Bugünden 1930'a 5,500,335 adet makaleKatalog


«
»

21 ARALIK 2002 CUMARTESİ CUMHURİYET SAYFA J\_ ( J L 1 I J J \ kulturfo cumhuriyet.com.tr 15 Proje 4L'deki sergi, 68'in sloganını tersine çevirerek bugünü sorguluyor aşın altıııa elini sokmakÖZLEM ALTUNOK Proje4L, situasyonist hareketin en önemli sloganı •Kaldınm Taş- larının Altında Plaj' sloganını ter- sine çevirerek gönderme yaptığı al- ternatif bir sergiye ev sahipliği ya- pıyor bu kez: 'Plajın Altında: Kaldınm TaşlarT. Vasıf Kor- tun'un küratörlüğünü üstlendiği sergiye Halil Altındere de katkıda bulunuyor. Türkiye'nin farklı coğ- rafyalanndan adını ya da işlerini tanıtma şansı bulamamış birçok genç sanatçıya kapılannı açan ser- gi, bu anlamda da alternatif bir ser- gi olma özelliği taşıyor. 1968 'de öğrenciler, kaldınm taş- lannı söküp polislere atarken, taş- lann altında kum, yani var olan dü- zenin dışında, oyunsu bir dünyanın olabileceğinidüşünüyorlardı. 'Pla- jın Altında: Kaldınm Taşları' ise sanat dahil daha birçok alanda ol- ması gereken plajların varlığına olan kayıp inançlanmızı gösterme- ye çalışıyor. Hem siyasal, hem de sanatsal an- lamda, farklı dillerin yan yanalığı- nın getirdiği söylem altında, böyle bir başlığı seçen Kortun ve Altın- dere, bir başlık altında toplama kaygısı gütmemişler sergiyi. Ken- diliğinden oluşan konsept sınırlayı- cı olmamış. Cecekondu ve kent insanları Sergi, girişte iki tezat fotoğraf ça- lışmasıyla karşılıyor izleyiciyi. Ba- şir Borlakov ve Ferhat Özgür, önyüzü Gültepe'ye arkası Levent'e bakan galerinin, iki farklı yüzünü kadrajladıklan mizansenleriyle ge- cekondu ve kent insanlarını taşı- yorlar sergiye. Diyarbakır'dan Cengiz Çekil'in işi ise periferiden merkeze gelip ilk defa işini sergileyen biri için önem- li. Türkiye'de belirginleşen cema- atleşmeye karşı, 'çek - sanat maf- yasına hayır' yazan duvar çalış- 968'de öğrenciler, kaldınm taşlannı söküp polislere atarken, taşlann altında kum, yani var olan düzenin dışında, oyunsu bir dünyanın olabileceğini düşünüyorlardı. 'Plajın Altında: Kaldınm Taşları' ise, sanat dahil daha birçok alanda olması gereken plajların varlığına olan kayıp inançlanmızı göstermeye çalışıyor. masıyla ironik bir işe imza atıyor Çekil. Ateşın ortasmda bir akrebin gösterildiği ve 'Avrupa Birli- ği'nde Birisi' başlıjıru taşıyan vi- deo ise Fahrettin Orenli'ye ait. Fikret Atay' da yaşadığı coğraf- yayı anlatan işiyle Batmandan ka- tıhyor sergiye. Atay, videosunda inip kalkan bir buldozer kepçesiy- le, petrolün değerli olduğu bir iş bulamayan insanlarla dolu bir kent- te, bir anlamda bir tecavüzü yansı- tıyor. Güneydoğu'da işsizlikten türe- yen bir mesleği; 'kahvelerdeki si- linmiş okey taşlannı boyama' mesleğini icra ederken yaptığı fo- toğraf performansla ironik bir iş koyuyor ortaya Diyarbakır'dan Ah- met Oğüt. Üç genç sanatçıdan oluşan Oda Projesi, mimari, çevre ve kentle ilişkilendirdıkleri işleriyle yer alı- yorlar sergide. Nevin Aladağ. yurtdışına giden ve iki kültürü bir arada yaşayan üçüncü kuşak bir aileyi, 'Tezcan Ai- lesi'ni taşıyor sergiye videosuyla. Müdahale edilmiş fotoğrafı ve videosuyla yanılsamayla oluşan soru işaretlerini sorgulamamızı sağlıyor Fransa'da yaşayan Nasan Tur. Erkan Özgen ise 'VVelat' adlı video çalışmasıyla (Kürtçede, va- tan anlamına geliyor), kendi birey- sel tarihinden yola çıkarak 10 yıl- dır akademiye girmeye çahşan ve belki de adı yüzünden sınavı kaza- namayan bir Kürt genciyle yaptığı dokümanter çalışmayla bir dönemi özetliyor. sanatın ve modanın dlll Demet Yoruç, ev sahibinin kılı- ğına girerek kendi fotoğraflannı çektiği kapalı mekân fotoğraflany- la sanatın dıliyle modanın dilini paslaştınyor bir anlamda. Yarattıİcları alternatif mekânm içine yerleştirdikleri işlerle dikkat çeken Kutu projesi ise galeri me- kânınâ kurduklan mukavva kutuy- la kendi mekânlarını oluşturuyor ve bir anlamda galeri sanatçı iliş- kisine de gönderme yapıyorlar. Karolin Fişekçi'nin işi, yaşam tar- zını ortaya koyduğu istek cümlele- rinden oluşan bir duvar düzenle- mesi. Yıkılan bir mutfak tezgâhının ağır çekimle hep bir önceki haline döndüğü videosuyla yapı bozum- culuğu ve kuruculuğu iç içe geçi- riyor ya da ters-yüz ediyor Aslı Sorgu. Çalma üzerine kurgulanmış pro- jesiyle Seyhun Babaç, bir Migros arabasını performansın sonunda bir heykele dönüştürüyor. Erinç Seymen ise hem gelenekseli bann- dıran, hem de eleştiren resimleriy- le katılıyor sergiye. Fillstin-israll çatışması Kimsenin başını eğip bakmadığı bir yere bakan Yetkin Başarır, me- rak ettiğini kurcalıyor bir arabanın altına bakarak çektiği fotoğrafla. Seçim sürecindeki parti kampan- yalannı ele aldığı 'Antipropagan- da' adlı işinde Ali Demirel, med- yanın öne çıkardıklannı ve ajitas- yonlan yansıtan bir çahşma ortaya koyuyor. Şinasi Güneş'in, enstalasyon ve videosu ise Filistin - Israil çatışma- sını anlatan bir çahşma. Farklı sanatçı önerilerine açık ol- duğu kadar, değişik coğrafyalardan sanatçılan taşıması bakımından da alternatif bir projeye dönüşen ser- gi 15 Ocak'a kadar Proje4L'de. (0 212 281 51 50) • Yüzüklerin Efendisi-lki Kule / The Lord of the Rings: The Two Towers J.R.R. Tolkien'in romanmdan beyazperdeye uyarlanan fılmin bu bölûmû efsanevi Emyn Tepcleri'nde başlıyor. Yollannı kaybetıniş Hobbitler. Frodo ve Sam, ölûmcül büyüleriyle ve 100 bin askerlik katil ordusuyla dehşetin merkezi Orthanc Kulesi ile karanlık topraklann en korkutucu bölgesindeki Barad'a dogru nefes kesen bir yolculuğa ve zorlu bir savaşa sürükleniyorlar. Peter Jackson'ın yönettiği fılmde Elijah Wood. lan Mc Kellen, Liv Tyler, Viggo Mortensen, Sean Astin. Cate Blanchett başrollerde. (Türkçe Dublaj: Altunizade Capitol, Alaköy Atrium. Beylikdüzü AFM, Büyükçekmece Favori. Bagalar Sile. Bahçelievler Holidayplex. Bahçelievler Kadirfias. Bahrköy Avşar. Bahrköy tcirli, Beykoz Kadya, Beyoglu AFSi, Çemberlitaş Şafak, Fındıkzade Cinemars. G.O.P Mass, Idealtepe AFM. Kadıköy Tansaş. Kavacık Boğaziçi. Maslak Seba, Meeidiyeköy Odeon. Pendik Oscar, Silhri Cinecity. SuadiyeMo\ieplex, ŞişliKent, Üsküdar Moviegold. Zeytinburnu Cinecity) - (Altyazıh: Altunizade Capitol. Akatlar AFM, Avcılar Avşar. Bahrköv AFM, Beykoz Acarkent. Beyoglu AFM, Beyoglu Emek, Dolmabahçe Shop&Miles. Etiler AFM, Etiler Mo\ieplex. Etiler Cinecity, Fenerbahçe AFM. Galeria Prestige, Kadıköy Süreyya. Kadıköy Tepe, Kozyaıagı Cinepol, Maltepe Karya, Maslak AFM. Mecediyeköy Odeon. Mşantaşı Moviepler. Ortaköy Feriye. Suadiye Movieplex, Şaşhnbakkal Beko. Şaşhnbakkal Çarşı. Şişli Site, Teşvihye AFM, Ümraniye AFM. Yeşilköv Cinecity. Zeytinburnu Olivium) I Sır Çocuklan Sokaklarda yaşayan çocuklannuı sırlar ve acılarla dolu öyküleri ve büyük kent insanlannın endişe, korku ve şiddetle sanlı yaşamı ûzerıne yapılan fılmde. sokak çocuklannın çaresizliği konu ediliyor. 10 yaşındaki Cemil. annesi ve kendisi ûzerinde şiddet uygulayan üvey babasından kaçarak Istanbul'a gelir. Haydarpaşa'da karşılaştıgı sokak çocuklannın yanuıa sığınan Cemii'i gurubun liden Velit yanına para koyarak geri göndermek ıster. Sokak çocuklan Cemil için para toplarken bir yandan da zorlu yaşam koşullanna katlanırlar. Yönetmenligıni, Aydın Sayman ve Cmit Cin Güven'in yaptığı filmin başrollerinde. Fırat Tanış. Halil Ibrahim Aras, Özgû Namal, Memet Ali Alabora. Nur Sürer. Aslan Kaçar, Volga Sorgu ve Mustafa Uğurlu oynuyor. (Beyoglu Fitaş. Şişli Movieplex, Çemberlitaş Şafak, Bahrköy ıncirli, G.O.P Cinemass. B.Paşa Cinebay, Avcılar A'rn Film, Altunizade Capitol. Kadıköy Broaa\.ay. Pendik Oscar. Ümraniye Prensesı • Uzak Nuri Bilge Ceylan'ın Kasaba ve Mayıs Sıkınüsı'ndart sonra çektiği üçüncü fılmi olan Uzak ilk iki fılmin bir devamı niteliğinde. Filmde Çanakkale'den tstanbul'a yönetmen olan 'Uzak' akrabasımn yanınan gelen ve tüm amacı bir gemiye tayfa yazılıp dış seferlere gitmek olan bir gencin yaşadıklan mercek altına alınıyor. Filmde Muzaffer Özdemir ile yakınlarda bir trafık kazasında yaşamını yitiren Mehmet Emin Toprak başrollerde. (Beyolu Beyoglu. Kadıköy Broadveay, Altunizade Capitol) • Taşıyıcı / Transporter Eski Özel Kuvvetler Uzmanı Frank Martin bir taşıyıcıdır ve Fransa'nın Akdeniz kıyılannda kendisine verilen görevleri sakin bir hayat sürerek yerine getirmektedir. Başrollerinde Jason Statham ve Shu Qi'nin paylaştıklan filmin yönetmeni Cory Yuen. iBeyoglu Sinepop, Beyoglu Atlas. Şişli Movieplex. Etiler Movieplex. Maslak Seba. Meeidiyeköy Odeon. Çemberlitaş Şafak. Zeytinburnu Cinecity, Bahrköy Sinema 74, Bahrköy Avşar. Ataköy Galeria, Silivri Cinecity, Kadıköy Tepe. Altunizade Capitol, Kadıköy Rexx. Suadiye Movieplex, Ümranive AFM) • Hayatın Hakkını Ver / Ufe or Something Like It Eğer yaşayacak sadece bir haftanız kaldıâını bilseydiniz ne yapardınız? Hayatınızın geri kaianında büyük bir değişiklik yapar mıydınız? Değer verdiklerinızi ve önceliklerinizı tekrar gözden geçirir mıydiniz? Bunlar bir TV muhabiri olan Lanie Kerrigan'ın kendi kendisine sormayı düşündüğü son sorulardı hepimiz gibi. Stephen Herek'in yöneftiği filmin başrollerinde Angelina Jolie. Edward Burns, Tony Shalhoub. Stockard Channing oynuyorlar. (Beyoglu Sinepop. Beyoglu Atlas, Şişli Movieplex, Nişantaşı Movieplex, Etiler Movieplex, Maslak Seba. Çemberlitaş Şafak, Bahrköy Avşar, Kadıköy Tepe. Kadıköy Rexx. Altunizade Capitol. Suadiye Movieplex) I Derviş Yugoslav yazar Meşa Seliraoviç'in 'Derviş ve Ölüm' adlı kitabmdan îtalyan yönetmen Albeno Rondalli tarafindan senaryolaştınlan ve sinemaya uyarlanan filmin başrollerinde Antonio Buil Puejo, Başak Köklükaya, Cezmi Baskın, Ruhi San, Menderes Samancılar oynuyorlar. Osmanlı döneminde kücük bir Anadolu kasabasmdaki bir tekkede mutlak dini doğrular üzerine kurulu dünyasında yaşayan Mevlevi şeyhi Ahmet Nurettin'in yaşamından kesitler anlatılıyor. fAltunizade Capitol. Bahçelievler KadirHas, Beyoglu AFM, Karagümrük Feza. Kadıköy Hollyvood. Maltepe Karya. Meeidiyeköy Odeon, Ümraniye AFM. Zeytinburnu Cinecity) • 8 Kadın / 8 Femmes Başrollerinde Catherine Deneuve, Isabelle Huppert, Emmanuelle Beart. Fanny Ardant. Virginie Ledoven. Danıelle Darrieax. Ludivine Sagnier ve Firmine Rıchard'ın rol aldıklan fılmin yönetmeni François Ozon. 1950'li yıllann Fransa'sında Noel'de malikanelerinde buluşan varlıklı bir ailenin reisi öldürülür. Şüpheler kurbanın en yakınında bulunan 8 kadının ûzerinde yoğunlaşır. Acaba katil onlardan biri midir?. (Avcılar New Films, Beyoglu AFM, Kadıköy AFM, Kadıköy Tepe. Maslak AFM, Meeidiyeköy Odeon, Ortaköy AFM, Silivri Cinecity, Yeşilköy Cinecity) • Hayatımın Çalımı Beckham / Bend It üke Beckham Yönetmenliğini Gurinder Chadha'nın yaptığı filmin başrollerinde Parminder Nagra. Keıra Knightley ve Jonathan Rhys Meyers yer alıyor. Filmde ailesiyle tngiltere'de yaşayan ve en büyük hayali David Beckham gibi futbol oynayabilmek olan 18 yaşındaki Hintli kız Jess'in öyküsü anlatılıyor. (Altunizade Capitol, Avcılar Avşar, Bahrköy AFM. Beyoglu AFM, Beyoglu Emek, Dolmabahçe Shop&Miles, Etiler AFM. G.O.P. Mass, Galeria Prestige, Kadıköy Süreyya, Kadıköy Tepe, Meeidiyeköy Odeon. Ortaköy Feriye, Osmanbey Gazi, Pendik Oscar. Şaşhnbakkal Beko, Şişli Kent, Ümraniye AFM, Zeytinburnu Cinecity) • Dönüş Yok / Irreversible Gaspar Noe'nın yönettiği fılmin oyunculan Monica Belluchi, Vincent Cassel. Albert Dupontel. Eski ve yeni sevgilisi arkadaş olan burjuva bir kadının Paris sokaklannda uğradıjı tecavTİz ve öldûrülesiye dövülüşünün ardından iki sevgılisınin intikam uğruna yollara dûşmeleri anlatılıyor. (Avcılar Nen Films, Bahçelievler Holidayplex, Bahrköv Incirli. Beyoglu Pera. Çemberlitaş Şafak, Kadıköy Moda. Ortaköy Feriye. Osmanbev Gazi. Pendik Oscar) • Kolay Para Başrollerinde Mustafa Uğurlu, Şebnem Dönmez. Emre Altuğu ve Okan Yalabıyık'ın oynadıklan fılmin yönetmenleri Ercan Durmuş ve aynı zamanda senaryoyu da yazan Hakan Haksun. Filmde ayn idealler peşınde koşan üç arkadaşın yaşam kovalamacası içinde okul. aşk. yasadışı işler arasında savrulan hayatlanndan bir kesit sunuluyor. Bagcılar Site. Beyoglu Lale. Şişli Movieplex. Meeidiyeköy Odeon. Maslak Princess. Çemberlitaş Şafak. G. O.P Mass, Bahrköy Avşar. Bahçelievler Holidayplex, Avcılar Avşar. Büyükçekmece Favori. Beylikdüzü AFM, Kadıköy Tepe. Kadıköy Ocak, Altunizade Capiıol. Şaşhnbakkal Beko. Suadiye Mo\ieplex, Kozyaıagı Cinepol. Idealtepe AFM. Ümraniye AFM. Pendik Güney) • Harry Potter ve Sırlar Odası / Harry Potter and The Chamber of Secrets J.K. Rowling'in çok satan romanından sinemaya uyarlanan Harry Potter serisinin bu bölümünde Harry. büyücülük okulundaki ikinci yılındadır. Tüm amacı daha iyi bir büyücû olmak ve sırlar odasına ginp karanlık güçlere iyi bır ders vermektir. Chris Columbus'un yönettiği fılmin başrollerinde Daniel Radcliffe. Emma Watson, Rupert Grim, Kenneth Branagh. Robbie Coltrane ve Richard Harris yer alıyor. (Ataköv Atrium. Ataşehir AFM. Altunizade Capitol, Bagcılar Site, Bahçelievler Holidayplex. Bahrköy AFM. Bahrköy tncirli, Bayrampaşa Cinebay. Beykoz Acarkent. Beykoz Karya. Beylikdüzü AFM. Beyoglu AFM. Büyükçekmece Favori. Çemberlitaş Şafak. Dolmabahçe Shop&Miles, Etiler AFM, Etiler Cinecity. Etiler Movieplex, Fenerbahçe AFM. Fındıkzade Cinemars, Galeria Prestige, G.O.P. Mass. tdealtepe Mass, Kadıköy AFM, Kadıköy As, Kadıköy Tepe. Kadıköy Süreyya. Kavacık Boğaziçi, Kozyatağı Cinepol, Maltepe Karya. Maslak AFM, Maslak Seba, Meeidiyeköy Odeon, Sişanıaşı Plaza, Ortaköy Feriye, Osmanbey Gazi, Pendik Oscar. Silivri Cinecity, Suadiye Movieplex, Şaşhnbakkal Beko, Şaşhnbakkal Çarşı, Teşvikive AFM Ümranive AFM, Üsküdar Moviegold, Zeytinburnu Cinecity) • Kızıl Ejder / Red Dragon Başrollerini Anthony Hopkins. Edward N'orton, Ralph Fiennes ve Harvey Keitel'in paylaştıklan filmin yönetmeni Brett Ratner. Filmde FBI'dan emekli olmaya hazırlanan Will Graham. kentte terör estıren bir katilin izini sürmesi için göreve çağnlır ve kadım kurtarmak için Dr. Hannibal Lecter'dan yardım ister. (Altunizade Capitol. Bahçelievler Holidayplex. Bahrköy Renk, Beykoz Acarkent, Beyoglu AFM. Büyükçekmece Favori. Çemberlitaş Şafak, Fatih Feza, Fındıkzade Cinemars. Galeria Prestige, Idealtepe AFM, Kadıköy As, Kadıköy Atlantis. Kavacık Boğaziçi. Pendik Güney, Usküdar Movieplex) • Azap Yolu / Road to Perdition Başrollerinde Tom Hanks. Paul Newman ve Jude Law"un oynadüclan fılmin yönetmeni Sam Mendes. Film. oğlunun gözünde bir kahraman olan bir adamın gangsterler dünyasındakı tehlikeli. gerilimli, cesaret dolu macerasını ve olanlan izleyen küçük bir çocuğun öyküsünü anlaüyor. (Beykoz Acarkent, Büyükçekmece Favori, Kadıköy Kadıköy, Kavacık Boğaziçi. Maslak AFM. Pendik Oscar. Suadiye Movieplex, Şişli Movieplex) • Hz. Muhammed (S.A.V): Son Peygamber Yapımcılığmı Badr International'ın yaptığı animasyon fılmin senaryosu Brian Nissen'e. mûziği VV'illiam Kidd'e ait. Volkan Severcan ve Ayhan Kaya'nm seslendirdikleri film. Hz. Muhammed'e peygamberliğin inişinden Hendek Sa\aşı sonrası Müslümanlann Mekke'ye dönerek putian yok etmesine uzanan süreci anlatıyor. (Avcılar Nev, Films. Bagcılar Site, Bayrampaşa Cinebay. Beykoz Karya. Büyükçekmece Favori. Fatih Feza. Pendik Güney. Ümranive Belediveı SİNEMA TELEFONLARI Akatlar AFM Mayadrom 284 57 06, Altunizade Capitol 651 33 30, Ataköy Atrium 559 80 63, Ataköy Yunus Emre 661 38 94, Avcılar IGS Cinemetro 676 74 94. Avcılar Standart 695 36 45. Bahçelievler Holiday- plex 441 21 09, Bahçeşehir Cinemax 669 64 00. Bakırfcöy Avşar 583 46 02. Bakırköy AFM Carousel 571 83 80, Bakırköy Incirli 572 64 39, Bakırköy Renk 572 18 63, Bakırköy Sinema 74 5 72 04 44, Bayrampaşa Cinebay 613 14 77. Beylikdüzü AFM Migros 852 01 90. Beyoglu Akademi 251 74 84. Beyoglu Alkazar 293 24 66, Beyoglu Atlas 252 85 76, Beyoglu Beyoglu 251 32 40, Beyoglu Emek 293 84 39. Be- yoglu Fitaş 249 0166. Beyoglu Lale 249 25 24. Beyoglu Pera 251 32 40, Beyoglu Sinepop 251 11 76, Büyükçekmece Alkent 2000 889 04 27. Büyükçekmece Favori 882 08 64. Çemberlitaş Şafak 516 26 60, Etiler AFM Akmerkez 282 05 05, Etiler Movieplex 284 30 05, Etiler Pariiament Cinema Club 263 18 38. Fatih Feza 631 1608, Fenertoahçe AFM Pyra- mid 414 90 00. Fındıkzade Cin- emars 633 4112, Florya Pres- tige 663 28 86, Galeria Pres- tige 560 72 66, Gaziosman- paşa Cinemass 578 50 62, Harbiye As 247 63 15. Idealte- pe AFM 489 08 66, Kadıköy As 336 00 50, Kadıköy Atlantis 336 06 22, Kadıköy Bahariye 414 35 05. Kadıköy Broadvvay 34614 81. Kadıköy Hakan 337 9637, Kadıköy HollywoodJJ« 90 76. Kadıköy Kadıköy 33 7 74 00. Kadıköy Moda 337 01 28, Kadıköy Ocak 336 37 71, Kadıköy Rex 336 01 12, Kadıköy Süreyya 336 06 82, Karagümrük Feza 631 16 08, Kozyatağı Cinepol 362 51 00, Levent Kültür Merkezi TÜR- SAK Sineması (0212) 325 43 31, Maltepe Grandhaus 442 60 30, Maslak AFM Princess 285 06 95, Meeidiyeköy Cineplex Odeon 216 37 90, Nişantaşı Movieplex 219 09 60, Ortaköy Feriye 236 28 64, Ortaköy AFM Princess 236 20 72, Osman- bey Gazi 247 96 65, Pendik Güney 354 13 88. Pendik Os- car 390 09 69, Silivri Maxi Par- iiament 736 01 60, Suadiye M&S Cinemax 467 44 68, Suadiye Movieplex 385 24 49, Şaşkınbakkal Cinemax M&S 467 44 68. Şişli Kent 241 62 03, Tatilya Drrve Inn 852 05 55, Teşvikiye AFM Ericsson 224 05 05. Topkapı Sur 523 67 12, Ümraniye AFM Princess 461 03 #2,Yeşilçam 293 68 00, Yeşityurt Pariiament Cinema Club 662 25 70. ESİNTİLER ZEYNEP ORAL Parîs'ten "Gazetelerimiz baştan aşağı her gün sizinle dolu" diyordu her önüne gelen. Sözün devamı "bıktık artık" ya da "aman ne iyi" diye gelebili- yordu. Paris'teydim. Kopenhag Zirvesi günleriydi. Tiyatro, opera, sergiler arasında koşup durur- ken, Türkiye Avrupa Birliği'ne girebilir mi gire- mez mi, AB tarih vermeli mi vermemeli mi tar- tışması da sürüp gidiyordu. Ben de, kendi çapımda bir soruşturma sür- dürdüm. Çok alçakgönüllü anketimde aldığım sonuç "asla" ve "neden olmasın" arasında gi- dip geliyordu. Aldığım en sinik yanıt şöyleydi: "Türkiye, AB'ye elbetgirmeli. Ardından da Iran, Irak, Suriye ve Lübnan"... Neyse ki bunu söy- leyen Fransız değildi ve sıradan bir Fransız ya da "sokaktaki adam"m endişesini dile getirdi- ğinin bilincindeydi. Klişelerin kısırdöngüsünü kıramayacağımı aniayınca vazgeçtim soruşturmayı sürdürme- yi. Ve Paris'teki bir genç Türk'e kulak verdim. Sorbonne Üniversitesi'nde tarih ve felsefe öğ- rencisi Ferhat Taylan, bu kitaptan yola çıka- rak 15. yüzyıldan bu yana Avrupa toplumsal belleğindeTürk kimliğinin nasıl oluştuğunu an- latıyordu. Bu kitap, Italyan tarihçi Franco Cardini'nin "Europe et Islam: Histoire d'un malentendu" (Seuil Yayınevi) ("Avrupa ve Islam: Bir Yanlış Anlaşmanın Tarihi") adlı eseriydi. İki yıl içinde beşayn ülkedeyayımlanmıştı, dilerim bizdede bir an önce yayımlanır. Ferhat Taylan, Franco Cardini'nin kitabmdan çeşitli saptamalar sıralıyordu: Heredot'a dayanarak, Avrupa değerlerinin Hıristiyanlık ve uygarlık, Asya değerlerinin ise paganizm ve barbarlık olarak sunulması... 1460'ta yazılan "Avrupa Tarihi" kitabının ön- sözüne "Avrupalılar, yani Hıristiyan adından ge- lenler" diye başlanması... ( 1461 'de Papa II. Pius'un tüm Avrupa kralla- rından daha güçlü gördüğü Fatih Sultan Meh- met'e yazdığı ancak yollamadığı mektup, pa- dişahı Roma Imparatorluğu'nun meşru miras- çısı olarak Avrupa'yı yönetmeye çağırması a- ma bunun için Fatih'in vaftiz edilmesi koşulu- nu ileri sürmesi... Reform hareketi sonrasında Protestan-Kato- lik çatışmalarında ve atışmalarında, birbirlerini "Türk'ten de beter" diye nitelendirmeleri... Erasmus'un anlatmasma göre Luther'in "vaftizsiz Türk (sultan), vaftizli Türk'ten (papa) iyidir" demesi... Ferhat Taylan'dan Franco Cardini'nin eseri- ni; Avrupa kaynaklanndan Türk adının ilk geç- tiği 11. yüzyıldan günümüze Türk imgesinin uyandırdığı korku ve düşmanlık örneklerini din- liyorum. Eyvah diyorum, yüzyıllardır Avrupa'nın bel- leğine yerleşen bu duygulan nasıl ortadan kal- dırabiliriz ki! Olanaksız bu! Benim "eyva/?"ımı Ferhat çok sakin ve umu- dunu hiç mi hiç yitirmeden şöyle karşılıyor: "AB'nin kültürel ve değişmez bir birliktelik değil, yapım halindeki politik bir proje olduğu görüşü ağır basarsa; Türkiye hakkında, yüzyıl- ların duygusallığı dışında şu anki durumu anla- maya yönelik bir tartışma başlayabilirse, üyelik görüşmeleri normal bir zeminde yürüyebilir." Paris, bu yanıt üzerine yeniden güzelleşti. Yaşları kaç olursa olsun, yeryüzünün tüm genç- lerine, yaratıcı güçlerine, düş güçlehne kucak açan "benim Paris'im" oldu. Dedim ya, bizim gençlerimiz müthiş. Ferhat, hem geçmişe, hem geleceğe ışık tutuverdi bir- kaç fırça darbesiyle. e-posta:zeynep a zeyneporal.com Faks:0212-257 16 50 BUGUN • AKM BÜYÜK SALON'da 11 .OO'de şef Marek Pijarowski'nin yöneteceği, Efc BaltacıgiTin (viyolonsel) solist olarak katılacağı İstanbul Devlet Senfoni Orkestrasf nın konseri ve 15.30'da tstanbnl Devlet Opera ve Balesi nın 'Ağır Roman' adlı dans tiyatrosu. (0 212 251 56 00) • AKM KONSER SALONU'nda 11 .OO'de İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin 'Uyuyan Güzel' adlı çocuk müzikali. (0 212 251 56 00) • RUHİ SU KÜLTÜR VE SANAT VAKFI'nda 18.00'de Nejat Yavaşoğullannın dinletisi. (0 212 245 40 32) • İŞ SANAT'ta 19.30'da şef Warwick Stengards - Michael Tomaschek'in yönetünindeki Wiener Johann Strauss Capelle'in yeniyıl konseri. (Biletix:0 216 454 15 55) • SHAMAN'da 23.30'da Amsterdam Klezmer Band ve Galata Gypsy Band konseri. (0 212 249 96 06) • RİTÜEL'de 19.00'da Arif Damar ve Türk Şiiri. (0 212 243 13 91) • TARIK ZAFER TUNAYA'da 14.00 te Hilnıi Yavuz'la Poetik Yolculuk. (0 212 293 12 70) • CADDEBOSTAN KÜLTÜR MERKEZİ'nde ÇYDD Kadıköy Şubesi'nin saat 15.00'te düzenlediği "Günümüz Türkiyesinde Kadının Yeri ve Son Seçimlerin Kadın Açısından Değerlendirmesi' başlıklı panelin yöneticisi Gülheran Esen King. Panele konuşmacı olarak Neşe Doster ve Prof. Dr. Nejla Pur katılıyor. (0 216 360 90 95) • YUNUS EMRE KÜLTÜR MERKEZİ'nde Bakırköy Belediye Tiyatroları'mn 10. 30'da 'Masal', 13.00 ve 15. OO'te 'Bizim Ev' adlı çocuk oyunlan ve 20.30'da 'Odada Savaş' adlı oyun. (0 212 661 38 95) • KARTALTEPE KÜLTÜR MERKEZİ'nde Bakırköy Belediye Tiyatroları'nın 10.30'da •Çakmaktaşf adlı çocuk oyunu, 20.30'da '2.Caddenin Mahkûmu' adlı oyun. (0 212 543 73 28)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog