Bugünden 1930'a 5,499,360 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 21 ARALIK 2002 CUMARTESİ 8 HABERLERtN DEVAMI GÜNCEL CÜNEYT ARCAYÜREK I Baştarafı 1. Sayfada şikliğinin "öznel, somut ve kişiselamaç- larla gerçekleştirildiğini" öne sürerek veto edince, aynı biçimsel söylem AKP'nin içinden duyulmaya başlandı. Tabii bu karşı çıkış kızılca kıyametin küçüğü. Büyük kıyametin bugün yarın kopacağını gösteren işaretler öteden beri alınıyor. AKP Grup Başkanvekili Salih Kapu- suz, ikinci bir veto yetkisi olmayan Cumhurbaşkanı'nın değişikliği koruyan yasayı referanduma götürebileceğini söylerken bildiğimiz mantığı yine hare- kete geçireceklerinin ilk işaretlerini ver- miyor mu? Veriyor elbette. özellikle RTE, ikide bir 3 Kasım seçimiyle siyasal iradeyi ele geçirdiklerini söyleyip durdu. Ona gö- re siyasal irade, beğenilsin beğenilme- sin kıtabına uydurularak dilediğini yap- ma özgürlüğü! Eee tabii, FîTE'nin partideki karizma- sına çoktaaan boyun eğenler aynı ağzı kullanacaklardı, kullanmaya başladılar. Kapusuz, neredeyse "neden referan- dum"diyesoracakbırmantıksergiliyor. "Zaten" diyor: "Halk, 'bunun' referan- dumunu 3 Kasım'da yaptı!" "Bunun" dediği RTE'nin önündeki ar- kasındaki bütün engellerin kaldınlarak devletin baş koltuklarından birineotur- masına 3 Kasım'da "zaten karar veril- di" demek istiyor. • • • Halk adına bu denli Kasımpaşalılık iyi hoş; ama insaf ile bakalım olaya, bir kezcik olsun eğrı oturup dogru konuş- maya olanak sağlamıyor mu? Cumhurbaşkanı'nın veto ederken al- tını çızdiği "kişisel amaç" saptamasın- da küçük, ama küçücük bir gerçek yok mu? Cumhurbaşkanı hazırlıklar sırasında medyada satır aralarında yitip giden "kişisellik" savını, sav olmaktan çıkar- dı. Hukuk açısından tam 12'den vurarak gerçeğı yerine oturttu. Anayasa değişikliğinin RTE'nin siya- sal konumu uğrunatezgâhlandığını içe- ren Türkiye'mizdeki yerleşik yargıyı bir yana bırakalım. Hukuksal, bir hayli gu- guksal yasa değişikliği içeride ve dışa- rıda beklenmiyor mu? Avrupa turların- da bir genel başkanın başbakan proto- kolüyle karşılanması, BM Genel Sekre- teri Kofi Annan'ın RTE'yi "Sizi iki ay sonra başbakan göreceğiz" diye karşı- laması, beklentinin, hatta dış baskının içimizdekine koşut somut örnekleri de- ğil mi? Ne ki uluslararası, hatta ulus düzeyin- deki beklenti; işleyen demokraside hu- kuksal gerçekleri ön planda tutan, tek başına sağduyunun, mantığın savunu- culuğunu yapan Çankaya'ya takıldı. Çankaya; yasayı referanduma götü- rür veya götürmez. Ayrı mesele. Ama gerçek değişmeyecek: Kim olursa olsun yasalar önünde farksız konumda olan bir birey için, RTE için anayasa ve yasalar değiştirildi. Cumhurbaşkanı: Yanlış bulduğu ve yanlış olduğuna inandığı (ne yazık ki muhalefetin katılı- mı ile gerçekleşen) iktidarın kişiye öz- gü, somut, öznel yanlış davranışına kar- şı çıkarak durumu yakın tarihin not def- terine özenle kaydetti. • • • Iktidar, daha ilk ayında neresinden tutsan dökülüyor. Şu tabloya bakın: Bu iktidar; enflas- yon hedefi, nema ödemeleri, hayat standardı, bedelli askerlik, ihale yasa- sı, özerk kurullar, faiz dışı fazlalığı ko- nularında bir ileri bir geri. Dolar 1 mil- yon 600 binlerde. Faiz yükseliyor. Dandini görüntüye güldürücü örnek o kadar canlı ki: 2001'de yürürlükten kalkan hayat standardını yasaya koydular. Tepkiler sert gelince "olmayan birya- sayı" kaldırdılar. Sonra? Olmayan bir yasayı kaldırdık diye övündüler. Bu örnek bile sayı fazlalığıyla iktidar olunamadığının kanıtı değil mi? AB: Türkiye'nin yolu uzun BRÜKSEL (AA) - AB Komis- yonu'nun genişlemeden sorumlu genel müdürii Eneko Landabu- ru, Türkiye'ye 2004'te AB 'ye üye- lik müzakerelerine başlaması için yeşil ışık yakılsa bıle, Türkiye'nin önünde üyelik için "uzun ve zor- lu" biryol olduğunu söyledı. Lan- daburu, Reuters ajansına verdiği demeçte, Türkiye'nin çok önemli ve büyük bir ülke olması nedeniy- le nesnel koşullanna bağlı olarak, üyelik görüşmelerinin uzun yıllar sürebileceğini tahmin ettiğini ifa- de etti. Türkiye'nin AB'ye üyeliğı için müzakerelerin ne kadar süre- ceğine ilişkin kesin bir tahminde bulunamayacağını da kaydeden Landaburu, "Büyük bir ülke, kü- çük bir ülkeyle karşılaştınldı- ğında, daha fazla zamana ihtiya- cımız var" dedi. AB yasalan ve standartlanna ilişkin birçok alan- da AB'ye Türkiye'den daha yakın olduğunu ileri sürdüğü Ispan- ya'nın, üyelik müzakerelerinin 7 yıl sürdüğünü kaydeden Landabu- ru, "ÖrneğinTürkiye'nin kadın- lann eşitligi gibi önemli konular- da, bizim sosyal politikalanmı- zın tamamını yerine getirmesi için ne kadar zaman gerektiğini söyleyemem" diye konuştu. MemetFuafa veda• Baştarafı 1. Sayfada Hakan Savlı, Egemen Berköz,Turhan Gü- nay, Enis Batur, Handan Şenköken, Me- tin Yasavul, Tuna Baltacıoğlu, Turgay Fi- şekçi, Doğan Hızlan, Cüneyt Akalın, İnci Asena,Ahmet Oktay, Uğur Kökten, Erdal Alova da vardı. Törende Türkiye Yayıncı- lar Birliği Vakfı, Türk Eğitim Vakfı, İş Bankası KültürYayınları. Koç Kültür Sa- natTanıtım,Antrenörler Derneği,Arçelik Spor Kulflbfi, Hopa Spor Kuliibü, İbra- him Dağıstanlı, Tema Vakfı, Darülaceze Vakfı, Eczacıbaşı Spor Kulübü,Adam Ya- yınları, İnci Asena, Kültür Bakam Doç. Dr. Hüseyin Çelik, Ilhan Çetinkaya, Müj- dat Gezen'in çelenkleri göze çarptı. ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKSİYON FABRİKALARIANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENÎ PAY ALMALARINA ÎLÎŞKÎN SÎRKÜLER: ÇnCARILMIŞ SERMAYEMÎZ 16 917 465 600 000 - TL *SI NAKİT KARÇILIĞ1 16 917 465 600 000 - TL SI IÇtN KAYNAKLARDAN KARŞILANMAK SURFTİ ÎLE 2416 780 800000-TL DAN 36 251 712.000000 -TL'YE AJnTIRILMAKTADIR ART1RILAN SERMAYEYÎ TEMSÎL EDEN HtSSE SENETLERİ SERMAYE PtYASASI KURULU'NCA l8/U^2002 TAJtfH VE 194 1605 SAYI tLE KAYDA ALINMISTIR. ANCAK KAYDA ALINMA, ORTAKLlGlMIZIN VE HÎSSE SENETLEFJNÎN KURUL VEYA KAMUC<\ TEKEFFÜLÜ ANLAMINA GELMEZ Ortakkgmuz ile ügüı aynntılı bügılen ıçeren iTahmmv 19/12/2002 tanhınde Ticarrt Sıcüi'nc Tescıl edıhnif ohıp, ayrıca ba$vuru yerlcn'nde mcelerocye açık tutuhnaktadır IVeoİ p*> &lnu haklar I M k^Unımuu âi^kia bügüer. Ortaldannuzın arttnbn 33 834.931.200 000 - TL Iık sennaycyi tcmsil edea paylardan. eUerinöekı paylann % 700 a oramnda yenı pay, ° o 700'sı oranıoda bedelsız pay alma haklan vardır Yenı pay alma hakları, aşağıda behrükD başvuru yerienode 24127002 üe 07/01 '2003tanhlen arasroda, 15 gün süreyle lcullandınlacakür Bu sürenm soo gününun rcsmı tatık rastlaması halmcte, ycnı pay ahna hakkı kullamm süresı ızleyeo ış günü akşamı sona erecektir Bır payin nomınai degen 1.000-TL olup, 1 000 - TLAmdan satışa aız edılecekür. Ortaklarımız aşağıda behralen yerlere başvurarak sahıp olduldan hısse senctlennm 11 noiu yenı pay alma kuponlar(Sahıpoldukkn hısse scnctlen) karşüığıiKİa yenı pay alma haklannı, 12 noiuyau ps> alma kuponlan (Sahıp olduklar Hısse Senetien) karşüıgında da bedelsi2 pay alma hakiannı kullanacaklarâır Bu sermayt artınmiDda yenı pay alma hakkını kullanmak ıstemeyen ortaklarımız, ügılı kuponu yenı pay abn a hakk kullamm süresı ıçmde satabıürier Bifvunı fekli: Bu scrmayc arunmında yenı pay alma *»»Hrmi kullanmak ısteyen oıtaklanmız ılgılı kuponu yem pay alma hakkı kullamm süresı ıçınde aşagıda belırtılen başvuru yerlenDe ıbraz edecekler ve pay bedellenm Dışbank Bogazıçı Kunansal Şubesı (Sermaye arttuımı hesabı) 304214194 no'lu özel hesaba, yem pay alma hakkı kullamm süresı ıçmdc nakden ve pe^nen yatnacaklanH. BaşvurnYerleri: (Adres ve Tel.No) 1 Dtş Yaünm A.Ş DühayaiSok.No8Elıler/ISTANBUL 212 358 07 70 2 Şırket Mcrkczı Yembosna Merkez Mahallcsı Degmneobahçe Cad No 63 34530 BahçeUevla/ İSTANBUL 212 552 32 00 (30 Hat) 3.BoynerHoMingA$ Esfa Bûyûkdere Cad.Park Plaza No^2 Kat 15-16 / İSTANBUL 212 345 0900 4 Takas ve Saklama A Ş Merkezi Abıde-ı Hümyet Cad. Mcadıyeköy Yohı Sokak No 286 Şışh, İSTANBUL 212 315 25 25 HİSM SeDetlerinin Tesüm Şckİ): Hısse Senetien anında teslım edüecekür 2.Hallu Arz SürainİB Ba şlasgif ve BJtij Tarihbri: 24127002- 07/01 2003 3.Mati Dnruma Oifküı Bilgüer . a)Son 3>ıllık Bağımsız denetımden geçmıs. büançolan üe 30 09 2002 ve 30.09.2001 tarihlı Hesap Dunmnma görc .\ktif \e Pasıfı AKTtF(Möy«TL) I. DÖNEN VARLIKLAK A. Hazır Dcjcricr B M«nku] Kı>-meü« C KuaVadehTıcan'Macaklar 1 AİKÜsr 2 Alacak Senetkn 3 VenkD Dcpozrto vt Temınatlar 4 Dığer Kısa Vsdeh Tıcan Alacaklır 5 Alacak Reeakootu(-) 6 Şâpbeh AUcafclar Karjılığt (-) D DığerKısaVıdebAlacAlar £ Stt*İır 1 tlk Mftdde ve Malzeme 2. Y«n MamüJİCT 30.09.2002 31M.2M1 31.12.1999 31.12J0M 31.12.2M1 S Emtu 6. Dıger Stokiaı 7 8 Vcnko Sıpanş \vsnslan FDığerDöfKnV^rlıklar IL DURA>ı VARLIKLAR A Uzur. Vadch Tıcan .MacakUr B DıgerUzonVadehAlacaklar C FınansaJ Duran Vari ıkiar D Maddı Dmza Varlüdar 1. Anzı vcArsalsr 2. Tfafetû ve Yerakı Dözenlen 3 BmaUr 4 Makınc Tesu vc Cıhazlar 5 Taçıî Araq vc Gcreçlen 6 DÖşeme ve Demırbaşiır 7 Dıger Maddı Duran Vıriıklıı 8 Btnkmış Amortıananl«r (-} 9. Y^ılm^tı O t a Ymnmljr 10. Venko Stpang Avanslan 1 E Maddı Otmıyu Dınsc Vvkkls F Dığcr Durac ViriıkJ« ITOPLAM 61J90 3SI 49.244 006 13JS9 654 305J-H» t 722-4-!T> 5 664J93 12.344 J « 0 14 970 196 3U4 067 S112 0 1-224 058 1372.34* 4İ.19M44 24143 I » 23J50M5 11 22922İ 14,051 T54 33 tOO.lH 613 92* 4 097103 7 695 026 (36.736 143> 173 «4 23J>1 39 OtS 4*3 31739 46"' 9-234 *« 1939 SM3» İ11MJ40) {674 440) 31 152.163 23 037 1SI 3.285 J46 9499«1« 0 1222999 1 527 131 775 852 Z4S2S21 II324 1II 19O3«JO0 257 536 17Jİ7 W6"5 (1Ü5C940) (M-520) J35 932 7 6I9 0M 6204"^ 2SJ16 3S1WIS4 36.436^50 770 1M 42.46i 114 702 (1.125 9m (44 430) 3 122-935 12537 9*1 171104! S 994 745 41334.146 29 725B3I 15 157 0*2 99 856 107 645 (3059 120) (697 102) 1937-003 25 033 170 3 125(43 99*9 075 0 7.527 140 1158-030 0 t75 404 »743 4S9 11 1WVİ 10 76650* »554 833 544 606 3006 442 5 436 676 (27 147 «I) mstı o 134 62» 13611 11 95 033 4 471814 13 7Î6414 235J640 1326-3^3 I 68i'42 (12-519 347) U3SJ23 1545 555 905 2.615 2.063-674 14^50 504 157 6T3 7-299 86* 19 689 515 373 993 IP4151 3 56i 121 (19099461) 91628 0 1029-534 11012 656.77* 60432" 18 İB3.S24 11 1S7J41 1O610 7C0 2&153J99 512.142 3 019JM 5 519 W3 (21134 «4) 315620 rAStF(MB^aTL) L KISA VADELİ BORÇLAR A. Famıai Bo«Ur 1 Bantı Kroblcn 2 Uzu» Vtıdeh Knalıknn /knpvı Tıtsıtkn w Fnzlaı B TıcanBorçbr C DıjerKısaVadclıBonUr DL AI HMD Sipviy ^vansbn E. Bort ve Gida Kartıl^lan O. VZVS VADELİ BORÇLAR A Fuuasal BotvUr 1 BanbKredıkn 2 Ç&mJmıtTabvillct 3 Çilanlnlıf Dıger Menka] Riymetter 4 Dıger Fuuraal Borçbr B Tıcan BocçUr C Dı JCT Lzun Vaddı Botf lar D Aaoas Sıpatif Avanstm E Bav ve Gider Kar;ı]]Uan 1 KıdanTazmiDatıKanıUUan 2 Dfer Boı^ ve Gıder Ka^ılıUan m.ÖZ SERMAYE A Senncve B Scnnave Taafalâkn (-) C tAUSVOÛ PlüUI D YaiMku Dejerieme Dejo Art»ı 1 DunnVaıHıklanlalaDeSerArtifi 2 Uaraklerdefcı Defa Arü»ı 3 BorsadaOhış»ûDejtrAıti|) £ Yedekicı 1 Yual^dekler 2 SiMÛYcÖckkn 3 özdYedekler 4 OhgKuiffüYedei 5 Maüyct Aıtı^ Fona 6 SemLEktenocek LfLHu.v* Gt^ııSatı« Kun^teı 7 Geçmı^YüKjn F Nel Döncm KBI C Döoem Zaru (-1 H Gc^mnVıüarZararianı-) TOTLAM 30.09.2002 Ul^TUM »7TJ435 a»îoj*5 803 arv 3'919 733 25*73-352 649 341 1.257 434 umjtm I9L3I9 89S.589 • t 0 0 0 0 5-302109 5302.109 0 1»H4"» 2.416.781 SJ*> 23 713M3 23 461969 266594 0 16192.902 49» 721 • 1.250 2.437J41 13J55 583 0 0 0 (848.756) (22JMJ03) 14»J"V7» 30,09^001 1MAH.7M 89299J65 B1419J73 SM492 12 190 130 3 483 124 241695 2 941467 S.759J72 1470013 1470 013 0 • • 0 S4S1S 0 4J05HI 4^05 041 0 4-MtLMA 2.416 781 0 5249 18440 724 18 174 130 266594 0 2.936.069 498.72» 2.437 J4 (19138 757) • 31.12.1999 rtjnstt 19 313 070 IL2C8 1İ6 1024954 58H637 1J89457 46038 1 3*2 76* 3J6LO15 854 797 854 797 0 • • 0 0 0 2413.218 2.413.I1S 0 11J9U33 2416 7*1 0 S-24* 6912 742 6616 948 223 "^4 0 t 909 84' 466 OP 9 0 14431)0 0 0 0 654115 0 0 41JS9.SU 31.12.2000 4SJ94JM 31.2*9.004 23 668 9T2 •'6J00J; 10 ^U 825 2.170 " ^ l"389 i 854 <*72 L74M3J 2999971 2999 971 3740 962 3 740 962 0 17JMU63 2 416 781 0 5 249 11650 864 1.JC4.270 266.594 0 2564 062 4M.72S 0 0 1065 334 0 0 0 3*1 «r 0 9 *»,44AJH 31.12-2001 9a.TTZ.114 72 811 53" 1 72018 824 7V2713 13 620-237 2 46SJ01 •^»3» 1 793J0! 8>31.tW 1 117 699 1 1P699 0 0 0 0 0 0 4 514 356 4 514 35» 0 14J23.473 2 416-»! 0 SJ49 18 114 544 I7M7 950 266 594 0 16 1<K<W2 49S7Î8 o IJSO 2.437.341 11J55 583 0 0 0 (22-206.003} 0 b) Son 3 yılhk gclır tablolan ile 30 09.2002 ve 30 09.2001 arihh Hesap CKmunlan A.Bı*Sal>|Ur 1 YamçıSmısUı 2 YurtdısıSaOilar 3 Df^rSanslar B San$lanJao ı»hnmler (-) C. Net SalıjlaT D Sanşlana Malıym (-) BR£T SATIŞ KARl (ZARARI) E Faiin-et Gıderim (-J ! Aıaıtmna ve Gelltlınııe Giderlen (-) 2 Payariam». Satı^ ve Dajıtgn Gıdcrien (-> 3 Gene!YönetanGıderien{-) ESAS FAALtYET KARI (ZARARI) F Dlger Faaljyetleıılen Gdırler ve Kariar 1 İctınkknlcn Temettû Gelırlen 2 Bajlı OnaUıklanlajıTenıatû Gehrien 3 Fai2 ve DıJerTemettû Gelırlen 4 Faabvelle Ügılı Dı|er Gelnla ve Karlar G DığcrFuhyctlenlaıCjKİcıiervezararlarl-) H. FiBananan Gıderien (-t I KısaVa<ielıBo<vlaıımaGııjetfcn(-) 2. Uzıın Vaddı Borçlamn Oıderlen (-) FAALhTT KARl (ZARART) I Olajanüsö Gebrlcr vt Kjrli- J Olagaciûtü Gıderter ve Zvarl^r (-) DÖNEM KARI (ZARARI) K. Ödeoecek Verp ve Yısül Yükimılûliikler I -) NET DÖNE.M KARI (ZARARI) 30.09^002 U4J69J21 71073 0İ4 43^96-2*7 0 r 492 13 5J 104J77M6 465 789 348) 4U»TT3t <23 019.029] (243J80) s 16 19" -VZ) ı6.r5 94~ı ıtiftm 11Aİ9 729 )I2Mt O U33 6İ1 9471410 00.441 190) (23453.104) (23 390JS7) (6İ137) (4J«JS« 3Jri27 (27) (148.7»» 0 30.09.2001 M.7U.749 45 603 9 ^ 39J099 732 0 H4O95 923) 7M07.S2* !39 4S2-382> 31.IÎ5.444 O5131JI0) (180,009) (9 567 43"! (5 383 834) I5J94.M4 18 699434 0 0 5374.261 13 325 14* (12.777.563) (56.024 0921 <5S 929419) (103 673) P4.1«fc*rr) 14 969 851 (S5U (l»l»-757) 0 n91*7S7) 31.12.1999 44JKTT :s S64 r* 16660 862 0 ı2-ir49h 42.70U4* 424 6SS534) 1U19712 ıS.664 322) (153 163t ı4 341 048| (4 170 ;il) 93SSJ90 571 515 2.4*6 0 133228 435 801 (7T496) a 7İİ2İ-) (8 5963S5t (I1SC2) 436.192 S1133* (186 414) 1 MUlt (406 901) İS4J15 31.12.2000 715401.991 47 621 339 22119 152 0 (7 8S5 493I tt-655.49» 41 «4 17%» 2li«9 402 (140-O^Si (235 714» T-5I4--2S) (6 320-133) 6JMJ27 3 140 İ~V 1JM.92S • ST1775 1367476 a 6« 7931 (7 9% 586) (7 85Z65S) (143J2I) (9*4_m, I39İ989 0 &3U16 (262.609) 3TL0tT 31.12.2001 U4.K5J43 69 382.SÎS 46(72.908 0 1 İ6iS7.n} 9939SJS5 r<i8 508^39( 4 M I 9 746 I22 2SOS10» (23SJ6I) (14511300) T 534 14» 18-601.936 19 980 741 190476 0 tJ04«7 11525^2» U2-S90.I14) (55J23 136) (55 198.336) (L24«W) (»Â3AJ73) •"418821 (551) <22JMJt3) 0 (22JMJ03) 4.DiJtr Hmajlır — G Ü N D E M MUSTAFA BALBAY • Baştarafı 1. Sayfada Erdoğan'ın milletvekili seçilebilmesı için yapılan anayasa değışikliklerinin Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'den dönmesinin ardından AKP kat- larında yapılan açıklamalar, Kopenhag'ın başlıkta vurguladığımız şekliyle Ankara'ya taşındığını gös- teriyor. Arkadaşlar "Biz her şeyi kendimiz için değil, hal- kımız içın yapıyoruz" d\yor\ar ama, Sezer'ın veto ge- rekçelerinde ayrıntılı biçimde sıraladığı gibi işlem- lerın tümu "kışiye özel". Erdoğan'ın durumu neydi? 312. maddeden giydiği hüküm nedeniyle Anaya- sa Mahkemesı ve Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) verdiği kararların sonucunda milletvekili seçilme yeterliliği yoktu. Anayasa değişikliklerinin özü neydi? Yukarıdaki nedenlerin milletvekili seçılmeye en- gel olmamasını sağlamak. Bunların Sıirt seçimleri- ne yetişmesıni öngörmek. Her olasılığa karşı, Siirt seçim takvimini 60 değil, 90 gün olarak planlamak. Cumhurbaşkanı bu gerçeklerden hareket ederek, "Kişiye özel anayasa değişikliği olmaz" dedi. Gelınen noktanın 4 boyutu var: AKP, CHP, YSK, Yargıtay Cumhurıyet Başsavcı- sı. AKP'liler iki yol benımsemiş durumda: 1- Inat edelim, anayasa değişikliklerinı hemen yeniden çıkaralım. Gerekırse referanduma gidelim. 2- Bunu sürdürürken Sıırt seçimıne kadar mev- cut yasaların birinde Erdoğan için değişiklik yapıp, genel başkanımızın aday olmasını sağlayalım. CHP'nin bakışı CHP'nin durumu henüz çok net değil. Genel Baş- kan Deniz Baykal, "belirsizliğın ortadan kaldmlma- sı amacıyla" destek verdiklerı değışiklıkler için ye- nıden değerlendirme yapacaklarının ışaretini ver- di. Ucu ucuna da olsa AKP, anayasayı tek başına değıştırecek guce sahip ama, CHP'nin desteğını çekmesi iktidarın ıstedıği bir durum değil. Bize öyle geliyor ki CHP yönetimı şöyle bir tutu- ma hazırlanıyor: "Biz bu değışikliklere, içınde dokunulmazlıklann da olduğu daha geniş bir paket olarak gelirse des- tek verirız. Aksı halde biz yokuz!" YSK boyutu, özellikle Sıirt seçimleri için sürecin başlamış olması bakımından önemli. YSK Başka- nı Tufan Algan, önümüzdeki salı günü kurulu top- layacak ve "Siırt'in takviminiyapalım" diyecek. San- dık kurulu oluşmadığı için 706 seçmenin oyunu kul- lanmaması nedeniyle iptal edilen Siirt seçimleri, 3 Kasım'ın devamı olarak 9 Şubat 2003 Pazar günü yapılacak. Bu durumda, Erdoğan'ın aday olmasını sağlayacak değişikliklerin Siirt takvımıne yetişme- sı zor görünüyor. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Sabih Kana- doğlu, AKP'nin kurulduğu 14 Ağustos 2001 'den bu yana hukukun sıyasete değil, siyasetin hukuka uy- ması için çaba harcıyor. Anayasa Mahkemesi, Ka- nadoğlu'nun, "yürürlüktekı yasalar uyannca Erdo- ğan genel başkanlık yapamaz, milletvekili adayı ola- maz" yaklaşımının sadece ikıncı kısmını benımse- di. Bu ikili durum devam ediyor! Kanadoğlu şımdi ne yapıyordur? Bıze göre değişiklikleri dikkatle izlıyordur ve "ya- pılması gerekenleri" bir bir not ediyordur! Başlattı- ğı bir işi yanm bırakmak gibi bir niyeti olduğunu san- mıyoruz. Demokrasımizin başlıca sorunlanndan bırı, yasal durum nedeniyle bir haktan yoksun kalan kişınin, demokratikleşmeyı bu hakka bağlaması. Erdoğan aday olabiliyorsa Türkiye demokratık, olamıyorsa değil! AKP'nin inadı sürerse, bunun adı şu olun Hukuka karşı kıran kırana mücadele... ankcum@ttnet.net.tr Yeni formül• Baştarafı 1. Sayfada yanarak Siirt seçiminde YSK'nin Erdoğan'ın mil- letvekili adaylığını onay- lamasına dönük hazırlık yapıyor. Anayasa değişik- liği için referandumu da göze alan AKP kurmayla- n, sonraki süreçte T- CY'nin 312. maddesinde köklü bir değişiklik tasar- lıyor. AKP yetkilileri, 3 maddelik anayasa değı- şikliğini gelecek hafta Meclis'te yeniden aynen yasalaştınp Çankaya Köşkü'ne göndermeye çalışacaklannı açıklar- ken, Cumhurbaşkanı Ah- met Necdet Sezer'in ia- desinin hemen ardından hükümetin yenı bir tasan- sıdaTBMM'yeulaştı. AKP'nin öncelikli for- mülünü, anayasa değışık- liğıni hızla gerçekleştir- mek; yedek formülünü de son tasan oluşturuyor. Basın ve Yayın Yoluyla Işlenen Suçlara îlişİcin Dava ve Cezalann Erte- lenmesine ilişkin Yasa'ya ek hüküm öngören tasan- ya göre bu yasa kapsa- mındaki suçlardan dolayı mahkûmiyet alıp cezası infaz edilmiş olanlann suçlan "vaki olmamış" sayılacak. TCY'nin 312. maddesinden mahkûm olan Erdoğan, cezası in- faz edıldikten sonra yapı- lan bu yasadan yararlana- madı. Hükümetin yenı ta- sansı yasalaşırsa Erdo- ğan'ın 312. maddeden al- dığı mahkûmiyet "vaki olmamış" sayılacak. AKP kurmaylan, böylece anayasa değişikliği olma- dan da YSK'den olumlu karar çıkarmayı umuyor. Anayasa, 312. madde mahkûmlarının "affa uğ- ramış olsalar bile millet- vekili adayı olamaya- caklarını" öngörüyor. Tasan yasalaşırsa "suçun vaki olmamış sayılması" ifadesinın af kapsamında olup ohnadığıyla ilgili ay- n bir tartışma başlayacak. AKP grup yönetimi, Sezer'ın iade ettiği yasa- nın pazartesi günü komis- yonlarda ele alınacağını açıkladı. Buna göre, ana- yasa değişikliğinin ikinci tur oylaması gelecek haf- ta salı günü, üçüncü tur oylaması da cuma günü gerçekleştirilecek. AKP grubu. değişikliği en geç 1 hafta sonra Köşk'e aynen göndermeyi hedefliyor. Başbakan Abdullah Gül, dün katıldığı bir te- levizyon kanahnda iade gerekçeleriyle ilgili ola- rak "Türkiye belli ki böyle bir değişikliği ar- zu ediyor. TBMM ikti- dar muhalefet birleşmiş, böyle bir değişikliği ar- zu etmiş; o açıdan ona böyle bakmak gerektiği- ni düşünüyorum" dedi. Gül, anayasa değişikliği- nin "kişiye dönük" oldu- ğu yönünde eleştirilerine de "Şu da bir gerçek ki kişiye dönük bir yasak da varTürkiye'de" diye karşılık verdi. Erdoğan dün konuya ilişkin sorulara, "Bu ko- nuyla ilgili değerlendir- meleri parlamento önü- müzdeki hafta içinde ya- pacak. Ayrıca tabii ki kamu vicdanı da gerek- li değerlendirmeleri ya- pacaktır" yanıtını verdi. AKP Grup Başkanvekili Salih Kapusuz, anayasa değişikliği için referandu- mu göze aldıklanm belir- tirken şunlan söyledi: "Referandum riskli bir konudur. Biz başka dü- zenlemeleri de yapıp re- feranduma götürecek olursak ne olacak? Do- layısıyla sağduyuyla ha- reket etmekTürkiye'ıün varannadır."
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog