Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 22 ARALIK 2002 PAZAR 16 TELEVtZYON cumtv(g cumhuriyet.com.tr ÜNÜN f İLMLERİ KüçükMücahit 12.00 TRTINT Dram ®Ilkokul öğretmeni Lale ıle hava üst teğmenı Murat evlenir. Murat'ın şehıt olması nedeniy- le Lale. ablası ve eniştesıyle birlikte Kıbns'a gide- rek orada doğum yapar. Ertem Göreç"ın fılmmde, Sezer Inanoğlu ıle Perihan Savaş oynuyor. Tosun Paşa 17.20 Star Güldürü #Osmanlı dönemindeki lskenderiye'de karşıt i- kı aılenin çatışması sırasında Tosun Paşa kılı- ğına sokulan salak bir uşağın gülünç öyküsü. Kar- tal Tibet'in Yavuz Turgul'un senaryosundan çektı- ği film, izleyıciyi gülmece yoluyla etkileyen tarih- sel bır güldürü örneğı. Başrollerde Kemal Sunal. Müjde Ar, Adile Naşit. Şener Şen, Ayşen Gruda gı- bi oyuncular yer alıyor U976). Probkm Çocuk -2 19.40 Star Güldürü /77\ (ProMem Child 2) - Ben. yenı taşındıklan ka- v3-' sabada bır anda tüm bekâr kadınlann gözdesi olurken. yaramaz Junior da okula başlar ve Trixıe adındaki yaramaz kızla tanışır. Böylece Junior hay- lazlık yapma ve terör estırmede kendinden hiç de ge- n kalmayan Trixıe ile ıstese de istemese de müca- deleetmekzorundakalır... Yön: BrianLevant. Oyn: John Ritter. Michael Oliver. Jack VVarden, Laraıne Newman, Amy Yasbeck 11991 ABD. 91 dk). PoBs Akademisi 3 20.30 TRT 1 Macera /TT\ (Police Acadeım 3)-\'aIi Neilson, bireyalette v^/ ikı pohs akademısınin gereksız olduğu fikrin- den yola çıkarak bunlardan sadece birisinin egitime devam edeceğıni bıldırir. Bunun üzerine komutan Lassard'ın polis adaylan ile komutan Mauser'ın ku- rallara bağlı denızcılen arasında bir yanş başlar. Yönetmen: Jerry Pans. Oyn. Steve Guttenberg, Bubba Smıth, David Graf (1986 ABD. 82 dk). 21.50 / TRT 2 / Yardımcı Ayrtntı yanda 22.00/CNBC-e/Küçük... Ayrıntı yanda Carla'nın Şariası 22.00 Olay TV Dram /T7\ (Carla''sSong)-Glasgow"da otobüs şofbrlüğü V^y yapan George, bır gün otobüse bıletsiz binen genç bır kızın bu davranışına göz yumar. Bir kaç gün sonra aynı kıza rastlaymca onunla dost olur, yersiz yurtsuz bır Nıkaragua göçmenı olan kızı, bır arka- daşının evine yerleştirir. Kontra genllalann elinden kurtulmayı başarmış olan Carla, dava arkadaşı An- tonio'yu aramak ıçm Nikaragua'ya döndüğünde Ge- orge da onunla birlikte gıder. Yönetmen: Ken Lo- ach. Oyn Robert Crlyle. Oyanka Cabezas, Scott Glenn (1996 ingiltere-Almanya-lspanya, 110 dk). Kızıl Akrep 22.40 StarMax Macera ©(Red Scorpion) - KGB ajanlanndan teğmen Nikolai. Afnka'da asiler tarafindan başlatılan ayaklanmayı durdurmak ıçm görevlendırilir. Kısa zamanda yerlı halkın arasına kanşarak onlara yar- dımcı olmaya çalışır ancak kendisini bir sürpriz bek- lemektedır Yönetmen: Joseph Zito. Ovuncular: Dolph Lundgren. Al \Vhite (1989 ABD, İ20 dk). Dokuz Ay 23.40 Kanal D Komedi (Nine Months) - Uzun süredir uyumlu, mutlu bir beraberlik sürdüren San Franciscolu genç ve yuppie çifhn. rahat yaşamlan. kızın hamile kal- masıyla altüst olur. Beklemedıği bır anda baba ada- yı olan Samuel. küçük bir şok geçırir. Çünkü işi. ka- nyeri ve programlı yaşamı tehlikeye gırmıştir. Ken- dıni bu degişıme hazır hissetmeyen çocuk psikiyat- n erkeğin ve kansının psikolojik desteğe ihtiyaçla- n vardır. Yön Chris Columbus. Oyn: Hugh Grant, Julianne Moore. Tom Arnold (1995 ABD. 103 dk). Bönd Side 24.00 CNBC-e Gerilim /TT\ (Blind Side) - Lynn ve Douglass Kaines çıfti ^y Meksikadan dönerken beraberlerinde kor- kunç bır sır gerirmiştır. Otoyolda kaza sonucu bir po- lisin ölümüne sebep olan çıft, olay yennde uzaklaş- mayı başarmış ve kendilennın de ınanmadıklan bır masumiyetle evlenne dönmüştür. Ancak bir süre sonra ortaya çıkan esrarengiz bir adam her şeyi alt üst edecektir.. Yön: Geoff Murphy. Oyn. Rutger Hauer. Rebecca De Mornay (1993 ABD. 120 dk). (~) Yabancı © Yerli Jodie Foster'ın ilkyönetmenliği olanyapım, insanların iç dünyalarına bir yoîculuk niteliği taşıyor Koca yürekli 'küçük adam' CNBC-e 22.00 Izleyin Orta Değmez Küçük Adam Tate-Utt- le Man Tate / Yönet- men: Jodie Foster / Senaryo: Scott Frank / Görüntü: Mike Sout- hon / Müzik: Mark Is- ham / Oyuncular: Jo- die Foster, Adam Hann-Byrd, Dianne Wiest, Harry Connick Jr./1991 ABDyapımı, 99 dakika. TV Servisi - Öd Oscar ödül- lü Jodie Foster'ın ılk yönet- menlik denemesi olan '''Kü- çük AdamTate", bir kez daha - küçük ekranda. Dede Tate ve Fred Tate , ana-oğul... Babasının kim ol- duğunu bilmeyen Fred, üstün bir zekaya sahip ve "dahi'' ola- rak değerlendiriliyor. Ama an- nesiyle birlikte yaşarken bu zekasını gösterebilme fırsatı bulamaz. Bu arada üstün zeka- sının da getirdiği duyarlılıkJa • bir çok sorunu derinlemesine düşünen Fred, aynı zamanda l bir ülser hastasıdır. Jane Gri- L eTson adlı bir eğitmen, küçük Fred'ın zekasının ufuklannı daha da genişletmek için onu annesinden bir süre kopanr. Çocuk da başlangıçta istekli- dir. Ama günler geçtikçe an- nesirün sıcaklığıru, dostluğu- nu aramaya başlar. Diğer in- sanlar gibi sıradana yakın bir yaşam arzular. Arkadaşsızhk zincirini kırmak, topluma ka- nşmak, sorunlanndan kurtul- mak ister "küçük adam Ta- te"... Jodie Foster, yönetmen ola- rak John Cassavetes'in bir uzantısı olarak değerlendirile- bilir. Cassavetes sinemasında görülen içten içe karamsarhk. sonrasında umuda yönelün Foster' ın anlatımında da açık- ça görülüyor. Daha önce izle- mediyseniz kaçırmayın... 'KüçükAdam Tate',zeka düzeyi olarak toplumun üst smıriannda gezinenbir yanatgyor. TKT2 14.10 Oya Baydar'la siyasal roman TV Servisi- Gazetecı-yazar Oya Baydar. edebiyat progra- mı "Sözün Büyüsü"nün bu haftakı konuğu. Prof. Dr. Ta- latHatman, Prof. Dr. Erendiz Atasü ve Dr. Mustafa Şerif Onaran ın birlikte sundukla- n yapımda, siyasal roman ve Baydar'ın son kitabı "Sıcak KüUeri Kaldı" üzerine keyif- li bir sohbet gerçekleşüriliyor. KÜLTÜB • S«NAT (0212) 2*3 t * 7 t ISMAIL AVCI "Yaşama Sevinci ve Sonsuzluk" 09-27 Arahk 2002ZİRAAT BANKASI TÜNEL SANAT GALERISİ Tel: (0212) 251 42 48 (Pazâr ve Pazârtesı raf ç "$rgun W 00-19 0C sastıen arssı açıkîır j emın ıgus bu dünya bir pencere CD VE KASET "Dereler akar gıder Taşlan yıkar gıder Bu dıinj a bır pencere Her gelen bakar gıder" İİSVİÇREHASTANESİ'&iûtoJanraia" AAINE ARASAN Ozgün Baslc Resım Sergıa 3 J200Z 13 m j İSPIRTOHANE KULTÜR MERKEZİ Ataköy 7.8. Kısım (Mimar Sinan llköğr.Okulu kar?ısı) Tel: (0212) 56C 72 02-661 39 31 NOKTA SANAT GALERISİ "İstanbul Resimleri" FARUK CİMOK GÜL PINAR Fırın Sk. No:13 Tesvikiye • İST. Tel: (0212) 231 4417 DİYARBAKIR İŞ MAHKEMESİ'NDEN DosyaNo: 1996 84 Davacı SSK Genel Müdürluğû vekili tarafindan davalılar Abdullah Oglak ve arkadaşlan aley- hıne mahkememizde açmış olduğu ıstirdat davasımn yapılan açık yargılaması sırasında verilen ara karan geregince, Davalı Mehmet Ali Uyan adına çıkanlan tebligatuı bila ıkmal iade edıldi- ğı, zabıtaca vaptınlan adres tahkıkatında adresi tespit edilemediği anlaşıldığından adı geçene dava dilekçesinin ilanen teblıgat yapılmasına karar verilmiştır. Yukanda adı geçen davalı Meh- met Alı L'yan'ın yapılacak olan 4.2.2003 günlü duruşmaya gelerek belgelenni sunması. aksi takdirde yargılamaya yokluğunda devam edileceğı ve karar verileceği hususu yerine kaım ol- mak üzere ilanen tebliğ olunur. Basm: 24980 Pişmanlık ve bağışlamaTV Servisi - Rekin Teksoy'un haztrlayıp sunduğu "Sinema ve Edebıyat" kuşağında, Bernard Makunud'un romanından sıne- maya uyarlanan "Yardıma" gösteriliyor. Filmin gösterimin- den önce Teksoy, Prof. Dr. Ha- run MuÜuay ıle bir tanıtım söy- leşisı yapacak. Rus Yahudisi bır göçmen ailenin çocuğu olan Bernard Malamud (1914-1961) kısa öyküler yazarak, başladığı edebiyat yaşamında romanlan ile ün yaptı. 1952 yılında kale- me aldığı "Yardıma" romanı, Pulitzer ödülünü kazanarak ya- zannı ünlendirdi. Bernard Malamud, Pulitzer ödülünü on yılı aşkın bir süre sonra ikinci kez kazanarak, 20. yüzyıl Amerikan edebiyatımn önemli isimleri arasına kahldı. Yazann kendi çocukluk yılla- nndan da izler taşıyan "Yardun- a", Amerikan ekonomisinin bir darboğazdangeçtiği 1930'luyıl- lara eğilir. îşsizlikten bunalan iki genç adam Brooklyn'de bir bakkal dükkanım soymaya karar verir- Ülkesinde Yahudilerin yaşam hakkı kısıtlandıgı için ,\BD'ye TRT 2 21.50 Yardımcı - The Assistant / Yönetmen: Daniel Petrie / Oyun- cular. Gil Bellovvs, Armin Mueller-Stahl, Joan Plovvright, Kate Greenhouse /1997 ABD yapımı, 105 dakika göç eden bir Yahudı ailenın iş- lettiği küçük bir bakkalı hedef seçerler. Soygunculardan Frank. soygunun ardından büyük bir pişmanlık duygusuna kapılınca, bakkal dükkanının sahibi Mor- ris'e giderek, ona yardımcılık yapmak istediğini söyler. Frank'in soyguna kanştığını bilmeyen Morris, genç adamı yanına alır. Frank'ı, yıllar önce ölen oğlununyerine koyar. Mor- ris"in kansı bu işe pek sıcak bak- masa da, Frank dükkanda çalış- maya başlar. Yaşlı adamın işle- rini düzene sokar. Bu arada Frank, ikisinin ayn dinlerden olmalannı önemse- meyerek, ailenin genç kızı He- len'e de gönlünü kaptınr ve il- gisi karşılıksız kalmaz. Ne var ki, Frank'in soygunculardan bi- ri olduğu ortaya çıkınca, ilişki- ler altüst olur. "Yardımcı''; piş- manlık, hoşgörü ve bağışlama gibi kavramlan gündeme getı- rirken, Yahudi olmanın yol açtı- ğı dışlanmalara ve dinler arası ilişkilere de değıniyor. Aynca ekonomik bunalun yıl- lan Amerikasından da gerçekçı kesıtler getiriyor. Frank ile He- len'in gördükleri bir Nazi top- lantısı da yaklaşan Nazi tehlike- sini işaretediyor. Yönetmen Da- nid Petrie bu incelikli konuyu sakin bir anlatımla aktanyor. Yaşlı babayı oynayan Alman kö- kenli Arniin Mueüer Stahl ile, kansını canlandıran Joan PIowright hiç kuşkusuz birinci sınıf oyuncular. TRT2 13.10 Doğan Hızlan konuk oluyor TV 7 Servisi - Hilnıi Yavuz, "Şör Her Zaman'' progra- mının bu bölümünde "50'B kuşağm eleştirmeni" olarak bilinenDoğan Hızlan'ı ko- nuk ediyor. Şiireleştirisiko- nusunda yoğunlaşan söyle- şide; şiir eleştirmenin güçlü- ğü, eleştirmenin donanımı ve birikîminin önemi üzerin- de duruluyor. 17.35 'Fotoportre' TV Servisi-Yönetmenliği- nı Kaan Kapian' ın üstlendi- ği Totoportre"de ünlü fo- toğrafçı HaBl Tuncerin ya- şamöyküsü ilginç görüntü- ler eşliğinde ekrana geliyor. Anadolu'nun güzellıkleri ve Anadolu insanmm değerle- riru karelerine yansıtan Tun- cer, Türkiye'nin tarutımı için fotoğraf peşinde geçen uzun yıllannı ve geleceğe dair projelerinide anlatıyor. TKT2 20.30 'Okudukça' TV Servisi - Kültür sanat programı u Okudukça"da, geçtiğüniz günlerde kaybet- tiğimiz şair Melih Cevdet Anday için hazırlanan özel bir bölüm ekrana geliyor. C- NR Uluslararası Kitap Fu- an'ndan görüntülerin de yer aldığı yapımda, yazar Sevgi Ozel son kitabı "Aptal Dün- va w yı anlatıyor. Programm sunuculuğunu Turgay Kan- rörk üstleniyor. CNNTürk 21.10 'Mutluluk' TV Servisi - Doğan Hız- lan'ın hazırlayıp sunduğu "Karalama Defteri T> e bu haf- ta sanatçı Zülfii Livaneii ko- nuk oluyor. Sanatçının son ro- manı "Muthıhık" üzerine bir sohbetin gerçekleştırildiği ya- pımda, şair Refik Durbaş da roman ile ilgili düşüncelerini aktanyor. Zehra Yıldız gecesi TV Servisi - tv8, dünyaca ünlü opera sanatçısı, soprano Zehra Yridız'uı ölümünün beşinci yılında düzenlenen anma gecesini ekrana getiriyor. Zehra Yıldız Kültür ve Sanat Vakfı'nın Atarürk Kültür Merkezi'nde düzenlediği gecede. BurakBilgiM (bas bariton), Sim Tokyürek (Mezzosoprano), EHf Özel (soprano), Oğuz Sırmah (tenor) ve Irina Djhioeva'nın (soprano), Naci Ozgüç yönetimindeki Cemal Reşit Rey Senfoni Orkestrası eşliğindeki konsen yayımlanıyor. Almanya'run Heidelberg kentinde 9 Aralık 1997 tarihinde Tklelio'' operasında oynadıktan bir gün sonra beyin kanaması geçirerek hastaneye kaldınlan Zehra Yıldız, 10 Aralık 1997'de aramızdan aynlmıştı. • tv8,18.15 Tv PROGRAMLARI 10.40 Pazar Panorama 11.30 Belgesel Büyuk Kedılenn Gunlüğü 12.00 Belgesel. Tarsus Çatalburun Kop>eğ! 12.30 Film: Yu- murcak Küçük Şahtt 14.00 Yabancı Film: Kötü Adamın Günü 15.30 Tele Pazar 17.55 Ispanya ügı Karşılaşması. Recraatıvo-R.Socıedad 19.50 Bay Şaşkın'ın Maceralan 20.00 Haberier 20.30 Film: Polis Akademisi 21.55 Dizı: Çıçek Taksı 22.50 Spor Stüdyosu 00.30 ı Film: Fırbnalı Gece 02.00 Buyük Kediierin Güntuğu 02.30 Film: Robo- cop-Kara Adalet (0212 49043 00). 0.25 Çocuğunuz ve Siz 11.10 Yannın Dı- namıkien 12.10 Pazar Soyteşıleri 13.00 Ha- ber 13.10 Şiir... Her Zaman 13.25 Resim Sevıncı 13.55 Hava Durumu 14.10 Sözün Buyusu 15.00 Haberler 15.10 Yanm Elma Gönul Alma 15.40 Sinema Rehben 1550 Güne Düşen 16.00 Haber 16.10 IntemetTV 17.00 Efes Pılsen-Galatasaray Basketbol 1. LJg Karşılaş- ması (Canlı) ia40 Haberler 20.00 Anılarla Muzik 20.30 Okudukça 21.00 Haberler 21.10 Bir Manıniz Yoksa 21.50 Rlm: Yardımcı 23.50 Pazar Konser (0 212 259 72 75). ^_ i 07.00 Çizgı Film Kuşağı 09.35 Dızi: Mahal- 3 T y lenın Muhtarları 10.45 Harıka Pazar 13.00mm m Gün Ortası 13.30 Baş Tacı 14.25 Dizt. llı^- kıler 15.35 Yerii Film: Kimsecikler 17.15 Müjdat Ge- zen'le Pazar Şöleni 19.30 Haberler 20.15 Spor Haberle- n 20.20 Dızr. Çocuklar Duymasın 21.35 Yarışma: Patron Kim 22.50 G.A.G 23.35 Magazın Keyfı 01.05 Geceyan- sı Haberlen 01.15 Homedrom 01.45 Haberci 02.20 Uzak- lar 02.50 Gecenın Içinden (0 212 354 30 00). 09.00 Yabancı Rlm: Dreams In Atic 11.00 Polıtıka Durağı 12.00 Sınyal 13.00 Yerli Film: Köçek15.00LezzetSııian15.45PazarSüp- nzi 17.00 Yerii Rlm: Büyük Yemin 19.00 Ana Haber 20.00 Maraton 22.00 Pazar Keyfı 23.45 Lıg Pazan 00.30 Haber Hattı 01.00 Yabancı Rlm: Yaz Kam- pı 03.00 Yerli Film: Ceren (0212 355 01 01) Star±max 07.30 Kral TV Müzik Programı Yayını W (Canlı) 18.30 Yerii Film: Makber 20.00 StarMax Ana Haber Bülteni 20.40 Dızi: Bir Demet Tiyatro 21.40 Sırt Çantısı 22.40 Yabancı Film: Kızıl Akrep 00.30 Kral TV Müzik Programı Ya- yını (Bant) (0 212 448 80 00). f ^ 09.10 Film: Güten Gözler 11.10 Magazın: Papa- ^ 9 razzı 13.00 Haberler 13.10 Bir Sevda Masalı 14.00 Star Sp°r Magazin 15^0 Pazar Yıldızı 16.45 En Büyük Yanşma Bu Yanşma 17.20 i Film: Tosun Paşa 19.00 Ana Haber Bülteni 19.40 Film: Probtem Çocuk 2 21.20 Ibo Show 22.40 Telegol 01.00 Gece Hattı 01.10 B- BG 02.50 Rumeli Hısan Konseri: Zerrin Özer 04.40 Rlm: Cibali Karakolu (0212 448 80 00). 10.35 Özel Sektor 11.05 Kafe Siyaset 12.10 Sesler ve Renkler 13.10 Frekans 14.10 Dünya- I dan Spor 14.30 Spor 15.10 Pıvot 16.30 Avru- pa'dan Futbol 17.10 Süper bge Bakış 18.15 Maç Başlıyor 19.05 Fınans Analtz 19.30 3. Kuşak 20.30 S- por 21.10 Karalama Deften 22.05 Perspektıf 23.05 Super Ug Pazar 23.30 Frekans 00.30 3. Kuşak (0212478 50 00). 08.30 Çocuk Kulübü 09.40 Powerpuff Giris 10^0 Oıgimon 10.50 Nınja Kap- lumbağalar 11.20 Dizr. Yasemınce 11.45Evım Evım Guzel Evnm 12.30 Aılem ve Ya- şam laOOArtı Moda14.00Haber14.05lşDün- yast 14^0 Film: Zübük 15.00 Pazar Magazın 17.00 Haber 17.10 Dızi: Çariı Iş Başında laiO Çarkıfelek 19.30 Haber Bultenı 20.20 Oiacak O Kadar 21.30 Şahane Pazar 22.30 Dızi: Kob- ra Takibi 2a401 Film: Dokuz Ay 01.00 Gece Haberlen 01.10 Keşıfler AtJaa 01.40 Dızi. Erken Baskı 02.40 Fitm:Napolyonf02)22155T 11). 11.00 Haberler 11.10 Sağlıklı Beslenme 11.30 Microsoft üfe 12.05 Eko Dıyalog ia00 Haber- ler 13.10 Futbol Aktüel 13.35 Futbol Mundıal 14.00 Haberler 14.10 Basketbol Panorama 15.10 Motor Spor 16.00 Haberler 16.10 Futbol Aktüel 17.00 Haberler 17.10 Avrupa'dan Fut- bol ia30 Performans 19.05 Racing 19.35 N- BA Jam 20.00 Haber 20 20.35 Spor 21.05 E- Dönüşüm 21.30 Internationa! Heral Tnbune 22.05 Futbol Pazan 23.05Vıdeo üg 00.30 Fut- bol Mundial (0 212 335 00 00). 07.05 Yabancı Film: Santa Fe 08.00 Haftaya Bakış 10.00 Yer- li Film: Bana Derler Külhanlı 11.30 SKY 12.00 Haberler 12.05 Tıp Gez- gını 13.00 Haberler 13.30 CV8 14.00 Ha- ber 14.05 Stüdyo 15.00 Haber 15.05 Arjan- tin Ligi 16.00 Haberler 16.10 Kerem Gor- sev ıle Caz 17.05 Haberler 17.25 Spor 17.35 Fotoportre 18.00 Haberler 18.15 Zehra Yıldız'ı Anma Gecesi (Bant) 20.00 Haberler 21.00 Belgesel 22.00 Spor Gaze- tesı 01.00 Haberler 01.05 Packshot 02.10 Yıldızda Sohbet 02.35 Yabancı Film: San- ta Fe 04.10 Arjantın ügı (0 212 288 51 52). ı , 07.30 Çizgı Film 10.00 İULUSALKAMALİ Ç o C uk Belgeseli 11.00 Haftasonu 13.00 Haberler 13.15Merhaba Sağlık 15.00 Haberler 15.15S- por Pazarı 16.00 Haberler 16.15 Dedem Kor- kut 17.00 Haberler 17.15 Papirüs 18.00 Ha- berler 18.15 Beyaz Perde 19.00 Satırbaşı 19.05 Belgesel 19.30 Ana Haber Bülteni 20.30 Bel- gese): Super Şehirler 21.30 Türkülerle YoJcu- luk 23.00 Gece Haberlen (0212251 50 90). ..v _ 10.00 Çocuklar için Basketbol ^'\ 11.00 Haberler 11.30 Eğıtım Dünyası12.30Senfoniia00Ha- ber ia30 Stıl 14.00 Klake 14.30 Hit üst 15.00 Haber 15.10 Hıt üst 15.30 BursasporSaatı 16.00 Özel Etap 16.30 Dunyadan Spor 17.00 Haber 17.10 Pyramıd TV 18.00 üstedekıler 19.00 Ha- ber 19.30 Spor Haberlen 20.00 Kartposîal 20.30 Konser NSYC 22.00 Rlm: Caria'nın Şarkısı 24.00 Haber 00.10 Turkü Dıyenler 01.30 Film: Davetsiz Yaratık (0 224 331 70 00). 06.55 Film: Işte Denız 0a40 Film. Santa Baby 09.30 Film: Bır Zamanlar Askerdik 11.55 Film. Hayvan Çıftlığı ia30Cıne&nema ia45 Film: Amelie 15.45 Film: Şans Topu 17.30 Film: ülah Bloom'un Hikâyesi 19.00 Dra: Sop- rano 20.00 CINE Haber 21.00 Film. Dunya- nın Derdi 22.55 Dızi: Hayalet Hıkayelen 23.30 Film: Vücut 01.15 Fantasy (0 212 336 15 15). 07.30 Clip's 09.00 Klıptomanı OO Kahve Molası 13.00 Top Ten 14.30 Specıal VVeekend 16.30 Kum Saati 18.15 Sporum 18.40 Darbukatör Baryam 19.30 Haber 20.15 Film: Kara Fır- tına 21.45 Magazin Devnyesi 22.45 Gundem 00.30 Gerçek Kesit (0 212 256 82 82). D 13.00 Sevimli Penguenler 14.00 Meslek Sahıbı Köpekler 14.30 Timsah Güncesı 15.00 Cadı Makı e..... L 16 ,oo Buyük Yılan 17.00 Pumanın Izi ia00 Sevimli Penguenler 19.00 Büyük Yı- lan 20.00 Tehlikeli Gökyüzü 21.00 Kaza Mankenının Gızlı Dünyası 22.00 ölünün Bil- mecelen: Angkor-Kayıp Şehır 23.00 Ölunun Bılmeceleri: Salgınla Savaşanlar 24.00 Glo- ria'nın Esrarengiz Ölümü (0 212 293 00 68). 09.30 Haydi Çocuklar 10.30 Çiz- gi Film 11.00 Dızi. Güneşe Dogru 12.00 Haber 12.30 Başbaşa ia30 Dızi: Derya ile Deniz 14.00 Dızi: Evımiz Oiacak mı? 15.00 Film: Aşk ve Banş 17.00 Sıbel Tumagöl Show 19.00Ana Haber 19.50 Spor 20.00 Magazın Rüzgan 21.15 Rlm:Bi- tirim Ikili 23.15 Gol 7 Show 2a45 Dızi: Giz- lı Dosyalar 00.30 Gece Haberi 01.00 Sıbel Tumagöl Show (0 212 454 56 00). ° 8 - 00 Dızl: S e i n f e l d O 8 - 30 Dlzl: VVorkıng 09.00 Çizgı Dizi: The Simpsons 10.00 Film: This is the Army 12.00 Dızi: Mad Abo- ut You ia00 Dızi: Angel 14.00 NBA'de Haf- tanın Maçı 16.00 Dızi: Just Shoot Me 16.30 Dızi: Dharma and Greg 17.00 Dızi Mıllennı- um 18.00 IfsAMansVVorid 18.30 Info 19.00 Çizgı Dızi: The Simpsons 19.30 Dızi: Seinfeld 20.00 Dızi: Angel 21.00 Dizı: 24 22.00 Rlm: Küçük Adam Tate 24.00 Film: Blind Side 02.00 Dizı: Angel (0 212 330 01 01). ^ . ^ 0a35 Rlm: Aşkın Gücü * * 10.15 Dızi: Stargate 11.00 Dizi: Frıends 12.00 Dizı: VVıll and Grace 12.30 Film: Seks Oyunlan 14.10 Film: iş Bitirici 15.45 Film: Küçük Kardeşim 17.15 Film: Harika Çocuklar 19.10 Dizı: Sınır ötesı 20.00 Dizı: VVıll and Grace 20.30 Rlm: Vatansever 23.15 Ya- bancı Film: Tehlikeli 00.55 Yabancı Rlm: BabamveUstam (0 212 3260000). 08.00 Haber 09.10 Bel- gesel 10.00 Haber 10.15 Belgesel 11.00 Haber 11.20 Basket (Canlı) 12.00 Haber 12.15 Basket12.3O Belgesel: Tuzu Biberı 13.00 Haber 13.30 Gundem (Canlı) 14.15 Spor 14.20 Belgesel 15.00 Haber 15.30 Film 16.00 Ha- ber 16.15 Spor 16.20 Avrupa Fut- bol 17.00 Haber 17.20 Avrupa Fut- bol 18.00 Gundem (Tekrar) 19.00 Ana Haber 19.30 Sırt Çantası 20.00Ana Haber Haber 20.30 Pla- tın 21.30 Sanat Borsası 22.00 Ha- ber 22.30 Santra 24.00 Haber 00.30 Gundem 01.00 Haber 01.30 Kapa- nış (0 212 326 00 00). 10.00 Belgesel: Yük- sek Teknoloji 10.35 Yabancı Film: Silah- şörier 12.00 Haberler 12.15 Format 13.00 Hayatımız Bas- ketbol 14.00 Duşündükçe 15.00 Ha- berler 15.10 Demırören 15.25 Ço- çuk Kuşağı 16.15 www.Mutluin- san.com 17.00 Resme Davet 18.00 Haberler 18.15 Aşkın Koç ıle Gezi Turu 19.00 Beldelenmız Kültürleri- miz 20.00 Ana Haber Bülteni 21.00 Turızm Dosyası 22.00 Kültür Mirası 22.30 Yabancı Film: Junnrfer 24.00 Gece Bultenı 00.15 Vızyon Terapi 01.00 Yabancı Film: Seyret Şim- di (0 242 244 03 00). FUTBOL PAZARI 23:05 VİDEOUG Süper Lig'de 18. hofto Maçların görüntüleri ve yorumları
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog