Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

21 ARALIK 2002 CUMARTESİ CUMHURİYET SAYFA XlAr5Jlil\LJlil\. dishab@cumhuriyet.com.tr 11 Türkiye ISAF komutasını devrediyop • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Türkiye Kâbü'de sürdürdüğü Uluslararası Güvenlik Yardrtn Gücü'nün (ISAF) komutasını şubat ayında Almanya ve Hollanda'ya devrediyor. Başbakanlık tarafindan dün yapılan açıklamada şöyle denildi: "ISAF'ın 2. dönemindeki liderliğimiz, 2003 Şubat ayı başında Almanya ve Hollanda'ya devTedilecektir. Türkiye, komutanın 3. dönemine daha smırlı sayıda birlik ile katılacaktır.'" AB'nin anahtarı ölçütter • WASHESGTON (AA) - Avrupa Komisyonu dışilişkilerden sorumlu üyesi Chris Patten, Türkiye'nin, istenen ölçütleri karşılaması durumunda Aralık 2004'te hemen üyelik görüşmelerine başlanabileceğini söyledi. Patten, "AK, 2004 yıl sonundan önce Türkiye'nin Kopenhag ölçütlerine uyup uymadığına ilişkin bir rapor verecek. Bu raporun ışığmda Aralık 20O4'te Avrupa Konseyi müzakerelerin ertelenmeden başlarup başlanmayacağına karar verecek" dedi. Endmdar Amerikalılar çıktı • NEVVYORK(AA)- Sanayileşmiş ülkeler içinde dine en fazla önem veren ülkenin ABD olduğu büdirildi. Pewaraştırma kuruluşunca yapılan bir yoklamaya göre, ABD'lilerin yüzde 59'u "dinin çok önemli olduğunu" söyledi. tngiltere'de bu oramnın yüzde 33, Kanada'da yüzde 30, ttalya'da yüzde 27, Almanya'da yüzde 21 olduğu kaydedildi. Müslüman ülkelerdeyse dine bağlılığın en yüksek olduğu ülke yüzde 97 ile Senegal. Türkiye 'de ise dine bağlı olanlann oranının yüzde 65 olduğu kaydedildi. Meclis, bir ayı aşkın bir süre sonra oyçokluğuyla 'Annan belgesi görüşülebilir' dedi KKTC'den geç gelen evet REŞATAKAR LEFKOŞA - Kopenhag zirvesi ön- cesinde toplanamayan KKTC Cumhu- riyet Meclisi, bir ayı aşkın gecikmey- le BM Genel Sekreteri Kofi Annan tarafindan hazırlanan ve Kıbns soru- nunun çözümünü amaçlayan belgeyi "görüşükbilir'' buldu. Başbakan Derviş Eroğhı'nun çağn- sıyla önceki gün toplanan ve yaklaşık 10 saat devam eden olağanüstü birleşim- de, ilk adırru muhalefet attı ve Cumhur- başkanı RaufDenktaş'ın görüşmecilik görevınden alınmasını istedi. Muhalefet, Denktaş'ın yerine, parla- mentoda grubu bulunan siyasi partüer- den birer temcilcinin yer alacağı bir ko- misyon önerdi. Ancak iktidardaki Ulu- sal Biriik Partisi ile ortağı Demokrat Par- ti, muhalefet önerisini kabul etmedi ve \L/enktaş'ın görevine devam karan alan Meclis, BM Genel Sekreteri tarafindan sunulan belgenin görüşülmesini ve görüşme sürecinde Denktaş'la birlikte parlamentodaki tüm partilerden birer temsilcinin yer alacağı "Parlamento Konseyi" kurulmasını kararlaştırdı. karşı öneri hazırladı. îktidarla muhale- fet partileri arasında uzun süre devam eden tartışmalar, taraflan uzlaşmaya götürmedi ve Meclis'ten oybirliği ile bir karar çıkmadı. Oyçokluğuyla Denktaş' ın görevine devam karan alan Meclis, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kofi Annan tarafindan sunulan belgenin görüşül- mesini ve görüşme sürecinde Denktaş'a destek olacak bir "ParlamentoKonse- yi" kurulmasını kararlaştırdı. Buna göre, Meclis Başkanı'nın başkanlığın- da oluşturulacak konseyde, parlamen- toda temsil edilen tüm partilerden bi- rer temsılcı yer alacak. Muhakfeti tatmin etmedi Meclis birleşimınin önceki akşam geç saatlerde tamamlanmasından son- ra bir açıklama yapan Başbakan Der- viş Eroğlu, Parlamento Konseyi kunıl- masının önemine işaret etti ve ilk kez bu yönde karar alındığını söyledi. Kıb- ns sorununun çözümüyle ilgili müza- kerelerin 28 Şubat'a kadar devam ede- ceğinı anlatan Eroğlu, müzakere süre- cinde 3 ayn komitenin görev yapaca- ğıru vurguladı. Parlamentoda alınan ka- rarda, Annan belgesinın görüşülebüir ol- duğuna ilişkin ifadeyi "ohımhıbir adnu" olarak niteleyen muhalefet partileri, bu- na karşın oluşturulacak Parlamento Konseyi'nin yetkisız olacağını ve gö- rüşmelerin yine Denktaş'ın inisiyati- fınde sürdürüleceğini savundu. Toplumcu Kurtuluş Partisi Genel Sek- reteri ÖzaJ Ziya Cumhuriyet'e yaprığı açıklamada. Cumhurbaşkanı RaufDenk- taş'ın görüşmelerde uzlaşmaz tavırlar segilediğini, bu nedenle görevden alın- ması gerektiğini söyledi. Cumhuriyet- çi Türk Partisi Genel Sekreteri FerdiSa- bit Soyer ise Parlamento Konseyi'nin muhalefetı tatmin etmediğini belirtti. KIBR1S HtÇBtR İTTİFAKA KATILMAYACAK Solana: Hedef askersiz bir ada • AB Yüksek Temsilcisi, AKP iktidannın Denktaş'a baskı yapmasını istiyor. LEFKOŞA(Cumhuri- yet) - Avrupa Birliği Or- tak Dış Politika ve Güven- lik Yüksek Temsilcisi Ja- vier Solana, Kıbns soru- nuna çözüm bulunama- masından üzüntü duydu- ğunu, bu başansızlığın sorumlulugunun KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'a ait ol- duğunu savundu. Güney Kıb- ns'tayayımlanan Politis gazetesi- nin haberine gö- re, Washington Post gazetesinin yazarlanyla gö- rüşen Solana. Kıbns sorununa şubat sonuna ka- dar çözüm bulun- ması için halen Solana Denktaş'ı suçiadL ümit bulunduğuna işaret ederek AKP iktidarîmn, Annan tarafindan sunu- lan revize edihniş belge- yi kabul etmesi için Denk- taş'a baskı yapmasını bek- lediğini söyledi. Avrupa ordusu konu- sunda vanlan anlaşmaya da değüıen Javier Solana, "Kıbns yeniden büieşse bile, bölgesel güvenlik>a- pılan dışında kalacak. TürkveYbnanabhfakuv- vederinin sayısı, adanın askersizleştirümesi hede- fiyle 4 haneti sayıyı aşma- yacak" dedi. Fileleftheros gazetesi- ne göre de Sola- na, Türkiye'nin, AB'ninNATOile ışbirliğineuygu- ladığı vetoyu, ye- niden birleşse bi- le Kıbns'ın böl- gesel güvenlik yapılan dışında bırakılmasına karşılık olarak kaldırdığını, bu- nun Türkiye ve Yunanistan'a sunmuş olduğu planın ka- bul edibnesiyle başanldı- ğım belirtti. Solana, Kıbns'ta BM banş gücü bulunacağını ve Kıbns'ın NATO gibi ittifaklara katılamayacağı- m, adanın askersizleşece- ğini ifade etti. ULUSUMUZUN BAŞI SAĞOLSUN Doç. Dr. NECİP HABLEMİTOCLU Cumhuriyet aydınlanmamız bir neferini daha kaybetti. Acımız sonsuz... Demek Danışmanımız ve tüm üyelerimizin değerli dostu, Cumhuriyetçi aydınımız, güzel insan Doç Dr. NECİP HABLEMlTOĞLU'nu haı'n bir saldında kaybettik. Tüm üyelerimizin, dostlarının ve ailesinin başı sağolsun. USİAD olarak üyelerimizle birlikte katılacağımız Hablemitoğlu'nu uğur- lama törenine tüm yurttaşlanmızı da bekliyoruz. Sevgili Hocam NECİP HABLEMİTOCLU Seni de Aksoy, Kışlalı, Mumcu, Üçok gibi yiğit bir Atatürkçü olduğun, Atatürkçülüğü öğrettiğin, 1923 Aydınlanma devriminin getirdiği değerler dizgesini inançla savunduğun, ülkeni ve ulusunu canından çok sevdiğin, doğruları söylemekten korkmadığın için alçakça susturdular. Artık bedenen aramızda yoksun. Ancak, senin söylemin ve eylemin, bizim söylemimiz ve eylemimiz olacaktır. Sen her zaman aramızda olacaksın. Bunun tanıkları sevgili eşin ve kızlann Doç. Dr. Şengül Hablemitoğlu ile Kanije ve Uyvar olacaklardır. Avrupa Atatürkçü Düşünce Demekleri Federasyonu Genel Başkanı DursunATILGAN Ottttîl ylil ABD'B oyuncu Jane Fonda, kadma ve çocuklara yöndik şiddetin sona erdirilmesini amaçlayan uİusiararası bir örgütle birlikte İsrail ve FUistin topraklarma grrti. 64 yaşındaki Fonda, Kudüste, çabşmanın İsrailli kurbanlanıun bulunduğu bir hastaneyi ziyaret ettikten sonra tsrailli solculann. işgale karşı, Kudiis'te yağmur aiünda düzenkdikleri eylertıe kaûldL Fonda bir hafta böigede kaiacalc (Fotoğraf: AP) AKP lideri Erdoğan: İki taraf karşılıklı özveri göstermeli Kıbrıs önyargı olmazsa çözülür ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - AKP Genel Başkanı Re- cep İayyip Erdoğan. Kıbns so- rununun çözümünde her ikı ta- rafin gerekli özveriyi ortaya ko- yabilmeleri durumunda çözü- mün sağlanacağını belirterek "Çözüm bulanabilir ama önyar- gdarunızve çözümsüziüğe yöne- HiönkabuHerİDiizolursaozaman bu sorunu çözmek de mümkün değfldrr" dedi. Erdoğan, dün KKTC Başba- kanı Derviş Eroğlu ile AKP Ge- nel Merkezf nde yaklaşık 1 saat süren bir görüşme yaptı. Görüşme sonrasında gazeteci- lere açıklamalarda bulunan Erdo- ğan, bir gazetecinin Kıbns ko- nusunun 28 Şubat'a kadar çözü- lebileciğine olan inancını sorma- sı üzerine, "samimi bir iyinryet- le" yolda olduklannı kaydetti. Er- doğan, "Diyonız Id. Kıbns soru- nu çözülmelidir. Buraya bir istis- na koyuyoruz, Burada karşınJdı özverigerekmektedir.SadeceTürk tarafindan özveri beklerseniz, ay- nı şekilde Rum taran da özveri- de bulunmabdır" 1 diye konuştu. Abdullah BAŞTÜRK'Ü Anıyoruz Ölümünün 11. yılında Genel Başkanımızı anıyoruz. Her türlü zor şartlarda işçi sınıfı mücadelesini kararlılıkla veren, inançlı ve sınıf sendikacılığının yılmaz savunucusu sevgili Genel Başkanımızın yaktığı meşaleyi söndümıeyeceğiz. DlSKve Genel Iş ğ Genel Yönetim Kurulan l ^ Not: Anma töreni 21 Aralık 2002 Cumartesi günü (bugun) saat 11 .OO'de Zinciıiıkuyu Mezarlığf ndaki mezan başında yapılacaktır. VEFAT 1. Cihan Harbi ve Kurtuluş Savaşı Muharip Gazilerinden Emekli Jandarma Albayı Merhum Şevket Önen'in eşi MEDİHA ÖÖNEN vefat etmiştir. Cenazesi 21.12.2002 Cumartesi günü (bugün) öğle namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecektir. AİLESİ SEVDAMIZ TÜRKİYE Tükenmez! Doç Dr Necıp HABLEMİTOCLU a uzanan karanlık elleri lanetliyoruz. BİLTIPPOLİKLİNİCİ BAŞSACLICI Değerli edebiyat insanı MEMET FUAT yitirmenin üzüntüsünü tüm dostlanmız ve üyelerimizle paylaşıyor, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz. TÜRKİYE YAZARLAR SENDİKASI ANMA (ENGİN DERİNSU) Kaptan babamıza; Bir yıl geçti... Hiçbir şey değişmedi. Yokluğun hariç. Denizler yine dalgalı, sahilden gemiler yine geçiyor. Yaşam hep aynı. Ama sen yoksun. Bize zor geliyor. Biliyoruz ki eskisi gibi uzaklardan bizi göfüyor ve el sallıyorsun. Bu kez kavuşmak yok gibi. Ancak sen bizim hep baba kaptanımızsın. Seni seviyoruz... Meriç-Cülseren-Deniz DERİNSU AÇIKÇA ŞÜKRÜ StNA GÜREL Çözüm, Hemen, Şimdi! AB'nin, uluslararası hukuka ve antlaşmalara ay- kın olarak Kıbrıs Rum Kesimi'nı, birçözümü bekle- meden. hem de bütün Kıbrıs'ı temsil edıyormuş gi- bi AB üyeliğine alacağını ilan etmesine AKP iktida- rı geç ve cılız bırtepki gösterdi. Daha doğrusu AKP iktidarından yalnızca "Türk ordusu işgalci konumu- na düşer" sözü duyulurken Dışişleri Bakanlığı Ko- penhag'dan sonra bir hafta bekleyerek bir "tanı- mazlık" açıklaması yaptı. Zaten, daha hükümet so- rumluluğunu devralmadan Kıbns konusunda bütün kozlan karşıya veren ve bunu Kıbns'ı "tarih" için pa- zarlık konusu yapmaya kalkışarak pekiştiren AKP ik- tidan, artık ağzıyla kuş tutsa, bu konuda ınandıncı olamayacaktır. Bu arada "euro-medya"mız, 28 Şubat'ın son ta- rih olduğunu, "fırsat"ın kaçınlmaması gerektiğini ya- zıp söylerken bir yandan da başta Cumhurbaşkanı Denktaş olmak üzere, "çözüm olsun, ama hakça olsun, Kıbns Türkü'nün ve Türkiye'nin hak veçıkar- lanndan vazgeçilmesin" diyen herkesi suçlamaya devam etti. Sanki, Kıbns'tan vazgeçmenin karşılığı AB üyeliği olabilecekmiş; hukuka, akla ve insan hak- lan ilkelerine aykırı bir bıçimde Kıbns'ta Türkleri tas- fiye etme tasansını yürürlüğe sokmak için türlü dü- zenler kuranlar, Türkiye'nin önüne başka engeller çı- karmadan AB yolunu açacaklarmış gibi... Ağızlarının köpüğüyle Denktaş'a, "Türkiye'nin önünü tıkama" suçlamalanyla bağfranlar, daha Ko- penhag doruğu toplandığı sırada, 12 Aralık'ta, kap- samlı, kalıcı ve gerçekçi çözüm önerilerini Denk- taş'ın getirdiğıni görmezlikten geldiler. Bu öneriler- den hareketle oluşturduğumuz bir çözüm tasansı öze- tini, "Çözüm, hemen, şimdi!" diyen haykınşlara ka- tılarak paylaşalım. Çözüm 1. Annan planı ile ilgili doğrudan görüşmeler he- men başlatılır. Burada esas olan bu plana iki tarafın itirazlannın BM aracılannca değıl, doğrudan iki ta- raf arasında değeriendirilmesidir. Bu çerçevede, pla- nın toprak, göçmenler, yerleşım, mülk değişimi ve yönetim ilkelen konulan yeniden eie alınır. 2. Bu arada, AB ve Kıbns Rum Kesimi, KKTC'ye karşı uygulanan ambargoyu kaldınrlar. 3.28 Şubat'a kadar bir antlaşma Kıbns'taki iki ta- raf, Türkiye, Yunanistan ve Ingıltere arasında imza- lanır. Çözümü düzenleyen bu antlaşmanın, Türkiye'nin AB üyeliğiyle eşzamanlı olarak yürürlüğe gireceği be- nimsenir. 4. AB, Kıbns Rum tarafını, Kıbns'ta kurulan yeni ortaklık devletıni oluşturan iki "parça devlef'ten bi- ri olarak içine aldığını, öteki parça devletin, yani Türk tarafının, kesin çözüm yürürlüğe girince AB'ye ka- tılacağını açıklar. 5. Antlaşma imzalandıktan sonra Türk "parça dev- tef/"ne AB yardım ve katkılan Rum "parça devleti" eliyle değıl, doğrudan iletilmeye başianır. 6. Türkiye'nin AB'ye üyeliği gerçekleşıp kesın çö- züm yürürlüğe girinceye kadar Kıbns Türk Devleti'nin, Rum Devleti karşısındaki göreli ekonomik geriliğinin giderilmesi için bütün önlemler alınır. GerekirseTürk devletiyle "gümrûk biriiği" görüşmeleri başlatılır. Bundan sonra denenmesi gereken işte böyle bir çözümü sağlamaktır. Çünkü bu da gerçekleşmez- se, artık, Türkiye ve KKTC'nin birlikte yol almasın- dan ve KKTC'nin variığının pekiştirilip güçlendirilme- sinden başka bir çıkış yolu kalmayacaktır. Bunu bi- zim "eurocular" ve AKP iktıdarı anlamaya çalışırlar mı? Bakalım, görürüz. NOT: Bağımsız ve değerli bilim adamı Hablemi- toğlu'nun öldürülmesi, bütün aydınlık yürekleri ya- sa boğduğu akşam, Kanal 7 televizyonu bu olayı sı- radanlık içinde gece yansında bir kısa haber olarak geçtikten hemen sonra, Cüneyt Ülsever ın hazır- ladığı malzemeyi, adeta Denktaş'ı, Soysal ı ve be- ni hedef gösterir gibi kullandı. Cüneyt Ülsever'in id- dia ettıği gibi Kıbns'ta Rum arazisi üzerine kuoılu olan ya daolmayan "villa"m yok. Hiçbir Rum'a borcum da yok. Yanm yamalak sözde bilgilerle Ülsever'in sö- zünü ettıği kooperatif evi her zaman Türk mülkiye- tinde olagelmiş biryere, Gıme'deki karışık olmayan Türk köyü Zeytinlik'e on yıl kadar önce yapılmıştı. Sonradan mülkiyetini çocuklarıma, kullanım hakkı- nı da eski eşime bıraktığım bu evi altı yıldır görme- dim. Cüneyt Ülsever ve öteki "euro" gazeteciler, herhalde değer ve davalann karşılıksız, çıkarsız sa- vunulabileceğıni düşünemedikleri ve herkesi kendi- leri gibi saydıkları için böyle suçlamalan ortaya ata- biliyoriar. Şimdi Ülsever gazetesinde, Kanal 7 de haberierinde bir özür ve düzeltme yayımlamazlar- sa, onlan Avrupa mahkemelerine fllan değil, Türk ada- letine havale edeceğimi bilsinler. ACI KAYBIMIZ SHP 1. Kurultay Başkanımız, Kurucumuz ve Parti Meclisi Üyemiz, Adapazarı eskı Belediye Başkanı, ÜNALOZAN ağabeyimizi kaybettik. Tüm dostların başı sağolsun. Sosyaldemokrat Halk Partisi Genel Merkezi ALP ATA AKÇAYÖZ Canım oğlum "Hayata Dönüş Operasyonu" adı altında senin hayatını yok ettiler. Bizim de hayatımızı kararttılar. Seni niçin? Ne zaman? Nasıl öldürdüler? 2 yıl oldu ben hâlâ bilmiyorum. Annen GÜNAY AKÇAYÖZ 22 '5 ?X2 °aza( :JPL tyarr ELyûûaktelloy'Jek rezsı :ıaşn;= saat 13 X''e rılacaktr
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog