Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 22 ARALIK 2002 PAZAR OLAYLAR VE GORUŞLER olay.gorus(S cumhuriyet.com.tr Cavıt Orhan Tutengıl, Ataturkçuydu, devnmcıydı, demokrattı Ölduruldu' Muammer Aksoy, Ata- turkçuydu, devnmcıydı, de- mokrattı ölduruldu1 Bahriye Üçok, Ataturk- çuydu, devnmcıydı, demok- rattı Ölduruldu! Uğur Mumcu, Ataturkçuydu, devnmcrydı, demok- rattı ölduruldui Ahmet Taner Kışlalı, Ataturkçuydu, devnmcıydı, demokrattı Ölduruldu1 O kadar çok kı laıklığı, Ataturk devrımının ılkelen- nı, çağdaşlığı, uygarlığı savunan aydınlanmız En son kurban da Hablemıtoğlu... Genç bır bılım adamı Genlığe, yobazlığa, Ataturk duşmanlığına kar- şı savaşım veren bır aydınımız O da, evının onun- de ölduruldu1 Şımdı sıra kımde9 Hablemıtoğlu'nu TV'lerde gencı takımıyla en sert tartışmaJan yaparken ızledık, "Mudafaaı Hukuk" gı- bı dergı ve gazetelerdekı yazılannı okuduk, Necıp Hablemıtoğlu Ataturk devnmının baş savunuculann- dandı Geleceğı açık bır ınsan Duşuncesını korkma- dan savunan Kışlalı, Mumcu, Aksoy turunden odun vermez bır ırtıca karşıtı Hep aynı yontem, hep aynı, tutum, bır bır seçmek, ustalıkla ortadan kaldırmak Ataturkçulen1 Işte vurdular, aldılar, ortadan kaldırdılar Şımdı ye- EVET/HAYIR OKTAY AKBAL Sıra Kimde? nı hukumet uğraşsın, katılı arasın, bulabılırse1 Necıp Hablemıtoğlu, unutmayalım kı Fethullah adlı kışı ıçın çok sağlam raporlar hazırlamış bır kışıydı, Ataturk duşman- lannın onu hedef seçmele- nne şaşmak neden? Tehlıke yenıden kapimız- da1 Ustelık de ulkede şu anda ıktıdar sahıplen yıllar- dır bellı goruşlerle, duşuncelerle un kazanmış kışıler1 Turiu suçlamalar altındakı ınsanları bakan yapmak- tan çekınmemek, seçımlere sokulmamış mılletvekı- lı bıle olmayan adalet onunde bırçok yolsuzluk da- vası olan bır kışıyı ılle de başbakan yapmaya uğraş- mak' Daha yakınlarda korkunç bır olay yaşamadık mı? Bır baro başkanını olduren yobaz hapısten çıkar çık- maz "Ben onu değıl, temsıl ettığı anlayışı oldurdum " demekten çekındı mı9 Bu adam aynı kafayla nıye başka cınayetler de ışlemesın'? Ikı başbakanlı bın sorumlu, bırı sorumsuz ıkı baş- lı bır yonetım bakalım bu son cınayetı nasıl yorum- layacak, katılı ya da katıllen ele geçırmek ıçın ne ya- pacak9 Yakın geçmıştekı cınayetlenn hıçbırsuçlusu, sorum- lusu bulunamadı Hablemıtoğlu cınayetı ıçın de oyle mı olacak? Evet, gencı teror başlamıştır1 Şımdı soru şu Sıra kımde^ MtMAR SÎNAN ÜNtyERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ FEN BtLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2002-2003 B\HAR YARIYILI LÎSANSÜSTÜ PROGRAMLARI ÖĞRENCl KÖKEN VE KONTENJANLARI 1- MİMARLIK ANABÜJM DAJJ (LES Eşit Ağırhkh) Programı Yapı Fizigi ve Malzemesi Bına Bılgısı Mıman Tasanm Sonmlan Restoras>on Yenıleme Koruma Restoras>on Tanhı Çevre \e Degerlendınlmesı Yapı Bılgısı Programı Mımarlık Tanhı Programı Vüksek Lisans 4 10 10 10 10 10 5 Köken (Lisans Ogrenimi) Mimarlık lç Mımarlık lnşaat Muhendıslığı, Kıınya Muhendıslığı, veya Kımyagerlık Mımarlık Mımarlık Mımarlık Munarlık Mımarlık Mımarlık Doktora 2 3 2 J 1 5 - 2- İÇ MtVIARLJK ANABİLİM/ANASANAT DALI (LES Sözel \ğırhkh) Programı tç Mımarlık Yüksek 5 3 1 3. ENDÜSTRİÜRÜNLERÎ TAS4RTVI Programı Endûstn Urünlen Tasanmı Vüksek Lisans 5 1 1 Köken (Lisans Oğrenımi) lç Mımarlık, Sanatta Veterlik 3 Mımarlıkj Endüstn Urünlen Tasanmı 1 Köken O uksek Lisans Ogrenimi) Mimarlık Mımarlık Mımarlık Lisans Mımarlık, Y Lisans Mımarlık Arkeolojı \eya Şehır ve Bolge Planlama Lisans Mımarlık, Y Lisans Mımarlık. Arkeolojı veya Şehır ve Bolge Planlama Mımarlık - Köken (V uksek Lisans Ögrenuni) lç Mımarlık (Mımarlık) Restorasyon I AISABtLtM DALI (LES Eşit Ağutklı) Köken (Lisans Öğreıumı) Doktora Endüstn Urunlen Tasanmı ikhsatC) Uetışım Fakultesı (*) (Halkla thşkıier ve Tanıtım) (*) J veya 2 yartyıl Büımsel Hazırhk Programı uygulanacaktır. Köken (V üksek Lisans Oğreniıni) 4- YAPI MÜHENDİSLİĞ1ANABÎLİM DALI (tngffizce EğMm Öğretim) (LES Sayısal Ağırhkh) Programı Yapım Proje Yönetimi (**) Vüksek lisans 5 Koken (Lısans Ogrenımi) Mimarlık ve%a lnşaat Muhendıslığı Doktora - 5- ŞEHtR VE BÖLGE PLANLAMA ANABİLİM DALI (LES Eşit Ağırhkh) Programı Kentsel Planlama Kentsel Tasarun Kentsel Koruma \e Yenıleme Yfiksek Lisans 8 8 1 8 Köken (Lisans Ogrenimi) Mimarlık veja Kentsel Planlama Mımarlık veya Kentsel Planlama Peyzaj Mımarlığı (*) Mımarlık veya Kentsel Planlama (*) 1 veya 2 yartyıl Büımsel Hazırtık Programı uygulanacaktır. 6- ISTATtSTtK ANABİLİM DAU (LES Sayısal Ağutkh) Programı Istatıstık Vüksek Lisans 7 3 Köken (Lisans Oğrenimı) Istatıstık Matematik Ekonometn Iktısat lşletme Mühendıslık (*) 1 veya 2yanyd Büımsel Hazırhk Programı uygulanacaktır. 7- MATEMATÎK ANABÎLİM DAU (LES Sayısal \ğntkh) Programı Matematik Vüksek Lisans 3 Köken (Lısans Oğrenımi) Matematik 8- FİZİK ANABtLİM DAU (LES Sayısal Ağırhkh) Programı Fızık N0TLAR: Vüksek lisans 3 Köken (Ltsans Ogrenimi) Doktora Şehircihk 3 2 Doktora 4 2 Doktora - Doktora Fızık veya Fızık Muhendıslığı Köken (V üksek Lisans Ogrenimi) Köken (Yuksek Lisans Ögrenuni) Kentsel Planlama veva Mımarlık Lisans Kentsel Tasanm. Kentsel Planlama ve>a Kentsel Koruma ve Yenıleme Programlanndan bınnde Yuksek Lisans vapmış olmak Hukuk veva Kamu Yonetımı Lisans Kentsel Planlama veva Kentsel Koruma ve Yenıleme Programlanndan bınnde Yüksek Lisans vapmış olmak Köken (Yüksek Lisans Öğrenimi) Istatıstık Ekonometn Sayısal Yontemler Yonevlem Araştırması, Iktısat (*), lşletme (*) U>gulamalı Matematik, Mühendıslık (•) Koken (V uksek Lisans Ogrenimi) Köken (Yüksek Lisans Ogrenimi) - Branş sınavında başanlı sayılmak ıçın Yuksek Lisans Progıamlanndan en az 65 Doktora, Sanatta Yeterlık Programlann- dan en az 75 puan gereklıdır - lç Mımarlık AnabılınvAnasanat Dalı Yüksek Lisans Programına başvuruda Yabancı Dıl Belgesı gerekmemektedır - Kontenjan fazlası başanlı ada> oiduğu takdırde sıralamada. Yuksek Lisans başvurusunda, LES puanı ° o50, Lisans orta- laması o ol0, Branş sınavı o o40 ağırlıkla, Doktora Sanatta Yeterlıkte ıse LES puanı o o50, Lisans ortalaması %10, Yük sek Lisans ortalaması o o20 ve Branş sınavı %20 ağırlıkla gozonunde tutulacaktır - (*) 1 \eya 2 yanvıl Bılımsel Hazırlık Programrna katıhp başanlı olmak gerekmektedır - (*•) Eğıtım dılı fngılızcedır Fen Bihmleri Enstitusü 2002-2003 EğMm-Oğretim \ dı Bahar Donemi Yüksek Lisans / Doktora / Sanatta Yetertik Branş Smavı ve Kayrt TarihJeri Ön Ka>it 24-25-26 Şubat 2003 (3 Gun) Branş Smavı 04 Mart 2003 Salı Saat 10 00-12 30 Y üksek Lisans Saat 14 00-16 30 Doktora Sanatta Yeterlık Kesin Kayrt 06-07 Mart 2003 Ö\ KAVTTLAR: Ö\ KAVTT ÎÇİN GEREKLİBELGELER: 1 Başvunı formu (Fen Bılımlen Enstıtusu nden ön kayıt gûnlennde venlecektır ) 2- Belırtılen dallarda Lisans Yuksek Lisans dıploması ya da çıkış belgesının Noter den onaylı fotokopısı ve aldığı derslen ve notlan gösteren belge (transknpt) (Doktora ba^vurusu ıçın Lisans ve Yuksek Lisans Transknptlen) 3 LES sonuç belgesı (Son 2 vıl ıçınde en az 45 almış olmak veya GRE den son 2 vılda 1100 va da GMAT'tan 550 puan almdığını gtotenr belge) 4- Son beş yıl ıçınde ahnmış olan KPDS veva ÜDS sonuç belgesı (Yüksek Lisans ıçın en az 30 Doktora ıçın en az 40 almış olmak ve\a TOEFL1ELTS sınavlanndan bvnnden son 5 yılda eş değer puan almış olmak) V apı Muhendıslığı Anabılım Dalı ıçın Yuksek Lı^ans ve Doktora Programlanna başvuruda son 5 yıl ıçınde KPDS ve veva UDS den 60 puan (veya TOEFL 1ELTS sınavlanndan bınnden eşdeğer puan) almış olmalan gerekmektedır lç Mımarlık Anabılım Anasanat Dalı Yuksek Lisans programı ıçın Vabancı Dıl belgesı gerekmemektedır 5 \unıs cuzdanı suretı 6- Yenı çekılmış 2 fotoğraf (kesuı kavıtta 10 tane daha gerekmektedır) 7- Erkek adaylann askerlık durum belgesı (2 adet) 8 Sınav ücretının yatınldığına ılışkın makbuz 9 Dcametgâh Bulun evraklann Noter onaylı olması gerekmektedır Kfc.ın kayıtta gerekırse evTaklann asıl nushalan ıstenecektır Posta ıle yapılacak başvurular eksık evraklı başvurular ve şahsen yapılmayan başvurular kesınlıkle kabul edılmeyecektır Basuı 84916 Binbaşı Mustafa Kemal'e Gönderilen 'Emanef Tevflk UNAYDIN Emekh Bu\ ukelçı B ılındıgı gıbı I DunvaSavaşıbaş- lannda Mustafa Kemal binbaşı rutbesıv le Sofv a da ataşemıhter olarak bulunuvordu Kendısı or- dudaguçlubırkışılıksahıbı nıtelıklıbıras- ker olarak değerlendınlmekJe beraber adı vurt çapında, halk arasında henuz >aygın değıldır Buna karşın oncelo \ ıllarda Ru- meb'delu faalıvetlen nederuv le guçlu kışı- lığının oralarda daha o zaman dıkkat çek- tığı gorulmektedır Bunu gösteren bır ola- ya ılışkın ıkı belge hakkında burada ozet bılgı vermek ıstenm Osmanlı İmparatorluğu nun I Dunva Savaşı na katılmasından kısa bır sure son- ra Gumulcıne ulema ve eşrafindan ' Ha- fiz 4B Gaüp onculuğunde duzenlenen > ar- dım kampan\ası çerçevesınde toplanan 5 bin Reşat alünu elden v e doğrudan doğru- > a SofŞaAtaşemıKten Binbaşı Mustafa Ke- mal e gondenlmıştır Batı Trakya o sıralar- da Bulgar ışgalı altında bulunuyordu (1912- 1920) BubakımdanparanınSofyaVagon- denlmesının daha kolav olabıleceğı duşu- nulebılır ancak Bulgar ışgalı altında bulu- nan bır > orede v, ardım kampanvasının vu- rutulmesmın tehlıkesı vanı sıra, bu yardı- mın doğrudan Istanbul a ıletılmesı o gun- ku koşullar ıçensınde belkı daha da uygun olabılırdı Işte bu v onu bır yana. ılgınç olan yardımın o zamanlar yonetımın onde ge- İenkışılen arasında sayılan adıbılmenSof- >a EJçisı \h Fethı (Okyar) Bey'e değıl de Binbaşı Mustafa Kemal'e gondenlmesıdır Bu olay kuşkusuz, Mustafa Kemal ıngenç >aşına, rutbesının yuksek olmamasına kar- şın guçlu kışılığınm daha o zamanlar Batı Trak) a dakı Turkler arasında behrgınleşrraş olduğunu gostenyor Soz konusu yardıma onculuk eden Ha- fızAlıGalıp uzunyıllardırTurkıyedeya- şayan, Batı Trakya Turkazınlığının sonın- lanm "AzınhkPostaa'' adh gazetesınde dı- le getırdığı ıçın \ unan vatandaşlığından çı- kanlan değerlı gazetecı \ azar Salahaddın Gaüp'ın babasıdır Hafız \h Galıp Batı Trak> a'da bağımsız bır Turk dev letı (1913) kurulması ıçın faalı>et gostermış hapse gırmış sonralan Trakya Turklennı temsı- len Gumulcıne mılletvekılı olarak Yunan Parlamentosu na seçılmıştır HafizAlı Ga- lıp, Mustafa Kemal e gonderdığı soz ko- nusu > ardıma ılışkın mektubunda ozetle iş- gal alonda bulunan Baü Trakvah Turkle- rin. asker olarak savaşa katdamanıalann- dan büyuk üzünnı duvduklamu, bu du- rumdahiç obnazsa mackb vardımda bulun- mak ıstedıklenm. Balkan Savaşı'nui bolge- lennde varatnğı voksunluğa karşın. nışan- b genç kıdann, venı evtı gehnlenn zıvnede- rinu fakır çobanlann hav vanlannı satarak yardun kampamasına kadian Batı Trakva- htann gerçek bir ulusal dayantşma orneği gosterdığını.gönuDcnnin "her fakırinbir Ka- run olup butun sen eünıde\1ete bağtşlanta- sını ar/uladığım". Devktın alacağı karar- lan ve Mustafa Kemal"ın emırlennı bekle- diklenni belirterek. mektubuna zafer dıle- ğı ve duasıvla son verrvür. Mustafa Kemal ın Hafız \\ı Galıp ever- dığı yanıtta kullandığı ıfadeler onun ruh- sal zengınlığını ılen goruşluluğunu ulus ve voırt co^kusunu, Turk ınsanına guvenı- nı ozetle ılenkıvıllardabusbutun belırgın- leşecek guçlu kışılığını vansıtırnıtelıktedır Mustafa Kemal 29 Teşnnısanı 1330 (Ka- sım 1914) tanhını taşı> an v anıt mektubun- da. 5 bın altını ve "tarihselbelge'' nıtelığm- dekı mektubu aldığını belde halkının gos.- terdığı bu ıçten çaba karşısında durumu bıldırdığı Elçı Alı Fethı (Ok\ar) Bevle bır- lıkte sevınç goz \aşlannı tutamadıklannı yurt se\ gısı> le toplanan "bu paranın bütun Karun haandenndendaha değerholduğu- nu " bırnebzevıcdansahıbıolabılecekkı bırlı Kanın'lann bu durumdan utanmalan gerektığını Hafız Alı Galıp ın )iırtsever onur sahıbı kışılığını oteden ben bıldığını Batı Trakyalı Turklenn bu hasletı ulusun butûnunde v ar oiduğu surece ulusumuzun daıma utkulu (muzaffer) olacağını belirte- rek, Batı Trakya TurkJennm tanhımızde çok seçkın bır yer alacağını vıırguluvor Mustafe Kemal mektubundaaynca, Balkan- lar da yakın bır gelecek ıçın tutarlı bır dev let sı>asetı bulunmadığını Balkanlardakı Türiduğun gu%enh koşullar ıçensınde sur- durulmesının sağlanması gerektığını ken- dısıyle Doğu v e Batı Trakv a konulan hak- kında bızzat goruşmek arzusunda olduğu- nu belırtıyor Batı Trak>alılara ıçten sevgı- lennııletı>or Ataturk un genç subav lık do- nemınde belıran olan ve ılenkı vıllarda butun gorkemıv le a\ dınlanacak ve Turklü- ğu a> dınlatacak guçlu kışılıgının oncu be- lırtılennı vııkanda kısaca ozetledığım olay- da ve mektubunda sezınlememek olası mP Moskov a Unıversıtesı oğretım uyelenn- den Prof Dr Mihaü Me>er, "Ataturk Fe- nomeni" adlı kıtaba l kıtabın vazan \lek- sander l şakov) \azdığı onsozde, tum za- manlann en bu>aık 10 lıden arasında say- dığı Ataturk un kışılığının tanhçılenn sı- vaset bılımcılennın fılozoflann hala ılgı- sını çekmesının bır tesaduf olmadığını be- lırtıvor Ne kadar gerçekçı ve bızler ıçın ne ka- dar ovunulecek bır değerlendırme' Bu de- ğerlendırmeye belkı şunu da eklemek u>- gun olur Ataturk gıbı lıderlere gostenlen ılgı tesadufı olmadığı gıbı bu çaptakı Iıder- ler de tesadufen ortava çıkmı\or Onlann lıderlığı daha doğuştanvar olan veılkyaş- lardan ıtıbaren belırgınleşen üstun nıtelık- lennın oluşturdugu guçlu. etkılevıcı kışılık- len nedenıyle kabul edıhvor Ataturk'un çocukluğuna. gençlığıne aıt bırçok anı gı- bı vukanda aktardığım Batı Trakyalı Turk- lenn davranışı da kuşkusuz bunun guzel bır kanıtım oluşturujor PENCERE Balık Ağlar mı?.. Son gunlerde ulkede ve çevrede oyle olaylar ust uste yaşanı- yor kı ınsanın hungur hungur ağlayası gelıyor Nasıl gelmesın kp En sevgılı dostlar bırbın ardına otekı dunyaya goçuyorlar Gozyaşlanndan bır tespıhle ya sabır çekmek acıyı dındınr mı'' Orhan Velı nın bır şıın vardı "Ağlasam sesımı duyar mısınız, Mısralanmda, Dokunabılır mısınız Gozyaşlanma, ellenmzle?" Ne yazık kı gozyaşıyla benım aram bozuktur; vaktıyle bu ko- şede yayımlanan bır yazımdan aldığım bırkaç satırla bunu an- latmaya çalışayım • "Geçenlerde bır toplantıda, bırsayın bayanla tanıştım daha 'Merhaba' demeden sordu - Sız hangı burçtansınız? - Sanınm balık1 Gozlennı suzdü - Ah, dedı, ne yazıki Benım burcum balıkla hıç mı hıç uyuş- maz Ben bırden balıklaştım ve bayana balık gıbı bakarak sordum - Sız hangı burçtansınız'? -Koçi - Koça benzemıyorsunuz' - Benzemek gerekmez, sız balığa bennyor musunuz? Ba- lıkla hıçbır ılışkınız yok -Var - NasıP - Ben hıç ağlamam - Ne demek bu? - Balık da ağlamaz' Bayan kızdı - Saçmalamayın, hem balığın ağlamadığını nereden bılıyor- sunuz? Balığın gozyaşı suya kanşır ağlayıp ağlamadığı bellı ol- maz " • Komet'ın bır sergısını gezıyordum, sergı salonu hangar gıbı kocaman yerdı Bır resmın onunde çakıldım, kaldım Resmın ne olduğunu şımdı sorsanız anımsayamam bır re- sım ışte 1 Benı ne çekmıştı bılmıyorum, ama, onumde dıkılmış resme bakıyordum Arkamda bır kadın sesı duydum - Çok guzel değıl mı'' Genye donmedım -Evetı - Nesını sevdınız'? - Bılmem - Öyleyse nıçın onunde durmuş bunca zamandır seyredıyor- sunuz'' - Bılmıyorum - Pekı bılmedığınıze gore resmın guzel olduğunu nasıl soyle- yebılıyorsunuz'' - Bılmem - Sız hıçbır şey bılmez mısınız'' Kadın uzaklaştı Genye donmedım, kadını tanıyor muydum, tanımıyor muydum, bılmıyorum Yaşam ışte buna denır • Bız yıne balığın gozune donelım, balık nasıl bakar bılıyorsu- nuz Bır gozu ıskele Bır gözu sancak Kımı ınsan da balık gıbı bakar Bır gozu guler jr Bır gozu ağlar DjtA£X*. Çp^nl> IâiSTANBUL DİYEN HERKESiN BİR TANE^ V ıııaııı taıı 0000 Q0OQ 0000 0000 KARTI OLMALI Kırmızı Lale kartı ıle îstanbuPun en onemlı festıvallerınde ındırımlı, taksıtlı ve oncelıklı bılet alma fırsatı. (0216) 556 98 56 I istanbuldostlan.org Cumhuriyet Bu ılan Cumhurıyetın katkılanyla yayınlanmıştır
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog