Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

22ARALIK2002PAZAR CUMHURİYET SAYFA dishab@cumhuriyet.com.tr 11 Ingiltere'nin üs tatebiyok' • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)- AB'nin geleceğinin tartışıldığı bir platform olan Avrupa Konvansiyonu'nda Türk hükümetini temsil etmek üzere Brüksel'de bulunan Dışişleri Bakanı Yaşar Yakış, iki günlük ziyaretini tamamlayarak dün Türkiye'ye döndü. Havaalanında gazetecilerin sorulannı yanıtlayan Yakış, tngiltere'nin, olası bir Irak operasyonu sırasında askerlerini konuşlandırmak için Türkiye'den bir notayla üs talep ettiğine yönelik haberlerin anımsatılması üzerine. "Türkiye'den aynlmadan önce Ingiltere'nin böyle bir talebi olmadığını" kaydetri. ABOİsraiti kmamıyop • Dış Haberier Servisi - ABD, Güvenlik Konseyi'nde, BM hesabına çalışan 1 Ingıliz ve 2 Fihstinli'nin Israil güçlerince öldürülmesi dolayısıyla, bu ülkenin kınanmasını öngören bir karar tasansını veto etti. Washington'm bu tutumu Israil tarafindan memnunlukla karşılanırken Filisrin ABD'yi kmadı. Filistinli görüşmeci Saib Erakat, "Filistin yönetimi, bu vetodan dolayı ABD'yi kınamaktadır, ABD'nin bu davranışı, tsrail'in, Filistinlilerin insan haklannı, çalışma haklannı ve uluslararası kararlan ihlal etmeye devam etmesine yol açacaktır" dedi. BAF heükoptepi düştü: 14 ölü • KÂBİL (Ajanslar)- Afganistan'ın başkenti Kâbil'dekı havaalanı yakınında, Uluslararası Güvenlik Destek Gücü'ne (ISAF)bağh bir Alman helikopteri düştü. Kazada asker ve sivil toplam 14 kişi yaşamını yitirdi. Kâbil Emniyet Müdürü Beşir Salangi, ölen banş gücü askerlerinin Alman olduklannın tahmin edildiğini kaydetri. ISAF basın sözcüsü Gordon Mackenzie de yaptığı açıklamada. Alman Sikorsky CH-53 tipı helikopterin düşmesine, helikopterin motorunda meydana gelen anzanın yol açtığının tahmin edildiğini bildirdi. Yıl4nm10ka*ı oMupdu • CAKARTA(AA)- Endonezya'da önceki gün, tarlaya pirinç ekerken şiddetli yağışın bashrması üzerine küçük bir barakaya sığınan 10 kadın, yıldınm düşmesi sonucu öldü. Cava adasuun batısındaki Banten bölgesinde bulunan bir köyde düşen yıldınm, 5 kişinin de ağır yaralanmasuıa yol açtı. Büyükelçi Pearson, Ankara'ya 'Irak'la ilgili karannızı hemen verin' uyansında bulundu ABD hemen yanıtistiyor• Gül, Pearson'la görüşmesinde, uluslararası yasallık vurgusu yaparak karann kısa sürede verileceğini ancak bazı istemlerin TBMM'den geçmesi gerektiğinin altını çizdi. SERKAN DEMİRTAŞ ANKARA-ABD. Irak'a operas- yon sırasında "kuzey cephesT ola- rak kullanacağı Türkiye'nin top- raklannı, üslerini ve diğer lojistik olanaklannı kullanmak için yap- tığı başvuruya yanıtın gecikmesi üzerine AKP iktidanna yönelik baskısını arttırdı. ABD Büyükel- çisi Robert Pearson, AKP Genel Başkanı RecepTayyip Erdoğan ve Başbakan Abdullah Gül'e. Türki- ye'nin biran önce karannı verme- si gerektiğini söyledi. Gül'ünse, Türkiye'rıin operasyona katılımı- nı hallana ve diğer Müslüman ül- kelere anlatabilmesi için yasal da- yanak olması gerektiğini söyledi- ği öğrenildi. BAY tstanbul Haber Servisi - CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, hükümetin Irak konusundaki gelişmeleri kamuoyuna hızla yansıtması gerektiğini belirterek, "Bu konuda kamuoyunu bflgflendirme görevini ihmal edjyor" dedi. Baykal, îstanbul'daki bir oturumun açıhşını yaptı. Gazetecilerin hükümetin, Irak operasyonunda üslerin kullandınlması konusunda ABD'ye güvence verdiği savlannın anımsatılması üzerine Baykal, demokratik rejimde önemli kararlann kamuoyundan saklanmasının kabul edilemeyeceğini söyledi. Baykal "Bu konuda kapaiı kapılar arkasında bir tercihin kuDamlması yanhşör. Karar doğru ya da yanhş olabilir, ama hükümetin aldığı karan toplumdan saklamasını çok yadırgryorum" dedi. Baykal. şunlan söyledi: "Bu hûkümet, 65 milyonun yaşamnu ügüendiren bir karan gizlke almayı içine sindirebilryorsa, bundan sonraki kararlan kamuyona bilgi vererek alacağma nasıl güvenebiliriz, bflmiyorum.'' Türkiye'deki üs ve limanlann du- rumlarının kontrol edilmesi için gerekli izni veren AKP, bu üslerin kullanımı ve ABD askerlerinin Türktopraklanndakonuşlanması- na ilişkın sürecin de hızla tamam- lanmasını bekliyor. Pearson, önce- ki gece Esenboğa Havalimanı 'nın VIP Salonu'nda Erdoğan'la 10da- kika görüştü. Pearson, dün de Gül'le bir görüşme yaptı. Görüş- menin ardından bir açıklama ya- pan Pearson, "Türldye'ıımyanrtı- m ne zamanvennesiııj beldjyorsu- nuz" sorusuna "Sayın GüJ, dün (önceki gün) kaüküğı TY progra- mmda, yanıtın en kısa sürede ve- rfleceğini söyledi. Eminim en kısa süredeVCTÜecektnf yanıtını verdi. Pearson. operasyon hazırlığı için zamanın daraldığıru, ABD'nin as- keri planlamalannı tamamlaması gerektiğini, bunun için de Türki- ye'nin katıhm düzeyinin bilinme- si gerektiğini iletti. Karann bir an önce alınmasının önemine dikkat çeken Pearson'un, Türkiye'nin kaygılannın gıderilmesi için her tür- lü önlemi aldıklanru anlattiğı kay- dedildi. Demokratik süreç' Gül'ün ise kısa bir süre içinde karar verileceğini belirtirken, Tür- Idye'de demokratik bir süreç var- dır. Irak'ın diğer komşulanndan farkta olarak Türldye'de, böyle bir karann ahnması için yürütübnesi gereken aşamalar var. Karan TBMM alacaknr" dediği kayde- dildi. Başbakan Gül'ün, Türki- ye'nin en önemli kaygüanndan bi- rinin "uluslararası vasaDjk" oldu- ğunu belirtirken, Müslüman bir ülke olarak Türkiye'nin alınan bu karan halkına ve diğer Müslüman ülkelere anlatabilmesi için yasal da- yanağa gereksinim duyduğunu bil- dirdiği öğrenildi. Gül, önceki gece katıldığı bir televizyon programında, üslerle ilgili olarak "Bu havaalanlaruun kuDanılmasuıa yönelik bir getişme söz konusu değjktir" dedi. Gül, Türkiye'nin her türlü ola- sılığa göre hazırlık içinde olduğu- nu anlatırken. "En iykJen en kötü senaryova kadar her şeyi çahşmak ve buna göre hazırhk yapmak gö- revimizdir. Önemliofcuı nokta.ABD Qe bizim ne derece ne yapacağh mız, ne derece beraber oJacagunız- dır. Şu anda bir taahhüdümüz söz konusu degJdir'' dedi. Gül, "Bu ka- ran kısa sürede alacagız. Türkrye ne kadar bu işin icindedir. ne ka- dar değildir. Bunlan bilmek ABD'nin hakkKÜr" diye konuştu. KÖRFEZ'E YIĞINAK BAŞLIYOR Washinglon en geç şubatta vuracak Dış Haberier Servisi - ABD Başkanı George Bush'un Irak'ı kınayıp ocak ayında yapacağı Afrika gezisini ertelemesi, Washington'ın Körfez'deki as- ker sayısını iki katına çıkara- cağını açıklaması ve yeni BM karan istemesi, Irak'ın en geç 2003 Şubatı'nda vurulacağı yönündeki kaygılan pekiştirdi. Bush'un 10-17 Ocak arasm- da yapacağı Afrika gezisi, "uluslararasıveülkeiçisonın- lardan dolayı" ertelendi. Bir yetkili, erteleme karannın Irak operasyonuyla ilgili olduğunu söyledi. Bush, önceki gün, Irak'ın BM'ye sunduğu silah bildiriminin "banş isteyenleri hayal kmkhğma uğratüğını' 7 söyledi. BM Güvenlik Konseyi'nin 1441 sayılı karannı uygulaya- caklanru beürten Bush, Irak'ın, elinde bulunduğu iddia edilen kitle imha silahlanyla ilgili ra- poru "cesanetvericibulmadık- lannT kaydetti. Washington, önceki gün Kör- fez'deki askeri gücünü ikiye katlayacağını ve 50 bin aske- rin ocak ayı başında bölgeye gönderileceğini resmen açıkla- dı. ABD'nin şu anda Körfez bölgesinde 60 binden fazla as- keri bulunuyor. Yeni birliklerin de gelişiyle bölgedeki ABD askeri sayısı 110 bini aşacak. Genelkurmay Başkanı General Richard Myers, yığınak tamamlanınca Bush'un ocak sonu ya da şu- bat başında Irak'a saldın em- ri verebileceğini söyledi. ABD yeni tasan peşinde BM kaynaklanna göre. ABD Noel sonrasında Güvenlik Kon- seyi'nden operasyon için yet- ki almaya hazırlanıyor. ABD Konseyi toplantıya çağırarak 2. kararla yetki isteyecek. Washington, 1441 sayıhka- rara, "Irak kararlara uymaz- sa her türlü yaptmmla karşı karşrya kahr" ifadesini koy- duramamıştı. Washington, ye- ni karara bu ifadeyi koydura- rak operasyona hukuki meş- ruiyet kazandırmak istiyor. HARRAZİ: OPERASYON ÇÖZÜM DEĞlL Iran geföşmeleıi kaygıyia izKyor HaberMerkezi- tran Dışiş- leri Bakanı Kemal Harrazi, Irak'ta yaşanacak her olayuı Iran'ın uhısal güvenliğini ohım- suz etkileyeceğini söyledi. NTV'ye konuşan Harrazi, "Operasyonun sorunu çözece- ğnıe inanmryonım" diyerek, "Irak'm toprakbütünlüğü mut- laka sagTanmahdır" dedi. Tah- ran'da düzenlenen Afganis- tan'ın yeniden yapılanmasuıa yönelik ikinci uluslararası kon- feransın açıhşmı yapan Har- razi, olası Irak operasyonu çer- çevesinde Türkiye'nin rolünü de değerlendirerek "Tûrki- ye'nin de bir komşu olarak el- bette kendi kaygılan ve çıkar- lan vanhr. Türİdye0e damşma- larda bulunuhnası çok önem- li, yalnız tran De Türİdye ara- sında değil rüm bölge ülkekri, komşular ve Türkiye konsül- tasyon yapmah. Çünkü olası bir savaş rüm bölge ülkelerini kaygdandmyor" dedi. 'Sıra Tahran'a geür' Eski tran DevTİm Muhafiz- lan Komutanı Muhsin Rızai. ise "ABD'nin Irak'tan sonra er ya da geç ıran'asakfaracağnu" öne sürdü. Hambestegi gazetesinin bugünkü haberine göre, halen Düzenin Yarannı Teşhis Heye- ti üst düzey yetldlisi olan Rızai, Desful kentinde şehit öğrenci- ler toplantısında yaptığı konuş- mada, "Biz ülkemizin Irak, Ta- leban'm ülkesi ya da Kuzey Ko- re olmadjğını kanıtla^abiliriz. Saddam Hüseyın'i zamanında destelde\%nler, bir taraftan tran tsbm Cumhuriyeti'ni yıkmakis- tryordu, diğer taraftan boigede bir küitür ve uygarhk merkezi obnasmı istemhordu'" dedi. DtYARBAKIR İŞ MAHKEMESİNDEN DosyaNo: 1997/270 Davacı SSK Genel Müdürlüp tarafindan davalı Mehinet Alı Uyan \e arkadaşlan aleyhıne mahkememizde açılmışolan ıs- tırdat davasının yapılan açık yargılaması sırasında venlen ara karan gereğınce. Davalı Mehmet Alı Uyan adına çıkanlan teblıgatın bıla ıkmal iade edıldıji. zabıtaca yaptınlan adres tahJokatında adresı tespit edılemedığı anlaşıldjğından adı geçene dava dılekçesinın ilanen teblıgat yapılmasına karar verilmış olup. mahkememizde yapılacak olan 4.2.2003 gününde dunış- masına bızzat gelmesi, dava ıle ilgili belgelerinı sunması veya kendini bir vekılle temsil ettirmesi. aksı takdırde yargılamaya yokluğıında devam edıleceğı ve dava dılekçesınm teblığ edilmış sayılacağı hususunda ilanen teblığ olunur. Basur 39857 GÖLCÜK ASLİYE HUKUK HÂKİMLİĞİ'NDEN EsasNo:2001 1021 Karar No: 20021014 Davacı Maliye Bakanlığı vekılı Avukat Gonca Durmuşoğlu tarafindan davalı Gökhan San ve Mehmet San aley- hine açılan aiacak davasının mahkememKce yapılan açık yargılanrası sonunda. Hükûm. 1- Davacının davasının kabulüne. 2- 55.535 ÖOO.-TL'nın ilişık kesme tanhi 31.05 1995 tanhınden ıtıba- ren yasal faızı ıle birlıkte davalıdan tahsiline, 3- 4. 960.000-TL harcın davalıdan tahsılıne. 4- Davacı vekili için 87.500 000 -TL vekâlet ücretının davalıdan almarak davacı vekılıne venlmesine, 5- Davacı tarafindan vapılan yargı- lamagıderien 13 dav etıye 9 050 000.-TL. bılırkişı ücretı olan 10.000 000-TL posta masrafı 1.300 0Ö0 -TL temyız gıderi 4.600.000.-TL, ılan gıden 74.764.000.-TL olmak üzere toplam 99.714.000- TL'nın davalıdan alınarak davacıya venlmesıne, Karar venlmış olup ışbu mahkeme ilanı ilanen teblığ olmakla. ılan edıldığı tarihten itıbaren 15 gün sonra teblığ edilmış sayılacağı hususu teblığ yenne kaım olmak üzere ılan olunur Basın: 824.3,3 Savaş tehükesinin biUncinde olmayan çocuklar, okuüannın penceresinden gülerek bakıyor. (REUTERS) Denetçiler: Kanıtlar açıklansın Dış Haberier Servisi-ABD'nin, Irak'ın silah bildiriminin eksik- lerle dolu olduğunu iddia etmesi ve denetçilerden bilgi saklaması, Uluslararası Atom Enerjisi Ajan- sı (IAEA) ve BM denetim komis- yonunun tepkisini çekiyor. BM denetçilerinin şefi Hans BKx, önceki gün ABD'yi, Irak'ın kitle imha silahı bulundurduğu- nu iddia ettiği yerlerle ilgili ken- dilerine istihbarat vermemekle suçlamışh. IAEA Sözcüsü Mark Gwoz- decky, dün Irak'ın Nijer'den uran- yum aldığını öne süren ABD'nin elinde kanıtbulunmadığınıbelirt- ti. Gwozdecky şöyle konuştu: "Irak'ın süah bUdiriminde Ni- jer'den unuıvum almadığuu ka- nıâamasmı tsterdikama bunuyap- madüar. Ancak, ABD'nin de bu id- diasını kanıâaması ve bize bu yön- de kesin bilgivermesi gerekir'' de- di. Nijer hükümeti dün, Irak'ın, uranyum satuı abnak için başvu- ruda bulunmadığını söyledi. ABD'nin ise, denetçilere, Irak'ın silahlanna ilişkin yeni istihbarat vermeyi planladığı bildirildi. HABERİNJEKADRESi NECIP HABLEMITÖ^KJLDÜRÜLDÜ SUİKASnA MOSSAD-FETHULLAHHAni • ÇANKAYA2RVESINDE ABD YE DIRENME KARARI • HUSEYıNMAOTYUSUF: "AB,KKTCDE İÇÇATTŞMAKIŞKIRTlYORr • PEARSON, 19 ARAUKTA. BAYKALDAN NE 6TEDİ? •BOLŞOYTİYATROSU'NDASSCBARMASI! • ÛSSYE AB STANDARTt PARAN KADAR PUAN Aydınlık HER PAZAR BAYiLERDE NÂZIM HİKMET KÜLTOR VE SANAT VAKFI Nâzım Hikmet Küitür Ajandası 2003 çıktı Ajandaları Nazım Hikmet Küitür ve Sanat Vakfı, Beyoğlu Cumhuriyet Kitap Kulübü, Pandora, Robinson, Mephisto, Bakırköy Beyaz Adam, Kadıkoy Nezih, Gençlık, Ankara Bilgi kıtabevlerinden satın alınabilir. 8raselvilep Cad. 48/1, Tafca fcl: (0-212) 252 63 14-15 ThATRO Y.\Z.\RL\RI DER.MĞ1 NÂZIM HİKMET BUGÛN YAŞASAYDI! ^ 100. VILEVDA NÂZIM) ETKÎMİKLERİ: 1 Yasamın tarukJıgında - nılarda Nâzım Hıkme» Açıkoturum Saat 14 00 Yöneten: Tuncer Cücenoğlu. Konuşmacılar Recep Bılgıner, Refik Eıduran, Mûjdat Gezen. Şükran Kurdakui 2 Nâzım Hikmet Şıın Açıkoturum Saar 16 00 Yöneten Turgay Nar IConuşrnacılar Zûhtü Bavar. Ataol Behramoglu, Giilsüm Cengız, Kemai Özer, Şennur Sezer 3 Ov-un Yazan Nâzım Hikmet Açıkoturum Saat: 18 00 Yöneten: Savaş Aylabç Konuşmacılar: Hasan Anamur, Hayati Asılyaacı. Zûhtû Ba>ar Tuncer Cucenoglu 4 Şıır Dınlensı Saaf 20 00 Tamer Levent C•Yaşamaya Daır" Oyunundan BĞlüm) Metın Belgın-Tansel Öngel (Kuva>ı Mülıye Destanından Bolüm) Tanh. 23 Aıaük 2002 Pazartesı Saat. 14.00. Yer: îstanbul Deviet Tıyatrosu Taksım Sahnesı Düzenleyen- Tiyatro Yazarlan Demeii GtRİŞ ÎCRETStZDİR KONU AÇIUŞKONUŞMASI KATIUMCILAR YER TARİH SAAT İRTİBATTEL. PANEL : Menemen Olayı, Kubılay : Av. Erhan IŞIL ÇYDD Kadıköy Şube Başkanı : Av. Selamı ÖZTÜ RK (TC Kadıköy Belediye Başkanı) Prof. Dr. Cemıl ÖZTÜRK (Marmara Üniversıtesı Dekan Yardımcısı) Ali Arslan ARSLANERER (Eğiümd Yazar, Eğrtimci Öğretmen) Yrd. Doç. Dr. Halide PEK (Marmara Üniversrtesi Inkılap Tarihi öğ. Gör.) : Caddebostan Küitür Merkezi : 22.12.2002 Pazar : 11.00-14.00 : 0216 414 63 63 KADIKÖY BELEDİYESİ - ÇYDD KADIKÖY ŞUBESİİŞBİRLİGİYLE EROĞLU-GÜL GÖRÜŞMESt: Kıbns banş adası olacak ANKAR\(CumhurryrtBürosu)-Baş- bakan Abdullah GüL KKTC Başbakanı DervişEroğhı'nukabulünde, Kıbns'taki mevcut düzenin kahcı bir banş oluştura- madığını belirterek "Amacımız Kıbns'ı bir banş adası haline getirmektir'' dedi. Eroğlu dün Gül'ü makamında ziyaret etti. Görüşme öncesinde konuşan Eroğ- lu, Kopenhag zirvesinden sonra Kıbns ko- nusunun daha da güncelleştiğine işaret et- ti. Eroğlu, Kıbns konusunda da özellik- le değışik kanatlardan değişik seslerin çıkmasıyla bir zihın bulanıklığı oluştuğu- nu vurguladı. Başbakan Gül ise Kıbns'taki sorunla- nn hâlâ sürdüğüne işaret ederek, u Kab- a bir banş tesis edûememişfir. Bir taraf- tan Rum. birtaraftan KKTC'dekikardeş- lerimizin huzuru ve geteceği hepimizi çok yakmdan flgflendinnektedir'' dedi. Herkesin uğraşısının Kıbns'ı bir banş adası haline getirmek olduğunu, bu kon- uda Türkiye'run üzenne düşen her şeyi yapacağını kaydeden Başbakan Gül, "KKTC'deki kardeşlerimizin gekcekle- rini garanti altına almak istiyoruz" dedi. Baykal'la da görüştü KKTC Başbakanı Derviş Eroğlu akşam saatlerinde de CHP Genel Başkanı De- niz Baykal'ı ziyaret etti. Yaklaşık 1 saat süren görüşmenin ardından açıklamalar- da bulunan Baykal, KKTC'ye yaşadığı güç dönemde destek vermek ve sahip çıkma- nın Türkiye'nin temel sorumluluğu oldu- ğunu kaydetti.Eroğlu da müzakerelerle KKTC halkını memnun edecek bir anlaş- maya vanlması konusunda Baykal ile ay- nı görüşleri taşıdıklannı belirtti. ANNAN MEKTUBU Rumların yanıtı hazır REŞATAKAR LEFKOŞA-BM Genel Sekreteri Ko- fî Annan'ın, KKTC ve Rum kesinüne gönderdiği mektubun incelendiğini açık- layan Rum tarafı, yanıtın muhtemelen yann verileceğini duyurdu.Hükümet Söz- cüsü Mihaüs Papapetnı ve Başsavcı Ale- kosMarkkfcs'in açıklamalanna atıfta bu- lunan Politis gazetesi, Annan mektubun- da, görüşülecek konulann sınırlandınldı- ğını, bunun hoşnutsuzluk yarattığını bil- dirdi. Gazete, Papapetru'nun "Görüşme masasma daha çok konu koymak istiyo- ruz" şeklindeki açıklamasını yansıtırken, Markides'in, "Annanbelgesindebazıde- ğişiklikler yapürmayı başardık, ancak başka değişiklikkr de isthonız" diyerek mektuba tepki koyduğunu yazdı. Sizi çok özlüyoruz. Fehmi Okan, Lale Okan, Efsun (E.K.K.E.) MEMET FUAT'a Hocam, Bana yalnızca Alnnyurtta Sporu Değil Hayatı ve tnsanlan SEVMENÎN Sanatını Öğrertin. Ayn Şehirlerin Uzaklığına rağmen, Hep YANIMDAYDIN... Ölüme rağmen, Daha çok YANIMDA OLACAKSIN... ERCÜMENT BADOĞLU ANKARA ESKRİM KULÜBÜ BAŞKANI SATILIK Akü'Jü. Joystick kumandalı Özürlü Arabası 0 542 727 66 17 Rehberlik kokartımı kaybettim. Hûkümsüsdür. YUSUF BORDAVİD Cumhuriyet Mahallesi 1. Kısım'da SATILIK ARSA (0212)299 66 05
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog