Bugünden 1930'a 5,498,966 adet makaleKatalog


«
»

21 ARALIK 2002 CUMARTESİ CUMHURİYET SAYFA HABERLER Abdullah Baştürk anılıyop • İstanbul Haber Servisi - Türkıye Devrımci Işçi Sendikalan Konfederasyonu (DÎSK), eski genel başkanlanndan Abdullah Baştürk, bugün, ölümünün 11. yıldönümünde Zincirlikuyu'daki mezan başında anılacak. Saat 11.00 "de başlayacak anma törenine, DÎSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi, yönetim kurulu üyeleri, Genel-îş Sendikası Genel Başkanı Mahmut Seren ve yönetim kurulu üyelennin yanı sıra DtSK'e üye sendikalann başkan ve yöneticileri ile Baştürk'ün ailesi katılacak. DİSK Başkanlar Kurulu toplandı • İstanbul Haber Servisi - DÎSK, dün başlayan ve bugün de devam edecek olan genişletilmış başkanlar kurulu toplantısıyla seçimler ve sonrasında oluşan siyasi ortamı değerlendirecek. Önümüzdeki dönemde politika ve mücadele programının görüşüleceği toplantıda, AKP hükümetinin program ve uygulamalan değerlendirilecek. Bırleşik Metal-lş Sendikası'nın genel merkez binasında yapılan toplantıya, DlSK yönetim kurulu üyeleri, disıplin ve denetım kurulu başkanlan, bağlı sendikalann başkan ve yönetim kurulu üyeleriyle, DÎSK bölge temsilcileri katılacak. Akgünıtüz'ün talebi peddedildi • İstanbul Haber Servisi - Bakırköy 6. Ağır Ceza Mahkemesi, Fadıl Akgündüz'ün tutukluluğuna yapılan itirazı reddetti. Akgündüz'ün avukatlan mahkemeye başvurarak soruşturma konusunun aslında sözleşmeden doğan hukuki bir ihtilaf olduğunu, müvekkilleri hakkında 7 ayrı yurtdışına çıkış yasağı bulunduğundan kaçmasının da mümkün olmadığını belirtmişlerdi. DYP BaşkaıHık Divanı beliplendi • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Büyük kongre sonrası ilk defa toplanan DYP Genel îdare Kurulu (GtK) Başkanlık Divanı'nı belirledi. DYP Genel Sekreterlığfne Serhan Yücel getirilirken genel başkan yardımcılıklanna da Nüzhet Kandemır, Ali Rıza Gönül, Mahmut Nedim Bilgıç, Oğuz Tezmen, Mümtaz Yavuz. Nevzat Ercan, Mehmet Ali Bayar ve Hasan Subaşı getirildi. Genel Sayman olarak da Bahattin Şeker görevlendirildi. Dlümler durdurulsun • İstanbul Haber Servisi • TAYAD'lı aileler, F tipı :ezaevlerindeki tecride son • erilmesi için Belçika Başkonsolosluğu'na lilekçe verdi. Konsolosluk ınünde yapılan çıklamada, F tipi ezaevlerinin yapımını ıB'nin onayladığı ifade dilerek "102. ölümolan eride Harman'ı ölüm rucu eyleminin 512. ününde kaybettik. Hümleri durdurun, F plerinde tecride son :rin. F tipı cezaevleri jzlerce ölüm, sakatlık ve îikolojik rahatsızlık rtirdi" denildi. Rektörler, AKP hükümetinin üniversitelere yönelik uygulamalanna sert tepki gösterdi: Mollarejimi olmazANKARA (CumhuriyetBü- rosu) -YÖK ve üniversite rek- törleri, AKP hükümetinin tür- banh öğrencıye af, şenat eği- timi veren üniversitelere denk- lik verilmesını de içeren "acil eytem planı'*nın yükseköğre- nime ilişkın bölümlerine sert tepki gösterdi. YÖK Başkanı Prof. Dr. Kemal Gürüz. Türkı- ye' nin w molla bataklığına sap- lanmayacağuıa" dikkat çeke- rek. "Ama başka yönlere sap- ûrmakisteyenler olabilir. Bun- lar, tarihte derslerini daima aJ- mışlardır, daima aJacaklaıttar" uyansmda bulundu. Rektörler Komitesi ise yayımladığı bil- diride, üniversiteleri siyasi güç- lerin kontrolüne sokacak dü- zenlemelere izin vermeyecek- • YÖK Başkanı Gürüz, AKP hükümetinin acil eylem planının YÖK tarafından uygulanmayacağının sinyalini verdi. Gürüz, hükümetin başta El Ezher Üniversitesi olmak üzere şeriat eğitimi veren üniversitelere denklik getirme çabalannı kastederek "Türkiye molla rejiminin bataklığına saplanmaz" dedi. lerini bildirdiler. siteleri büyük Atatürk'ün ese- • Geçmışte bazı üniversite- Rektörler Komitesi ve Üni- ridir. Bunu da sonuna kadar lere bilım, medeniyet ve cum- versitelerarası Kurul dün, hü- kümetin hazırladığı yükseköğ- renime ilişkin "acileylem pla- nındaki" önerilerini görüşmek için YÖK Başkanı Kemal Gü- rüz'ün başkanlığında toplan- dı. Toplantı öncesi bir açıkla- ma yapan Gürüz, şimdiye ka- dar yaşayan tek Müslüman de- mokratın Atatürk olduğunu savunarak, Müslüman demok- rat kavramının hiç kimse tara- fından kullanılamayacağını söyledı. Gürüz.a Türküniv«r- sürdüreceğK" dıye konuştu. Toplantıdan sonra, 77 üniver- site rektörünün imzasını taşı- yan bildiriyi okuyan Gürüz, hü- kümetin icraatlan konusunda kamuoyunun uyanlması gerek- tığıni söyledi. Acil eylem pla- nının yüksekögretimle ilgili "bö- lümlerinin ÖSYM'ye hâkinı ol- ma planı" vurgulanan bildiri- de, üniversitelerin "moDa reji- mine geçit vermeyeceğinin'' al- tı çizildi. Bıldiride şu görüş ve değerlendirmeler yer aldı: huriyet karşıtı zihniyetlerin hâ- kim olduğu. bu yollarla hak et- meyen kişilere akademikunvan- lar dağıtıldığı ve bu kişilerden bazılannın devletin üst düzeyın- de görev aldığı bilinen bir hu- sustur. YÖK, bu tür girişimle- re imkân vermeyecektir. • Irtica, gericilik ve bölücü- lük dışındakı tüm düşünce ve eylemler Türk üniversitelerin- de tamamen serbesttir. • Rektörler olarak çağdaş ve bilimsel girişimleri engelleyi- ci her türlü girişime karşı mü- cadele vereceğimızden hiç ldm- senin şüphesi olmasın. Rektörler komitesinin ar- dından yapılan Üniversitele- rarası Kurul toplantısma Mil- li Eğitim Bakanı Erfcan Mum- cu, herhangi bir bıldirimde bu- lunmadankatıldı. Sert tartışmalann yaşandığı toplantıda Mumcu'nun rektör- lere. "Atatürk üniversiteleri- nin rektörü olduğunuzu unut- mayın* diye çıkıştığı. rektör- lerin ise "Bunu sizden öğren- meyeceğiz'' dediği bildirildı. Gürüz'ün Mumcu'ya "doğru- lan söylemiyorsunuz" dediği, Mucmu'nun ise "Söytenen söz, sahibinindir" cevabını verdi- &i öerenildi. Milli Eğitim Bakanlığı AKP kadrolaşması tam hız sürüyor İZMİR(Cumhuriyet EgeBürosu>-Mılli Eği- tim Bakanı Erkan Mumcu'nun Uşak'ta görevden aldığı 3 il mil- li eğitim müdür yardım- cısının yerine AKP mil- letvekillerinin yakınla- n ve iş ortaklannın atan- dığı öne süruldü. Mumcu'nun Mılli Eğitim'de başlattığı kadrolaşma hareketle- ri sürüyor. Uşak'ta Şeker Bay- ramı arifesinde görev- lennden alınan il milli eğitim müdür yardım- cılannın yerine Meh- met Bozath. Nafk L naL Latif Çağlayan atandı. Eğitim-Sen Lşak Şube Başkanı Oğuz Soydan Keskin, u Bu atamalar- da siyasi iktidann kad- rolaşma hareketi var- dır" dedi. Mehmet Bo- zath'nın AKP millet- vekili ABm Tunç'un iş ortağı, Ganime Öze- dam îlköğretim Okulu Müdür Yardımcısı La- tıf Çağlayan'ın, AKP milletvekili Ahmet Çağbyan'ın kardeşi, Si- vil Savunma Uzmanı Nafiz Ünal'ın da MHP'ye yakınlığıyla bilinen Türk Eğitim- Sen Uşak Şube Başka- nı olduğunu belirten Keskin, "Bu görevien- dirmeterMffli Eğitim'de sorunları arttıracak, gerginliği daha da ür- mandıracaktır" dedi. Fethiye'de görevden alnıa Fethiye Milli Eğitim Müdürü Tuğrul Yıl- maz'ın görevden alın- ması da yurttaşlann tep- kisine neden oldu. Yurt- taşlar, "Yümaz'la ilçe- mizde 8 yıllık kesintisiz tetneleğitimyerineotur- muş ve disipün en üst düzeye çıkmışö. Okul- lann hiçbirinde boş ge- çen saat yoktu. \e yap- tı da görevden ahnma- yı hak etti anlayama- dık" dedi. ÇIZMEDEN YUKARI MUSA KART OVUMA KARŞI . "ŞBÎRUĞ YAPALlMl BOVLB TEK VüMRüK OLAL.IM!.. KATILLER! MÜTLAi<A BULALIM KORÜVALIM. musakart@yahoo.com Batı Çalışma Grubu, AKP'nin şeriata geçit vermeyecek yasal düzenlemeleri tamamlamasını istedi Irticaya karşı savaş bitmedi• BTK toplantısmda, "irticai etkinliklere kanşan devlet memurlannm görevlerine son verilmesi ve kamu işçilerinin iş akdinin de feshine ilişkm düzenlemenin bir an önce yasalaşması" istendi. EBRL TOKTAR ANKARA-.Kamudaki irticai örgütlenmelerin önünü kesmek için Refahyol hükümetinin ar- dından 1997 yılında kurulan Başbakanlık Takip Kurulu (BTK), AKP iktidanndakı top- lantısında da irtica tehlikesme işaret etti. Kurul; irticaya karşı savaşım için hazırlanan düzen- lemelerin yasalaşması, blık kı- yafet yönetmeliğinin ödünsüz uygulanmasını kararlaştırdı. 28 Şubat sürecinin ardından ırticaya karşı savaşım için ge- rekli yasal düzenlemelerin alt- yapısını oluşturmak amacıyla kurulan BTK, AKP ıktıdann- daki ilk toplantısını önceki gün gerçekleştirdi. Başbakanlık Müsteşan Fik- ret Üçcan'ın başkanlığında. MGK Genel Sekreterlığı. MÎT Müsteşarlığı, Diyanet Işleri Başkanhğı ve Vakıflar Genel Müdürlüğu temsilcileri ile Ada- let, îçişleri, Dışişleri müsteşa- nnın katıldığı toplantıda, BTK'nin kuruluş gerekçeleri anımsatıldı. BTK'nin çalışmalannı yo- ğunlaştırarak sürdürmesi ge- rektiğinin altı çizilen toplantı- da. -irticai etkinliklere kanşan devlet memurlannın görevleri- ne son verilmesi ve kamu işçfle- rinin iş akdinin de feshine iliş- kin düzenlemenin bir an önce ya- saJaşnıası" ıstenirken, İslami sermayenin önünü açacak ma- li düzenlemelerden de kaçınıl- ması uyansındabulunuldu. Top- lantıda; irtica ile mücadelenin başanyla yürütülmesi için ya- nm kalan diğer mevzuat çalış- malannın tamamlanması, va- tandaşlardan yasadışı para top- lanmasının önlenmesi, serma- ye piyasası sistemi dışındaki işlernlerin engellenmesi gerek- tiği üzerinde duruldu. Toplantıda, irticai yapılan- maya ilişkin şu sayısal bilgiler de verildi: • İrticai sermayenin teşvik edflmemesi gerekBdir. Eğitimde 8 >ılhk kesintisiztemel eğitim ile elde edilen kazanımlara işaret edilirken» kıhkkn'afet yönetme- liğinin uygulanması konusun- daki hassasiyet düe getirildi. • 13 bine yakın irticai faali- yette bulunan devlet memuru vardır. Bunlar sırasıyla Mili Eğitim Bakanlığı. Sağlık Ba- kanlığı, İçişleri Bakanlığı baş- ta olmak üzere pek çok bakan- lıkta bulunmaktadtf. • Bin 200 vakıf irticai faaii- yette bulunuyor, 42 üniversite- de irticaietkinlikkr de\°am edi- yor.480 özelokuL2 bin 200 vnrt vepansiyon.bin lOOKurankur- su. 500'e yaklaşan dersane. bin 700 ci\ annda şirket, finans ku- rumu,34 hokling, 45 mOyar do- larhkserma>e birikimi, 245 rad- yo r\ kanalı bulunan irticai ya- pı, hâlâ gücünü sürdürüyor. GÜL. HAVAALANIMETROSUNU AÇTI Yerelyönetimlerin yetkileri artacak İstanbul Haber Servisi- İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafmdan kendi öz kaynaklan kullanılarak 2 yılda tamamlanan 2 kilometre uzun- luğundaki Atatürk Havalimanı-Yeni- bosna arasındaki hafif metro hattı, Başbakan Abdullah Gül ta- rafından hizmete açıldı. Açı- lışta konuşan Gül, Yerel Yö- netimler Yasa Tasansı'nın önümüzdeki yıl ocak ayı so- nunda TBMM'ye sunulaca- ğını söyledi. Yasa tasarısıyla merkezi hükümetin birçok yetkisıni yerel yönetimlere devrede- ceğini vurgulayan Başbakan Gül, "Ya- saya son şekli İçişleri Bakanhgı'nda ve- rttiyor. Yetki dağıümında merkezi yö- netim olarak cönıert davranacağız. Yerel yönetimleri yeni yetkilerle do- natacağız" dedi. Başbakan Gül, par- tisinin seçim beyannamesinde büyük- şehirlerin büyük projelerinin finans- manıyla ilgili özel teknikler geliştire- ceklerini belirttiklenni anımsattı. Gül, "Bizim hükümetimizin İstanbul'a ver- diği önemi hükümet içindeki bakan- larabakarsanız görürsünüz." istanbul'un temel sorunlan- nın teker teker çözüldüğünü anlatan Gül, AKP Başkanı Recep Tayyip Erdoğan' ın ar- dından şimdıkı belediye baş- kanının da devam ettirdiği hizmetlerle kentin tekrar ya- şanabilir bir şehir haline ge- tirildiğini vurguladı. Yapımına iki yıl önce başlanan Ata- türk Havalimanı-Yenibosna Hattı, 2 is- tasyondan oluşuyor. îkı kilometrelik çift yönlü hat 25 milyon dolara mal oldu. Hafif metro hattında saatte 35 bin yurttaşın taşınması bekleniyor. ANAP^TA KONGRE HEYECANI Ali Talip Ozdemir adaylığını açıkladı ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Seçimlerden yenilgiyle çıkan ANAP'ta 11 Ocak 2003'teyapılacak olağanüstü kongrede genel başkan- lık için adaylar netleşmeye başladı. Turgut Özal döneminde siyasete gi- ren Ali Talip Özdemir, genel başkanlık yanşına katılaca- ğını açıklarken "ANAP'ın değil, merkez sağm lideriiği- ne aday oldum. Cesaretiniz yoksazaferdeyoktur" dedi. Ali Talip Özdemir, ANAP'a gelişinde davul zur- na eşliğinde partililerin al- kışlanyla karşılandı. Ali Talip Ozdemir ANAP ve parlamento dışında ka- Bir partiye genel başkan seçilecek ni. vatandaşm ayağına giderek anla- tacağım. Yeni bir dönem başladı ve ye- ni bir sayfa açük. Yeni dönemde halk- la kaynaşnuş ikinci Özal dönemim başlatacağız." Kopenhag kriterlerinde yer alan din ve vicdan hürriyeti, düşünce özgürlüğü ve mali konulann ANAP'ın kuruluşunda Tur- gut Özal'm ortaya koyduğu esaslar olduğunu savunan Özdemir, "Bunlan tekrarya- kalamalanhalindeikinciOzal döneminin başlayacağını ve ANAP'ın iktidara taşınacağı- m" söyledi. lan dığer partilerin en büyük sorunu- nun vatandaştan uzaklaşmak oldu- ğunu söyleyen Özdemir şöyle konuş- tu: " Yeniden başlayan ANAP hamlesi- kişınin halk nezdınde kabul görme- si gerektığini vurgulayan Özdemir, "800 insanın toplanıp lider seçmesi- nin hiçbir anlam ifade etnıediğini hep beraoer yaşadjk" dedi. POLİTtKA GUNLL GU HİKMET ÇETİNKAYA Aklıma Gelen Sorular... Ortada kanıt olarak sadece iki boş kovan var... Başka bir şeyyok!.. Pekı bu cinayetin arkasında Fethullahçılar ve Al- man vakıfları olabilir mi? Hiç sanmıyorum!.. Necip Hablemitoğlu'nun kıtaplanna ve yazıla- nnın büyük bir bolümüne bir kez daha göz attım!... Örneğin Alman vakıflarının Türkiye'de çalışma- larına ilişkın araştırmaları, Bergama olayı, bazı ga- zetelerde ve dergilerde çıkan derlemeleri içeriyor... Yani, Hablemitoğlu bunlan özel bir çabayla ha- zırlamamış, özel belge bulmamış... Fethullahçı örgütlenmeye gelince... Fethullahçılann Orta Asya cumhurıyetlennde, Türkiye'de örgütlenmesı vakıflara. şirketlere bağ- lı kurum ve kuruluşlannın CIA desteğinde oluşu da- ha önce gazetelerde, dergilerde çıkmış... Fethullahçılann askerı okullarda, Türk Silahlı Kuvvetleri ve polis akademilennde, İçişleri Bakan- lığı kadrolarında örgütlendıği zaten yıllardıryazılıp çizilmiyor muydu? O zaman akla şu soru geliyor: "Nıçin hedef seçıldı Necıp Hablemitoğlu?" Ikı gündür bu soruya yanıt aramaya çalışıyo- rum... Hablemitoğlu'na yakın kişiler, onun yürekli biryurt- sever olduğunu söylüyorlar!... Doğrudur!.. Zaten kendısi de yeni kitabı 'Köstebek' için yaz- dığı önsözde şoyle diyor: "Ben bu çalışmalan Atatürk Cumhuriyeti'nin korunması için yapıyorum..." Açık biçımde söylemek gerekirse Hablemitoğ- lu'nun yazılan ve kitapları bilinen gerçekleri anla- tıyortopluma... Türkiye'yi sarsacak, yerinden oynatacak olay- lar değil!.. • • • Bunların hepsini devletin istihbarat birimleri bil- miyor muydu? Örneğin, Fethullahçılann Kuzey Irak'ın Erbil ken- tinde iki özel okul açtıklan, 22 öğretmenden 18'ınin ABD pasaportu taşıdığı, okul sıralarının Habur Sı- nır Kapısı'ndan Kızılay araçlarıyla götürüldüğü Cumhuriyet'te yayımlanmıştı... Alman vakıflarının, Bergama köylülerıyle olan ilişkilerini de 'Zaman gazetesi' yıllar önce yazmış, Hablemitoğlu'nun 'casus' olarak suçladığı kişile- rin adları aynı gazetede yayımlanmıştı... Necip Hablemitoğlu, yakın çevresiyle konuşur- ken, "MlT'te önemli bir görev alacağım" deme- miş miydi?.. 3 Kasım seçimlerinden önce yakın bulduğu ba- zı kişilere şöyle demişti: "MlT'te önemli birgöreve geleceğım!" Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Emin Gürses, bunu doğruluyor Sabah gazetesine yap- tığı açıklamada... "Hablemitoğlu bir buluşmamızda MİT'in başı- na getirileceğini söylemişti." Hablemitoğlu'nun bazı yakın arkadaşlan da şöy- le diyor: "Devlet içindeki ulusalcı kanat Necip Hablemi- toğlu'nu MlT'te önemli bir göreve getirmek için çalışıyordu..." Hablemitoğlu'nun yakın arkadaşlarına sordum: "Eğer MlT'te önemli birgöreve getirilseydi, ne yapardı Hablemitoğlu?" Yanıt: "An kovanına çomak sokacaktı..." Soru: "Hablemitoğlu 'nun katledilmesı kimın işine ya- radı?" Yanıt "Almanya'nın ve Fethullahçılann işineyarama- dı. Irak savaşı için ABD ile Almanya çelişkiye düş- müştü. Bu cinayet süper gücün işine yaradı." Soru: "Hablemitoğlu'yla ilgili değişik görüşler ortaya atılıyor, ne dersiniz?" Yanıt: "MHP çizgisinden geldiği bilinıyor, inkâretme- ye gerek yok. Ama son yıllarda Kemalist bir çiz- gıdeydi, ulusalcı bir kimlık ıçindeydı. Karanlık iliş- kileri yoktu. Ataktı, heyecaniıydı..." • • • AKP'nın seçmen tabanı ABD'nın Irak'ta savaş- masını, Türkiye'nin bu savaşa katılmasını ıstıyor mu? HayırL Almanya istiyor mu? HayırL Toplum meydanlan doldurup 'terörü lanetlerse' Hablemitoğlu cinayeti aydınlanır, karanlık güçlerde Türkiye üzerinde oynamaktan vazgeçer!.. hikmet.cetinkaya(n cumhuriyet.com.tr Faks numaramız: 0212/ 513 90 98 Hikmet ÇETİNKAYA KUBİLAY OLAYI ve TARİKAT KAMPLARI G ü n i z i Y a y ı n c ı l ı k Tel: 0212-512 42 19 Faks: 512 11 72
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog