Bugünden 1930'a 5,499,360 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet k ı î a p 1 a r ı ALACA BİR ÖFKE Hikmet Çetinkaya r CumhuriYef Ca4 Pazariam A.Ş Tmkocagı Cad No 3»4I ^ lutagjujjübü l34334)Cağalo4!tı-tsanbulTd [21215140196 Cumhuriyet Cumhuriyet k ı t a p 1 a r ı BİR GÜNEYDOĞU GERÇEĞ1NECLA Hikmet Çetinkaya ' C u m h u r İ Y e C CagPazariamıAŞ TürkocagıGsd No39 4I . k i t a p k u l ü b ü ı34334iQga!<>glu-lsant>ulTel (212)^1401 96 79. YIL SAYI: 28195 / 500.000 TL (KDVıçmde) KURUCUSU- Y U N U S NADİ (1924-1945/BA$YAZARI- NADİR NADİ (1945-1991) 17ARALIK2OÛ2SALI ALEVÎLER TÜRK ]VIÜ, KÜRTMÜ? V Alevilerin etnik kimliği... V ı adişah evlilikleri... w CJsmanlı'yı kim yönetiyordu... U\\, din ve milliyet ilişkisi... \,£ Koçgiri Aşireti'nin kimliği... y \Jsmanli devlet erkinden Türkmefderin djşlanraas*..J v Oosyolojik olarak Türklerin Kürtleşmesi olanaklı mı? Ziya Gökalp'ten bu yana Diyarbakır'ın Kürtleşmesi... C E M A L Ş E N E i n y a z ı d i z i s i y a r ı n C u m h u r i y e l ' t e Washington, Irak harekâtında kullanmak istediği havaalanlarmı inceleyecek ABD askerleri geliyorGÖrÜşmeler SÜrÜyor Olası Irak harekâ- tında ABD'nin Türkiye'deki olanaklardan yararlanması konusuna ilişkin görüşmeler ikı ülke arasında sürüyor. ABD askeri tek- nik heyeti Muş. Batman havaalanları ile Malatya Erhaç ve Diyarbakır 2. Taktik Hava Üssü'nde inceleme yapmak için bu hafta Türkiye'ye gelecek. Birlikler kaydırılıyor ABD 60 bin aske- rini Kuzey Irak'a geçirmek. 30 binini ise özellikle KDP bölgesine yakın sınıra ko- nuşlandırmak istiyor. Türk birliklerinin Irak sınır boyuna kaydınldığı ve Genelkur- may'ın da doğudaki birliklere "Harbe ha- zırlık durumunuzu en üst seviyeye çıkann" talimatı verdiği ileri sürüldü. • 11. Sayfada Iraklı muhaliflerin toplantısı uzadı Koltuk pazarlığı # Iraklı muhaliflerin Londra toplantısında 50 kişilik yürütme komitesi ile ilgili anlaş- mazlığın kısmen giderildiği, bu kez de izle- me konseyi konusunda sorun çıktığı bildi- rildi. Konunun toplantı sonrasma bırakıldığı belirtildi. Muhalifler, Yüksek İzleme Kon- seyi'nin Saddam'ın devrilmesine kadar gö- rev yapacağını açıkladılar. • 11. Sayfada 1 7 vnyıpftfipyifjpfi -• Uluslararası Sinema-Tarih Buluşması nın en çarpıcı filmi olan 11 Eylülfümi 09'0r- 11 EylüTde, 11 ünlii yönetmenin imzası var. Farklı ülkele- rin > önetmenleri. terör saldırısını kendi yorumlarıyla beyazperdeye ta- şıyor. Fesrivalin 'Aydınlanma" bölümiinde yer alan '11 E\lül'. 21. yüz- yılın en büyük trajedisine 11 değişik öyküyle ışık tutuyor. • 9. Sayfada Bakan Coşkun: Şubat ayında dörtte biri ödenecek. Hazine: Bizim böyle bir hazırlığımız yok Nemalarda ödeme çelişkisi Ekonomiye kambur oluyor Sanayı ve Ticaret Bakanı Ali Coşkun, zorunlu tasarruf fonunda biriken 12 katrilyon liranın ekonomiye lambur olmaya başladığını vurgulayarak bu niktann dörtte bırinin şubat veya mart ayında çalışanlara ödeneceğini açıkladı. Devlet Bakanı Ali Babacan ve Hazine yetkilileri ise "Bizim röyle bir hazırlığımız yok" görüşünü belirttiler. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Ekonomik binmler arasında. çalışan- lann zorunlu tasarruf fonunda biriken 12 katrilyon liranın tasfiyesıne ilişkin uyum sağlanamıyor. Sanayı ve Ticaret Bakanı Ali Coşkun, zorunlu tasarruf fonunda biriken 12 katnlyon liranın dörtte birinin şubat veya mart ayında ödenmesi içın çalışma yapıldığını açık- ladı. Hazıne yetkılilen ise konuyla ılgı- lı bırimin kendilen olduğunu belirte- rek "Bizim böyle bir hazırlığımız yok" görüşünü dile getırdı. TOBB'ninAnkara'da gerçekleşen Ti- caret Odalan Konseyi toplantısına ka- tılan Sanayı ve Ticaret Bakanı Ali Coş- kun. zorunlu tasarruf ödemelenne ılış- kın açıklamalarda bulundu. Fonda bi- riken paranın 12 katrilyon lıraya ulaş- tığını belırten Coşkun, "Bu miktar gö- rev zararlarından daha tehlikeli şe- kilde ekonomiye kambur olmaya başladı" dedı. Bu paranın en kısa za- manda ödeneceğini söyleyen Coşkun, şöyle devam eth: MArkası Sa. 8, Sü. 3'te TCBB BAŞKAN1 HİSARCIKLIOĞLU'NDAN GÜVEN UYARISI: Hükümet sözünde durmadı # Hisarcıkhoğlu, AKP hükümetinin söz vermış olmasına karşın hazırlanan yasa taslaklannda sosyal kesimlerin görüşlerinı almadığını \urgulayarak ekonomik konularda zirve yapılmasmı istedı. TOBB Başkanı Hisarcıkhoğlu, "Piyasalann güvenı iskambil kâğıdından yapılan kuleye benzer. Zordur, sabır ister. Yanlış bir hareket yıkmak ıçın yeterlidir"' dedi. • 13. Sayfada UCP'NÎN DERDİ TÜRBAN M 4. Sayfada &ÜM ORUCUNDA 102. KAYIP • 5. Savfada CHAVEZ SİSTEME DİRENİYOR M 13. Sayfada JRABZON'DA ÜMERYENİDEN MSnor'da GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Satışa Hazırlık Başarısızlığj sıneye çekmeye hazır bir muhalefet, ıdare-ı maslahatçı bir medya var oldukça; AKP ıktı- darının ıç ve dış sorunlarda halka ve ulusal yararla- ra ters duşen ıcraatına şapka çıkarmaya zorlanaca- ğız. Başbakan Gül, "tekeden süt çıkaracaklanm" söy- luyor. Beş yıllığına başbakanlığı cebıne koymaya ha- zır RTE ise genelde eleştirılen Kopenhag kararını, MArkası Sa. 8, Sü. l'de Greenpeace üyeleri, Sinop ve Sam- sun'dan gelen köyliiler ile birlikte, Ka- radeniz'e bırakılan zehirli atıkların ge- r i gö t ü r ülmesi talebiyle İtalya Büyü- k e l ç U i ğ i ' n i n önünde eylem yaprı. Ey- lemcilerden köylülerin sözcüsii Hale Özen ve 4 Greenpeace üyesi gözaltına alındı. (Fotoğraf: KEREM GEZER) BaykaVdan Yahş 'ın Kıbrıs değerlendirmesine tepJü: Ordumuz işgalci değiMrBÜyÜk tallhSİZİIk CHP lideri Baykal, Dışişleri Bakanı \akış'ıtı Kıbrıs'ta 28 Şubat'a kadar bır anlaşma olmaması durumunda TSK'nin "AB toprağmın işgalcısi" konumuna düşeceği yönün- deki açıklamalannı "Büyük talihsizlik" olarak yorumladı. Hükümetin bu anlayışı paylaşmadı- ğını ortaya koymasını ısteyen Baykal, TSK'nin uluslararası anlaşmalarla güvenceye alınmış hakkını kullandığını söyledi. • 10. Sayfada ÖnkOŞUİ ambargo Ankara'da KKTC Cumhur- başkanı Rauf Denktaş ve KKTC'li yetkililerin katıldığı toplantıda, adada çözüm için "son ta- rih" olarak belirlenen 28 Şubat'a kadar izlene- cek polıtıka masaya yatınldı. KKTC, ambargo- nun kaldmlması karşılığında Kıbns Rum tara- fıyla yenıden görüşmelerin başlayabıleceğıni açıklarken bunun Annan belgesı üzennden olup olmayacağını tartışıyor. • 10. Sayfada Avrupa ile uçurum büyüyor Türldye 'sıfir'aldı GeNşmİŞİİk aÇlğl PricewaterhouseCoopers AB ile Türkiye arasındaki gelişmişlik açığı- nın bü^düğünü \ıırguladı. 'Makroekono- mik istikrar, ekonomik yapı, altyapı ve Av- rupa'ya entegrasyon' ölçütlerine göre hazır- lanan endekste Türkiye, AB üyesi ve aday 28 ülke arasında sonuncu oldu. AYHAN ŞİMŞEK ANKARA - Uluslara- rası danışmanlık kurulu- şu PricevvaterhouseCo- opers. Türkiye'nin AB skorunu "0" olarak açık- ladı. 15 AB üyesi, 10 ye- ni üye ve aday ülkelerin karşılaştırmalı durumlan- nı ınceleyen kuruluş. bir- likte üye ülkeler ile aday- lar arasında gelişmişlik açığının kapanmaya baş- larken Türkiye ile açıldı- ğını vurguladı. 1997 yı- lında aday ülke olan Slo- venya'nın, büyük bir sıç- rama gerçekleştırip Al- manya ve Fransa'nın önünde 11. sıraya yerleş- mesi dikkat çekti Diğer aday ülkelerden Çek Cumhuriyetı ve Macaris- tan da 16 ve 17. sıralara yerleştiler. Türkıye ise 28 üye ve aday ülke arasında sonuncu oldu. Pnce\vaterhouseCo- opers, AB'nin genişleme MArkasıSa.8,Sü. 3'de GUNDEM MUSTAFA BALBAY ABD ile PKK Pazarlığı! Bugünü yorumdan çok duruma ayıralım. Anka- ra'ya ulaşan, okyanus ötesınde tartışılan, cıddı so- nuçlar doğurabılecek Irak ve PKK bılgilerine ve bun- lar üzerınde yapılan pazarlıklara değınelım. özellikle PKK ile ılgılı gelışmeler son derece il- gınç... Türkiye kamuoyu, Irak ve Saddam sozcükleri yan yana gelince, K. Irak'taki olası oluşumları öne çıka- MArkası Sa. 8, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog