Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

22 ARALIK 2002 PAZAR CUMHURİYET SAYFA HABERLER MsoıİîâK ** % I * mi HH»!»!!"'""^-* ? Kastarnonu 9 Ijrtl taan soteğm» tesm'erm* t » n w n | naınıııfiılnıutıın protesto • KASTAMONU (Cumhuriyet) - Kastamonu'da Kamu Öıale Yasası'nı protesto eden 3 yerel gazete dünkü sayılannda bınnci sayfalannı kararttılar. AKP hükümetinin 1 Ocak'ta yürürlüğe girmesi öngörülen Kamu Ihale Yasası'nı 1 yıl erteleme girişimine tepki gösteren gazeteler, "Yasada 25-50 milyar liraya kadar olan alım ve satım ihale ilanlan mahalli gazetede, 50 milyar lira üzerindeki ihale ilanlan Resmi Gazete'de yayınlanır" ifadelerinin yerel gazetelerin kapanmasma yol açacağını savundular. MEB: Atamaları valilikler yapıyor • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Milli Eğitim Bakanlığı'nda (MEB) kadrolaşma yapıldığı yönündeki iddialann gerçegi yansıtmadığı, atamalann valilikler tarafından gerçekleştiri Idiği bildırildı. MEB'den dün yapılan yazılı açıklamada. MEB Personel Genel Müdürlüğü'nün 2 Arahk ,2002 tarihli genelgesiyle taşra teşkilatında boş bulunan yönetim kademelerine kamu yaran ve hizmet gereklerine göre atama yapılması konusunda valiliklerin yetkili kılındığı ifade edildi. Sezer3 mahkûmu afletti • ANKARA (ANKA)- Cumhurbaşkam Ahmet Necdet Sezer, sürekli hastalık ve rahatsızhğı bulunan 3 hükümlünün kalan cezalannı affetti. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanhğı kararlarma göre, ölüm orucu eylemcisi Suzan Baran (30) ve Namık Kemal Bektaş'ın (30) Wernicke-Korsakoff hastalığına yakalandıklan Adli Tıp Kurumu'nca saptanınca Cumhurbaşkanı Sezer tarafından afFedildi. Aynca Cumhurbaşkanı Sezer, izinsiz silah ve mermi yapmak suçundan 4 yıl 2 ay hapis ve 5.7 milyar lira ağır para cezası ile cezalandınlan Ilhan Varsak (37) isimli hükümlünün de kalan cezasını sürekli sakatlığı nedeniyle ortadan kaldırdı. Yerel gazete sahibine saldım • BATMAN(AA)- Batman'da yerel bir gazetenin sahibi, kimlikleri henüz belirlenemeyen 2 kişinin saldınsı sonucu yaralandı. Alınan bilgiye göre, Batman'da yayımlanan GAP gazetesi sahibi Mansur Obut, Meydan Mahallesi'ndeki gazete binasında otururken içeriye giren ve henüz kimlikleri belirlenemeyen 2 kişi tarafindan sopa ve şişlerle saldınya uğradı. Kafasına ve beline aldığı darbelerle yaralanan Obut, Batman Devlet Hastanesi'ne kaldınldı. Obut'a lOgünlükiş göremez raporu verildiğini belirten yetkililer, saldınnın ne amaçla gerçekleştirildiğinin henüz belirlenemediğini ve kaçan 2 kişinin yakalanmasına çahşıldığını bildirdiler. Başbakan Gül, anayasa değişikliğini partisinin tek başına yapmadığını söyledi AKP referandumasoğukANKARA(Gnnhuriyet Bü- rosu)-Cumhurbaş.kanı Ahmet IVecdet Sezer'in AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'a mil- lerv ekilliği yolunu açacak ana- yasa değişikliğini geri gönder- mesinden sonra referandum tartışması başladı. Sezer'in pa- keti referanduma götürmeyece- ği "ükesel uyanda" bulunduğu yorumlan yapılırken; Başba- kan AbduDah Gül "Ben Sayuı Cumhurbaşkanı'nın düşünce- lerine herhangi bir şekilde etki etmek istemiyonım ama Tür- kiye'nin herhalde böyle bir or- tam içerisinde bir referandu- ma girmesi uygun olmaz diye düşünüyorum" dedı. Anayasanm 104. maddesi gereğince, TBMM'nin tüm üyeleri anayasa değişikliğine • Türkiye'de kişiye dönük bir yasak olduğunu savunan Gül, "Sayın Cumhurbaşkanı'nın düşüncelerine herhangi bir şekilde etki etmek istemiyorum ama Türkiye'nin böyle bir ortam içerisinde referanduma gitmesi uygun olmaz diye düşünüyorum" dedi. *evet" dese bile, Cumhurbaş- ilgili yöneltilen sorulan yanıt- yasa değişikliğini, kişiyeözel bir kamnın "gerekü gördüğü haJ- de" bu değişikükleri referandu- ma götürme hakkı bulunuyor. Cumhurbaşkanı Sezer'in pa- keti TBMM'ye geri gönder- mesi hükümet içinde referan- dum tedirginliğine yol açtı. Cumhurbaşkanı Sezer'in "fl- kesel bir uvanda" bulunduğu. paketin ikinci kez TBMM'den aynen geçirilmesi durumunda referanduma götürmeyeceği yorumlan yapıldı. Başbakan Abdullah Gül, ka- tıldığı bir televizyon progra- nımda anayasa değişikliğiyle larken şu görüşleri dile getir- di: "Böyie bir değişildik sadece AKP grubunun o>1anyla ger- çekkşmedL Böyle bir değişik- Kkte bir işbirtiği yapıkh. CHP ve bağımsız millervekilleriyle ortak bir anlayış çerçevesinde geçirildi Sadece AKP'ninoyla- rryla gerçekleşmiş olsaydı 0 za- man belki AKP kendi başma bir anayasa değişikiiği yapıyorde- nebiürdi. Ashnda kişiye dönük bir değişiknk deniyor ama şu da bir gerçek ki kişiye dönük bir yasak da var Türkiye'de. Ana- değjşiklikolarakgörmemekge- rekr/or." Başbakan Gül, "Referandu- mu göze abyor musunuz" soru- suna. "Referandum konusu Sa- yuı Cumhurbaşkanı'nın tak- dirine kalmış bir şeydir. Onun anayasal hakkıdır. Ben Sayın Cumhurbaşkanı'nın düşünce- lerine herhangi bir şekilde etki etmek istemiyorum ama Tür- krye'nin herhalde böyle bir or- tam içerisindeki bir referandu- ma gitmesi uygun olmaz diye düşünüyorum" yanıtını verdi. Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ertuğrul Yalçınba- yır da, 5. Türk Kültürü Kong- resi'nin çalışmalannın tamam- lanması üzerine düzenlenen basm toplantısında gazetecile- rin sorulanm yanıtladı. Yalçın- bayır, "Anayasa değişikiiği TBMM'nin işidir, Bakanlar Kuruhı'nun değfl. Demokrasi- nin genişletihnesi bakımından bu düzenlemenin yapıkhğmı bi- tiyoruz. 76. madde seçflme hak- kı ile ilgili bazı sınırlandırma- lan getiriyordu. O sınırlandır- malar kaldınlmıştı. Maksat, tlemokrasiyi genişletmektL Bu- radaki görüş avrıuğı kişiye öz- gü düzenlemenin yapüıp yapü- madığryla ilgilidir. Etemokrasi- yi genişleten her düzenkme be- nim kanunca genel bir düzen- lemedir" dedi. ÇİZMEDEN YUKARI MUSAKART HALKJ ClMAVETf musakart@yahoo.com Karayalçın, kişiye özel anayasa değişikiiği yapılamayacağmı vurguladı: Sezer herkese ders verdi• Cumhurbaşkanı Sezer'i desteklediklerini söyleyen SHP lideri Murat Karayalçın, "Bu tavır, hem AKP iktidan hem de Meclrs muhalefeti için ders niteliğindedir" dedi. tZMtR (Cumhuriyet açısından da derslerle do- Murat Karayalçm. Ege Bürosu) - SHP Genel Başkanı Murat Karayal- çm, Cumhurbaşkanı Ah- met Necdet Sezer'in, AKP Genel Başkanı Tayyip Er- doğan'la ilgili yasa deği- şikliklerini veto etmesini desteklediklerini söyledi. Karayalçın, Sezer'in tutu- munun iktidar partisi AKP kadar, muhalefettekı CHP lu olduğunu belirtti. Karayalçın, Izmir'de SHP Karşıyaka ilçe örgü- fünün düzenlediği yemek- li toplantıda güncel geliş- meleri değerlendirdi. Ka- rayalçın, Sezer'in vetosuy- la ilgili olarak şu görüşle- ri dilegetirdi: "Hukukkurallan, Idşi- lere özel yasal düzenkme- lerinyapılamayacagmıgös- termektedir. Kişiye yöne- Hkyasal düzenkmelerya- pılamayacaksa. kişiye dö- nük anayasal düzenleme- ler hiçyapüamaz.Ama göz göre göre bu düzenleme yapıldı. Sayın Cumhur- başkanı'nı desteklrvoruz. Bu tavır, hem AKP iktida- n hem de Vleclis muhale- feti için ders niteliğinde- dir. Bir partinin kurucusu, genel başkam, iktidarda olan partisinin siyasal so- rumluluğunu taşımahdır. Ama bunu sağlama göre- vi Mecns muhalefetinin oJ- mamabdır." Karayalçın, Siirt seçim- lerinin yenilenmesiyle il- gili gelişmelere dikkat çe- kerken. bu konuda Fadıl Akgündüz hakkındaki iş- lemleri anımsattı. Kara- yalçın, Akgündüz hakkın- da davalar olduğu gerek- çesiyle ilgili organlann gö- rülrnemiş hızda davTandı- ğmı, oysa aynı durumda çeşitli davalarla yüz yüze kalan Erdoğan için formül bulunmaya çalışıldığını söyledi. Erdoğan Siirt olmazsa Rize ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Hükümet bu hafta anayasa paketini yeniden geçirip aynen Cankaya'ya göndermeyi planlıyor. YSK'de bu hafta içerisinde Siirt seçim takvimini görüşecek. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in anayasa paketini hemen onaylamaması durumunda, AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ın adaylığı zora girecek. Anayasa değişikiiği yetişmezse, Basın Affi Yasası'nda değişiklik yapılarak Erdoğan'ın Siirt seçimlerinde aday olabihnesi yolu zorlanacak. Bundan da sonuç alınamazsa "Rizeformûlü" gündeme getirilecek. Cumhurbaşkanı Sezer'in TBMM'den aynen geçirilecek anayasa değişikiiği paketini referanduma götürmeyip onaylaması durumunda, Rize'de AKP'nin 3 milletvekili isrifa edecek. Anayasa değişikiiği paketinde yer alan düzenlemeye göre, "Bir Uin veya seçim çevresinin TBMM'de üyesinin kalmaması halinde boşalmayı takip eden 90 günden sonraki ilk pazar günü ara seçim yapdacak". Bu durumda, Rize'de yapılacak ara seçimlerde Tayyip Erdoğan'm aday ohnası planlamyor. BERKAN ABATAY DA YAŞAMIN1 YÎTtRDl Sessiz direnişte 103. can kaybı tstanbul Haber Servisi - F tipi cezaevlerindeki tecrite karşı içeride tutuklu ve hükümlüler dışanda da yakınlan tarafından sürdürülen ölüm orucu eyleminde bir kişi daha yaşamını yitirdi. Durumunun ağırlaşması üzerine Bayrampaşa Cezaevi Hastanesi'ne kaldrnlan Berkan Abatay'm yaşamını yitirmesiyle ölüm orucu eyleminde ölenlerin sayısı 103'e ulaştı. DHKP-C davasından Ümraniye Cezaevi'nde tutuklu bulunan Abatay, "Hayata Dönüş Operasyonu"ndan sonra Tekirdağ F Tipi Cezaevi'ne sevk edildi. 18 Mayıs 2001 tarihinde 4. ekipte ölüm orucu eylemine başlayan Abatay, durumu ağırlaşınca Bayrampaşa • 18 Mayıs 2001 tarihinde ölüm orucu eylemine başlayan Abatay, durumu ağırlaşınca Bayrampaşa Cezaevi Hastanesi'ne kaldınlmıştı. Cezaevi Hastanesi'ne kaldınldı. Ancak tedavi kabul etmeyen ve 0 tarihten bugüne dek hastanede tutulan Abatay, önceki akşam yaşamını yitirdi. Abatay bugün Gazi Cemevi'ndeki dini törenin ardmdan Cebeci Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Tutuklu ve hükümlü aileleri, Abatay'uı ölümünün AKP hükümeti kurulduktan sonra 6. ölüm olduğuna dikkat çekerek, "Hükümet bugüne dek ölüm orucu eylenıini durdurmak için hiçbir şe>' yapmad], Eylemcilerin talepkrine kulaklaruu ükadılar. Belki kimi yasal düzenJemeler bekleyebilir. Ancak ölüm beklemez. Acilen çözüm bulunmasmı istrvoruz" diye konuştular. BCP GENEL BAŞKANI MÜMTAZ SOYSAL: Cumhuriyet'e karşı olanlar TBMM'de İZMİR (Cumhuriyet Ege Bürosu> Bağımsız Cumhuriyet Partisi (BCP) Genel Başkanı Mümtaz Soysal, AB sürecinde. Türkiye'yi aydınlık günler adına karanlığm içine gömmek isteyen çevreler olduğunu belirterek "Türkiye'nin, Türkiye'den yönetiunesi için ortaya çıkbk" dedi. Soysal, Türkiye'nin yaşadığı süreçte AB'yle aydınlığa ka\-uşacağının söylendiğini ancak bunun karanlığa gömühnekle eşanJamlı olduğunu savundu. BCP Izmir tl Örgütü'nün açılışma katılan Soysal, sayısal çokluktan öte daha önem verdikleri Mümtaz Soysal konunun nitelikli ınsanlann bir araya geldiği bir siyasi yapıyı sağlamak olduğunu belirtti. Soysal, bağımsız Türkiye için bağımsız bir siyasi partiye ihtiyaç olduğunu anımsatarak şunlan söyledi: U BCP. bu boşluğu dolduracak Ülkemizin bağımsızhğı sanıman bir partiye ihtiyacı \WÛL BU bilinçle başlafnğımız hareket siyasi bir partiye dönüştü. Bugün cumhuriyeti kuran kişinin partisinde küreselleşmeyi savunan bir kişi var. Bunun adı Kemal Derviş.'" Soysal, Türkiye Cumhuriyeti'nin son 50 yıldır büyük bir karşı devrim sürecini yaşadığını söyleyerek, u Dümada hiçbir rejim bu kadar uzun süreli karşı duruşa direnemez. Ama cumhuriyet yıkılmadı ve buna izin \ernıeyeceğiz. Bugün cumhuriyete sinsi sinsi karşı olanlar TBMM'de etkin biçimde yer ahyorlar. Biz cumhuriyetin sincice yıkümasını önleyecek gücüz. Biz 0 partiyiz. Bunun için yola çıktık ve örgüdendik" diye konuştu. POLİTİKA GÜNLÜĞÜ HİKMET ÇETİNKAYA Aşkın Diyalektiği... Umudun, umutsuzluğun, acının, hüznün, sevincin gizlendiği bahçeler bize insan olma bılincini ver- mez mi? Rüzgâriara açılıp kapanan ışık, bir pazar sabahın- da 0 eski albümlerden sararmış fotoğraflan çıkan- yorkarşımıza... Vazoda kurumuş bir çiçek, yalnızlığın resmini çı- ziyor... Yıldızlann düşünceye dalmış gecelerinde deniz perilerinin ıslık çalma saatlerini unutalı yıllarolmuş- tu... Kabartıcı acı sabırotları, gözleri soğuk gümüşe dönmüş kadınların hüzünlerini kucaklamaktan vaz- geçmiştiartık... Melih Cevdet'ten sonra Memet Fuat'ı da yrtirdık... Piraye Hanım'ın oglu Memet Fuat, edebiyat ve düşün tarihimizin önemli isimlerinden biriydi... Sessiz vesakındi!.. Birdönem Cumhuriyet'in Kültür Servisi danışman- lığını yapmıştı Cevat Çapan'la bırlikte... Haftada bir gün de yazısı yayımlanırdıL Sevecenhğin tıtrek kumaşında, yaşamın derinli- ğindegezinirdi... Turgay Fişekçi, Memet Fuat için şoyle diyor: "Memet Fuat benim için her şeyden önce örne- ği pek görülmeyen birahlakın insanıydı. Marksizmle soyluluğun kusursuz birbiıieşiminden oluşuyordu bu ahlak anlayışı..." Turgay'ın da yazdığı gıbi çağdaş bir aydın olan Memet Fuat, soyluluğunu annesi Piraye Hanım'dan. Marksist yanını Nâzım Hikmet'ten almıştı... O, çocukluk ve gençlık yıllannı Nâzım Hikmet'le pay- laşrnıştı... Piraye Hanım ve Nâzım'ın kültür birikimi Memet Fuat'a doğrudan yansımıştı... • • • Denizin üzerinden bulutlaryükselıyor... Hava birden karanyor... Melih Cevdet Anday'ı, Necati Cumah'yı. Orhan Veli'yi. Cemal Süreya'yı. Behçet Necatigil'i, Edip Cansever'i, Oktay Rifat'ı düşünüyorum... Eleştimnen olarak Türk şiirini değerlendiren Memet Fuat yaşamıyor artık... Dalıp gıdiyorum... AfşarTimuçîn'ın Bulut Yayınlan'ndaçıkan 'Aşkın Diyalektiği'ni okurken kendı kendime soruyorum: "Aşk nedır aşk?" AfşarTimuçin, "Aşkbirhastalıkdeğildir" üiyor, 'Aş- kın Diyalektıği'nöe... Aşk diyalektik düzende, yani ikili düzende bir kül- tür ilişkisidir!.. Evet, kültür ilişkisidir aşk!... Aşk, bir bilincin bir bilince kavuşması, bir bilincin, özellikle duygusal düzeyde bir başka bılinçte kendi- nı bulması ya da araması değil de nedır? Aşk bir değer ortamıdır, bilınç bulanıklıklan oluş- turduğu yerde bile bilincin istemlı bir yönelimini ge- rektirir... Bakın Alfert Foulle ne diyor: "Erkeğin kadın karşısında, sevgilinin sevgili kar- ştsında duygusalhğı tüm toplumsalbelirienimden ba- ğımsız olarak vardır. Bu duygu birınsanın ınsana aş- kıdırama topluma olan aşkı değildir. Seven kişi ba- zen topluma başkaldınr." Kimi zaman sevgryle aşk birbiriyle karıştınlır... Oysa aşk sevgiyi içinde banndınr... AfşarTimuçin 'Aşkın Diyalektiği'nöe bunu çokgü- zelanlatıyor... Nâzım Hıkmet ve Piraye aşkı... Bahçesinde ebruli hanımeli açan o küçük evi Nâ- zım değil, Memet Fuat kendisi için yapmıştı... Belki de Ataol Behramoğlu, Adam Yayınlan'ndan yenı çıkan. şiirseverierin okuması gereken 'Yeni Aş- ka Gazel'de aşkın sevgiyi içinde banndırdığını an- latıyordu... "Sevdiğim eller bir kadının elleridir/Sımsıcak do- kunuşlannın elleridir Düşlerimi tüy gibi hafifleten/Annemin ya da kızı- mın ellendir Erkek yazgımızın hüzünlerini/Paylaştığım baba- mın elleridir Bir ömrû birlikte dokuduğumuz/Arkadaşımın el- leridir Nice yalnız gecede tutunduğum/Yalnızlığımın el- leridir Bakışlanmızın aynlmazyoldaşı/Aynlmalann, kavuş- malann elleridir Sözcüklere kanatlar takıp/Uçuran ozanlann elle- ridir ölüme karşı el ele yürüdüğüm/ölümsüz aşkın el- leridir". • • • Vazoda kurumuş bir çiçek!.. Ben ona baktıkça eski zaman mevsimlerine gidi- yorum, Memet Fuat'ın o alçakgönüllülüğünde çağı yakalayan bir edebiyatçının fotoğrafını göruyo- rum... Deniz kabardı, bulutlar ise yağmurun habercisi... Aşkın Diyalektiği nde gezinirken yağmur kuşları karşı binanın çatısına konuyor... hikmet.cetinkaya(« cumhuriyet.com.tr Faks numaramız: 0212/513 90 98 Hikmet ÇETİNKAYA KUBİLAY OLAYI ve TARİKÂT KAMPLARI G ü n i z i Y a y ı n c ı t ı k Tel: 0212-512 42 19 Faks: 512 11 72
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog