Bugünden 1930'a 5,492,510 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet k ı t a p 1 a r ı KURTULUŞ KURULUŞ Bülent Tanör ** Cumhurtve< ^ Pazartama \ Ş TUracagı Cad. No 39'41 ^ kitap kulûbû (34334)Ca^alog.-ı>tsOabulTd(212)514 0196 Cumhuriyet ATAl •ErKişr Menter Şahinler ^ kitap kulûbû <343MlQ!ğa]oğlu-]sanbu]TeL(212)5140196 79. YIL SAYI: 28197 / 500.000 TL (KDV,ç,nde) KURUCUSU YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARt NADİR NADİ (7945-7997) 19 ARALIK 2002 PERŞEMBE İslamcı terör ve Fethullahçı yapılanmalara ilişkin çalışmalanyla tanınan Doç. Hablemitoğlu öldürüldü Başkentte kaıılı pusuŞerİatÇllarin hedefiydi Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu, başkentin en iyi korunan bölgesi olan Çan- kaya'daki evinin önünde uğradığı silahlı saldın sonucu yaşamını yi- tirdı. Şeriatçılann hedefi olan ve sık sık tehdit telefonlan aldığı be- lirtilen Hablemitoğlu'nun kafasına 1 kurşun isabet ettiği saptandı. Saldırgan ya da saldırganlar kaçarken olaya DGM savcısı Cengiz Köksal el koydu. Saldınnın profesyonelce yapıldığını kaydeden Em- niyet yetkilileri "siyasi cinayet" olasılığı üzerinde duruyor. CÜIen DavaSI'mn müdahili Tarikat, cemaatler ve tslamcı terör örgütlerininTürkiye'deki yapılanmalarma ilişkin çalışmalanyla ta- nman Hablemitoğlu, Fethullah Gülen Davası'na müdahil olarak ka- tılıyordu. Son olarak Emniyet'teki Fethullahçı yapılanmayı anlatan bir çalışmayı yayına hazırladığı, ancak hiçbir yayınevinin kitabı bas- maya yanaşmadığı öğrenildi. Hablemitoğlu'nun, Türkiye'de faali- yet gösteren Alman vakıflanna ilişkin çalışması da savcı Nuh Mete Yüksel tarafından açılan davaya dayanak oluşturmuştu. • 7. Sayfada DAHAKAÇAYDIN ÎNFAZ EDÎLECEK ALMAN VAKIFLARINI CASUSLUKLA SUÇLAMIŞTI • 7. Sayfada 'Bir kimse aynı seçim için birden fazla seçim çevresinde aday olamaz' maddesi Erdoğan'ı bağlıyor Siirt yolu kapalıMÎLLIEĞITİM BAKANLIĞI Kadrolaşma belgelendi Bakanhğındakı 1041 kışıyı görevden alma ope- — rasyonunu, "Vekillen as- lı görevlenne döndür- __ düm" dıye savunan ve "*" boşalan yerlere valifikler ka- nalıyla atama yapılacağını behrten Mıllı Eğıtım Bakanı Erkan Mumcu, son ıcraatıyla kendısını yalanladı. Mumcu, 3 Kasım'da AKP'den mıl- letvekılı aday adayı olan Ankara'nın Evren tlçe Mıllı Eğıtım Müdürü Hayırlıoğlu'nu vekâleten tstanbul- Fatıh Ilçe Mılli Eğıtim Müdür- lüğü'ne getırdı. • 5. Sayfada 'ISRARCIOLMAYIN' Barolardan türban uyarısı \ Türkıye Barolar Birliği Yönetim Kurulu ve baro başkanlan, AKP'yı "tür- ban "da ısrar etmemesı ko- nusunda uyardı. Türbanın yenıden Turkiye'nın sorunu olmaması gerektığıne dik- kat çeken TBB ve baro başkanlan, "Cumhuriyetin temel nıtelığı olan la- iklik iikesinden ödün venlemez" açık- lamasını yaptı. Baro başkanlannın or- tak açıklamasında, türban meselesınin bır kesim tarafından Türkıye'de devamlı olarak sıcak tutulmaya çalışıl- dığı behrtildı. • 5. Sayfada 3 KaSim hll devami Milletvekili Seçimi Yasası'nın 16. maddesi, "Bir kimse aynı zamanda değişik partiden veya aynı partiden aynı seçim için birden fazla seçim çevresinde aday olamaz. aday gösterüemez ve seçilemez" hükmünü içeriyor. Erdoğan 3 Kasım seçiminde îstanbul'dan aday ol- muş ancak adaylığı YSK tarafından reddedilmişti. YSK de Siirt seçimini 3 Kasım'ın devami olarak kabul ediyor. AKP Genel Başkanı Erdoğan ise Siirt seçiminde aday olup olma- yacağına ilişkin sorulara kaçamak yanıtlar veriyor. y beklîyorAKP lideri Erdoğan, adaylığı konusunda, "Neticeleri tam görmeden, yetkili kurullan- mızla bir karar vermeden Ali kıran baş kesen mantığıyla hareket olmaz. Önce Çankaya'dan bir haber gelsin bakalım. Cumhurbaşkanı onaylarsa o zaman martın başın- da oluyor. Yetkili kurullanmızın Siirt'le ilgili çalışmalan devam ediyor. Milletvekili olan arkadaşlanmızın hepsi hazır" değerlendirmesini yapıyor. MUSTAFA ÇAKIR'ın haberi • 4. Sayfada Zekeriya Temizel Cumhuriyet te Eski Maliye Bakanı ve BDDK Başkanı Zekeriya Temizel de Cumhuriyet ailesine katıldı. îlk yazısı yann. TEMİZEL'ÎN ÖZGEÇMİŞÎ • 8. Sayfada Kıbns Zirvesi'nden müzakerelere devam karan Denktaş'a telkin: Masadan kalkma AB'nin Kıbns karan kabul edilemez çankaya Köşkü'nde yapılan zırveden, Kıbns'ta çözüm ıçın BM ıle müzakerelenn sürdürülmesi karan alındı. BM'nin ıyi nıyet mısyonunun çözüm çabalanna katkıda bulunduğunu belirten Türkıye, KKTC Cumhurbaşkanı Denktaş'ın ortaya koyduğu "görüşmelere devam kararlılığım'" destekledığinı açıkladı. Dışışleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ıse AB'nin Kıbns Rumlannı birliğe almasının kabul edilemez olduğu vaırgulandı. • 9. Sayfada KASULlDES'TEN TEŞEKKÜR Yakış Rumlann kahramanı oldu # Dışışlen Bakanı Yaşar Yakış'ın, Kıbns sorununun 28 Şubat'a ka- dar çözülememesı durumunda Türk askennın ışgalcı konumuna düşebileceğı yönündekı açıkla- ması, Guney Kıbns'ta büyük bır memnunıyet yarattı. Rum Dışışle- n Bakanı Kasulıdes, Yakış'a te- şekkür ederek "'Elımıze yeni bır kanıt verdi" dedi. • 9. Sayfada Irak hazırlıkları Dış pohtıka zırvesmde Türkiye'nin olası Irak operasyonu için hazırlıklannı hızlandırması kararlaştınldı. Irak yönetimıne uyanda bulunulurken ABD'ye '-Irak'ın sılahsızlandmlması banşçıl yollardan sağlanamazsa ancak 'uluslararası yasallık ve oydaşma' olursa asken operasyona destek vennz" mesajı verildi. Mll. Sayfada A.B.D. KARTALI - SUYUMU BULANDIRIYORSUN.. Kademeli artış Memura düşük zam # AKP hükümecı üst gruptaki memurlara dü- şük, alt gruptakilere ise en fazla yüzde 10 zam veril- mesıni kararlaştırdı. "îki başh" AKP hükümeti, Ba- kanlar Kurulu'nda oranı belirleme konusunda son karan, "fııli başbakan" gıbı davranan Erdoğan'a bırakmıştı. • 8. Sayfada Hükümet hesap verdi # Erdoğan, Bakanlar Ku- rulu toplantısının ardın- dan kabine üyelenni ken- di başkanlığında yenıden topladı. Erdoğan'ın bazı bakanlann eylem ve söy- lemlerinden rahatsız oldu- ğu belirtılirken bu duru- mu da Başbakan Gül'ün "yetersızlığıne" bağladı- ğı AKP'de konuşulmaya başlandı. • 8. Sayfada TOKTAMIŞATEŞ'İN KÖŞE YAZISI miV.Savfada HAYAT STANDARDI VTRGİSİNDE GERİ ADIM SİNYALİ • 13. Savfada G. SARAYVE BEŞÎKTAŞ DEVAM DEDÎ MSpor'da GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Amaç Bir mir Yoksa? CHP lıderı Deniz Baykal, Meclıs'tekı uyarıcı, ders veren ve sonuçlar çıkaran konuşmasında; 28 Şu- bat'a kadar Kıbns sorununa çozum bulunamazsa TSK'nın "ışgalcı duruma"duşeceğını soyleyen yıllan- mış dıplomat ama pot kırma ustası Dışışlen Bakanı Yaşar Yakış'a -elbette asıl hedef hükumete- sordu: "Amacınız nedır?" Iktıdarın "amacı" dun devlet polıtıkasını ırdeleyen MArkosı Sa. 8, Sü. l'de O yürürken dünya biraz aksıyor... Metin Üstündağ Karıkatürien, şıırlerı, duz yazıları, çıkardığı dergıler ve yaşam ıçerisındekı duruşuyla farklı, ama bır o kadar da bizden bır kışı Metın Ustundağ Bu yuzden yazıp çizdıklerınde hem kendıne hem de başkalarına ayr.a tutuyor Bugün Cumhurryet'le birlikte... GUNDEM MUSTAFA BALBAY AKP Hiikümeflnin Birinci Ayı: Tek Partili Çok Seslilik! AKP hükümetinın 57. hükumetten görevi devralı- şının binncı ayındayız. Birıncı ayda, "bırina" dıye- bıleceğımız uygulama görünmüyor ama, Bakanlar Kurulu üyelerinin döktürdüğü ıncıler, renklı bırdönem vaat ediyor! Hükümetlere genellıkle 100 günlük kredi verilir. MArkası Sa. 8, Sü. 8 'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog