Bugünden 1930'a 5,499,529 adet makaleKatalog


«
»

>>HHA ÇCX KONUŞTUKÇA OAHAAZÖDEMEIİ! 149BİN TL T arkts* nesa/Jar 5 SMSten so n KademeliCell TURKCELL Cumhuriyet uansifb/zden 79. YILSAVI: 28180 / 500.000 TL (KDVıçmde) KURUCUSU- Y U N U S NADİ ,1924-1945) BAŞYAZARİ: NADİR NADİ (1945-1991) Türkiye'nin dört biryanındaABD'nin Irak'a olası harekâtı çeşitli eylemlerle protesto edildi Banş için yürüyüşSlze irak, blze yakın On banş yanlısı îstanbulda "Savaşa hayır" dedı. DlSK, Türk-Iş, KESK, TMMOB, TTB, Greenpeace ve Istanbul Sosyal Fo- rumu Gırişimı'nin "Sıze Irak, Bize Ya- kın" sloganıyla düzenlediği mitinge 172 sivil toplum kuruluşu destek verdi. Ba$ka diinya mümkün Miting için hazırlanan "Başka Bır Dünya Mümkün, Irak'ta Savaşa Hayır" bildirisini sanatçı Derya AJabora ve Oktay Kaynarca okudu. Ingiliz Işçi Partisi Milletvekili Corbyn, "Bütçelenn savaş için değil, ınsanlann iyiligj için kuilanıimasını istiyoruz" dedi. ALPERTURGUT/ÖZLE1V1 GÜVEMLt Işçilerden kamu emekçilerine, çevreciler- den anarşistlere, eşcınsellerden feministlere, yazarlardan sanatçılara, solculardan bazı fs- lamcı gruplara dek on binierce banş yanlısı, fstanbul'da "Savaşa hayır" dıye haykırdı. Renklı görüntülere sahne olan savaş karşıtı mitinge yabancı basın büyiik iJgi gösterirken, MArkası Sa. 8, Sü. 3 'te 'Irak'ta Savaşa Hayır' mitingi, toplumun farklı kesimltrini a\ nı noktada buluşturan bir görsel şölene döniiştü. (Fotoğraf KAAN SAĞANAK) • YURTTA BARIŞ EYLEMLERÎ: ABD ASKERÎ OLMAYACAĞIZ I 8. Sayfada Seçimden önce 'İlk icraatımız kadrolaşmak olacak' diyenAKP Genel Başkanı harekete geçti Âtamalara ErdoğanimzasıIkl başll yönetlm AKP lideri Erdoğan, üst ve orta dûzey bürokratik kadroyu yeniden düzenlemek için kendi başkanlığında komisyon kurdu. Hükümetin çahşacağı bürokratlan doğrudan belirlerken iki başlı yönetim sergilemekten kaçınmayan Erdoğan, komisyona Başbakan Yardımcılan AbdülJatif Şener ve MehmetAli Şahin ile valiliği döneminde irtica soruşturması geçiren Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı Mustafa Çetin'i aldı. Hükümetten yetklll yok üst komisyona ön hazırlıklan yapmak amacıyla miJletvekiJlerinden oluşan bir alt komisyon kuruldu. Erdoğan, hükümetten hiçbir yetkiliyi almadığı alt komisyon için, eski bürokratlan Idris Naim Şahin, Nevzat Pakdil ile Yeni Şafak gazetesi yazan Nurettin Canikli'yi görevlendirdi. Alt komısyonda Idris Şahin, üst komısyonda ise Erdoğan ile Çetin belirleyıci. BÜLENT SARIOĞLU'nun haberi • 5. Sayfada İlk hedef MASAK Maliye Bakanı Unakıtan ilk kadro değişikliğinı kara para aklamalannı izlemek amacıyla 1997'de kurulan MASAK'ta yapmaya hazırlanıyor. MASAK Başkanı Coşkun ile Yardımcısı Karatepe'nin görevden alınmasma ilişkin kararname hazırlanıyor. Şirketlerin denetlenmesinde önemli bir ışlevi olan MASAK, 11 EylüTün ardından El Kaide'nin finans kaynaklanna ilişkin araştırma da yapıyordu. • 5. Sayfada MGK'DE TERÖR ANLATILDI İrangöz yumuyor# MGK'nin iç güvenlik ve bununla bağlantılı dış tehditlerin ele alındığı bölümünde, istihbarat birimleri tarafindan Türkiye'ye yönelik terör organizasyonlarına destek veren ülkeler masaya yatırıldı. Iran, Rusya, Romanya, Yunanistan, Ermenistan ve Güney Kıbns'ın suçlandığı raporda, PKK-KADEK'in îran topraklannda çok sayıda kampı ve bürosu bulunduğuna işaret edildi. MAVİAKIM YENİDEN YARGIDA M 8. Sayfada ÖLÜM ORUCUNDA 101.KAYIP M 4. Savfada DYP'DE ADAYLAR ARTIYOR M S. Sayfada İŞYOK ÇALIŞAN ÇOK M 13. Sayfada İHRACATA YENİ YÜZ M12. Sayfada ANKARA (Cumhuri- yet Bürosu) - Milli Güven- hk Kurulu'nda (MGK) hü- kümet üyelerine teröre des- tek veren ülkeler ve bu des- teğin boyutlannuı aynntıla- nyla anlatıldığı öğrenildi. Toplantıda ele alınan rapor- da, eşzamanlı operasyon yapılması konusunda mu- tabakata vanlmasma karşın Iran'ın, PKK-KADEK'in ülkesindeki faahyetlerine göz yumduğuna dikkat çe- kildi. Alınan bilgiye göre, MGK'nin iç güvenlik ve bununla baglantılı dış teh- MArkası Sa. 8, Sü. 8'de Tanörgöıyaşlarıvekaranfılkrie uğutianâ # Prof. Bülent TanÖr için Galatasaray Üniver- HILAL KÖSE sitesi'nde düzenlenen törende hüzün vardı. Ta- nör'ün eşi Prof. Dr. Öget Tanör, "Ben yaşadı- ğım sürece, ne yaparsam yapayım, bunlan Bü- lent de yapacak. Çünkü o benim içimde olacak. Ben var oldukça, o da var olacak" diye konuştu. Anayasa hukukçusu, insan haklan hukuku uzmanı, bılım adamı, yazar, Galatasaray Üniversitesi (GÜ) Hukuk Fakülte- si Ögretım Üyesi Prof. Dr. Bülent Tanör, öğrencileri, bılım adamlan, hukukçular ve dostlannın gö'zyaşlan arasında son MArkası Sa. 8, Sü.3'te vurdu: 4ölü# Amerikan ve Ingiiiz uçaklan Irak'ın güne- yindeki Basra'da Gü- ney Petrol Şirketi'ni bombaladı. Binaya iki fîizenin isabet ettiği saldında en az 4 kişi ölürken, 27 kişi de yaralan- dı. Irak petrol ve sivil savunma yet- kililerinin doğmladığı saldında ya- ralananlann şirket çalışanlan ve yoldan geçen yayalar olduğu belirtil- di. ABD'nin Tampa'daki merkez ko- mutanlığı karargâhı ise, Basra böl- gesindekı bır hava savunma tesisinin vurulduğunu bildirdi. • 10. Sayfada Ozan Ceyhun'dantepki: Ankarakendi kaksine golattyor # AB Parlamenteri Ozan Ceyhun "Erdo- ğan'ın yaptığı basit açıklama Alman- * ya'daki Türkler arasında olumsuz etki yarattı. Bu polıtıka sürerse uzun vadede Türkiye açısından çok daha kötü bır tablo or- taya çıkabilir" uyansında bulundu. Ceyhun, bilgisizlik sonucu yapılan bu açıklamalarla Türkiye'nin kendi kalesine gol attığını belirtti. # "Koalisyon ortağı olan Yeşiller bu duruma en fazla 3 ay dayanabilir. Sonra da koalısyondan aynlırlar" di- yen Ceyhun, Almanya'da iktidarda- ki Sosyal Demokratlann Hıristiyan Demokratlarla ortaklık kurmak zo- runda kalacaklannı belirtti. Ceyhun, •'Bu gelişme Türkiye'yi ve AB üye- liğini ciddi ölçüde etkiler" dedi. HAKAN KARA'nın haberi • 77. Sayfada Kıbrıs belgesi tartışması JVashington'dan Annan 'adestek • BM Genel Sekre- teri Annan tarafin- dan hazırlanan ve taraflara sunulan Kıbns belgesine VVashington yönetimi bir kez daha tam destek verdi. ABD Dışişleri Ba- kanlığı Kıbns Koordinatörü Thomas Weston, belgeyi "mükemmel ve ku- sursuz" olarak nitelendirdi. # Her iki tarafa da Annan'a yanıt verme çağnsında bulunan Weston "BM Genel Sekreteri'nin mükem- mel ve kusursuz bir çahşma yaptığı- na inanıyoruz. BM'nin şimdiye ka- dar sunduğu en iyi ve en kapsamh belgedir. Adil birplan olduğuna ina- nıyoruz" diye konuştu. REŞAT AKAR'ın haberi • 11. Sayfada • DE SOTO: TARAFLARIN MESAJA YANIT VERMEMESİ KAYGI VERİCİ • 8. Sayfada Serik'te polisten dayak yiyen öğretmen Servet Kaş Cumhuriyet'e konuştu: ' GÜNDEM Bana değil 'Milli Eğitim'e hakaret 3 gün rapor içişien Ba- kanlığı, Antalya'nrn Serik ılçesinde Öğretmenevi Müdürü'nün Emniyet'te dövülmesıyle ılgilı olarak müfettiş görevlendirdi. Mü- dür Kaş 3 gün rapor aldı. Ml'STAFA ÇAKIR/HA\'\A OKTAY ANKARA/ANTALYA - Içişleri Bakanlığı, Antalya'nm Serık ilçesın- de Cumhunyetllkögretim Okulu Mü- dürü Ergin tpteç'in Emnıyet Müdü- rü'nün eşının de aralannda bulundu- ğu sivil polislere kimlik sorduğu ge- rekçesıyle gözaltına ahnması ve Öğ- retmenevi Müdürii Servet Kaş"ın Em- nıyet Müdürlüğü'nde dövülmesı ola- yını üıcelemek üzere müfettiş görev- lendirdi. Öğretmenevi Müdürü Kaş, polıslerın ehnden "ucuz*' kurtuldu- ğunu behrterek "Polisin tutumu ba- na yapılan bir hareket değil, Milli Eğı'tinı camiasına yapılan bir hare- kettir" dedi. Antalya'da yaşanan olay tepkilere neden oldu. Polis, AB'ye uyum kapsammda ya- salarda yapılan değişıkliklen dikkate almıyor. Serik Öğretmenevi Müdürii MArkası Sa. 8, Sü. 1 'de MUSTAFA BALBAY 'AB'a Altından Siyaset! AKP ıktidarıyla bırlıkte, sapla samanın, beyle ya- manın, gerçekle yalanın bırbirıne gırdiği bır surecı ya- şıyoruz. Hükümetten, hatta Meclis'ten sorumlu AKP Ge- nel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Avrupa ge- zılerı, hukümet üyelerının karnuoyunda çizdiği go- rüntuyle Milli Güvenlik Kurulu toplantısında söyledik- lerı, anayasa değışıklığı paketının ıçine konup çıka- MArkası Sa. 8, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog