Bugünden 1930'a 5,498,767 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 21 ARALIK 2002 CUMARTESİ HABERLER DUNYADA BUGlflN ALİ StRMEN Toplumsal Hamakat Yanm yuzyılı aşkın suredır, zorunlu aralar dı- şında, futbolu sureklı ızlenm On yıl boyunca, Galatasaray'ı yurtıçı ve dışı dep- lasmanlarında da, meslek gereğı takıp ettım Artık, ıtış kakışagırmeden, basıntrıbununden rahatça seyretmek olanağına sahıp olmama kar- şın, maçlara gıtmıyor, TV'den bakmayı yeğlıyo- rum Hatta son zamanlarda, onemlı maç gunlenn- de, tıyatroya ya da konsere gıttığım de oluyor. Futbolun seyırcısı benı maçlardan soğuttu Tuttuğum takımın taraftarının stattakı tutumun- dan dehşete duşuyorum Kufurienn sımgeleş- tırdığı ahmaklıktan tıksınıyorum Son zamanlarda, TV ekranlarında spor prog- ramlanyla karşılaştığımda zapıng aletı kurtancım oluyor, hemen başka bır kanala geçıyorum Futbola toplumsal ılgı arttıkça, seyırcının de yo- rumcunun da kalrtesı duşmeye gıderek, daya- nılmaz hale gelmeye başladı Dunku Cumhurıyet'te spor basınının, daha doğrusu TV kanallarındakı spor programlarının durumuna değınen bır araştırma vardı Önce bır noktayı vurgulamak gerek Spor ba- sınımızda, ışının ehlı, çalışkan, bılgılı, yetkın ka- lemler var Onlann tahmın ve yorumlannı ızlemek bana haz venyor ••• Ama ne yazık kı bunların toplam ıçındekı sa- yıları azaldığı gıbı, reytıng dıye adlandırdıklan, ız- lenılırlık oranlan da, çırkeflığı, kavgacılığı, mes- netsız ısnadı şıar edınmış olanlara oranla, gıttık- çe azalıyor Cumhurıyet'ın 19 sayfasındakı yazı da bun- dan yakınmakta, kımı spor otontelennın bu ko- nudakı goruşlenne yer vermekteydı Turkıye Spor Yazarian Derneğı Başkanı Onur Belge bu konuda şunlan soyluyor - Bu tur ınsanların sayısı yuzde onu geçmez Ilgı gormedfklen ıçın, boyte anormal edep dışı ko- nuşmalar yapıyor, yazılar yazıyorlar Doğrusu OnurBelge'nın bu goruşune katılmak zor Gerçekten de onun dedığı gıbı, bu yola baş- vuranlann oranlan yuzde onu geçmese bıle, ız- lenılırlıklen sureklı artmaktadır Durum boyle olunca, aynı yazıda ortaya atı- lan, "RTUKnıyesessız?" sorusu daanlamını yı- tınyor Çunku ne yazık kı bu programlar, toplumsal talebın urunlerıdırler Programlarında, saldırganlığı da aşan kımı kı- şılenn sporyazarlığınayenı başladıklan zaman- lan da anımsıyorum Yalnız futbolun ıçınden gelmekle kalmayıp, aynı zamanda kımılen çok ryı eğıtım gormuş olan bu kışıler, akıllı uslu bır bıçımde mesleklerını ıc- raederken, bugunku şohretlerıne sahıp değıldı- ler. ••• Onlaryorumlannda ve konuşmalanndakı kav- gacı ve saldırgan bıçemı keskınleştırdıkçe, da- ha çok ızlenır oluyorlar Kısacası, bızlere çırkın, hatta dayanılmaz ge- len tutum, toplumsal talebın bır urunudur Olaya doğru teşhış koyabılmek ıçın, gorunen- lere yanı ekrana çıkanlara değıl, ılk yaklaşımda gorunmeyenlereyanı ekrana bakanlara eğılmek gerek Boyle bıryaklaşımı benımsedığınızzaman, en teneke haber, en pestenkerane magazın prog- ramlarının ızlenılırlıkte en onde geldıklerını, du- zeysızlık ıle kokuşmuşluğun, yalnızcafutbol prog- ramları ıle sınırlı kalmadığını goreceksınız Yinegoreceksınız kı, futboldakı yozlaşma top- lumsal ılgının bu alanda yoğunlaşmasıyla duz orantılıdır 0 zaman, olayın kaynağına yonelıp, toplum- sal yapıya goz atmakta yarar var Ortalama eğıtım sevıyesı uç buçuk yıl olan, top- lumsal ılgı alanlan sınırtı, algılaması fazla gelış- memış ve gelışmesı yolunda herhangı bır şey ya- pılmayan toplumun ortak hamakatıdır ekranla- ra yansıyan Yoksa, program yapımcılarının kı- şısel duzeylen değıl RTUK buna karşı ne yapabılır kı? RTUKyasasıyla, toplumsal ahmaklıkla muca- dele dıye bır yukumluluk de yuklenmış mıdır ku- rumun sırtına'5 '3 Kasım başarı değildir' CHP'li muhaliflerden kurultay çağnsı tZMİR (Cumhuriyet Ege Bürosu) - CHP îz- mır Muhalefet Hareke- tı, partının 3 Kasun se- çımlennde aldığı ulke genelındekı yuzde 19 tzmır'dekı yuzde 29"luk oyun, toplam oylar açı- sından Cumhunyet tan- hrnın en kotu sonucu ol- duğunu one sürerek bu- yuk kurultayın acılen toplanmasının kaçınıl- maz olduğunu bıldırdı Yapılan açıklamada, ışsızlığın ve voksullu- ğun arttığı, gelır grup- lan arasındakı uçuru- mun gıderek derınleş- tığı Turkıye'de, yurt- taşlann hızla sağa kay- dığı anımsatıldı Boyle bır ortamda umut olması gereken CHP'nın Genel Başkan Deniz Baykal ve guven vermeyen merkez yo- netımının, 3 Kasım se- çımlennde ıktıdar olma umutlannı sondurduğu- nun savunulduğu açık- lamada şoyle denıldı "Türk toplumunun yüzde 80'inin tepki koy- duğu iktidar uygulama- lanna karşı 3 Kasım se- çimlerinde aldığı ov, CHP'nin kaderi değâ- dir \e hiç ldmse bu ora- nıbaşan olarak yorum- layamaz. Zira Türkiye geneMnde soloylann top- lam kaybı 1999 genel se- çimlerine gore yuzde 11, ızmir'de ise 22'yi bul- maktadır." CHP'nın Baykal ıle bugune de- ğın gırdığı 3 genel, 2 ye- rel seçımde başanlı so- nuçlaralamadığı one su- rulen açıklamada şu go- ruşlereyervenldı u Bu durum karştsm- da, seçim sonuçlannın tartışılacağı, partimizi tekrar ldtlelerin unıu- du haüne getirecek bü- yükkurultayımızınati* İen toplanması kaçınıl- mazdırT YSK Başkanı, AKP liderinin memnu haklannm iadesini almasmın şart olduğunu söyledi Algan: Erdoğan adayolamazANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Cumhurbaşkam Ahmet Necdet Se- zer'ın, AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan amületvekıllığıaday- lığı yolunu açan anayasa paketını ıa- de etmesının ardından Yuksek Seçım Kurulu (YSK) onumuzdekı salı gunu toplanarak 9 Şubat 2003 'te yapılacak Sıırt seçımıne ılışkın takv ımı behrle- yecek YSK Başkanı TufanAlgan, Er- doğan ın adaylığıyla ılgılı 3 Kasım oncesmde verdıklen karann geçerlı olduğunu belırterek "Erdoğan'maday- hğı için memnu haklannm iadesini al- mış olması ve bunun kesinleşmesi ge- rekmektedir'' dedı YSK, Sezer'ın anayasa paketını ıa- de etmesının ardından dun toplanarak değerlendınne yaptı Toplantının ar- dından açıklama y apan YSK Başkan- vekıh Ahmet Hamdi Ünlü, DEHAP \ e Genç Partı"nın Surt'te yapılacak se- çımlerde yuzde 10 ulke barajının uy- gulanmaması v e aday lıstelennın da- 3 KaSim'dakİ karar geçerli Algan, AKP Genel Başkanı Erdoğan- ın Sıırt'te aday olup olamayacağına, "Benım kışısel duşuncem, mevcut durumun devam ettığı yonundedır Bu durumda Saym Erdoğan'la ılgılı olarak 3 Kasım oncesınde verdığımız karar geçerhdır Erdoğan'ın adaybğı ıçın memnu haklannın iadesini almış olması ve bunun kesinleşmesi gerekmektedır" yorumunu yaptı ha once kesınleşen lıstelere gore ya- pılması yonundekı ıtırazının redde- dıldığım soyledı Erdoğan'a adaylık yolunu açan anayasa paketının Sezer tarafindan ıade edıldığını anımsatan Unlu bu nedenle Sıui seçımlennın daha once belırlenen ılk karan doğ- rultusunda 9 Şubat Pazar günu yapı- lacağını soyledı Ünlü: Değişiklik değeriendirilir Bu sure ıçınde anayasada ve yasa- larda değışıklık yapılması durumun- da seçım takv ımınde değışıklık yapı- lıp yapılmayacağına ılışkın sorulara Unlu, "Anayasa ve yasalarda yapda- cak degişikliklerle. 60 gunhık süre bi- zi bağlayacak şekilde 90 gune çıkan- hrsabu değerlendirflir. Geçici bir mad- deyle bu süre 90 güne de çıkanlabflü*. Biz u\gulayıcıyız. Bu durum kurul ta- rafindan aynca değerlendmHr" dedı YSK sah gûnü toplanacak YSK Başkanı Algan, Cumhunyet'e yaptığı değerlendırmede, onumuzde- kı salı gunu kurulu toplanhya çağır- dığını, toplantıda Sıırt'te yapılacak se- çımın takvımının belırlenmesım gun- deme getıreceğını açıkladı Algan, Se- zer'ın son anayasa değışıklıklennı ve- to etmesının kendı gundemlennı etkı- lemeyeceğını belırterek "BizSiirtteye- ni bir seçim değfl, 3 Kasun seçimkn- nin devammıongörüyonız. Buyuzden mevcut durumla seçim yapıhr" dedı 'Mgan, Erdoğan'ın Sıırt'te aday olup olamayacağına ılışkın soruya, "Be- nim kişiselduşuncem,mevcut durumun devam etüği yonundedir. Bu durum- da Savuı Erdoğan'la ilgiB olarak 3 Ka- sun oncesmde verdiğimız karar geçer- fidn""yanıtınıveıdı Algan, takvımı geç açıklamalannın ıkı nedenden kaynak- landığım belırterek "Birincisi anaya- sa değişikliklerinin sonucunu bekle- mekn. Çunku 60 gun ıçınde ıbaresinin 90 gune çıkması soz konusuy du. \7 eto- dan sonrabızım budurumlaflgnnizkal- madL İkıncisi deseçimin3 Kasım'ın de- vamı olması nedeniyie aynnnlı birtak- vimin gerekmemesıy dı" dıy e konu^tu Memnu haklar zor Erdoğan ın memnu haklannın ıa- desı yoluyla yenıden seçılme yeterlı- lığını kazanması ıse uzun bır sûrecı kapsıyor Yasayagore,mahkûmıyetın tamamlandığı tanhten ıtıbaren 3 yıl ıçınde başka bu- suç ışlemeyenler ka- rann venldığı mahkemeye başvurarak kısıtlı haklannın iadesini talep edebı- lıyorlar Erdoğan, ocak ayının sonun- da memnu haîdann ıadesı ıçın başvu- ruda bulunmaya hazırlanıyor Ancak bunun ıçın Erdoğan'ın, yasaya gore, "mahkûm olduğu curümden pişman olduğunu ihsas edecek surette hüsnu hafigöndduğunedairv^akalan" mah- kemeye sunması ve mahkemenın de kabul etmesı gerekır Aynca mahkemenın vereceğı kara- ra karşı savcının Yargıtay'a başvuru hakkı bulunuyor Yargıtay ıse Erdo- ğan'ın da mahkûm olduğu TCY'mn 312 maddesınde yapılan değışıklıkle "suçun ortadan kalknıadıgı'1 goruşun- de Yargıtay geçengunlerde,yerelmah- kemeler tarafindan TCY'nın 312 mad- desınde yapılan değışıklığın ardından venlen beraat kararlannı bozmuştu Doğu'da birşey değişmedi Dİ\ARB\KIR (Cumhunyet Bürosu) - İHD Dıyarbakır Şube Başkanı ^vukat Selahattin Demirtaş, Turbye'de bazı şeylenn değıştığını, ancak bunun uygulamaya yansımadığım belırterek "OHAL uygulamasının kaldınlmasına \akın gunlerde kırsal bolgelerde gozalb ve işkence iddialan, çatışma v« faiB meçhul cinayederle kayıp olaylannda dikkat çeldci bir arnş gozkndi" dedı Ekım ve kasıma aıt hak ıhlallen raporunu açıklayan Demirtaş, son ıkı aydakı çatışmalarda 4 kışının olduğunu, 6 kışının yaralandığuıı bıldırdı Faılı meçhul cınayet ve yargısız ınfazlarda olu sayısının 10'a, yaralı sayısının da 7'ye yukseldığme dikkat çeken Demirtaş, şu bılgılen verdı "Mayın patlaması sonucu 13 kişi yaralandL 8 kişi oldu. Gozalnna alınan 113 kişiden 33"u tutuklandı. 46 kişi işkenceJiötü muameleyemanız kaldığı. 5 kiîji de kayıp iddiasıy la derneğe başvurdu. 4 kişinin mülkiyet hakkı ihlal edildi. 10 kişi sürgün edildi. 18 kişi işten anldL 44kışiidari soruşturmadan geçirilerek ceza aldı. 6 kişi görevden ahndı. 17 kişi intihar etti. 2 kişi tore cinayetinde kurban oldu, 1 kişi yaralandı." Turkıye'run her şeye karşmgelışımve donuşum yolunda ılerlemeye başladığını ıfade eden Selahattın Demirtaş, sorunlann çozumu noktasmda daha cesaretlı v e kalıcı adımlann atılması gereküğını vurguladı 1ĞNELİFIRÇ4 ZAFER TEMOÇİN (jZAW(AA/ CHP, Sezer'le ayrı düştü: Değişiklikten yanayız ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - AKP Lıden Tayvip Erdoğan'a mılletvekıllığı yolunu açan anayasa değışıklığı paketının Çankaya'dan donmesı, CHP'de sıkıntı yarattı CHP Genel Başkanı Deniz Baykal "anavasakoyucunun subjektıf niyetı, ıç amacı sorgulanarak getirilen düzenlemenin kişiye özgu olup olmadığına karar verilemez" dedı CHP Grup Başkanvekıh Mustafa Ozyürek de degışıklığm gerçekleştınlmesınden yana olduklannı behrtırken, paketm TBMM'de yemden goruşulmesı sırasmda CHP ıçınden "ha>ır" dıyecek mılletvekıllennm sayısmm artması beklemyor Tayyıp Erdoğan ıçm yapılan anayasa değışıklığı, CHP ıle Cumhurbaşkam Sezer arasında goruş aynlığına yolaçtı CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, partı genel merkezıne gelışınde gazetecılenn sorusu uzenne, "Amacmuz anayasanuzı insanlarm mağdur, haklan losıdannuş bir duruma düşürmekten çıkaracak, bu doğrultuda ülkemizi daha üeriye Cumhurbaşkanı'nın veto kararına THE GUARDIAN 'ın yorumu: Türkiye siyasi krize atddı • Baykal, "Bu düzenleme anayasamızı demokratık açıdan daha ılen goturecek bn- düzenlemedır" derken, anayasa değışıklığı paketuıın ıkınci göruşmelennde, CHP'dekı 'hayır'lann artması beklemyor. LONDRA (ANKA) - Cum- hurbaşkanı Ahmet Necdet Se- zer'ın anay asa değışıklığmı "Id- şiye özgü" olduğu gerekçesıyle veto etmesı, yurtdışında yankı yaptı Ingılız The Guardian gazete- sı, Sezer'm karanm yorumlar- ken "Türkiy e, anayasal ve siya- sikrize aüldı" ıddıasında bulun- du The Guardian gazetesı, Cum- hurbaşkam Sezer'm AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdo- ğan'm mılletvekılı seçılmesım sağlamayı amaçlayan anayasa değışıklıklermı v eto ettığını be- hrttı Seçımlennardından Cum- hurbaşkam Sezer'm, kışıye yo- nehk anayasa değışıklıklenne olumlubakmayacağmı soyledı- ğmı anımsatan gazete, "Ancak yeni hükümet, parlamentodaki muhalefetin desteğinden cesaret alarak. geçen hafta onaylanan insan haklan paketine, ideoiojik suçlardan hüküm giyen kişile- rin miDetvçkiliofanalarmıyasak- layan değişikKkleri de dahiletti" dıye yazdı Cumhurbaşkam Sezer'ın de- ğışıklıklen "sübjektif ve kişiye 0261" olduğu gerekçesıyle veto ettığıne dikkat çeken gazete, "Sayın Sezer'in vetosuna kadar büyiikbirfarklaTürkiye'ninen popüler poütikacısı olan Erdo- ğan'm, şubat aymda parlamen- toya girerek Abdullah Gul'ün yerine Başbakan olması için her şey çok iyi görünüyordu" yoru- munu yaptı The Guardian, bundan sonra olabıleceklen değerlendmrken, parlamentonun anayasa değı- şıklıklennde ısrar ederek Cum- hurbaşkam 'na aynen ıade etme- sı halınde Sezer'm ımzalayaca- ğuıı, ancak anayasa konusunda çok tıtız olan Sezer'm referan- dumu zorlayabıleceğını bıldırdı Gazete, referandum durumunda hukumetm buyuk bır olasılıkla da One SUTdu goturecek duzenlemder yapmakör*' dedı Sezerın "kişKeözgü düzenleme yapdmasından uzak duruhnası" goruşunun haklı olduğunu vurgulayan Baykal, şoyle konuştu "Elbette genel, objektif duzenlenıderden bazı ldşiler yararlamr ya da yararlanamaz. Kimlerin yararlanacağı ya da yararlanamayacağı konusu düzenlemenin kişiye özgü olup ^ ~ ^ ~ ^ olmadığı konusunda hüküm vermek için kullanılacak bir kıstas değildir. Anayasa koyucunun subjektif niyeti, iç amacı sorgulanarak getirilen düzenlemenin kışıye ozgu olup olmadığma karar verilemez. O nedenle ne kişüere bakarak ne de anayasa koyucunun niyetini sorgulayarak bu konuda hüküm vermek mümkün değildir. Objektif gerçeğe bakarak hüküm vermek lazundır." Yapıbnası duşunulen anayasa değışıklığmden, Turkıye'de sıyası duşuncelen nedenıyle kısıtlanmış herkesın yararlanması gerektığmı anlatan Baykal, "Bu düzenleme anayasamızı demokratik açıdan daha ileri goturecek bir düzenlemedir" dedı Partı yonetıcılerının bu yaklaşımına karşın, ılancı tur goruşmelerde CHP'den pakete destek vermeyeceklenn sayısmm artabıleceğı vurgulandı Anayasa değışıklığı paketının Erdoğan'a adaylık yolunu açacak ılk maddesuıe 24 mılletvekılı "hayır" demıştı Dığer maddelerde de 14-17 CHP mılletvekılı "hayır" oyu kullandı Cumhurbaşkam Sezer'uı gen gonderme gerekçelennm CHP grubunu etkıleyeceğme dikkat çekıldı IR NOKTASI /ORAL ÇALIŞLAR oralcalislar@mynet.com oralcalislar@yahoo.corr Necip Hablem'rtoğlu'nun oldurul- duğunu duyduğumda, ılk tepkım "Korktuğumuz başımıza geldı" ol- du Elım yazı yazmaya gıtmedı Bın- lerı bır yerlerden tetığe basmış ve bır can daha yıtıp gıtmıştı Bu tur cına- yetlerın ardından aynı tepkılen, aynı hayal kırıklıklannı yaşadık Susurluk'ta bır kaza gerçekleştı Aradan 6 sene geçtı Kazanın oldu- ğu donemdekı gazetelerı bır kanştı- nn, neler ortaya çıkmış gorursunuz Devlet ıçınde bır çeteleşme olduğu, bırçok cınayetın devlet ıçındekı bazı guçlerın emrıyle gerçekleştığı ortalı- ğa dokuldu Meclıs'te komısyonlar kuruldu Şımdı DYP Genel Başkanı olan Mehmet Ağar, "Ne yaptıysak devlet ıçın yaptık" dıyerek sahte pa- saportları, susturucu sılahların kay- bolmasını açıklamaya çalıştı Done- mın Jandarma Komutanı, Meclıs Ko- mısyonu'na ıfade vermeyı bıle kabul etmedı Abdi Ipekçı cınayetı davasını anım- sıyor musunuz'' Cınayetın ışlendığı Neden Hep Kritik Gunlerde? donemde Hasan Fehmi Güneş Içış- lenBakanıydı Bıraz da onun gayre- tıyle Mehmet Ali Ağca yakalandı, sorgulanmaya başlandı Sorgunun tam orta yerınde donemın Sıkıyone- tjm Komutanı Orgeneral Necdet Üruğ bırtalımatlaAğca'yısorgucu- lann elınden aldı Asken savcılığın ıse Ağca yı sorgulamadığı daha sonra ortaya çıktı Ağca kısa bır sure son- ra bır asken bıriığın ıçındekı Maltepe Askerı Cezaevı nden elını kolunu sal- layarak kaçtı Ağca yı kaçıranlar arasında Susur- luk sanıklanndan, yeşıl pasaport alan AbdullahÇatlıdavardı Ipekçıcına- yetının dığer sanığı Oral Çelik ıse devletın yeşıl pasaport verdıklen ara- sındaydı Yakalandı, Turkıye'ye getı- nldı Aleyhındekı tanıklar lehıne don- duler, beraat etti Şımdı o bır ışada- mı Abdı Ipekçı cınayetı çozuldu mu? Hayır Ipekçı cınayetı nın faıllennı dev- let ıçınde koruyan guçler vardı Ço- zulememesının asıl nedenı de buy- du Bu konunun en çok uzenne gı- den gazetecı Uğur Mumcu'ydu Uğur'unkatıllendebulunamadı Meh- met Ağar, Mumcu cınayetı donemın- de Emnıyet Genel Muduru'ydu Uğur'un eşı Guldal Mumcu'ya, "Bu cınayet çozulemez Duvardan bır tuğla alınırsa, butun duvar çoker" dıyerek cınayetın nıtelığını ozetlemış- tı ••• Ahmet Taner Kışlalı cınayetı de bı- lınmezlere karıştı Her şeye kadır olan devlet, neden bu krıtık cınayetlerı çozmeye gelınce çaresız kalıyordu"? Bırguçlu el, bu cınayetlenn çozulme- sını engelhyor muydu 9 Susurluk ka- zasının ardından Başbakan Mesut Yılmaz, "Bır ulkede faılı meçhul cı- nayetler aydmlanamıyorsa, bunun en büyuksonımlusu devlettır" demış- tı Cınayetler aydınlanamadı ve faıl- ler bulunamadı Devlet ıçındekı çete- ler ıse belgelere, bılgılere, komısyon raporlanna gırdı Ancak olaylaraydın- latılamadı Hablemıtoğlu'nu kım oldurdu9 Bu- nun net bır cevabını şu an ıçın bılme- mız ımkânsız Onu yakından tanı- yanlardan Emın Gürses'ın gazete- cılere soyledığıne gore MİT'e başkan olmayı beklıyordu Hablemıtoğlu'nun araştırmalanna ve kıtaplarına konu olan bılgıler de ozeldı Bu bılgılerı ona kım veya kımler venyordu7 Butun bu sorulann hıçbıranlamı da olmayabılır Fakat anlamlı olan, Tur- kıye'nın çok kntık gunlerden geçtı- ğı, çok onemlı karariann anfesınde ol- duğu donemde boyie bır cınayetın gundemegelmesıdır Zamanlamaıl- gınçtır Bu cınayetlenn arkasında bır odak olduğu ve bu odağa kımsenın dokunamadığı da bır gerçek Kıbns sorununun tartışıldığı ve çozum aran- dığı, Irak'tasavaştamtamlannın çal- dığı donemde boyle bır cınayetın gundeme gelmesı rastlantı mıdır'' Turkıye, zor bır ulke Yaşaması zor, çozulmesı zor, ıdare edılmesı zor bır ulke Olumlerulkesınınyurttaşlanol- dukyıllarca Olumlen kapımızın onun- de yaşadık Tam bıttı dıye duşunur- ken, krrtık bır cınayet daha ışlendı Ya- nı bıtmedı mı? Zaten nasıl bıtecek kı dıye de sorabılınz Devletın ıçındekı çetelerortaya çıkanlamadı HalaYe- şil'ın bıle ne olduğunu oğreneme- dık ••• "Zor gunlerden geçıyoruz" soz- cuğu bu ulkede çok kullanılır Hep zor gunlerden geçenz Bu zor gunler ne zaman bıtecek, onu da bılemeyız Bu kaden değıştırecek bır ıradeye ne zaman sahıp olacağız onu da bılemıyoruz Susuıiuk'u unutmayın Bırçok ger- çek dosyalann ıçınde kaldı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog