Bugünden 1930'a 5,498,767 adet makaleKatalog


«
»

21 ARALIK 2002 CUMARTESİ CUMHURİYET SAYFA HABERLER İNSANIN SERÜVENİ TURHAN SELÇUK TA3ÎATII İSTAS3U1 EFSN'DÎSÎ ABDÜICANBAZ' HARÎKÜİADS KACZHAIAHI Rusya Federasyonu'ndaki geniş pazara dikkat çeken Türk işadamı îzzet Ekmekçibaşı: Büyük proje içindestek şart r BARIŞ DOSTER Rusya'dakı başanlı muteahhıtlık hızmetlen ve buyuk ahşvenş mer- kezlenyle tanınan Gentes fırması- nın yonetım kurulu başkanı hzet Ek- mekçibaşı, Rusya'nın çok büyük bır pazar olduğuna dikkat çekerek, "Rusya'da neyaakki Türkişadam- lannın itnajı olumsuz. Kişisel iUşki- lerimizfe iş alabfliyoruz. Bu durumun düzeltilmesi ve büyük projelerin abnması için, devlet desteği şart" dedı Sovyetler Bırlığı dağılma- dankısasüreonce, 1989 yı- lında Rusya'ya gıden Ek- mekçibaşı, "O zaman yap- öğun bu genel ziyarette, Rus- va Federasyonu'nun ne ka- dar büyük bir pazar oMu- ğunu gördüm" dedı Türklyenln Imajı olumsuz Kısa süre ıçınde Rusya'ya çok onemlı yerlı ve yaban- cı fırmalann gırdığım, ken- dılennın de küçuk çapta ış- ler alarak adlannı duyurma- ya başladıklannı ıfade eden Ekmekçibaşı, "1990 sonra- sında önemli işler almaya başladık. Türkmenistan'da- ki taribi Sultan Sencer Tür- besi'ninrestorasyonu,Tür- kiye'nin Tlflis Buyükelçili- ği'nin inşaatı, Rusya'da 12 bloktan otuşan sosyal konut- lar bunJardan bazüan" dı- ye konuştu Turkıye'dekı sıyasal yapı- nın, "Rusya Federasyonu'na yanhş bakmanuza neden ola- cak şeldlde düzenlennüş ol- masındaıT yakınan Ekmek- çibaşı, ulkemızdekı bu anla- yış değışmeden, Rusya'da Türk gınşımcılennın fazla başanlı olamayacağının al- tını çızdı "Rusva Federasyonu toparlan- maya başladı, arük belli bir düzen var. Bize dönük vargüar ise olum- suz ve daha da kötüye gidıyor" dı- yen Ekmekçibaşı, Türkıye'nın bu kötu ımajının düzeltilmesi, projele- nyle tanınmış, durust, çalışkan Türk • Rusya'dakı başanlı müteahhithk hizmetlen ve büyük ahşveriş merkezlenyle tanınan Gentes firmasının yönetim kurulu başkanı Ekmekçibaşı, "Rusya'da ne yazık ki Türk ışadamlannın ımajı olumsuz. Kişisel ılişkılenmızle ış alabılıyoruz. Bu durumun düzeltilmesi ve büyük projelenn alınması için, devlet desteği şart" dedi. • Türkiye'deki siyasal yapının, "Rusya Federasyonu'na yanlış bakmamıza neden olacak şekılde düzenlenmış olmasından" yakınan Ekmekçioğlu, bu anlayış değışmeden Türk ışadamlannın başanlı olamayacağını vurguladı. Türk işadamı, Karadenız Ekonomık îşbırliğı Örgütü kapsamında alınan kararlann da bir an önce yaşama geçırilmesını ıstedı. • ıı ıı ıııı 5 n •• •• ım- ••< «S •• tî vXentes firmasının onanmınıve restorasyonunu yapüğı binalar srasında Krasnoye'deki 'Gold Assay Center' (solda) ve Letonya'daki Riga İnteraational Bank da (altta) buhınuyor. Firmanm işkrinde TürkveRusişçiler birarada çabşıyor yoğunlaşmasmı öneren Ekmekçiba- şı şunlan soyledr "Rusya, 2. Dünya Savaşı'nda 20 milyon yurttaşuıı ka\ betmiş bir ul- ke. Bu durumun da büyük etkisiy- le, ülkede kadın nüfusu daha fazla ve zaten ataerkil olmayan bir yapı var. Bu durum tekstikie ve kadın- lara yönefik ürünlerde büyükbir pa- zaryaraüyor. Halk eskisi kadaryok- sul değiL, tüketim toplumu olma yö- nünde hızla ikrthor. Maaşlar düşük olsa da, yaşam düzeyi yük- sek." Ekmekçibaşı, 1998yılın- da Rusya'da yaşanan eko- nomık krızın etkılennın azaldığını ve 2001 yılı so- nundan ıtıbaren projelenn yaşama geçmeye başladığı- nı behrterek. "Türk Exim- bank'ın desteği, uvgun ko- şullarda kredi vermesi ge- rekli. Rusya, bize olan bor- cunu doğalgaz vererek öde- veceğini söylüyordu. Ama ne borcunu ödedi. ne de do- ğalgaz verdi. Dış Ticaret Müsteşarnğı'nm bölgeye za- man ayınp, geUşmeleri \a- kından izlemesi, bizlerle üış- kiye girmesi lazun" dıye ko- nuştu Tlcarl basarı, dünya barısını da etkller' ışadamlanna destek venlmesı ıçın. ılgılı kurumlara defalarca başvurdu- ğunu anlattı TekstH alamna vönelmell Ekmekçibaşı, "1990-96arasmda, elinde çantasrv la Rusv a"> a giden v e kendini işadamı olaraktanıtan sah- tekârlann yaptıklannın bedeüni ödüyoruz. Büyük işler ahp, sonra da kaçan bu rür insanlar yüzünden ülkemiz ve bepimiz zarargörüyonız. O\sa başlangıçta, 1990- 93 arasm- da Türkler, birinci suuf yabancüar olarak karşılannıışlardı" dıyerek, bu durumun ıkı ulke arasındakı tı- can dengeyı de olumsuz etkıledığı- ne dikkat çektı Türkıye'nın daha fazla ıhracat yapması, özellıkle tekstıl alamna Karadenız Ekonomık Iş- birhğı Örgütü kapsamında alınan kararlann yaşama geç- medığını savunan Ekmekçi- oğlu, şöyle devam ettı "Bizfan Rusya Federasyo- nu üe dolayh değiL doğrudan ekonomik işbirliği içinde ol- mamızgerekiyor. Ataturk,Ud ülkenin birbiri açısmdan, her anlamda ne kadar önemli ol- duğunu, 1920'lerde görmüş bir önder. Ruslara \erdiği önemi Kurtuluş Savaşf nda ve sonrasında izlediği poüti- kakanıtiryor zaten. tküi iBşkilerimi- ze, Ruslan rahatsız etmeden yön verebilmemiz lazım. Ddhalkm600 yılhk iüşkisi var. Tkari ilişkilerimiz- deki başan, hem siyasi iüşkilere yan- sır hem de dünya banşmı ve bölge- sel istikran olumlu etkiler." EĞİTÎM SEMtNERLERl Yerelmedya tehlike altında tstanbul Haber Servisi - Turkıye Gazetecıler Cemıyetı (TGC) Başkanı Orhan Erinç, yerel medyanın hem gorev yapma konusunda hem ekonomık alanda hem de hukuksal tehhkeler nedenıyle durumunun kotuleştığını belırterek "Cemiyet başkanlaruun, gerek eğhiın çahşmalan gerekse basmm sorunlarmın çözümünde, yapacaklan öneri ve roanlanna ihriyacımız var"dedı Gazetecıler Federasyonu Başkanı Nazmi Bilgin de hâlâ kurşun kokan bodrumlarda yaşam mucadelesı veren Anadolu basınının cıddı sorunlannın bulunduğunu soyledı TGC ıle Konrad Adenauer Vakfi'nca ortaklaşa duzenlenen "Yerel Medya Eğitim Seminerieri" kapsamında gerçekleştınlen "İkinci Yıl Sonu Değeıiendinne Toplanüsı" başladı Toplantının açılışında konuşan Ennç, 1 Vakıfıle 1997'denbu GCıle Konrad Adeanauer Vakfi 'nm düzenledıği 'Yerel Medya Eğıtım Semınerleri' kapsamındaki değeıiendirme toplantısmda, gazetecilere 'biriik' çağnsıyapıldı yana ortak eğıtım semınerlennı sûrdurduklennı belırterek toplantılarda ele alınan konulann kıtap halıne getınlerek yayımlandığını soyledı Turkıye Gazetecıler Sendıkası (TGS) Başkanı Şükran Soner de gazetecılenn, demokrasılerde gorülmeyecek kadar kotu ozluk haklanna sahıp olduklannı kaydettı Gazetecıler Federasyonu Başkanı Bılgın de basının, Cumhunyet'uı kurulduğu günden ben en fazla bırlıktelığe ıhtıyacı olduğu doneme gınldığını belırterek "Bu toplantuun en önemli mesajı; biz vanz, ayaktayız. Türkrve'vt laikKgi Atarürk flkelerini, Anadolunun her köşesinden gelen gazeteciler sonuna kadar koruv^cak ve yaşatacaknr" dıye konuştu. Eskı TGC Başkanı Nail Güreü ıse medyada yerel ve ulusal gazetecı dıye bır aynma gıdılmemesı gerektığını soyledı Avııkat Fikret tlkizın mevcut yasaya ılışkın goruşlennı aktardığı toplantıda, Anadolu'dan katılan cemiyet başkanlan görüş ve önenlennı açıkladılar. İLKFÎLMPOSTACI Koop-C'desinema günleribaşladı HÜSEVtNKTVANÇ Bır Cumhunyet gazetesı kuruluşu olan çevre ve kulrur kooperarıfi Koop-C'run "sinema günleri" başladı Cankurtaran'dakı Armada Otelı, Pn\eze Salonu'nda, yonetmen Radford Michel'ın "Pöstaa" filmı, etkınlığın ılk fılmı olarak göstenldı Cumhunyet gazetesı okurlan ve Koop-C üyelen, fılme buyuk ılgı gösterdıler Salon, tumuyle doluydu Dünya çapında unlu Şılıh ozan Pabk» Neruda'nın, Itarya'nın kuçuk bır adasında sevgılısıyle bırlıkte geçırdığı sürgun gunlennın anlatıldığı Postacı fiîmı, konusuyla, kurgusuyla, mekânıyla akılda kalan turde bır fılmdı. Fılmde yer yer Neruda'nın yaşamoykusunden belgesel bolumler, sıyah- beyaz olarak ızlenebılıyor Koop-C lyı de bır şe> yapmış, bır anket metnı hazırlamış ve tûm seyırcılere bu metnı dağıttı. Seyırcıler anketı yanıtlayarak gen verdıler Şımdılerde Koop-C, bu anket yanıtlannı tasnıf edıyor Sinema konusunda daha ıyı hızmet sunmak ıçın Cumhunyet okurlan ve kooperatıf üyelen mutluydular Sinema fıyatlannın artık on milyon lıralarla ıfade edıldığı günumuzde, insanlar ucretsız fılm ızlemışlerdı Pabk> Neruda. Geılen • Sergi • Atslye ZEKI SERBESTRfisım Sergısı 14 ARALIK 2002 - 7 OCAK 2003 Hergun paw-ptesıhanç ^ 00- 900afası açıksr Nıspetıye Aytar Cd Nıl Apt LeventlST (0212)269 80 14 Fax (0212)284 35 66 AAINE ARASAN Ozgun Baskı Resırr Sergs 3 * 200ZITUISPİRTOMANE KULTUR «ERKEZI AtakSy 7 8 Kuım (Mlmar Siran llköğr Okulu karjuı) Tel. (0212) 560 7? 0Z-6S1 39 31 NEJDET VERGİLİ 11-31 ARA1JK 2002 ADTİSAN ŞAKAYIK SOKAK NO 54/1 NIŞANTAŞI /TEL 247 90 81 ISMAIL AVCIi( Yaşama Sevinci ve Sonsuzluk" 09-27 Aralık 2002ZIRAAT BANKASI TUNEL SANAT GALERİSI Tel: (0212) 251 42 48 iPazar ve Pazartesı hsnç hergun 1000 1900 saatlen arası açıktır) KARSU TEKSTİL ' GALERISI ZEYNEP SARIOGLU Suluboya Resım Sergisı 17 Aralık 2002 - 10 Ocak 2003 ~ Gazetecıler Sıtesı Yazariar Sk No 26 80300 Esefflepe ' ISTANBUL Tel (212l288 33 89/Faks (0212ı 267 2444 e naıl galtery@karsu com tr www karsu corr tr galea'indeK html BAHARKOCAMAN "Ağaç Bedenler" 19 Aralık 2002 - 7 $ubot 2003 M-trt a UUk Sk. N«- 1 KAMKÖY M (OİU) 345 M 40 - FM: J4* 7110 www.mines UBİIM SANAT CMERİSI BİRİM AKSÜYEK Suluboya Atlar ve Şırket-ı Hayrıye Resım Sergısı 9 Ocak 2003 e kadar fezar Ples^.ıda Hergun 1Z0D-1 SXa/3Si Istete Cd S * Sc No 11/21 CaddeboslavlST MALTEPE SANAT GALERİSI Resım Sergısı 20 Aralık 2002 7 Ocak 2003 Tel (0216) 441 91 98 • Fax 371 44 48 GalenmE Ptesıt « ^ hergun 1100 18 00 aras» aptor muhsin bilyap rceim atelyesi daimi ©ergisi sarraf ali sok no 27 rtioda kadıkoy « tel 33O &\ \O NOKTA SANAT GALERISI "İstanbul Resimleri" FARUK CIMOK GÜL PINAR Fırın Sk. No:13 Tesvikiye • İST. Tel: (0212) 231 4417 MESUT ILGIM Resım Sergısı 11-30 Aralık 2002 Tel : (0212)2252337 Fax : (0212)29**470 www.habigaleri.cam inla@habi9aleri.caa1 HALE SONTAŞ KIZILT SANMGALEPfe. Gaknmtz tazar 14 00-18 00 dığergunler 11 00-1900 trası açtktır Kmhoçok, Ruştıye Sok. No 4T K*üov 1SÎ Tei 0Zİ6I4I83806 Faı (Û2I6HI83J0" 14ARALIK02-03 0CA.K03 SERAMİK SERGİSİ CEMAL SEVİM SİBEL SEVİM Pazar Hanç açığız 1000 1800 SmartErcanSk No 38 Öztor Srtesı BBIok 81090 Kozyatağı'İST Tel (0216) 36218 26 Arşo Kasparyan n İÇ E RJ 10/27 Aralık 2002 Heykel ve Desen Sergisi ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ TAKSİM / İSTANBUL TEL: 0212 251 56 00 Sergı Pazar ve Pazartesı dışında 10 00 - 18.00 saatlen arasında gezılebılır Türkjye Gazetecıler Cemıyetı'nın yayınladtğı gunluk Bizim Cazete Ulke sorunlanna ılışkın raportanyla araştırmalanyta, koşe yaaıanyia tarafsız habertefiyle SMI toplurnlann Duzenh okumak ıçın abone olun. Tel: 0512.51106 75 Başka Türkiye Yok Haydi Fidan Dikelim ORMAN BAKANLIĞI AĞAÇLANDIRMAVE EROn'ON KONTROLÜ GENEL MUDURLUĞU SATILIK Akü'lü, Joystıck kumandah özürlü Arabası 0 542 727 66 17
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog