Bugünden 1930'a 5,499,166 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 21 ARALJK 2002 CUMARTESİ 10 DIŞ H A B E R L E R dishab@cumhuriyetcom.tr KEŞMİR'DE SİDDI Burkasız çıktdar diye başkun Ehş Haberkr Servia - Hindistan'ın CammuKeşmireyaletinde, üri gençka- dın kafalan kesilerek, üçüncü bir ka- dm da vurularak öldürüldü. Kadınla- nn, îslamcılann kıyafet konusundaki talimatlanna uymadıklan içın öldü- rûldükleri sanılıyor. Poiis, Racuribölgesinde meydana ge- len olayda, 21 yaşındaki 2 kadının ev- lerinde, 22 yaşındaki üçüncü kadının ise dışanya çıkartıhp başı kesilerek öldürûidüğünü söyledi. Pohs sözcüsü, îslamcı militanlann, eyaletin laşlık başkenti Cammu'ya 150 kilometre uzakhkta, Racuri bölgesindeki Hasi- ot köyüne önceki gece girdiği ve yaş- lan 18 ile 20 arasında değişen üç öğ- renciyi öldürdüğü açıklandı. Poüs sözcüsü kadınlardan ikisinin kafasının kesildiğini. birinın de ateş edilerek öldürûidüğünübildirdi. Akra- ba olan iki kızuı babalan da bırkaç ay önce militanlartarafindan öldürülmüş- tü. Olayın, Cam- indistan 'ıtt Cammu Keşmir eyaletindeki bir köyde, îslamcılann burka talimatına uymayan üç genç kadından ikisinin başı kesildi, biri vuruldu. TT muKeşmir'de.ka- Aİindistan'm dınlan peçe tak- malan, burka giy- meleri konusunda uyaran afişlerin asılmasından iki gün sonrameyda- na gelmesi dikkat çekti. Az bilinen, "Cabbar'mOnhı- sn" adındakı grup tarafindan Racuri vecivanndaokul- laraasılanafişler, kadınlan.evlerin- dendışan burkasız çıkmamalan konusunda uyanyordu. Mecüsflyesinesuikast Şiddetin durmadığı Cammu-Keşmir eyaletinde, meclis üyesı Abdül Aziz Mir de, cami çıkışında uğradığı silah- lı saldın sonucu öldürûldü. Cuma na- mazından sonra yanına yaklaşan 2 ki- şinin yakın mesafeden ateş etmesi so- nucu ağır yaralanan Mir, kaldınldığı hastanede hayatını kaybetti. tktidardakı koalisyon hükümetinde yer alan Halkın Demokrasi Partisi üye- si Mir'e düzenlenen suikastı henüz üstlenen olmadı. Bağımsız Keşmir ya da Pakistan'a katılım içüı 1989'dan bu yana savaşan tslamcı militanlann, seçim kampanyalannda yer alan her- kesi öldürmekle tehdıt ettığı eylül ve ekımdenbuyana, ilk kez saldında bu- lunduklanna dikkat çekiliyor. Eyaletin başka bölgelerinde de 5 si- vilin öldürüldüğü belirtildi. Türk ve Amerikalı yetkililer, önceki gün bir araya gelerçk tesislerle ilgili ayrıntıları belirlediler Uslermercek altına abnıyorSERKAN DEMtRTAŞ ANKARA - Irak'a operasyon konusunda ça- üşmalannı giderek hızlandıran ABD, askeri açı- dan "kffitroT oynaması beklenen Türkiye ile de temaslannı yoğunlaştırdı. Türkiye ve ABD'nin Türk üsleri ve limanla- nnın kullanılması yönünde uzlaşmalannın ar- dından ABD'li yetİalilerinin bir-ıkı gün içinde gelerek incelemelermi ilerletecekleri öğrenildi. ABD, olası operasyondakullanacagı "kuzeycep- hesme" ılişkin hazırlıklarını ılerletiyor. Savun- ma Bakan Yardımcısı Paul Wottowhz'in temas- 'KSİKLÎKLER Washington liste çıkardı Dış Haberler Servisi - Irak'ın Birleşmiş Milletler'e (BM) sunduğu sılah bildiriminin eksik ve yetersız olduğunu açıklayan ABD, raporda bulunduğu iddia edılen boşluklann listesini yayınladı. Buna göre, bildirimdeki boşluklar şunlar: • BM Özel Komisyonu (UNSCOM) tarafindan saptanan en az 2 bin 160 kilo biyolojik büyüme araçlan. Bu araçlar, 26 bin htre şarbon, 1200 litre zehirli toksin üretebiliyor. Ancak, ABD, Irak'ın biyolojik araçlan bu yöntemle kullandığına ibşkın kanıt gösteremiyor. • Irak, sadece bir fuze türüne uyan yeni yakıt üretimini bildirmedi. • Bildirim, Irak'uı Nijer'den uranyum elde ettığı iddialannı göz ardı ediyor. • Bildirim, uranyumun zenginleştirilmesi için kullanılan alüminyum borularla ilgili bilgi vermiyor. • Bildirim, sinir gazı VX'üı üretimi hakkında ek ve güvenilir bilgi içermiyor. • Bildirim, hardal gazı taşıyan 550 savaş başlığı ve biyolojik silahlar dağıtma kapasiteli 400 havai bombalarla ilgih güvenilir kanıt vermiyor. • Yüzlerce, muhtemelen binlerce ton kimyasal belütileri yetennce hesaplamıyor. • Kimyasal madde ile doldurulabilecek yaklaşık 30 bin boş mühimmatı yeterince hesaplamıyor. • Irak, sılah programlan ile insansız hava araçlan, kimyasal ve biyolojik araç yapunı arasında bağlantı kurmayı reddediyor. Ancak Irak, 1995 yıhnda MIG-21 uzaktan kumandalı aracı denediğini, 1991 yılında biyolojik silah sprey sistemi taşıyacağını kabul etmişti. • Büdirim, Irak'ın seyyar biyolojik silah birimleri hakkında bilgi vermiyor. ABD, Akdeniz'deki tüm limanlarrn yanı sıra Karadeniz'deki Trabzon ve Samsun limanlan ile Diyarbakır, tncirlik, Malatya, Batman ve Muş kentlerindeki üsleri de kullanmayı planlıyor. lan sırasında gündeme getirilen ve Türkiye'nin olumlu yanıt veTdiğrbazı istemler için çalışma- ların başlatıldığı öğrenildi. ABD basınına yansıyan ve diplomatik kay- naklann da doğruladığı haberlere göre, Türk ve ABD askeri yetküileri önceki gün buluşarak ope- rasyonda kullanılabilecek 10-15 Türk üs ve li- manının incelenmesı konusunda önceki gün gö- rüşmelere başladı. Bu görüşmelerin ardmdan ABD'nin bir-üri gün içinde üs ve limanlan gez- meye başlaması ve bir rapor hazırlaması bekle- niyor. Bu rapor ışığında ABD, hangi üsse ne ka- darlık bir yatınmyapacağını belirleyecek ve ope- rasyona hazır hale getirecek. ABD'nin istemleri arasında şunlar öne çıkıyor: • Türkiye'nin 10 kadar havaalanı ve limam bil- Savaşakarşı Jioel mesajı Yunanistan'ın başkenti yine savaş karşniannın gösterisine sahne oldu. Önceki akşam Atina'da toplanan eylemciler, ABD'nin Irak'a düzenlemeyi planladığı saldmyı protesto ettiler. Hıristiyan dünyasmın kutsal Noel dönemi öncesinde düzenlenen eylemde, Noel Baba kıhğına girmiş bir eylemd ise eKnde oyuncak silah taşryordu. (Fotoğraf: AP) dirimsiz olarak ABD kullanımına açması isteni- yor. Tüm güney limanlan bu kapsamda değer- lendiriliyor. ABD'nin Mersin limanını kullanma- ya başladığı da biliniyor. Uzun vadeli olarak Kaf- kaslar'daki hedefler için Trabzon ve Samsun li- manlan da aynı kapsama alınmak isteniyor. • ABD'nin kullanmak istediği üs ve havaalan- lan Irak sınınna yakın bölgelerde. Adana'daki In- cirlik Üssü, Diyarbakır, Malatya, Batman ve Muş üslen ile havaalanlannın da aynı kapsamda kul- lanılması bekleniyor. Bu arada, ABD'nin en önemli sıkmtılanndan birini, Türkiye'nin Irak Kürdistan De- mokratik Partisi (IKDP) ve Irak Kürdis- tan Yurtsever Birliği (TKYB) arasında- ki ilişkilerin gerginliği oluşturuyor. Ope- rasyon sırasında Türkiye'nin de Kuzey Irak'a girmesi durumunda, bu gruplar- la Türk askeri arasuıda çatışma çıkma- sından çekinen ABD, üç grubu da "tek taraflT ve "sürpriz" müdahale yapma- ması konusunda uyanyor. Tfirkiye'ye güvence ABD, geçen günlerde Kürt gruplan- na Kerkük ve Musul üzerinde hak iddia etmemeleri yönünde telkinde bulundu. Irak'ta yeni ve demokratik bir yapı üze- rine çalışıldığmı, bu kapsamda petrol zenginliğinin tüm Irak halkının çıkan- na olacak şekilde merkezi yönetimce denetlenmesini planlayan ABD, bu grup- lara Türkiye'nin kaygılannı giderici po- litıkalar izlemeleri telkininde de bulunu- yor. Batılı bir diplomat, Türk askerleri- nin Kuzey Irak'a girmeleri durumunda her türlü güvenlik güvencesinin verile- ceğini söyledi. Petrol ve enerji kaynaklanna ilişkin kurulan çalışma grubu da bugünlerde Washington'da Iraklı uzmanlarla bir araya gelerek "Irak petrollerinin du- rumu, petrol yataklannın modernizas- yonu ve Saddam sonrası dönemde Irak haDanm gerekanimlerinin karşılanması için enerji sektörünün yönetimi" konulannı tartışıyor. ABD fareyle oynayan kedi gibi Dış HaberterServisi-ABD'nin Irak'ın Birleşmiş Milletler'e (BM) sunduğu si- lah bıldınmini eksik bulduğunu ve si- lahsızlanma karannı "ciddibiçimde ih- lal ettiğmi" açıklamasıyla Bağdat'ın çevresindela çember ıyice daraldı. Dışişleri Bakanı Cofin Powefl, önce- ki akşam düzenledigi basuı toplanhsın- da Irak'ın silah bildiriminin başansız ol- duğunu ancak hemen savaş açmak ye- rine, Irak'ın bundan sonraki rutumu- nun gözleneceğini bildirdi. Povvell, bel- genin daha önceki bazı bilgılerin tek- ran olduğunu, boşluklar bulunduğunu, Silah denetçilerinin şefı Hans Blix, ABD ve îngiltere'nin, Irak'ta kitle imha silahlarının tutulduğunu iddia ettikleri yerleri açıklamadığını söyledi. 1998 raporlanndaki dunımu bile yan- sıtmadığını ve bunun ciddi bir ihlal ol- duğunu söyledi. Powell. "Herşey Irak'a bağh. Şu ana kadar, Irak'ın yapüğı si- lah bfldirimi banşcı bir çözüm yönün- de Oerlemeyi sağjamakta başansız ol- du" dedi. Powell, Irak'ın "bu soo nrsa- ü" kaçınp kaçırmadığına ilişkin kanıt- lan toplamayı sürdüreceklerini belirtti. Dışişleri Bakanı, "Böyfe devam ederler- se,bu soruna banşçı birçözümoimaya- cak" dedi. Gözlemciler, Powell'ın açık- lamasının bir savaş ilanı olmadığını ama Washington'ı savaş yolunabir adun da- ha yaklaşurdığını belirtiyor. Gözlemcilere göre, ABD hemen sa- vaş ilan etmeyerek bölgedekı yığınağı- nı tamamlayacak, Irak'a baskıyı artn- racak ve BM çerçevesi içinde hareket ederek müttefıklerin desteğini alacak. BM denetçilerinin şefi Hans Blix, dün, Ingiltereve ABD'nin Irak'ta kit- le imha silahlannın rutulduğundan emin olduklannı iddia ettikleri yer- lerle ilgili yeterli istihbarat vermedi- ğini bildirdi. Blix, Iraklılann elinde olduğu iddia edilen şeyler konusunda çok sayıda brifıng aldıklanm, ancak ih- tiyaç duyduklan şeyin kesin göster- geler olduğunu söyledi. A R I S T O Bulaşık makinaları %35 Buzdolapları %30 Çamaşır makinalan ve fırınlar %25 İNDİRİMLİ Dileyene 13 TAKSİT Peşln alımlarda %10 da bizden ölçünüze özel Kitaplık+banyo+mutfak+panel kapı Genç odası+gardrop+şifoniyer imalatımız devam ediyor. Tüm dostların yeni yılını kutlar, sağlık ve esenlikler dileriz. Aydın Türkaydın - aydın mobilya Inönü Cad. 847/d Üçkuyular - Izmir Tel: 285 22 30 www.turkaydin.com Cumhuriyet kitap kulübü 21 Arahk Cumartesi AKATLAR KULTUR MERKEZİ 0212 351 93 84 I I Dilek Türker... Tiyatro Ayna Vera Tulyakova'nıo anılarmdan Oyunlaşbran: Ataol Eehramoğlu Yöneten: Mabmut Cokgoz Müzik: Nurettin Özsuca . _ i Dekor Osman Şengezer ^ ^ ^ Kostüm: Günnur Caras "W Işık Tasanm: Yüksel Aymaz . l MUTLUOL NAZIM IRAK ULUSAL KONGRESİ LlDERl ANKARA'DA MuhalifHdere ilk kez onay Cuma 21.15 Cumartesi 15.30 ERDOĞAN AYDIN 13:00-14:30 TOKTAMIŞ ATEŞ 13:00-14:30 NÂZIMHİKMET KULTÎIRVESANATVAKFI Nâzım Hikmet Kültür Ajandası 2003 çıktı Ajandalan Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı, Beyoğlu Cumhuriyet Kitap Kulübü, Pandora, Robinson, Mephisto, Bakırköy Beyaz Adam, Kadıköy Nezih, Gençlik, Ankara Bilgi kitabevlerinden satın alınabilir. Srmtvhr Cad. 48/1, W: (0-212) 262 83 14-15 ASLI SELÇUK 14:30-16:00 ERDAL İNÖNÜ 16:00-18:00 ÜMİT ZİLEÜ 18:00-19:30 KONFERANS/CNR B Salonu : Erdoğan Aydın - Toktamış Ateş KONU : Islamcı Demokrasi Mümkün mü? SAAT : 11:30-13:00 Adres: CNR EXPO Fuar Merkezi Yeşilköy/İST. TİYATRO PEFLA .{\\ Türkiye'de ilk kez! BİR ÇÖKÜŞÜN GÜLDÜRÜSÜ (Tavşan Tavşan) Ytan Colıne Serreau Çnhn Çetın Ipekkaya Yömian Nesrin Kazankaya Dnmabinjı Gökhan Akçura McoNtetüm Gürel Yontan * * Yuksel Aymaz Yön.Yni Şafak Eruyar Zeynep Ozden. Eda Yapanar Oynayaniar Bılge Şen, Başak Mese, Levent Yılmaz. Devnm Nas Cuneyt Uzuniar, Özkan Sctıulze, Seyıt Ozcan, Yelız Demır, Gökçe AkyılAz, Nesnn Kazankaya. Ibratıım Ulutaş 13-29Arabk Her Cuma .Cumartesi 20:30 Pazar 18:00 ÖLÜM ve KIZ Ytun Anel Dorhnar Çeyiten - Uz OfluofiU Yön«t«n Nestır Kazankaya Dr«iMtur9i Şafak Eruyaj Sahnt Tasanmı Ozkan Sctıulze **. Danıel Hotlıger Y8n.Yıd. Zeynep Ozoen Oynaymlar Ayşe Leönz, Devnm Nas, Yetton Dıkndler 10-11-12 Ocak Cuma Cumartesi 20:30 Pazar 18:00 AMAN AMAN (ÇOCUK OYUNU) Ymn Volker Ludwıg - Remer Lucker ve Gnps Ekıbı Ç«vir«n UyaHayan w Yöneton Nesnn Kazankaya Dnmaturtf Şafak Eruyar D*kor-Ko*tüm Özkan Schulze Mizik Yönetmenı Ç-gdem Erken \\ik Yuksel Aymaz 13Aralık'tan rtibaren Her Pazar Saat 12:00' d e Sırasetviler Cad. No:70 Taksim Rez: 0212 245 44 60 - 244 52 03 www.perasanatcom.tr SVİÇRE HASTANESİ "Sanatınyanında" ANKARA (Cumhuriyet Bfirosu) - Irak'takı muhalif gruplardan Irak Ulu- sal Kongresi lideri AnmetÇelebi, Anka- ra'da üst düzey siyasi ve askeri Türk yet- küüer ve Irak Tûrkmen Cephesi yetlti- lileriyle bir araya geldi. Türkiye'nin Sad- dam Hüseyin rejımını devirmeyi amaç- layan bir grubun liderini ilk kez bu ka- dar açıktan temaslanna onay vermesi Ankara'nın Bağdat'a tutumunu sertleş- rirmesınin önemli bir göstergesi olarak değerlendirildi. Londra'daki Irak muhalefeti toplantı- sının ardından dün gece Ankara'ya gel- diği öğrenilen Çelebi, bugün Başbakan Yardımcısı Mefamet AHŞahin, Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Afiluy- gan ve askeri yetkililerle görüşrü. Irak Türkmen Cephesi Başkanı SananAhmet Ağa ile akşam saatlerinde bir araya ge- len Çelebi, daha sonrabasmtoplannsı dü- zenledi. Türkmenlerle IrakUlusal Kong- resi'nın, Irak'ın geleceğine bakışlannın ortak olduğımu belirten Çelebi, Türk yetkililerle yaptığı görüşmelerde, Irak halkının sıkmnlanm paylaştığını ve on- larda olumlu bir hassasiyet hissettiğini bildirdi. Çelebi, Türkmenlere şimdiye kadar verdikleri desteğı bundan sonra da sürdüreceklerini ıfade ederek kendi- lerinin Irak'ta federal, çoğulcu ve parla- menter yeni bir yapılanma istedıklerini kaydetti. Irak lideri Saddam Hüseyin'in ülkesi- ni 1979'dan beri sürekli savaşlara soktu- ğunu ve bu nedenle ABD liderliğindeki ittifak güçlerinin olası bir operasyonu- na Saddam'ın kendisinin neden olacağı- nı ifade eden Çelebi, "Bu nedenle, olası bir opcrasyona Irak ile ABD arasındaki bir savaş olarak bakmryoruz. Bu. Irak'ı knrtarmak için düzenlenen bir operas- yonolacaknr.Muhanfgruplar da büyük rol alacaklardır'' diye konuşru Çelebi, "olası bir operas>onda, Tûrk ordusunun Kuzey Irak'a olası bir müda- haksine nasd bakacağmm" sorulması üzerine, Türk yetkililerle yaptıklan gö- rüşmelerde üç konuda hemfikir olduk- lannı bildirdi. Ahmet Çelebi, bu konu- lan "Irak'ın siyasi ve toprak bütünlüğü ile hagunsf/lıgı" olarak sıraladı. LONDRA(REUTERS)- In- giltere Başbakanı Tony Blair, uıgiliz ordusundan Irak'la ola- sı bu- savaşa hazır olmasuu is- tedi. Noel nedeniyle orduya yönelik mesajında belirsizlik nedeniyle özür dileyen Bair, "Şu anda Irak'ın BM kararla- rmı ihlal edip etmediğini bömi- yoruz. Yapmarruz gereken, böl- gede gereken tüm hazniıklan tamamlamak ve bu görev bize düşerse aitmdan kalkabfleceği- mizden emin otmak" dedi. Rusya: Irak'm bUdiriminde ihlal yok MOSKOVr\ (AA) - Rusya Dışiş- leri Bakanı Igor fvanov, ABD ve îngiltere'nin aksine Irak'ın BM'ye sunduğu silah bıldiri- minde ihlal bulunduğunu dü- şünmediklerini söyledi. îvanov, Washington'da ABD Dışişleri Bakanı Coün Ptmefl ile göriiş- mesinin ardından Rus Interfaks ajansına yaptığı açıklamada, "Irak'm bildiriminde, BM Gü- venlik Konseji'nin karanmn ih- lali olarak nitelendirflebOecek hiçbir şey yok" dedi.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog