Bugünden 1930'a 5,499,360 adet makaleKatalog


«
»

4- Cumhuriyei k ı t a p 1 a r ı KÖTÜ SONSUZDA GEZÎNTİLER Ergin Yıldızoğlu Çaj Pazatana *.Ş Tûıkocagı Cad. NoJ9 41 [ ^ kltap Kulûbü '34334ıCagüoğlu-tsanbul Tel (212)5140196 Cumhuriyet ••Cumhurryel i k^v^a p 1 a r ı •r % — ASKJMER VE Î>{ŞGÜÇLER 79. YIL SAYI: 28196 / 500.000 TL (KDViçinde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) Baykal, hükümeti Kıbns konusunda teslimiyet içinde olmakla suçladı Bu sakarlıkla bakanolunmazBaykal-Yakış tartışması TBMM'deki genel görüşme, CHP lideri Baykal ile Dışişleri Bakanı Yakış arasında sert atışmalara sahne oldu. Baykal. Kıbns'ta bir senaryo uygulandığmı ve AKP hükümetinin de kendinden beklenen rolü "itaatla" uyguladığını vurgulayarak "Dünya tarihinde açıklaması kendi bakanlığı tarafından tekzip edilen tek bakandır. Bu sakarlıkla her şey olunabilir ama dışişleri bakanı olunamaz" dedi. • 5. Sayfada Yakışıksız bir olay DSP Hden Ecevit, Yakış'ın "Annan raporu benimsenmezse Türkiye işgalci konumuna düşecek" sözlerini eleştirerek "Bu konuda Türkiye'ye tavır koyanlar bile ülkeyi işgalci gibi göstermedi. Yakışıksız bir olay" dedi. Ecevit "Annan planı uygulanırsa Kıbns'ta yeniden zulüm hareketi başlayacak. Banş harekâtı öncesinde yaşanan soykınm benzeri girişimler yeniden yaşanacak" dedi. • 5. Sayfada İlginç savunma GÜI, Yakış'ı "açıklamalanna dikkat ecmesi' konusunda uyanrken Başbakan Yardımcısı Yalçınbayır, "Kıbns'taki Türk ordusunun uluslararası dayanağı vardır" sözleriyle Yakış'ı düzeltmek zorunda kaldı. Yakış, değerlendirmesini yanlış yorumladığı gerekçesiyle Baykal'a tepki gösterirken "28 Şubat'tan sonra TSK'yi Kıbns'ta işgalci olarak gösterme gayretleri artacaktır. Ben sözlerimin arkasındayım" dedi. • 5. Sayfada YAKIŞ DIŞ SÎYASETİZORLUYOR Açıklamalan gaflarla dolu bakan # AKP hükümetinin Dışişleri Bakanı Yaşar Yakış. diplomat geçmişine karşın bir yandan gaflan, bir yandan da AKP'nin yeni dış politika söylemini dillendirmeye çalışırken içine düştüğü çelişkileriyle akıllan kanştınyor. Yaşar Yakış'ın Kıbns ile ilgili açıklamalanndan önce de sayısız gafı, kamuoyuyla paylaşmaktan kaçınmadığı varsayımlan ve çelişkili açıklamalan dikkat çekiyor. Yakış'ın daha önceki "Türkiye. ABD"ye üslerini kullandıracak" açıklaması Dışişleri Bakanlığı tarafindan düzeltilmişti. • 5. Sayfada Yakış gaflarıyla gündenıde. KJBRIS, AB VE IRAK ZİRVESİ Köşk'te dışpolitika masayayaünlıyor # Devletin zirvesi. Kıbns ve diğer dış politikalan değerlendirmek üzere Çankaya Köşkü'nde bir araya geliyor. Cumhurbaşkanı Sezer, Başbakan Gül. Genelkurmay Başkanı Özkök, Dışişleri Bakanı Yakış ve Dışişleri Bakanlığı Müsteşan Ziyal'ın katılacağı zirvenin Kıbrıs bölümüne KKTC Cumhurbaşkanı Denktaş da katılacak. Denktaş'ın toplantıda, BM Genel Sekreteri Kofi Annan'ın revize edilmiş 2. belgesinin de kabul edilemeyeceğini iletmesi bekleniyor. • 11. Sayfada Zorunlu tasarruftartışması Coşkun'dan hızlı dönüş # Sanayi Bakanı Alı Coşkun. nemalann dörtte birinin şubatta ödeneceği yönündeki açıklamalanndan hızlı bir dönüş yaparak "Ne zaman ödeneceğıni Hazine bilir" dedi. Devlet Bakanı Ali Babacan da "Kesinleşmiş bir çalışma yok" açıklamasını yapmak zorunda kaldı. • 13. Sayfada 'Hayat standardı 'yeniden Hükümetten baskın vergi # Mali mıladın kaldınlmasına ılişkin tasan. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yeni maddeler eklenerek kabul edildi. 2002 yılı için tüccar, esnaf ve serbest meslek sahibi olanlara hayat standardı vergisi yeniden getirildi. Deprem vergileri 14kalemden 4'e düşüriildü. • 8. Sayfada Memuryine sevinemeyecek Emekliye sembolik zam # IMF'nin istemi doğrultusunda memura yılın ilk yansında yüzde 10 oranında zam yapılması seçeneğinin ağırhk kazandığı belirtildi. İşçi emeklilen zammının "sembolik" olması kararlaştınldı. • 13. Sayfada ALEVÎI TÜRKMÜ KÜRT MÜ? Alevilerin etnik kimliği. V Padişah evlilikleri... V C/smanlı'yi kim yönetiyordu. V Dil, din ve milliyet ilişkisi... Koçgiri Aşireti'nin kimliği... V vJsmanlı devlet erkinden Türkmenlerin dışlanması... V bosyolojik olarak Türklerin KürHeşmesi olanaklı mı? Ziya Gökalp'ten bu yana Diyarbakır'ın Kürtleşmesi... CEMAL ŞENER'in yazı dizisi 6. sayfada... AKP hükümeti verdiği sözü yerine getirmede gecikince ürünü elden çıkaran üreticilerden tepki aldı Fmdıkta geç kalan kararname krizi 1 AKP hükümetinin "Fındık fiyatmm 2 milyon liraya çıkanlmasma ilişkin kararname"yi geciktirmesi nedeniyle ihracatın durduğu ve zarann 50 milyon dolan bulduğu belirtildi. thracatçılar, Bakanlar Kurulu'nda imzaya açılan karann üreticilere değil. gerçekte stokçulara yarayacağını ve bunun hükümet eliyle hazırlaranış bir vurguna dönüşeceğini ileri sürdüler. AHMET ŞEFtK ERDOĞAN ERİŞEN TRABZON / ORDU - AKP hü- kümetinin seçim meydanlannda fındık fiyatını 2 milyon liraya çı- karma sözünü bir kararnameyle ya- şama geçirmeye çalışması ürününü erken elden çıkaran çiftçiler ve ih- racatçılardan büyük tepki aldı. th- racatçılar"vurgun" olarak nitelen- dirdikleri karamamenin stokçulara yarayacağından yakındı. Koalisyon hükümetinin IMF programı nedeniyle geç ve çok dü- şükaçıkladığı findık fiyatı, Karade- niz'de seçimlerin en önemli malze- mesi olmuştu. Hemen her siyasi parti, bu bölgede seçim vaatlerini fındık politikası üzenne kurmuştu. AKP Genel Başkanı RecepTayyip Erdoğan da Doğu Karadeniz gezi- si sırasında 1 milyon 600 bin lira olarak açıklanan fındık fiyatımn 2 milyon liraya yükseltileceğini be- lirtmişti. AKP'nin tek başına iktıda- ra gelmesinin ardından, geçen ayın sonunda hükümet "Fındık fiyatı- mn 2 milyon liraya çıkanJmasına ilişkin kararname"yi Bakanlar Kurulu'nda imzaya açtı. Ancak ka- rarname, hem Bakanlar Kurulu hem de sektör kesimleri arasında değişik tepkilere neden oldu. Ihra- catçılar, hükümetin bu karannın üreticilere değıl gerçekte stokçula- ra yarayacağını ve bunun hükümet eliyle hazırlanmış bir vurguna dö- nüşeceğini iddia ettiler. Trabzon Ticaret Borsası Meclis Başkanı Mehmet Cırav, üreticinin büyük çoğunluğunun findığı elin- MArkası Sa. 8, Sü. l'de Soğuklar geri geliyor Meteoroloji uzmanları yanndan iribaren yeni bir soğuk hava dalgasının yurt genelinde etkili olacağını açıkladı. Voğun kar yağışı Doğu'da hayatı zorlaştınrken Uludağ gibi kayak merkezlerinde sevinçlc karştfonıyor. Bayranı süresince kar yağmavan Uludağ şimdi beyazlara büründü. Otellerde doluluk oranı yüzde yüzlere yaklaştı. • 8. Sayfada Kabine toplanıyor Erdoğan 'fiilen' başbakan • AKP Genel Başkanı Erdoğan, Bakanlar Kurulu üyelerini kendi başkanlığında genel merkezde toplantıya çağırdı. Erdoğan, MYK'de alınan kararlann Bakanlar Kurulu'nda ve Meclis'te bir an önce uygulamaya konulması amacıyla da 3 kişilik özel bir kurul oluşturdu. Erdoğan'ın hükümette herhangi bir sıfatı olmadığı için yapılacak kabine toplantısı da "gayri resmi" nitelikte olacak. 1 4 . Sayfada MARMARA'DA SIR KALMADI M 3. Sayfada DİYARBAKIR'A UYDU SİSTEMt • 10. Sayfada BORSA DÜŞTÜ FAÎZLER \^E DOLAR FIRLADI • 9. Sayfada KREDlLER KAÇIYOR MArkaSavfada GÜNCEL CUIVEYT ARCAYUREK İçimizle Dışımız brtüşmüyor Kimi konularda bakanlar arasında çelişkiler, AB ko- nusunda Başbakan'la Başbakanlık kapısında sırası- nı bekleyen RTE'nin açıklamaları arasındakı faklılık- lar, hatta ikılemler; kamuoyunda şaşkınlık yaratıyor. Ikı başlılık devam edecek olursa bu türden olayla- MArkasıSa. 8,Sü. l'de Talih kıışu Tunceli'ye ııgramayacak Tunceli kent merkezindeki biletleri satmakla yetkili iki bayi, 20 milyar lira ödeme yapmasına karşın bilet alamadı. Milli Piyango îdaresi'nin biletleri bazı aracı kişilere verdiği iddia edildi FERİT DEMtR/MUSTAFA ÇAKIR TUNCELl / AN- KARA - Yurt genelin- de herkes 8 trilyon lira- hk büyük ikramiyenin hayalini lcurarken, Milli Piyango Idaresi Tunceli'ye bilet gönderme- di. Milli Piyango Îdaresi'nin bilet- leri bazı aracı kişilere verdiğini id- dia eden diğer kentlerdeki seyyar bayiler de kendilerine "bilet yok" dendiğini savundu. Tunceli kent merkezindeki biletleri satmakla yetkili iki bayi, 20 milyar lira öde- me yapmasına karşın bilet alamadı. Yetkili bayilerden Erdal Kırtasi- ye'nin sahibi Yusuf Cengiz. "Bi- letler 10 Aralık'ta bütün Türki- ye'de safışa sunuldu. Tunceli'ye bilet gönderilmiyor. Ankara'da konuştuğumuz Milli Piyango yet- kilileri bize cevap bile vermiyor. Bu durum Tunceli'ye şansın gel- mesini engelliyor" dedi. Tuncelili- ler ise yıllardır şanssızlıklar yaşa- dıklannı ifade ederek "Belki bu yılbaşında gülecektik ama Milli Piyango tdaresi buna da izin ver- medi. Talih kuşunun Tunceli üze- MArkasıSa.8,Sü.3'te
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog