Bugünden 1930'a 5,499,360 adet makaleKatalog


«
»

üAHA ÇOK KONUŞTUKÇA DAHA AZ ÖDEMELİ! 149BiN TL •n ».»»v- da k ^ «««< 5 sMsi«ı »»a KndemeliCell (50INDİRİMLİ TURKCELL Cumhuriyet79. YIL SAYI 28193 / 500.000 TL (KDVtçmde) KURUCUSU Y U N U S UAD\ (1924-1945) BAŞYAZARI NADİR NADİ [1945-199V 15 ARALIK 2002 PAZAR Sezer, 2004'e randevu karannı eleştirdi: Avrupa hızımıza yetişemedi AB Kıbns'ta haksızlık yaptıRefOrm çabalanmiZ SÜrecek Turkıye'nın Kopenhag knterlenne uyumu beklenmedık bır suratle gerçekleştırdığıne ışaret eden Cumhurbaşkanı Sezer, "Ancak Avrupalı ortaklanmız Turkıye'nın bu suratıne psıkolojık. zıhınsel açıdan ayak uyduramamışlardır" goruşune yer \erdı Turkıye'nın, AB'nın son karanna karşın çağdaşlaşma adımlannı surdureceğını vurgulayan Sezer, "Turkıye, halkının ıstek \e beklentılen doğrultusunda reform çabalannı \e çağdaşlaşma tasansını kararlılıkla surdurecektır" dıye konuştu • 5. Sayfada Tek yanlı üyellk yanlış bir karar Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, Avrupa Bırlığı'nın. Turkıye'nın uyelığı ıçın Kıbns'la bağ kurmaya çalışırken Guney Kıbrıs'ın tek yanlı uyehğınde çozum koşulu aramamasını eleştırerek "AB haksız \e çelışkıh bır tutum takınıyor" dedı Kıbns'ta buyuk bır hata yapıldığını vurgulayan Sezer, "Bızım ıçın Kıbns Turklennın guvenlığını, gonencını, eşıt statusunu Turkıye ve KKTG'nın stratejık çıkarlannı gozetecek bıçımde yenı bır ortaklık temelıyle çozum esastır" goruşunu dıle getırdı I 5. Sayfada 25 yıl şonra I urunamayarlar Tehlıkelı Oyunlar Bır Bnm Adamının Romanı Korkuyu Beklerken Oğuz Atay ın kahramanlan, oyku ve romanlarının konusu Turkıye ıçın "erken'dı Şımdı bır kuşak Atay romantarı ile Turkıye yı tanıyor Şeffaflık ve Şaibe... AKP iktidarı, ülke açı- sından çok onemli iki ko- nuda, iki erteleme kararı- na >öneldi: Bunlardan biri doku- nulnıa/Iıga ilişkindir. tkincisi şeffaf ıhale' dö- nemini açacak yasanın rafa kaldınlması hazırlı- ğıdır. Her ikisi de yolsuzluk konularını ilgilendirdiği için ha>ati önenı taşıyor. • 3 Kasını seçimlerinden önce, AKP lideri Tayyıp Erdoğan, milletvekili do- kunulmazhğının özcllikle yolsuzluk kapsamında kaldırılacağını dile getir- miş, kamuoyuna bu yolda açık seçik söz \ermişti. \KP şimdi bu sözunden dönü>or mu? Oysa Meclisteki AKP millet\ekilleri arasında ağır yolsuzluk davaların- da sanık olan 17 kişi var- dır. AKP Hükumetinde 3 Bakanise yolsuzluk da\a- larında sanık sandalyele- rinde oturmaktadırlar. Tayyip Erdoğan'ın da çeşitli yolsuzluk da\ala- rında yargılandığını bil- meyen yoktur. Durum bu iken Erdoğan'ın miller\e- kili seçilebilmesi için Meclis -CHP millervekil- leri dahil- anayasayı de- ğiştirme karannı verebili- yor. • AKP'nin ikinci ertele- me kararı' Şeffaf îhale Ya- sası'na ilişkindir. Devletin ihale işlerinde yolsuzluklar ayyuka çık- tığı için bu gidişatı engel- leme yolunda önlemleri içeren bir >asa hazırlan- mıştı; 'Şeffaf Ihale Yasası" diye amhyordu. AKP şimdi bu yasayı da erteleme girişimindedir; Gul Hükümeti "me-\zuat hazır değıl' gerekçesinin ardına sığınmay a hazırla- nıyor. DUeriz ki her iki ertele- me girişimi de gerçekleşe- mesin, eski y olsuzlukların dosyalarında sanık ola- rak yer alanlann adalet- ten kaçma girişimleri ba- şarı kazanamasın, yeni ihale girişimlerine yeni şaibeler düşmesin. Türkiye'de kamuoyu, sanık politikacıların bir anönceyargılanıpustleri- ne düşen suçluluk golgele- rinden sıyrılmalarını ve- ya gerçeklerin ortaya çık- masını bekliyor; sanıkla- nn millervekilliği sıfatına sığınarak yargılamadan kaçmalarını değil.. Veni AKP Hükümeti daha ilk adımda bu umut- ları yıkacak kararlardan sakınmalıdır. Cumhuriyef '2004 TARtHÎ KEStN BtR ADIM' AKP'ye göre sonuç başanlı # Kopenhag'da ıstedığını alamayan AKP hukumetı, "2004 yılma randeNiıyu" başan olarak sunmaya çalı- şıyor Başbakan Gul, 2004 yılı başında AB'den mu- zakere tanhı ıçın çalıştıklaruu belırtırken başansız- lıklanndan bazı AB ulkelennın ıç kamuoyundakı sı- kıntılannı sorumlu tuttu AKP lıden Erdoğan ıse zır- ve sonucunu "Elhamdulıllah başardık" dıye yonım- larken "Çıtanın en yuksek noktasından bır alt basa- makta karar çıkmıştır ortaya" dedı • 5. Sayfada TÜRKÎYE ARADIĞINI BULAMADI Gümrük birliği sorgulanıyor # Turkıye'nın 1995'te ımzaladığı Gumruk Bırlığı Anlaşması, beklentılenn tam tersı sonuçlar doğurdu ATO'nun araştırmasma gore, anlaşma sonrasında ıh- racat yenne ıthalat artarken AB fırmalan Türkiye'de fabnka kurmayı değıl mallannı gonderme yolunu seçtı AB'nın tekstılde Doğu Avrupa, Çın ve Hındıs- tan'ı tercıh ettığme dıkkat çekılen araştırmada, anlaş- ma gereğı yapılan duzenlemelenn ılaç \ e tanm sek- torunu de olumsuz etkıledığı belırtıldı • 6. Sayfada Ally McBeal fırtınası Allv McBea d zısı gosterıldığ tum u'kelerde ızlenme rekorları kırd Genç bır avj<atın karıyerını /e ozel yaşamın anlatar dızıde sureklı Bay Dogru yu arayarı romant'k nevrotık bır kadın a/ukat ÇGI şan kadnlann aşka ve ışe aa r sorurlarnı komed 1 tarzında ı del vor Bugün Cumhuriyerie birlikfe. Bayinizden istemeyi unufmayın. Siyasi iradeninTürkiye'ye ilişkin 'olumlu' ya da 'olumsuz' yönde değişmesi müzakere tarihinde etkili olacak Belge bağlayıcı değilZırvelenn sonuç belgelen "hukukı" değıl '"sıyası bağlayıcılık" taşıyor "Sıyası ırade bağlayıcıhğı'" oranmda "bağlayıcı" sayılıyor. Sıyası fradenın Turkıye'ye ılışkın "olumlu" ya da "olumsuz" yonde değişmesi, gelecekte uyelık muzakerelenne venlen "start"ı hızlandırmak ya da ya\aşlatmak yonunde mutlaka etkılı olacak NİLGÜN CERRAHOĞLU KOPENHAG - Italya Başbakam Sihio Berlusconi'nın Cumhunyet'e yanıtı Endışeye mahal \ok' "Türkiye'nin on yeni üyeden ge- lebilecek yeni bir veto riski ile kar- şı karşıya kalacağını sanmanı" soz- lenyle yanıtlıyor "Cumhuriyef'ın sorulannı Başbakan Berlusconı "Hedefîmiz 'oybırhğıyle karar'dan; 'ağırlıklı oyçoğunluğuyla karar' siste- mine geçmek. (2003 sonundaki) hü- kümetlerarası konferansta oyço- ğunluğunun' hangi alanlar ve konu- larda geçerli olacağını kararlaştı- racağız. Bu sizin korktuğunuz veto riskini ortadan kaldıracaktir. Bul- garistan. Romanya ve Türkiye'nin birliğe giren on yeni ülkeyle aynı kriterlere tabi olacağını ayrıca tek- rar tekrar yineledik. Dolayisıyla en- dişeye mahal bir durumla karşıla- şacağımızısanmam." AncakABsu- recını ıçenden bılen dıplomatlar, "oy- çoğunluğu ile karar" mekanızması- nın "genişleme" yanı "sınırların de- ğiştirilmesi" gıbı bınncı derecede onem taşıyan konulan ıçermesının ımkânsız olduğunu duşunuyor Ber- lusconı bu hatırlatma karşısında şu yorumuyapıyor "Hükümetler ara- sı konferansta alacağımız bir karar bu. Ben 'oyçoğunluğu' kararının ge- MArkası Sa. 8, Sü. 3'te 0n binlerden ABD protestosu Guney Kore'de%aklaşık 50 bin kişi. rrafik kazasında 2 kız oğrencinin olumune neden olan \BD askerlerinin beraat etmesini protesto için dıin gosteri yaptı. Başkent Seul'de yapılan gosteride, iki \BD askerinin bir Giıney Kore mahkemesinde \eniden yargılanması \e ulkedeki ABD askerlerinin statusunu belirleyen anlaşmanın duzeltilmesi istendi. ABD ba\raklarının yırtıldığı gosteride ABD"nin Irak'a saldırısının engellenmesini isteyen sloganlar da atıldı. (Fotoğraf AP) AÇIK ARAYLA GENEL BAŞKAN SEÇtLDÎ DYP'deAğar dönemi başladı GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK SindiPim Başladı AB de kararlar ıttıfakla alınıyor Kopenhag zırvesınde avukatlığımıza soyunacak- larını açıklayan uye dort ulke Italya, Yunanıstan, in- gıltere Belçıka ustlendıklerı gorevın gereklerını ye- rıne getırdıler mı? Getırmedıklerını Chirac-Schröder'ın koşullu Ara- lık 2004 formulune karşı oy kullanmayarak goster- dıler mirkasıSa. 8,Sü. l'de Çocuüardan büyükşarhlar # Gulsen Yavuzkal, yoksul semtlerdekı çocuklann mu- zık eğıtımı ıçın bır şeyler yapmayı duşunurken Fent Aysan Çağdaş Yaşam tlkoğ- retım Okulu'nda bır salon ve pıyano olduğu mujdesını al- mış Şımdı başanlı bır koro oluşturmak ıçın çalışıyorlar HATtCETLNCERin söyleşisi I ~. Sayfada Çinitincigüç olmayolunda 9 Çın Buyukelçısı Kuangyı, Çın Komunıst Partısı'nın. halkın çıkannı, ışgucunu \ e kulturunu guv ence\ e alarak ekonomıyı gelıştırdığını sov- ledı Kuang>ı, Çın"ın gele- cekte ABD'den sonra duma- nın ıkıncı guçlu ulkesı olabı- leceğını belırttı LEYLA T4\ŞANOĞLLnun roportajı • 12. Sayfada Fenerbahçe berabere # Yenı teknık kadrosuyla Goztepe"\ı konuk eden Fe- nerbahçe 0-0'lık beraberlığe razı oldu Oğuz Çetın yone- tımınde ılk maçına çıkan San-Lacı\ertlı ekıbın sergıledığı kotu futbol se- yırcı tarafından protesto edıldı Başkan Azız Yıldı- nm \e yonetım kurulu ıstı- faya çağrıldı MSpor'da ı 3 Kasım seçımlennde baraj al- tında kalan DYP'de Tansu Çıller donemı kapanırken Mehmet Ağar ılk turda 1104 delegeden 815 'ının oyunu alarak genel baş- kan seçıldı 6 adayın kahldığı se- çımde Ağar'm en yakın rakıbı tlhan Kesıcı 227 oyda kaldı ı Delegelere teşekkur eden Meh- met Ağar, parhsının üst yonetı- mının delegelerle ortaklaşa şe- kıllendınleceğı sozunu verdı Genel başkanhğa yenıden aday olmayan Tansu Çıller, partıhlere \eda ederken 3 Kasım seçımlerı- nın tüm sorumluluğunu ustüne aldığinı soyledı • 4. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Kopenhag Zirvesi: Helsinki'ye Makyaj! Bız Turklerın meraklı olduğu ıkı uç davranış bıçı- mı var Bayram yapmak, ağıt yakmak! Her ıkısınde de ışın ortasını pek sevmeyız Turkı- ye'yı de dunyanın merkezıne koyduğumuz ıçın ote- kı ulkelerı ıkıye ayırırız MArkasıSa.8,Sü.8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog