Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

22 ARALIK 2002 PAZAR CUMHURİYET SAYFA MÜZÎK İNSANIN SERÜVENİ TURHAN SELÇUK DÜHİİS2 TA3ÎATII ÎSTAN3UL EF3TOÎSÎ A3DÜ1CA2?3AZ' • 18 EAHÎKüUtDS KAC3HALA2I .*\ KISIM T2KMÎ1İ JBÎ3D2Î (2.2.. AVET) r, Efc.ĞrÎNJ-Σ ç RlfelZ- (25,ÂVET)EV?Viî)E İŞLeMEKTEN AliAf* A U1AŞAMAZ LAg Gurbet taş duvar gibil Evlendikten sonra Isviçre'ye yerleşen türkücü Seher Dilovan'ın sekizinci albümü, 'Seni Bulana Kadar' adını taşıyor. Albümde, ilk kez söz ve müziğini yaptığı bir türküsü var. • "Yeni albümüm 'Seni Bulana Kadar' bir önceki Dardayım'ın devamıdır. Yine kadının sorunlannı işliyorum. Benim annem de eşinden boşandığında ben 9 yaşındaydım. Boşandı diye akrabalar tarafından yalnız bırakılma duygusunu annemle birlikte ben de yaşadım. Annem yıllarca mücadele verdi. O yüzden albümün kapağına da 'Annem içindir' diye yazdım." HATİCE TUNCER Seher DDovan, gencecik bir türkü- cü kız olarak tanındığı 1992'den bu yana 10 yılda sekizinci albümünü ta- mamladı. Geleneksel yorumunu boz- madan, her albümde kendıni biraz daha geliştirdi. "Seni Bulana Kadar" ya da "Yoüanna Güner DökenT al- bümünde çizgisıni değiştirmeden, ama kendine daha güvenli ileTİiyor. Türkülen, geleceğe bozmadan taşıma ıddiası kadar, halk müziğini yurtdı- şında da dinletme hayallerini gerçek- leştirmek için planlar yapıyor. İkl ki2, bir ana Seher Dilovan ve lazkardeşini, an- neleri Ankara'da küçük bir belediye memurluğundan kazandığı parayla büyütmüş. Henüz 15 yaşmdayken an- nesiyle birlikte düğünlere çıkarlar- mış: "Ben annemin türküleriyle bü- yüdüm. Annem bizi Tuncen'de yaşı- vormuşuz gibi yetiştirdL Köydeid bû- tün anılarını, anneannenüa, dedemin başından geçenleri, köydeki otaylan- çok şey anlatn bize. Ben 15-16 yasıma geldiğimde kendimi köyde büyümüş gibihissedryordum.Eviniçindençka- dm. Annem, ben ve kızkardeşim." Soba üstünde çaydanlık Bodrumdan 5 kat yukanya taşınan kömür dolu kovalar, geceleri soba- dan tavana yansıyan lazıl ışığa baka- rak kurulan hayaller, soba üstündeki çaydanlık, Seher Dilovan'ın özler gi- bi anlattığı güzel günlerden birkaç anı. Dilovan'ın annesi de o günlerde bir kaset çıkarmak istemiş ve îstan- bul'daki yapımcılann kapısını çal- mış, ancak sonuç alamamış. 1985'te kasetini yapmak için 1 milyon lira is- tenince umutlan kınlmış. Ankara'da Necdet Saatçi adlı bir yapımcı, albüm yapmayı kabul etmiş ve Dilovan'ın an- nesinin "Tuncelfli Sabriye" adıyla iki kasetı yayımlanmış. Tuncelili Sabri- ye bugünlerde "Annefcr ve Ktdan" adıyla bir kitap yazmış ve Seher Dı- lovan, yakında annesinin kitabının ta- nıtımı için çalışmaya başlayacak. Seher Dilovan avukat, kız kardeşi ise türkücü olmak istese de TRT Genç- lik Korosu sınavını kazanan Seher olur. Gazi Üniversitesi Tarih Bölü- mü'nde okurken kendini tamamen müzığe verir. Dilovan'ın ilk albümü- nün yayımlanması da acı bir olayla ge- cikmiş. Bir albüm çıkarmak üzere anlaşhğı yapımcı Yaşar Kekeva, gö- rüşmesinden iki saat sonra vurulmuş. Ancak Kekeva'nın, "Bir sorummolur- sa gidersm" diyerek tanıştırdığı Tür- ker tnanoğhı yardımcı olmuş. Henüz albümü çıkmadan TRT'de yayımlanan "Bir Başka Gece" programında art arda yer alan Seher Dilovan'ın böy- lece "önü açıhr". Seher Dilovan, ilk albümü "Ayva- a'yı 1992 yılında çıkarmasının ar- dından 1993'te "Bahar TürkülerT, 1994te "VforEnerOvnasjn", 1995 te "Seher YeH", 1996 da "Sabret Gö- nüT, 1997de "Türköfcrie Yeniden", 2OOO'de "Dardaynn" albümleriyle türküleri seslendırmeyi sürdürdü: "Ben yeni çizgimi, •Dardayım'dan sonra buldum. Bu albümle halkm is- teklerini yansırüm gibi geiiyor. Dry ar- bakn-'da ilk kez 2O0O'de yasal olarak kutianan Nevruz'da verdiğim konser- de500 bin kişibir ağadan Dardayım'ı söyiedi. Baktım Id halk benden bu tarz türküler istiyor." 'Dardavım'ın devamı Dilovan, Dardayım'da zor durum- daki bir kadını anlahyordu. Eşi ölen ve yalnız kalan kadın, klipte de aynı mesajla ele alınmıştı: "\eni albümüm SA3SATÇI GÜNDEMt İZLEMELİ- Dflovan: M Saft türkü albümü değfl benim kafamdakiBiz sanatçdarm yazıh ve görsel basnda yerahna imkânımız var. Ö>1eyse bunu değeriendirmefiyiz. Sanatçı bir görev yüklenmelL Televizyona çıknğuKİa sadece şarkı-türkü okumak değfl de halkm gündemi neyseonudile getirmefi. Sıradan biryurtta^n isteklerini anbtabjbne, dınurabflme imkânı ohnayabOir. Biz, bu istekkri derleyip toparlavıp uygun bir şekilde aktabflhiz." 'Seni Bulana Kadar" da Dardayım'ın devamıdır. Yine kadmm sorunJarmıiş- fiyorum. Benimannem de eşinden bo- şaiMhğmdaben9>aşnndaydnn.Boşan- dı diye akrabalar taranndan yalnız bırakılma duygusunu annemle bir- Hkte ben de yaşadım. Annem yıllarca mücadele verdL O yüzden albümün kapağma da 'Annem içindir' diye yazdnn." Slvaset Meydanı Halk müziğinin tartışıldığı bir te- levizyon kanahndakı "Siyaset Mey- danı" programında yaptığı konuş- malar Dilovan'm sanat yaşammda bir dönüm noktası olmuş. Programın ardmdan çok sayıda gazetede röpor- tajı yayımlanmış: "Insanlar beni ye- niden keşfetti diyebflirim. Meğer ben gerçek anlamda mesajımı dmleyicOe- rhne ulaşöramrvormuşum.Birçok in- İkiz kardeşlerin 'Yüreğinin Sesi' Kültür Servisi - Serkan ve Erkan adlı ikiz kardeşler, güçlü ses renklerini birleştirerek "Yüreğinin Sesi" adlı albümleri ile türkü dünyasına ilk profesyonel adımlannı attılar. 2000 yüında Antalya ETV'de başladıklan ve kendilerini hazırlayıp sunduklan programlan ile halkın beğenisini kazanan "Yüreğinin Sesi", şimdi bir albüme dönüştü. Albümde, "San Gelin", "KonmaBülbül", "Hem Okudum Hem Yazdım" gibi anonim türküler ile Âşık Mahsuni Şerif'in semah tarzındaki sözleri ve besteleri de yer alıyor. Türkülerin genç yorumcusu: Kıyat Türk halk müziğinin genç sesi Özgür Kryat (yanda). her hafta perşembe günleri Ortaköy'deki Patika Bar'da sahne ahyor. Saat 22«30'da başla\an programmda, Pir Sultan Abdai, Karacaoğian, Vsık VH^el gibi halk ozanlanndan eserferter seslendiren Özgür Kıyat, yurdun değişik yörelerinden türkülerede yer veriyor. Ruhi Su'yu andıran tok sesiyle büyük beğeni toplayan Kryat'ı, babası Fenerbahçe Asbaşkanı ve Basm Sdzcüsü Atffla Kıyat, yatnız bırakmrvor. (ÖZGÜR ÖZTÜRK) sandan 'Türküler okuyan Seher Di- lovan diye cici bir kız vardı. Bu yö- nünü bilmiyorduk' sözkrini duydum. İlk defa o programda kendimi orta- ya ko>ma ftrsatı buldum. Flküierinıi paylaşmayanlar da bana düşman oi- dular bu arada. Ama insan haklan, özgürlük için mücadelemizi sürdüre- ceğiz. Insanlara birbirterini dinleme firsatı verüsehiçbirkavgaohnayacak bence." Dilovan, SezenAksu'nun "GühDn- se" şarkısma kaynaklık eden şiirin yazan olarak adı popülerleşen, ancak Türkıye'de yasak olan bir partinin önderi Kemal Burkay'ın yeğeni. Tür- kü ve şiire ilgi, bir aile geleneği ne- redeyse... Mesajım oimalı Söylediği türkülerin "bir mesajı olsun", eski halk ozanlan gibi sorun- larmı dile getirsin istiyor: "Salt türkü albümü değil benim kafamdakL Biz sanatçılann yazıh ve görsdbasnıdayerahnainıkânırntzvar. Oyleyse bunu değerlendirmeuyiz. Sa- natçı birgörevyüklenmefi. Televizyo- na çıkDğmda sadeceşarkı-türkü oku- makdeğldehaOangündemi neyseonu dilegetirmefi. Sıradanbiryurttaşmis- teklerini anlatabilme, duyurabüme imkânı olmayabüir. BE, bu istekleri derleyip toparlayip uygun bir şekilde aktarabinriz." Dilovan'rn, yeni albümü "SeniBu- lana Kadar" da yeni ohna iddiası ta- şımıyor. Türkülerdeki özlemi, sev- giyi güzel sesiyle kendine özgü yo- rumluyor: "Çizgimi fazla değiştirme taraftan değîünı. O zaman halk bizi anlamakta güçhlk çekebflhor. Yani çokkarmakanşık, buhnaca gibi ohna- mamz lazım. Çözülebilir bir bulma- ca, ama kahteli bir albüm hedefle- dim. Albümlerimde mesaj olacak, ama ana konu her zaman kaduı ola- cak." Yurtdısı özlemi Dilovan, çevresindekileri bıknracak kadar çahşkan, tıtiz ve hırslı kişihğin- dan söz ediyor. 16 aylık oğlunu bü- yütüp çok sevdiği ev işlerine de za- man ayırmak için çok planh ve hız- lı olmak zorunda. Evlendikten son- ra eşinin işı nedeniyle tsviçre'ye yer- leşen Dilovan, oralarda da tanınmak istiyor: "Oğhımla beraber geziyoruz. ahş- verişyapryoruz.Ama oradasanatçıola- rak kendimi gösterememenin ezikn- ğini taşr>x>rura Kendimi vaırtdışında daifadeedebflmekiçm neyapabÜirim diye düşündüm. Yabancüar için halk müziği koiay anlaşuabiür bir şey de- ğfl. Halk müziğinuzi bozmadan onla- nn anlayabOeceği bir şeyter yapabfli- riz.ArapmüzigiözEİikleFransa1dacok tutuhryor.Bizniyeböyieşeyler>-apma- yalım kl. oralara girtiğimde emnde bir referansım olsun. Otantik çalgıla- nmızın, bağlamanm ön planda oldu- ğu bir müzik yapmak isth'orum.'1 Tas duvar Dilovan, yeni albümünde "YoBan- na Güüer Dökem", "Nanm", "EDe Döndü" gibi Fethi Perflioğhı, Şerif Kayran,bestelerinıokuyor "Seni Bu- lana Kadar"da ilk kez söz ve müzi- ğini kendısinin yazdığı "Taş Duvar- lar" adlı eserinı de seslendiriyor: "6- 7 ay önceyazdnn bunu. Kimbihr, bel- ki de gurbeti taş duvarlar gibi gör- düğüm için, böyle yazdım—n ttençiik İçin Müzih'Projesi • Kültür Servisi - tlerici tngiliz müzik topluluğu Asian Dub Foundation, müzik eğirimi üzerine bir proje oluşturdu; ADFED projesinden yola çıkılarak hazırlanan "Gençlik için Müzik", uluslararası alanda faaliyet gösteriyor. Çalışmada, gençlerin alacaklan müzik teknikleri, bilgisayar, DJ teknikleri, beste yapama ve söz yazma dersleriyle gelecekte kendilerine iyi bir meslek edinebilmelerinin sağlanması amaçlanıyor. Istanbul'da zor şartlar altmda yaşamakta olan 15- 22 yaş arası gençlere, ücretsiz müzik eğirimi kurslan vermek amacıyla düzenlenen "Gençlik tçin Müzik" projesı, Şişli Belediyesi, Hıp Productions, KGV (însan Kaynağıru Geliştirme Vakfi) ve British Councıl işbirligiyle yann Şişli'de oluşturulan özel stüdyoda başlıyor. Başvııru: rzzetpaşa Çiftliği Mahallesi, Vefa Poyraz Cad. Yılmaz Apt. No: 18 Şişli. Kardeş Türküler'in yeni albümü • Haoer Merkezi - Anadolu'dan Mezopotamya topraklanna kadar her renk ve sesten müziğe kucak açan Kardeş Türküler'in yeni albümü 'Hemâvâz' (Hemâvâz olmak: Karşıhkh şarkı söylemek, kuşlann hep birlikte ötmesı) Kalan Müzik'ten piyasaya merhaba dedi. 1997'de 'Kardeş Türküler/BGST', 1999'da'Dogu've 2OOO'de 'Vizontele Film Müziği' albümlerini yayınlayan grubun yeni albümlerinde de birbırinin kardeşi olan dillerden müzikler bulunuyor. Şarb düzenlemelerinde müziğin anlatısal yönünü ön plana çıkarmaya çalışan grup, zamansal ve mekânsal çagnşımlarla farklı bir atmosfer oluşturuyor. Putumayo kabuk değiştirtyop • Kültür Servisi - Türkiye ithalatı Yeni Dünya tarafindan gerçekleştirilen müzik firması Putumayo, kabuk değiştiriyor. Dünya müziği denince akla ilk gelen markalardan biri olan Putumayo, dünya müziğini 90'h yıllann modem elektronik eğilimleri ile kaynaştıran örnekleri sunuyor. Firmanın son çıkardığı albümlerden "Mo Vida", salsa ve Larin ile hip-hop müziğini buluşturuyor. "Latin groove" adlı toplama albüm ıse Küba müziği ile funk ve elektronikayı yan yana getiren ömekleri sergiliyor. "Arabic groove" da Ortadoğu'nun oynak ririmleri, çağdaş funk ve Afrika müzikleri ile iç içe. Gabin btanbufa geiiyor • Kültür Servisi - Elektronik dans müziği ile cazı iç içe geçiren, son dönem müzisyenlerinden Gabin, 26 ve 27 Aralık'ta tstanbul'da. Gate Production organizasyonu ve Kavaklıdere, British Ainvays sponsorluğunda ülkemize ilk kez gelecek olan Gabin, New Yorker Balo'nun açıhşında sahne alacak. Max Bottini (bas, piyano, gitar), Filippo Clary (sampling) ve Daniela Volpe'den (vokal) oluşan Gabin, kendi isimlerini taşıyan ve ülkemizde de yayunlanan ilk albümleri ile ünlü oldu. Grup, şimdi Gypsy Kıngs'ten Joseph Fargier'in vokalde yer aldığı yeni single'lan "Une Histoire D'Amoure" ile gündemde. Eric Ctapton'm mutıteşem dönüşü • Kültür Servisi - Efsane'gitarcıEric Clapton, uzun bir aradan sonra eski zamanlannın unutubnaz şarkılanndan oluşan ikih konser çalışması ile geri döndü; "One More Car, One More Rider". 2001 yılındaki konser- İerinden derlenen bu çalışma, tam bir blues ve R&B klasiklerinden meydana gelmiş tarihi koleksiyon parçası. Şarkıcı, besteci ve gitarcı Clapton'm en iyi zamanlannda ürertiği 'Tears in Heaven', 'Badge', 'Cocaine' ve 'Layla' gibi parçalannı da içeren konser derlemesi, aynca dünya turnesindeki görüntülerden oluşan birde multi- medya bölümünü içeriyor. MÜZİK DÜNYASINDAN KISA KISA • Beş yıl aradan sonra çıkan ilk Shania Twain albümü, bir haftada 317 bin satarak Mariah Carey'nin "Charmbracelet''ini geçti. ^ Guns N'Roses'in, Kuzey Amenka turnesinin iptalinden sonra organizasyon şirketi tüm hayranlardan özür diledi. ^ Aııdioslave, ilk single'ı "Cochise"dan sonra, aynı albümden çıkacak ıkıni sıngle'ı belirledi; "LJkeAStone". • Britney Spears, kendisini gızlice izlediğini iddia ettiği 41 yaşındaki bir Japona dava açtı. ^ Eski tüfek metal grubu Iron Maiden, eski ve yeni parçalanndan oluşan bir toplama albüm ile müzikseverlerle buluştu. ^ Yetenekh rapçi Nas, albüm korsancüığuıa maruz kalan altıncı stüdyo albümü "God's Son"ı piyasaya sürdü. ^ Fapa Roach, hip-hop prodüksıyon devi The Neptunes ile "Biker Boys" adlı bir fîlmin müzikleri için beraber çalıştı. t/ LouisArmstrongunarkasuıda25yılboyunca çalan 79 yaşındaki emektar basçı ArveB Shaw, kalp knzi geçirerek yasamını yıtirdi. • Ünlü gençlik grubu Bftıe, Elton John'un " When Sorry Seems To Be The Hardest Word" parçası ile listelerde zirveye yerleştı. ^ The Musicın ikinci single'ı yeni yılın ilk günlerinde çüayor; "The Truth is No Words". • Yoko Ono, yeni albümü "Back in The US"de isım sırasını "Lennon-McCartney"den "McCartney-Lennon"a çeviren Paul McCartney'e dava açmaya hazırlanıyor.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog