Bugünden 1930'a 5,498,767 adet makaleKatalog


«
»

21 ARALIK 2002 CUMARTESİ CUMHURİYET SAYFA HABERLER Hablemitoğlu suikastına ilişkin araştırmalar sürerken kanıtlann azlığı soruşturmayı güçleştiriyor Tek somutkanıtboş kovanlar Emniyet ^ 'Köstebek'i basma'mesajı ANKAR\(Cunihun\«t Bürosu) - Dr. Necip Habtemitoğhı'nun ya- kın arkadaşı araştırmacı-yazar Er- gun Poyraz, üst düzey bir Emniyet görevlisinden "Köstebek" kitabı- nın basılmaması yönünde uyan geldiğini söyledi. Poyraz, dün ba- sında yer alan ve bazı Emniyet gö- revlilerine atfen yazJan haberler ne- deniyle bu açıklamayı yapüğını belırterek "tsmibizdebulunan bir görevtiden bu uyan gekll Son bir ikiay içindearacıgöndererek uya- nda bulundu" dıye konuşfu. Fuara katılmıyorlar Yayınevine tehdit idıliası tSTANBUL (AA) - Dr Nedp Hablenıitoğtu'nun son kitabını ya- yımlayan Otopsi yayınevi görev- lilerinin, "tehdit ediküJderT ge- rekçesiyle CNR Expo Fuar Mer- kezi'nde devam eden tstanbul Ulus- lararası Kitap Fuan 'ndaki standla- nna, 2 gündür gelmedikleri öne süriildü. lstanbul Uluslararası Ki- tap Fuan Direktörü GülekDağlar, yayınevi yetkililerine ulaşamadık- lannı beiirterek *Gflvenlikııedenfy- le gehniyor olabflhier" dedı. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Dr. Necip Hablemitoğlu suıkastını araştırmak üzere Terörle Mücadele Şubesinde (TEM) uzmanlardan ku- nılu yeni bir birim daha oluşturuldu. Tek somut kanıt olan boş kovanlara ilişkin balistik incelemesini sûrdüren Emniyet yetkilileri, suikasrın işleniş biçimi nedeniyle Prof. Dr. Muam- mer Aksoycinayetiyle benzerliğine işa- ret ediyorlar. Emniyet'in, Dr. Hablemitoğlu su- ikastına yönelik araştırması sûrüyor. Ancak kanıtlann azlığı soruşturma- yı güçleştiriyor. Suikasta ilişkin ge- lişmeler şöyle: Yenl blrilTI: Suikastın ardından Terörle Mücadele Şubesi ile NÜT ta- rafindan özel ekip oluşturulmuştu. Soruşrurma kapsamında uzmanlar- dan oluşan ikinci bir birim daha ça- lışmaya başladı. Özel Çalışma ve De- ğerlendirme Grubu, Emniyet'teki bü- tün birimlerden yararlanacak. tki bi- rim de DGM Savcısı Cengiz Kök- sal'ın koordinesinde çalışıyor. BallStik inceleme: Ruger mar- ka mermı ıle kovanlann, kriminal la- boratuvarlannda diğer suikastlarda kullanılan kovanlarla karşılaştırması yapılıyor. Ancak incelemelerde sila- hın sabıkasına rastlanamadı. RObOt reSİITI: Emnıyet'te Hab- lemitoğlu'nun eşi ve görgü tanıklan- nın verdiği ifadeler doğrultusunda şüphelinin robot resmi çizildi. Robot resmin uzun boylu ve yapılı bir kdşi- ye aıt olduğu belirtiliyor. Üst düzey bir Emniyet yetkilisi, "Çıkacak ro- bot resmin çok sağhkh olacağmı zan- netmiyonız, ancak olayı çözmek için sineku^adetavağçıkanyonız'' dedi. Araç buluhamadi: Suikastgü- Yargrtay Cumhuriyet Başsavas Sabih Kanadoğhıda Hablemitoğhı'nun evinin önünde incelemeierde buhındn. nü öğle saatlerinde Hablemitoğlu'nun evinin yakmlannda görünen "Fiat Brava" gümüş rengi araca yönelik araştırma sürüyor. Ancak çalışmala- ra karşın araca ulaşılamadı. Cep telefonu incelemede-. Emniyet birimleri Hablemitoğlu'nun kullandığı cep telefonunun dökümü- nü incelemeye aldılar. Hablemitoğ- lu'nun aracında yapılan aramada ise herhanei bir kanıta rastlanmadı. Saldırgan profesyonel: Otopside ilk kurşunun Hablemitoğ- lu'nun sol gözüne isabet ettiği belir- lendi. Emniyet birimleri, saldırganın çok yakından ateş ettiğine dikkat çek- tiler. Ilk kurşun Hablemitoğlu'nun kafasımn arka kısrrunda büyük yara açarken ikinci kurşun da ensesine dik olarak ateşlendi. Kurşun, Hablemi- toğlu'nun göğsüne kadar ilerledi. Aksoy Ile benzerlllc Emmyet birimleri, Hablemitoğlu suikastının işleniş biçimiyle Prof. Muammer Ak- soy cinayetiyle de benzerlik taşıdığı- na işaret ediyorlar. Prof. Aksoy, 31 Ocak 1990 günü saat 19.05 'te Anka- ra Bahçelievler'deki evinin önünde öldürülmüştü. Suikastın ardından ka- nıt olarak sadece üç adet kovana ula- şılabilmişti. Umut Operasyonu kap- samında yakalanan Ferhan Ozmen Aksoy'u öldürdüğünü itiraf etmişti. Ancak Yargıtay Umut Davası 'na iliş- kin bozma karannda Aksoy'un öldü- rülmesi sonrasındaolay yerinden alı- nan kovanlann "Geco" marka olarak tutanağa geçirildiğini, ancak savcılı- ğın emanet sırasına "HP" olarak kay- dedildiğine dikkat çekmişti. KapiCinin SÖZİerl: Hablemi- toğlu'nun evine komşu bir apartma- nın kapıcısının, "Olaydahaduyuhna- dan, karanhkta vüzünü secemediğiın bir kişi' Sılah sesini duydun mu' diye sordu. Olumsuz yanrt verdim. Bunun ûzerinesertçe'Hadiozaman evine gir' dedP şeklindeki ifadesi de polis tara- findan değerlendirildi. Ancak kapıcı- nnı tarif ettiği kişinin sivil polis ola- bileceği görüşü ağırlık kazandı. Saldırgan yardım aldi: Hab- lemitoğlu, suikasttan önce evinin ya- kımndaki bir alışveriş mağazasına uğradı. Suikast ise saat 20.32'de ger- çekleşti. tstihbaratçılara göre bu sıra- da evinin önünde bekleyen saldırgan ya da saldırganlar Hablemitoğlu'nun alışveriş merkezinden çıktıgını, baş- ka bir kişinin yardımıyla öğrendi. Glrls-çıkıslar Incelenlyor Otellerin suikasttan önceki 10 gün öncesine ilişkin kayıtlannı inceleyen polis, Esenboğa Havaalanı'ndaki gi- riş çıkış listelerini de değerlendiriyor. Polis özellikle yurtdışından giren ya- bancı uyruklular üzerinde duruyor. KorumaSI yoktU: Emniyet Ge- nel Müdürlüğü Sözcüsü Feyzullah Arslan. Necip Hablemitoğlu'nun ko- ruma istemi olup olmadığına ilişkin sorular üzerine, Emniyet'e böyle bir başvuru yapılmadığını söyledi. Ars- lan, Hablemitoğlu'nun tehdit alıp al- madığı konusunda ise bilgisi olmadı- ğını dılegetirdi. Telidftter artmi$tl: Hablemi- toğlu'nun yayımlatamadığı "Köste- bek: Fethullahçı İstihbaratçılar Dos- vaa" adlı araştırmasının ardından teh- ditlerin arttığı biliniyordu. Yargıtay Başsavcısı Sabih Kanadoğlu: Siyasi cinayetlerin yeniden başlaması endişesini taşıyorum Ydguıhğa kapılıııaıııak lazmıHaber Merkezi - Ankara Üniversi- tesi öğretim üyesi Dr. NecnpHabienıi- toğhı'nun evinin önündekı suikast so- nucu yaşamını yitirmesi, üniversite- ler, sivil toplum örgütleri, siyasi par- tiler, yargı ve emniyet yetkililerince kı- nandı. Yargıtay Cumhuriyet Başsav- cısı Sabih Kanadoğlu, siyasi cinayet- lerin yeniden başlaması endişesini ta- şıdığını belırtirken üniversite senota- lan suikastın ülkenın laik ve demok- ratik yapısuıı hedeflediğini bildirdi. Hablemitoğlu'nun aılesini ziyaret eden Kanadoğlu, siyasi cinayetlerin ye- niden başlamasından endişe duydu- gunu belırterek "Buna karşı miDetçe gerekti önlemleri abnamız lazım. Ev- vela yugmhğa kapdmamanuz laom. Türkiye, fedakâr bir eviadnu kaybet- ti, ancakhedeflenen Atatûrk ükeMBdev- rimlerine bağb laik, demokratikCuro- huriyet, sonsuza kadar yaşaülacak- nr" dedi. Birgazetecinin "•Sakhnnm faileri yakalanabilecek mi?" sorusu üzenne "Ümitederim" karşüığını ve- ren Kanadoğlu, "Dışandan yönlen- dirme olabüir dr>t>riârn sözleri üze- rine de "OlabiBr" dedi. Terörün mazeretl olmaz" DYP Genel Başkanı MehmetAğar, Hablemitoğlu'na yönelik silahlı sal- dınyı "Terönün mazareti otanaz, Tür- kiye'nin gündemi dh alogdur, sami- nıiyettir, biitünkşnıe ve çözümdür. Burada herkese görevler düşmekte- dn-"dedi. DGM Savcısı Hamza Ke- leş ve Şengül Hablemitoğlu nun üni- versiteden arkadaşlan da başsağlığı ziyaretinde bulundu. Suikastla ilgi- li diğer tepkiler şöyle: Ümit Ozdağ (Avrasya Stratejik Araşürma Merkezi Başkanı): Hab- lemitoğlu'nun öldürülmesinden bü- yük üzüntü duydum. Saldınnın iç Dr Necip Hablemitoğlu'nun öldürülmesine karşı tepkiler çığ gibi büyüyerek devam ediyor. Saldın, üniversiteler, sivil toplum örgütleri, yargı ve Emniyet yetkililerince kmanırken Şengül Hablemitoğlu ve öğrencileri de evinin önünde bir araya gelerek salduıyı bir kez daha lanetledi. kaynaklı olduğunu hiç sanmıyorum. Yekta Güngör Özden (Cumhuri- yetçi Demokrasi Partisi Genel Başka- nı): Menemen'de gerici ayaklanma sonucu Kubilav ın alçakça şehit edi- lişinin 72. yıldönümü. Bu cinayetle- rin asıl amacı laik devlet ve toplum düzeninin temellerini yıkmak ve ulu- sal ekonomik kalkınmayı engellen- mek. Bu iç ve dış sömürgen hainlik çevTelerinin işini en çok kolaylaşnran- lar ise bağnaz ve bencil sözde siya- setçiler ile onlann eylem ve söylem- lerini destekleyen bir bölüm kitle ile- tişim araçlan olmuştur. Hilmi Taşkm (Atarürkçü Düşün- ce Derneği Şube Başkanı): Türkiye emperyalist kuşatma alhnda. ABD ve AB kaynaklı etnik, siyasal. din- sel, kültürel ve ekonomik saldınlar- la karşı karşıyayız. Şenal Sanhan (Cumhuriyet Ka- dınlan Derneği Başkanı): Onun sus- tumlmasmda çıkan olanlar, bizim ona yeterince destek olmayışırmzın yarattığı zaaflardan yararlandılar. İçinde bulunduğumuz siyasal süreç, bu cinayetlerin giderek artmasının ka- pısını açmaya uygundur. Sorumlu- îuk duymaz ve birliğimizi güçlendir- mezsek yakınmaya ve gözyaşı dök- meye devam edeceğiz. Eğitim- Sen: Bir tedhiş ortamından Necip Hablemitoğlu, öldürülmeden önce yayımlayamadığı kitabında MtT'i eleştirdi: Fethullahçıyapılanmayı çözemedi ANKARA(CumhuriyetBürosa)-Silahh saldı- n sonucu yaşamını yitiren Dr. Necip Hablemitoğ- lu, yayımlayamadığı kitabında MlT'i eleştirdi. MÎT'in Fethullahçı yapılanmayı çözemediğinisa- vunan Hablemitoğlu, kurumun raporunda, kendi bünyesinde ve emniyetteki Fethullahçı örgütlen- menin incelenmediğıni vurguladı. Hablemitoğlu'nun "Kostebekter: FethuBabçı ts- tihbaratçılar Dosyaa" kitabında bu kurumlara yö- nelik eleştirilerini ve Fethullahçılar'a karşı alın- ması gereken önerileri şöyle sıralanıyor: *' F. Gülen ve grubunun teşkilat yapısı ile li- derkadrolan belirlenerek takip edilmelidır. Şirket ve kuruluşlannın vergi denetiminden geçinlme- si, bu kuruluşlar Cumhuriyerimize yönelik bir ha- reket girişimine başladığına ilişkin emarelerin tes- pit edilmesi halinde, tasfiye edibnelidir. • Hibe\'ohı>1aörgütedestek sağlayan şirket v« kuruluşlann,kontrolakmda tutulması,vakıf^veder- neklerin, özel surette takip ve kontrol edilmesi, okullanlakimüfredatuygulamalannınsıksıkde- netienmesi gerekmektedir. • Türk Silahü Kuvvetleri'nin içine sızmasını önlemek üzere yeni tedbirler tespit edilerek, as- keri okullara öğrenci sokma girişimlerinin engel- lenmesi, devlet organlannda kadrolaşmasının ön- lenmesi, örgüte destek sağlayan personelin tasfi- ye/pasifıze edilmesi gerekmektedir. • Dr>anetlşleriBaşkanlığıveTRT'deva\Tnla- nacakdmö^redsiprogramlaruıda,örgütünuygu- lamaiarmdaki çarpıkhldaruı üstüne gidihnetidir. • MÎT Fethullahçı yapılanmanın sistemini çö- zememişrir, sistemin işleyişi hakkında bilgi sahi- bi olmadıklan, masa başında hazırlanmış olduğu anlaşılan küşe çözüm önerilerinden ortaya çıkmak- tadır. MTTin soruna çözüm önerilerinden kaçını uygulamaya soktuğunun ve kaçından sonuç alın- dığının sorgulanması gerekmektedir. •Fethnflahçdar'm teşkilat yapısı ve Kder kad- rolan befirlenmiş mkör? Befirienmişse, Ankara 2 Nohı DGM Başkanhğı'na bu üsteler ve diğer de- Uller ulaşDTdnuş mıdır? Ulaştmhnanuş ohnasi, MTFin Cumhnriyet'i koruma ve koOama görevi ile bağdaşmakta mıdır? • MÎT'in TSK'ye hangi katkısı söz konusu ol- muştur ve de olmaktadır? • Gülen ve grubu hakkında eide edilecek her sansasyondniteiikiibâginin, genişbirkanıpanyay- U tüm medyada afışe edihnesi önerisinin bugune kadar somut bir sonucu maalesef söz konnsn de- ğildir. yarar umanlar, ancak demokrasi düş- manlan olabilirler. Yine bir bilim in- sanının seçihnesi, demokrasi düşma- m ve düşünceye tahammülsüz saldır- ganlann, odaklann işlediği aydın ci- nayetlerinin bir parçası olduğunu dü- şündürmektedir. Bircan Akyıldız (Türkiye Kamu Sen Genel Başkanı): Saldın, demok- rasiye bir darbe daha vurdu. Türki- ye, ender yetiştirdiği yurtseverler- den binnı yıtirdi. Fikret Özbügin (TMMOB Genel Sekreteri):Faih meçhuller aracıhğıy- la kaos ortamı yaratma girişimleri- ne birhalka daha eklendi. Toplumu- muza siyaseri karanlık güçler arası bir ilişki olarak göstererek, baskıcı, çağdışı bir rejimi dayatmak isteyen güçlerin bir an önce açığa çıkanlma- sını talep ediyonız. KamerAktaş(OLEYİSGendBaş- kanı):Hablemitoğlu, Türk aydınlar- na yönelik saldınnın son halkası. Türkiye neredeyse iki yılda bir kur- ban veriyor. Öldürülen tüm aydınla- nn ortak özelliği cumhuriyet, de- mokrasi ve adalet savaşçısı ohnasi. Aydmlar alçakçaöldürüldüler ve hiç- birinin katili bulunmadı. Kurşun cumhurlyet'e sıkıldı Haşmet Atahan (Sivfl Tophım Ku- ruluşlan Birtği DerneğiBaşkanı):Hab- lemitoğlu'na sıkılan kurşun, Cumhu- riyet'e sıkıldı. Bucinayet Hablemitoğ- lu'nun mücadele ettiği Fetbuüah Gü- len'in ve Alman vakıflannın üzerin- de ayn birkuşku da yarattı. Bu neden- le katillerin ivedilikle bulunmasını zorunlu bir hale geldi. tstanbul Barosu: Cumhunyetımi- zin ohnazsa olmaz koşulu lauclik il- kesinin çok daha önem taşıdığı bir dönemde, ulusal birliğimizi baltala- mak, çağdaş ve aydııüık düşünceye korku vermek ereğine yönelik bu ola- yı nefretle kınıyoruz. Ege Ünhçrsitesi Senatosu: Bilgili, cesur ve yurtsever insan Dr. Hable- mitoğlu'na yapılan suikastı şiddetle kmıyoruz. Laik ve demokratik Tür- kiye Cumhuriyeti, Atatürk'ün göster- diği çağdaş uygarhk yolunda karar- lılıkla ilerlemeye de\am edecektir. DokuzEyhllUniversitesi Senatosu: Bilimsel düşüncenin bir temsilcisine yapılan bu saldınyı şiddetle kınıyo- ruz. Atatürk'ün mirası olan Türkiye Cumhuriyeti 'nin ve ülkenin geleceği için akılcı düşüncenin, bağnazlığın ve hoşgörüsüzlüğün önüne geçece- ğine inancımızkesinlikle tamdır ve bu yolda çalışmalanmız sürecektir. Izmir Üniversiteleri Öğretim Ele- manlan Derneği: Bilım insanlanmı- zı, öğretim üyelerimizi, tüm kurum ve kuruluşlanmızı Hablemitoğlu'nun bı- rakuğı yerden araştırmaya, toplum ve dünya ile paylaşmaya çağınyoruz. RESMÎ TÖREN DÜZENLENMEYECEK Sonyolculuğuna bugün uğuıiantyor ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Evinin önünde uğradığı suikastta yaşammı yitiren Dr.Necip Habte- mitoğhı bugün öğrencileri, dostla- n, siyasi partiler, sivil toplum ör- gütlerinin geniş katılmııyla son yolculuğuna uğurlanacak. Hable- mitoğlu için eşinin isteği üzerine resmi tören düzenlenmeyeceği bil- dirildi. Adli Tıp Morgu'ndan alı- narak Kocatepe Camii'ne getirile- cek olan Hablemitoğlu'nun cenazesi, öğle namazım müteakip blınacak cenaze namazının ardından Karşı- yaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Hablemitoğlu'nun evi dün de ziyaretçi akınına uğradı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Sabih Kanadoğlu, ASAM Başkanı Ümit Ozdağ, îstanbul Universitesi Rektörü Prof. Kemal Alemdaroğtu, YTP Genel Başka- m tsmail Cem ve YTP'li Hasan Gemict Ankara Cum- huriyet Savcısı Hamza Keieş ile Danıştay Başsavcısı Fanık Çetintemd dün Şengül Hablemitoğlu'nu evinde ziyaret ederek başsağlığı dilediler. Evin önünde Hab- lemitoğlu'nun öğrencilerinin katılımıyla düzenlenen törende konuşan Şengül Hablemitoğlu, "Onun öğren- cilerinden başka kimsenin konuşmasuıa ihtiyacı yok, Sizleri çok seviyordu. Çok üzgünüm ama çok da mut- tayum" dedi. Hablemitoğlu, eşinin uğurlama töreninin hiçbir kişi ya da kuruluş adına ohnamasını istedikleri- ni belirterek, "Bu tek isteğjmiz, saygryia karşuanacağt- na inanrvorum" diye konuştu. Öğrenciler konuşmala- nnda "HaMemitoğlu gibi hocalann arkasmda durul- ması gerektiğT mesajını verdiler. Hablemitoğlu'nun bir ögrencisi, "Ohımü, ortaya koyduğu teorilerin en büyük ispatuhr" diye konuştu. Başka bir öğrenci de "KışLut, Mumcu ve İ çok'lann yarası kapanmadan ye- ni bir yara açıkh. Onu hiç unutma\^acağız" dedi. ŞERİATÇIBASINDA FARKLITEPKÎLER Hablemitoğlu'na ajan suçlaması tstanbul Haber Servisi - Şeriatçı basın yayın organlan, Doç. Dr. Necip HabtemitoğJu suikastıyla ilgili haber- lerde tepkılere yer verdi. Anadolu'da Vakit Gazetesi, "Kızıl Fareler Kimter" başhğım atarak, Hablemitoğ- lu'nun kendisine ait internet sitesinde düşmanlannı kızıl fareler olarak nitelendirdiği iddiasını ortaya attı. Aynı gazete haberinde "Kafalan Kanşnrdı" alt başlı- ğıyla yazılan yorumda ise "Kimi çevrderle birükte Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök, HaUemitoğhı için devrimlerin ydmaz saııunıcusu, Atatürkçü der- ken, Türkçülerin Ergenekon sitesinde, PKK siyasi ka- oadınuı Ankara sorumhısu olarak tanıûunası farkh tepkDere yol açü" sözleri yer aldı. Vakit gazetesi köşe yazarlanndan AK Karahasanoğhı da yazısında cinaye- ti bir siyasi oyun olarak nitelendirdi. Yazıda Karaha- sanoğlu, "Ama bu oyun kaçıncı defadır tekrar ediüyor. Bahriye Üçokta aynı oyun, Uğur Mumcu'da aynı oyun, Taner Kışlah'da aynı oyun. Bir görüşün önde gelenlerinden birini öldürt Arkasmdan olaym sorum- luluğunu aynı ülkenin insanlanndan bir diğer görüşte- ki gnıbun üstüne yık. Bir tarafa içindeki önemli ismin hayatını sonlandırarak zarar ver. Diğer tarafi da katil gibi göstererek onlara yıllarca hakaret edihnesi için ze- min hazırla" dedi Diğer bir köşe yazan Abdurrah- tnan Dilipak da yazısında "Toplum Hablemitoğlu'nu pek tanunaz. Laikçi- Kemahst çizgide bir isün. inter- net sitesindeki radikal yorumlanyia tanınıyor. _ Eski bir istihbaratçı ona HaUe-Mitoğlu admı takmışu. Araşonhna\ a değer bir isim. Eminun iiginç bflgüer ve itiş^leryakalanacakDr" görüşierini savundu. Yenl gafak: Tam düşman l;l Yeni Şafak gazetesi "Tam düşman işi" başhğıyla man- şeten verdiği haberde Türkiye'nin düşmanlan, işle- düderi korkunç cinayetlerle HabJemitoglu'nun kişin- ğinde Türkne'nin huzur ve istikrannı hedef aldı" de- nildi. Ahmet Taşgetiren köşe yazısında "cinayetin khn vey^ kimler tarafindan işlendiği biKnmediği için henüz siyasi nitetikli olup olmadığına karar vermek mümkiin değfl" dedi. Zaman gazetesi, Cumhurbaşkam Ahmet Necdet Sezer'm "Cinayet kötü günlerin başlangıa ol- masm" sözlerini başlık olarak kullandı. Ekrem Du- manlı imzalı analızde ise "Laik kimligi ile tanınıyor, muhafazakâr tophıluldara akla hayaie gehnedik iddi- alar yöneitiyordu. MiUrvetci bir kirnoğe sahipti, fakat PKK'B olmakla bile suçlannordu" sözleri dikkat çekti. AB ÇEVRELERÎNDE KAYGI Türkiye'nin imajı için olumsuz birgelişme ANKARA (ANKA) - Dr Necip Hablemitoğlu'nun öl- dürülmesi olayı Ankara'daki AB çe\Telerinde kaygı yarath. Kopenhag Zirvesi'nin hemen ertesinde ger- çekleştirilen suikastın Türkiye'nin imajı için olumsuz bir gelişme olduğu düşünülüyor. Üst düzey bir AB diplomatı, suikasta ilişkin olarak Ankara'da yapılan açıklamalan değerlendirirken "Suikasün sorumhılan yurtdışında değil Türkiye'nin içerisinde aranmaü" di- ye konuştu. "ZamanlanıasT ile de büyük dikkat çe- ken Hablemitoğlu suikastının Kopenhag Zirvesi'nden bir hafta sonra gerçekleştirilmesinin, Türkiye'nin si- yasi kriterleri yerine getirdiği sa\T açısından olumsuz bir gelişme olarak nitelendiriliyor. AB çe\Telerinde suikastın "Türkiye için büyük sorun" yorumu yapılı- yor. Olayı değerlendıren üst düzey AB diplomatı, "Olanlan çok vahim ve korkutucu buhıyorum. So- nunhılannm en kısa süre içinde yakalanacağmı umu- yorum. Kopenhag Zirvesi'nden hemen sonra gerçek- leştirilen bu suikast, Türkiye'de siyasi oyunlann şiddet- le oynandığuun bir kanıtı olarak algılanacak, Bu su- ikast aynı zanıanda Türkiye'deki demokrasinin duru- mu konusunda ohunsuz görüşleri olanlara güçlü argü- manlar verecek" diye konuştu. Üst düzey dipîomat, "Sorumlulan >ıırtdışında değil, yurtiçinde aranmak Bu Türkiye 'nuı sorunudur" yorumunu yaptı.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog