Bugünden 1930'a 5,503,765 adet makaleKatalog


«
»

DAHA ÇO< KONUŞTUKÇA DAHA AZ ÖDEMELİ!.-..-.---.--:- --7 .— - - •-...,. . • -, • --...-,. 2AKİKASI 149 BİN TL ç İ50İNDİRİMÜ. KademeliCell TURKCELL Cumhuriyet Aynntılı bilgl için: HAZIR KART 79. YIL SAYI: 28194 / 500.000 TL (KDVıçmde) KURUCUSU. Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (7945-7997; 16 ARALIK 2002 PAZARTESİ Irak için yığmak başladı, Kopenhag'dan eli boş dönen hükümeti daha ciddi sınav bç Savaşın solu Ardahan -28 derece Sınırda hareketlilik ABD'nin Adana'daki Incirlik Üssü'ne kargo uçaklanyla indirilen askeri malzemelerden 50 TIR, Habur'dan Kuzey Irak'a girdi. Kuzey Irak'taki Amerikan istihbarat ve askeri personel sayısımn da 500'ü bulduğu belirtiliyor. Pentagon, 90 bin ABD askerinden 60 binini Kuzey Irak'a sokmak, kalan 30 binini de Türkiye'de oluşturulacak geri üs bölgelerinde konuşlandırmak istiyor. ABD, Mersin-Irak demiryolu ve karayolunu da kullanmak istiyor. Penta- gon'un talepleri arasında Çorlu ve Sabiha Gökçen havaalanlannın bulun- madığı. bu iki havaalanının zaten Afganistan harekâtı kullanımma devam edildiği için ek bir talebe gerek olmadığı belirtiliyor. Karadan havadan abluka Washington'ın harekât için Türkiye'den talep ettiği încirlik, Diyarbakır, Batman, Muş ve Malatya Erhaç havaalanlannda teknik inceleme yapmak üzere Amerikan teknik heyetinin gelişine hükümetin bu hafita içinde resmi bir yanıt vermesi gerekiyor. Ingiltere de operasyon hazırlıklannı sürdürü- yor. Daily Telegraph gazetesi Kraliyet Donanması'nın önümüzdeki gün- lerde aralannda Ark Royal adlı uçak gemisinin de bulunduğu 6 gemiden oluşan bir filoyu Körfez'e göndermeye hazırlandığını, bunun îngilte- re'nin bölgedeki askeri yapılanmasının ilk adımını oluşturacağını yaz- dı. Ingiliz filosunda 2 bin 600 asker bulunuyor.B ıo. Sayfada Papaz ve Oruç... Çankaya, Kopenhag Zir- vesi'nde alınan Türkiye'ye ilişkin kararlan beğenme- diğini bildirdi. Cumhur- başkanı Sezer'in bu alanda zaten bir beklentisi yoktu; daha önce düşüncesini açıkJamış,Avrupa'nın "sa- mimıyetsiz" olduğunu vur- gulamıştı; Kopenhag top- lantısının sonucunda düş kırıklığına uğradığı söyle- nemez. Köşk'ten yansıyan açık- lama. bu gerçekçiliği dile getirdi. • Ne yazık ki bu gerçekçi- lik hükümette ve medyada görülemiyor. Dış politikayı. îçe dönük asılsız propaganda için kul- lanmak sakıncalı bir yön- temdir. Açık seçik görülü- yor ki Kopenhag'da alınan karar. toplantı başlamadan önceAlman-Fransız işbirli- ğinin Türkiye için öngör- düğünden daha geridedir. Bu açıdan Kopenhag sefe- rinden dönüşte AKP lideri Sayın Erdoğan'ın "Elham- dülillah başardık" deyişi ha- vada kalıyor. Ancak daha da sakıncalı olanı. Kopenhag'da giinde- nıe getirilen Kıbrıs pazar- laması girişimidir. AB'ye girmek için değil, ama bu uzun ve ince yolda bir 'müzakere tarihi' almak için Kıbrıs'ta her şeyi pa- zarlamak yöntemini doğal sayan aymazlık, içerde sa- vunucu bulabiliyor. • * tngiltere AB'nin en baş- ta gelen ortaklanndan biri- dir; Kıbrıs'ta askeri iisleri vardır; dünyanın öteki ucundaki kü'çücük Falk- land adası için Arjantin'le savaşı göze almıştır; de- mokratik düzeni kapsa- mında bir de soylular sını- fından oluşan 'Lordlar Ka- marası'na sahip bu iilkenin, •lusal çıkarlarını okyanus- lar ötesinde koruması do- ğal sayılıyor. Türkiye'nin ise tngiliz isleriyle donanmış Kıb- rıs"ta. Rumlar ve Yunanlı- lar karşısında ulusal çıkar- larını savunmak istemesi teden yadırganıyor? Kıbrıs AB'ye buyur edi- iyor, Türkiye'nin siiresi ve tonucu belirsiz bir müza- tere tarihiyle yetinmesi is- xniyor; bu kuşkulu denk- emin adaletsiz olduğunu öylemek neden bunca tep- dye yol açıyor? • Dışta ve içte sarmallaşan ılumsuz bir işbirüğinin tu- mğına düşmekten Türkiye tendini koruyabilmiştir. Biz de Sayın Cumhur- jaşkanı Sezer gibi düşünü- •or ve Avrupa'yı temsil e- len yöneticileri *samimi- 'etsiz' buluyoruz. Ancak biraz kaba da ol- a. Türkçenin en yaygın ıtasözlerinden biri sayılan izdeyişi yinelemekten ken- iimizi alamıyoruz: "Papaza kızıp oruç bozul- naz." Cumhuriyet AKP lideri zirvede prestij ve inandırıcılığını yitirdi diyen AB'li diplomatlar: Erdoğan bunalttı ÎNGÎLÎZ BASINI Bekleme odası dolu > Ingiltere'de yayımlanan Sunday Times ve Independent on Sunday gazeteleri, AB'nin Kopenhag zirvesinde Türki- ye'ye koşullu müzakere tarihi verme- sini eleştirdi. The Sunday Times gaze- tesi, Avrupa Birliği'nin genişleme za- manının geldiğini, 10 yeni ülkenin ka- tılımıyla üye sayısı 25'e çıkacak olan birliğin '"bekleme odasının da dolu ol- duğunu" yazdı. • 9. Sayfada KOPENHAG SONRASI Içgündeme döndük Kopenhag Zirvesi'nden sonra Türkiye "iç" gündemine dönüyor. Hükümetin öncelikli konulan arasında işçi emekli- Ieri ile memurlara zam. geçici bütçe, ma- li milat, IMF ile pazarhklar öne çıkacak. Siirt seçimlerinin yenilenmesi sürecin- de, AKP Genel Başkanı Tayyip Erdo- ğan'm aday olabilmesi ve seçihnesi du- rumunda yeni hükümet kurulması da gündeme gelecek. • 8. Sayfada )Tayyip Erdoğan, Gül ve Ankara diplomasisi üzerindeki izlenimleri de nakleden AB'li kaynak yalmz; "Asluıda çok iyi başladılar" diye konuştu: "Yalnız ne yazık ki son on günde ipin ucunu kaçırdılar. Israrlar bunaltıcı hale geldi. Bir dizi 'ucuz" gazete ilanı verildi. ABD'ye sığınmak, Washington yoluyla baskı koymaya kalkışmak, misilleme tehdidi yapmak. 'NAFTA'ya gireriz' diye yüksekten atmak, diplomasiye sığmayan şeylerdi. NAFTA hele, akıl almaz bir çıkıştı. AB'den üyelik talep ederken 'öbür tarafa giderim haaT demek çaresizliktir." lAynı kaynak şu yorumu yaptı "Çıkıp biri 'Eh git o zaman!" dese ne yapacaktınız? Diplomaside tehdit 'sahiciliği' oranında ağırlık taşır. Gerçekçi olmayan tehditler inandıncıhğı yaralar. Erdoğan için de aynı şey söz konusu. Tayyip Erdoğan da prestij ve inandıncıhğını yaraladı...Bu bir irtifa kaybıdır." NİLGÜN CERRAHOĞLU'nun yazısı M 17. Sayfada Patenli danslı eylem Venezüella'da geçen yıl nisan ayındaki başarısız darbe girişimine katılan generallerle işbirliği yapan ve Devlet Başkanı Hugo Chavez'in istifasını isteyen "muhalefet", dün büyük bir gösteri düzenledi. Başkent Caracas'ta geniş bir alana yayılan ve kırnıızı, sarı, mavi Veneziiella bayraklarının baskın oldnğu gösteriye, kimi tahminlere göre bir milyona yakın Idşi katıldı. Komedyenli, danslı ve karnaval tarzı gösteriye bazı Caracasblar, bisiklet, paten ve kaykaylarla katıldı. (Fotoğraf: AP) DYP GtK SEÇtMLERl Ağar dengesi • DYP'nin 7. Olağan Kongresi, dün yetküi kurullar için yapılan seçimle tamamlandı. Mehmet Ağar GÎK listesinde, genel başkanhk için yanştığı Hasan Subaşı, eskı DTP Genel Başkanı Mehmet Ali Bayar ve seçimlere az bir süre kala ANAP'tan istıfa ederek DYP'ye geçen Turhan Tayan'a da yer verdi. SERTAÇ EŞ'in haberi • 5. Sayfada JAPON PRENSÎ MİKASA Imparatorgeliyor # Japon Prensi Tomohito Mikasa gele- neklerin dışına çıkarak Cumhuriyet'e konuştu. Tomohito Mikasa "Japonya"da 2003 'te düzenlenecek "Türkiye Yıh' ha- zırlıklannın yavaş gitmesine üzülüyo- rum" dedi. Kırşehir Kaman'da Japon Ar- keolojı Enstitüsü'nün açıhşına Im- parator Akihito gelecek. ÖZGE>" ACAR'ın haberi • 6. Sayfada ÇELENK'tN 80. YAŞGÜNÜ Ezilenlerin sesi • Hukukçu-yazar Halit Çelenk'in 80. doğum günü Mülkiyeliler Bırlıği tarafından düzenlenen törenle kutlandı. Yerinın "ezilen, sömürülen. özgürlüğü kısıtlanan insanlann yanı olduğunu" vurgulayan Çelenk, "Insanlık, kölelikten nasıl kurtulduysa emperyalizmin boyunduruğundan da kurtulacaktır" diye konuştu. M 5. Sayfada BAŞKENTTE KIZAK- Ankara'ya yıbn ilk kan yağdı. Caddeler ve so- kaklar kar altında kalınca çocukJar kızağın keyfıni çıkardı. (AA) Kutup soğukları # Yurdun en sıcak bölgelerinden Şanlıurfa ve Gaziantep'e de yılın ilk kan yağdı. Ankara'da önceki gece başlayan kışın ilk kar yağışı, hava sıcaklığının eksi 8 dereceye düşmesine yol açtı. Doğu Anadolu'da kutup soğuklan yaşanıyor. Ardahan'da ısı gece eksı 28 dereceye kadar düştü. Konya ve Karaman'da kar kahnhğı kent merkezlerinde 10 santimetreye kadar ulaştı. Konya-Isparta, Kayseri-Malatya ve Kayseri- Kahramanmaraş karayollannda ulaşım aksadı. • 5. Sayfada 100 bin kişiye istihdam Toryum zenginiyiz • 21. yüzyıluı önemli stratejik maddesi olarak tanımlanan toryum madeni, en çok Türkiye'de bulunuyor ancak konu ile ilgili çalışmalar son derece yetersiz. Dünyada toplam 1 milyon 71 bin ton toryum rezervi içinde 800 bin ton ile Türkiye birinci sırada. ÖZLEMYÜZAK 21. yüzyılın en stratejik maddesi olarak tanımlanan toryum madenine sahip olan Türkiye, elindeki rezervi değerlendiremiyor. 2005 yıhna kadar yapılması planlanan yeni tıp nükleer enerjı santrallan gerçekleşirse toryum dünyanın bir numarah elementi ola MArkasıSa.8,Sü.l'de Ahllı sayaç aldatmacası Elektrik 'çarpıyor' •Elektrik sayacının en az dört ayn ta- rıfe diliminde, bir günü en az 8 zaman dilimine bölerek ölçme ve kayıt yap- ma özelliğine sahip olması gereke- cek. Piyasada satılan sayaçlann bu ni- telikleri bulundurup bulundurmadığı denetlenemiyor. FATMA KOŞAR'ın haberi • 13. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Elhamdulillah AB Yolundayız! Avrupa Birliği'nin Türkiye ile ılgılı kararlarında ka- rakteristik özellik şu: öyle bir metın yazılıyor kı, herkes ıstediğı gibı yo- rumlayabıliyor! Bu durum, özellikle hükümetin ve hükümete ya- kın çevrelerin ışine geliyor. Elde somut bir kazanım MArkası Sa. 8, Sü. 8 'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog