeyde mey- ve verecek, hem de olumlu sonuçlar bireylere, top- luma yansıyacaktı. Işte rakamlar: Büyüme hızı bugün yüzde 6.5. Sa- nayi üretimindeki artış 8.8. Enflasyonun 2003'te he- defi yüzde 35'in altında. Faizler yüzde 50 dolayın- da. Somut gerçek ortada: Üretim artıyor, ekonomi büyüyor! Tabii AKP iktidarı nalıncı keseri. Ecevit hükümetinin mirasını yiyorlar. iktidar miras- yedi! Eski Yargıtay Baskanı Selçuk: Mevcut anayasa tehditle kabul edildi ANTALYA (AA) - Eski Yargıtay Başkanı Sami Selçuk, Anaya- sa'nın çoğunluğun görü- şü doğrultusunda değiş- tirilmesi gerektiğini be- lirterek," 'Mevcut Ana- yasa tehditle kabul edildi. Savunan kimse kalmadı artık" dedi. Selçuk, Akdeniz Kül- tür ve îletişim Kulü- bü'nün Falez Qtel'de dû- zenlediği 'tnsan Hakla- n ve Demokrasi' konu- lu konferansta yaptığı konuşmada, "Hukuk devleti başka, hukukun üstünlüğü başka bir şeydir. Bu kavramlar genellikle birbirine ka- nştınlır. Hukukun fis- tünlüğünü benimserse- niz demokrasinin çıta- sını yükseltirsiniz" de- di. Türkiye'de çocukla- nn yazarlardan korkutu- larak yetiştirildiğini söy- leyen Selçuk, şu görûş- lere yer verdi: "Ülke korkular ülkesi. N âzım Hikmet'ten, Necip Fa- zıl'dan korkuyor. Bun- lan anlamak mümkün değil. Komünizmden. farklıhklardan. inanç- lardan korkutularak yetiştiriliyorsunuz. So- run, Türİdye'nin dün- yayı iyi izlemiyor olma- sı." Devletin görevinin bireylerin amaçlanyla uğraşmak yerine banşı sağlamak olduğunu an- latan Selçuk, "Çoğulcu kültürü Türkiye'nin al- gılaması lazım. De- mokratikleşme için tek çare özgürlükçülük, çoğulculuk ve katılım- cüıktır. Böyle bir Tür- kiye'nin AB kapısında zorlanması doğaldır" diye konuştu. Freni patlayan TR 4 can aJdı BBURSA (Cumhuriyet) - Bursa-Ankara karayolunda freni boşalan TIR, 4 kişinin ölümüne neden oldu. Aki- niş rampasında önünde seyreden otomobile çarparak Erdoğan Gökçe'nin ölümüne yol açan TIR daha sonra Engin Çetin'in kullandığı kamyoneti şarampole yuvar- ladı ve tsa Dokumacı'nın kullandığı aracuı üzerine devrildi. Olay sonucu îsa Dokumacı (35), Birol Yaşar (30) ve Süleyman Guray Terlemez (23) ezilereköldü. Kazada yaralanan 3 kişi tedavi altına alındı. Istanbul - Atina işbirliği • İstanbul Haber Servisi - tstanbul ve Atina yerel yö- netimleri arasındaki işbirliğine katkıda bulunacak "Global Şehir Diplomasisi Enstitüsü"nün kuruluş pro- tokolü. îstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Mü- fıt Gürtuna ile Atina Belediye Başkanı Dimitris L. Av- ramopoulos arasında ımzalandı. Hıdiv Kasn'ndaki imza töreninde konuşan Gürtuna, Atina ile Istanbul ye- rel yönetimleri arasındaki işbirliğinin arttığını belirtti. 'Kudüs Savaşçıları' mercek altında Hablemitoğlu soruşturması için 20 kişilik özel bir ekip kuran Emniyet henüz 'deşifre edilememiş' terörist gruplar üzerinde araştırma yapıyor ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - Dr. Necip Hablemitoğ- lu suikastının araştırması kapsa- mına, daha önce benzer cinayet- leri işleyen eylem ve failleri de alan Ankara Emniyeti, soruştur- mayı 20 kişilik özel ekiple sürdü- rüyor. Emniyet yetkilileri, soruş- turma çerçevesinde daha önce iş- lenmiş Prof. Dr. Muammer Ak- soy ve Suudi Arabistanlı elçilik görevlisi Abdulgani Bedevi ci- nayetleri üzerinde duruyor. Bu i- ki cinayetin de Hablemitoğlu su- ikastında olduğu gibi yakın me- safeden ve profesyonelce işlen- diğini dikkate alan yetkililer, U- mut Operasyonu kapsamında de- şifre edilememiş Kudüs Savaşçı- lan örgütüne benzer terörist gruplar olasılığı üzerinde duru- yor. Istihbarat birimlerinin son dönemde Iran'danTürkiye'ye gi- ren kişiler üzerindeki incelemele- rini de sürdürdüğü bildirildi. Hablemitoğlu suikastına ilişkin olarak. olay yerinde şimdiye ka- dar yapılan kanıt araştırmasında fazla umut verici bir gelışme sağ- lanamaması, oluşturulan ekibi benzer cinayetlere yöneltti. 'Uykııda tutulan gnıp' Suikastı aydınlatmak için çeşit- li kurumlann katıhmıyla oluştu- rulan ekip, 1996'da Iran Büyükel- çiliği'nde görevli Majit Sahat- kar'ın, tslami Hareket Örgütü li- deri Irfan Çağıncı'ya söylediği sözlerden yola çıkıyor. Sahat- kar'ın, Hacıbayram Camii'ndeki konuşmada bir anlaşmazlık nede- niyle tartışnğı Çağıncı'ya, "Sen kendini ne sanıyorsun. Bizim elimizde sizin gibi 9-10 grup da- ha var" dediği belirlenmişti. Is- tihbarat yetkilileri özellikle, Sa- hatkar'ın sözünü ettiği ve Hable- mitoğlu suikastına kadar "uyku- da tutulan" grup olabileceği dü- şüncesinden yola çıkıyor. Istihba- rat birimleri konuşmada sözü edi- len gruplardan en fazla üç beş ta- nesinin deşifre edılmiş olabilece- ğini beürterek diğer terörist grup- lardan birinin Hablemitoğlu su- ikastını gerçekJeştirmiş olabile- ceğinden hareket ediyor. Bu kap- samdaAlmanya ve Avusturya'dan veya bu ülkelerle bağlantıh Iran üzerinden Türkiye giren kişiler üzerinde çalışıyor. Hablemitoğ- lu'nun konuşmalanndan rahatsız- lık duyanlann ve tehdit edenlerin büyük bölümünün bu eyleme gi- rişmemiş olabüeceğini vurgulu- yan yetkililer, "Daha önceki ça- bşmalanmız, eylem yapanlann hiçbir şekilde önceden tehdide yönelmediklerini. eylemi yap- tıktan sonra da kendilerini iyi sakladıklanm gösteriyor" de- ğerlendirmesini yapıyor. Arşiv çahşması yapüıyor Ankara Emniyet Müdürlü- ğü'nde oluşturulan ve çoğu rütbe- li 20 kişilik özel ekip, soruştur- mayı sürdürüyor. Özel ekipten bir bölümü arşiv çahşması yapıyor Radikal dinci örgütlerin eski dos- yalan gözden geçirilirken bu ör- gütlerde yer alan kişilerin fotoğ- raflan albüm haline getiriliyor. Hablemitoğlu toprağa verildi ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Evinin önünde uğra- dığı silahlı saldın sonucu yaşa- mım yitiren DT. Necip Hable- mitoğlu toprağa verildi. Hable- mitoğlu için Ankara Kocatepe Camii'nde düzenlenen törene Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, Başbakan Abdullah Gül, Genelkurmay Başkanı Or- general Hilmi Özkök ve diğer komuta heyeti katıldı. Hablemitoğlu'nun cenazesi dün sabah Adli Tıp Morgu'ndan alınarak' ilk önce GATA'ya götü- rülmek istendi. Bu hastanede nö- bet değişiminden kaynaklanan bir yanlış anlama nedeniyle Hable- mitoğlu'nun cenazesi SSK Dış- kapı Hastanesi'ne getirildi. Daha sonra Kocatepe Camii'ne getiri- len Hablemitoğlu için öğlen na- mazının ardından cenaze namazı kıhndı. Kocatepe Camii'nde dü- zenlenen törene çok sayıda poli- tikacı ve üst düzey yönetici katıl- dı. Türk Silahlı Kuvvetleri (T- SK), daha önce gazetemiz yazar- lanndan Ahmet Taner Kışla- h'nın cenazesinde olduğu gibi üniformalı çok sayıda subay ile törende temsil edildi. Cenazeye resmi katılım için Ankara Garni- zonu'na emir verilmesi nedeniy- le Ankara'daki karargâhlarda gö- revli çok sayıda subay, askeri ser- vislerle Kocatepe Camii'ne geldi. Büyükanıt başsağhğı diledi Camiye ilk gelen Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Yaşar Bü- yükanıt, Necip Hablemitoğ- lu'nun eşi Şengül Hablemitoğ- lu'nun yanına giderek başsağhğı diledi. Daha sonra komuta heye- tinden Genelkurmay Başkanı Or- general Özkök, Kara Kuvvetleri Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, Ankara Kocatepe Camii'ne gelişinde önce Şengül Hablemitoğlu'na başsağhğı diledi. Sezer daha sonra askeri heyetin yanına giderek cenaze namazını bekledi. (Fotograf: KEREM GEZER) Komutanı Orgeneral Aytaç Yal- man, yurtdışı gezide bulunan Hava Kuvvetleri Komutam Cumhur Asparuk'un yerine Kurmay Başkam Korgeneral ts- met Solakoğlu, Deniz Kuvvetle- ri Komutanı Oramiral Bülent Alpkaya, Jandarma Genel Ko- mutanı Orgeneral Şener Eruy- gur ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Orgeneral Tun- cer Kılınç Kocatepe Camii'ne geldi. Özkök'ün gelmesinin ar- dından komuta heyeti toplu ola- rak Şengül Hablemitoğlu'nun ya- nına giderek başsağhğı diledi. Cumhurbaşkanı Sezer, camiye gelişinde önce Şengül Hablemi- toğlu'na başsağhğı diledi, sonra askeri heyetin yanına gelerek ce- naze namazını bekledi. Cenazeye hükümeti temsilen ilk önce Başbakan yardımcılan Mehmet Ali Şahin, Ertuğrul Yalçınbayır, Adalet Bakanı Ce- mil Çiçek, tçişleri Bakanı Ab- dülkadir Aksu geldi. Başbakan Abdullah Gül ise ABD'nin An- kara Büyükelçisi Robert Pear- son ile görüşmesinin uzaması nedeniyle törenin sonlanna ye- tişti. Gül, diğer kabine üyeleriy- le birlikte cenaze namazının kı- lındığı bölümde durdu. Camiden aynlışı sırasında son anda Sezer ve komuta heyetini fark eden Gül, yanlanna giderek el sıkıştı. CHP Genel Başkam Deniz Hablemitoğlu'nun öldürülmeslne tepkiler sûrüyor: Suikastınhedefi Kemalist devrim ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - İşçi Partisi Genel Sekreteri Mehmet Bedri Gültekin. Dr. Necip Hablemitoğlu'na düzenlenen suikastın, diğer aydın katiiamlannın bir devamı olduğunu belirterek "Suikastın hedefi, Kemalist dev- rim, ulus devlet ve laik cumhuriyettir" dedi. Gültekin. yayımladığı bildiride, suikastın sebe- binin Hablemitoğlu'nun araşürmalannda aran- ması gerektiğini bildirdi. Gültekin, cinayetin, Türkiye'nin ABD eliyle içine sokulduğû kaos döneminın ürünü olduğunu savundu. SHP Ge- nel Başkanı Murat Karayalçın. Hablemitoğ- hı'nu Menemen'de şehit edilen Kubilay'a ben- zeterek şunlan söyledi: "Demokratik laik dü- zene yaşamlan pahasına sahip çıkan ilk Ku- bilay'L, sonraki Kubilaylan ve defnedilen bu Kubilay'ı rahmet ve şükranla amyoruz." Türk Hukuk Kurumu Başkanı Talay Şenol ya- yımladığı bildiride, suikastı düzenleyenlerin in- sanlık düşmanı olduklannı bildirdi. Aydınlann terör yoluyla susturulamayacağını kaydeden Şenol, suikastın yeni bir karanhk dönem baş- langıcı oîmamasını umduklannı belirtti.Tüıki- ye Gaziler Kültür veYardunlaşma Vakfi tara- findan yapılan açıklamada da hiçbir engelin Türk aydınlannı yıldıramayacağı belirtildi. Baykal'ın Istanbul'da ohnası ne- deniyle partiyi temsilen Önder Sav, YılmazÂteş ve Cevdet Sel- vi resmi olarak katıldı. Törene çok sayıda CHP'li yurttaş ve mil- letvekilinin de katıldığı gözlendi. CHP Ankara Milletvekili Yakup Kepenek, Karşıyaka Mezarlı- ğı'na kadar geldi. DSP Genel Başkam Bülent Ecevit, DYP li- deri Mehmet Ağar, parti genel sekreteri SerhanYücel, BBP Ge- nel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, seçimden önce BBP'ye geçen es- ki MHP'li Ulaştırma Bakanı Enis Öksüz de Kocatepe Camii'ndeki cenaze namazına katıldı. Karanfillerle oğnrlandı Namazın blınmasuım ardın- dan Hablemitoğlu omuzlarda ta- şnıarak bir ambulansa konuldu. Alanda bulunan yurttaşlar Hab- lemitoğlu'nun tabutuna karanfil atarken askerler de Hablemitoğ- lu'nun cenazesi önlerinden ge- çerken selam verdiler. Necip Hablemitoğlu'nun kızlan Kani- je ve Uyvar'ın, babalanyla bir- likte çekilmiş bir fotoğrafi taşı- dıklan gözlendi. Camiden am- bulansla Karşıyaka Mezarlığı 'na getirilen Hablemitoğlu'nun ce- nazesi burada toprağa verildi. Eski Yargıtay Cumhuriyet Baş- savcısı Vural Savaş, eski DGM Savcısı Nuh MeteYüksel, Hab- lemitoğlu'nun cenazesi ile bir- likte mezan başına kadar geldi. G U N D E M MUSTAFA BALBAY • Baştarafı 1. Sayfada ce halk, "Bu kişi hangi görüşte, ona göre tepki ve- relim", "Ucubizedokunurmuonabakalım", "Aca- ba hedef mi oldu" sorulannı sormadan, örgütlü bir biçimde sokağa çıktı. İki milyona yakın insan yürüdü. Toplum, teröre karşı birleşti. Terör ters tepmişti... Ispanyollar, "Umutsuzluk, yalnızlıktan doğar" sözünü ters çevirdiler ve "Umut, biriiktelikten ge- çer" dediler, kazandılar. Terörü yenen toplumların ortak özelliği bu oldu. Terör karşısında, yılgınlığa kapılmayıp hep birlik- te, "Terörün her türiüsüne hayır" dediler. Necip Türk milleti olarak bizler, ne yazık ki he- nüz bu aşamaya gelemedik. Bir öğretim üyesi, yazar mı öldürüldü? O zaman tepki göstermesi gerekenler, o yaza- nn üye olduğu kuruluşlar, öğretim üyeleri ve öğ- rencilerdir! Bunu aşamadığımız, terör ateşinin tüm toplu- mu yaktığını düşünemediğimiz, sadece cenaze- lerde ve anmalarda buluştuğumuz sürece terör hiç geri tepmeyecek, istediğine ulaşacak. En azın- dan ulaşma umudunu hep diri tutacak. Cinayeti işleyenlerin yakalandığı en iyimserdu- rumda bile, sadece katilleri ele geçiriyoruz, cina- yeti aydınlatmıyoruz! Devlet kurumlan olarak, toplum olarak duru- mumuzun özeti şu: örgütlü suçlara karşı, örgütsüz bir mücadele içindeyiz! Devlet kurumlannda akortsuzluk var. Bir cina- yet dosyası 3-5 yılda 7-8 savcı degiştiriyor. Sav- cı, dosyayı kavradıktan bir süre sonra, başka bir alana veriliyor... Yolsuzluk dosyalannda da artık suçu işleyenle- rin hâkim-savcıdan daha bilgıli olduğu bir dönem başladı! Devlet kurumlarındaki dağınıklık, toplumun ör- gütlü kesimlerinde de yaşanıyor. Amacı birbirine yakın her örgüt ötekınden bağımsız, kendi içinde ayrı bir güç merkezi haline gelmek isteyince şu oluyor: - Arkadaşlar her parmak ayrı yöne gitsin ama, biryumrukolalım! Durum böyle olunca ortak hedefi olan aydınla- rımızın diyalogsuzluğu da şöyle oluyor - Senin de katkın olsun, bir çivi de sen al çak. "Vayy bana alçak dersin haa, asıl sensin alçak!" Kurfaağa haşlama Hablemitoğlu'nun yayımlanmayan kitabında da yer alan bir Amerikan anlatımı vardır. Buna bir strateji de diyebiliriz. Adı şu: Kurbağa haşlama yöntemi! Bir ülkeyi, bir toplumu, istenilen yöne çekmek için kullanılması gereken yöntemi anlatır: Kurbağayı haşlamak için bir tencere su kaynat- tınız. İçine kurbağayı attınız, hemen zıplayıp ken- disini kurtarmaya çalışacaktır. Bunda başarılı ol- masa bile işiniz zorlaşacaktır. Oysa yüzde yüz sonuç alacağınız yöntem şu- dur; tencereye soğuk su konur. İçine kurbağa atı- lır. Tencerenin altı yakılır ama, ateş kısık tutulur. Su usul usul ısınırken, kurbağa hareket halinde can- lılığını korur. Suyun ısısı artınca, rahatlık çöker, gevşer. Fazla aceleye gerek yoktur. Kurbağa ar- tık sıcağı hissetse de zıplayıp kendisini kurtara- mayacak durumdadır. Isıyı biraz daha arrtirırsı- nız, su kaynamaya başladığında kurbağa da haş- lanmaya başlamış demektir... Afiyet olsun! Toplumun tümüyle cehalete sürüklenen kesim- lerinden vazgeçtik... Sevgili aydınlar, sevgili okur-yazarlar, sevgili ör- gütlü insanlar... Biraz kurbağalaşıyor muyuz? Güzel, muhteşem diye sunulan kimi ufuklar, ku- ralsızlığı demokrasi diye anlatan istikrar tanımla- rı, suyun altındaki kısık ateş mi? Ne dersiniz?.. ankcum@ttnet.net.tr Doç. Dr. NECİP HABLEMİTOĞLU'nun yakınlanna ve üniversite çalışanlanna başsağhğı diliyoruz. Trakya Universitesi Oğretinı Üyeleri Derneği (TÜDER) Dil Demeği'nin Türkçe Sözlük'ünü, Yazım Kılavuzu'nu kullanmak hem Türkçe'ye, hem derneğe katkıdır. Bilgi için: 0312-425 83 60 Şeriatçı basın9 düzmece iddiaları yiııe kullanıyor ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Dr. Necip Hablemi- toğlu'nun silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirmesinin ardından şeriatçı basın daha önce gerçek olmadığı belirlenen iddialan yeniden sayfalanna taşıdı. Daha önce aynı iddialar sah- te belgelerle gündeme geriril- miş ve Hablemitoğlu sağlığın- da bunların gerçek ohnadığını ortaya çıkarmıştı. Hablemitoğlu, yayunlayama- dığı kitabında, belirli çevreler- den kendisine yönelik "yanlış bilgilendirme ile küçük dü- şürme" girişimlerine yanıt ver- di. Hablemitoğlu, Bandırma'da yayımlanan bir gazetede gün- deme getirilen "PKK bölge so- rumlusu olduğu gerekçesiyle gözaltına almdığı, bu konuda Anadolu Ajansı'ndan haber geçildiği" şeklindeki iddialann doğru ohnadığını yine sağlığın- da ispatlamıştı. Hablemitoğ- lu'nun öldürühnesinin ardından aym iddiayeniden gündeme ge- tirihneye başlandı. Anadolu Ajansı, Hablemitoğ- lu'nun Bandırma'daki gazete hakkında açtığı dava nedeniyle mahkemeye gönderdiği yazıda, kendilerinin böyle bir haber geçmediklerini, haber format- lannın "taklit edildiğini" açık- lamıştı. Hablemitoğlu'nun öl- dürühnesinin ardından eski ha- berin yeniden gündeme getiril- mesiyle Anadolu Ajansı birkez daha benzer açıklama yaptı. Konunun gündeme geldiği dönemde Ankara Emniyet Mü- dürü olan Kemal tskender'in imzasıyla mahkemeye gönderi- len ve kayıtlarda bulunan yazı- da da olayın gerçek ohnadığı di- le getirihnişti. Hablemitoğlu, çalışmalann- dan rahatsız olan ve kendisi hakkmda değişikkimliklerle in- ternetteki yazışma gruplannda "yanlış bilgilendirme yapan FethuUahçı gruplan" belirle- mışti. Hablemitoğlu, yayunla- yamadığı kitabında bu konuya da yer vererek, "Ülkücü gibi görünenlerin 'gerçek Ergene- kon' kelimesinin geçtiği inter- net siteleri kurarak, AJperen gibi takma adlarla karala- ma" yaptıklannı dile getirdi. Hablemitoğlu, benzer davra- nışlann, internetteki ikinci cumhuriyetçiler ve çevrecilerin yazışma grubuna, uygun takma adla giren "Fethullah Gülen yandaşlan" tarafından sergi- lendiğini vurguladı. yılbaşı programı 1 U.ooo.ooo OJOİ ti&k odada i bapA&nm Pansiyon 1.çocuk(Wfree7-12%50 2.çocuk 0-2 free 3-12 %50 • Özel yılbaşı mönüsü • Umitsfz yerii içki • Yeni yıl çorbası ve kahve • Yeni yıl sabahı brunch • Özel yılbaşı programı: oryantal, solist ve orkestra • Çocuklara özel yılbajı balosu ve özel mönü • Noel Babadan sürpriz hediyder • Gün boyu animasyon • Çizgi filmler • Isıtmalı kapalı yüzme havuzu • Çocuk indMmieri. ayn odada 2 bdyükie k a t n n 1 YUbajı gecoi. te« çoo* bahMU yerine yctljfctn batosuna luMan çocu«anlan efcdn ûatt atm. 3 * Flyattantma KDVdaNkür. • • l i • I T RCZERVASVON: Çamiimanı MevMİ. Ku$adası Trt |256) 618 19 1 9 * Fata |256) 618 0 8 19 www.pinebay.com
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog