Bugünden 1930'a 5,453,648 adet makaleKatalog


«
»

i AR/U.IK 2002 CUMARTESİ CUMHURİYET SAYFA HABERLER Kayınbiraderine ıbnışacak • AIVKARA (A.NTCA) - "Tükiyede hükümetler değişiyor, ama eş dost ve akrabaya bürokraside taaınan ayncalık değişmiyor. Enerjı ve Tabıi Kaynaklar Bakanı Hılmi Güler de bu geleneğı sürdürerek. kayınbiraderi Osman İlter'i danışman olarak yanma aldı. Gûrerin. REFAHYÖL'un Enerji Bakanı Recai Kutan'ın özel kalem müdürü Yasin Kalem"i de başdanışmanı yapması dıkkat çekti. Özgüplüklepi için bipmektup • ANKARA (AMCA) - Uluslararası Af Örgütü'nün "Özgürlükleri İçın Bir Mektup Yazın" kampanyası bugün başlıyor. Kampanya kapsamında örgütün ABD, Almanya, A\ustralya, Barbados, Güney Afrika, Fınlandiya, Hong Kong, ttalya, Japonya, Kırgtzistan, Macaristan, Moğolıstan, Nepal. Pakistan, Paraguay, Polonya, Ukrayna Venezüella, Yunanıstan ve Türkiye şubeleri 24 saat mektup yazacaklar. Örgüt, adlanna çalışmalar yürüttüğü çeşitli olaylar için imza ve mektuplann toplanacağı etkinliğe Türkiye'de tzmir ve tstanbul'da açacağı standlar ile katılacak. Sezer'den 2aldaha • ANKARA (AA)- Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in iki mahkûmu af kararlan, Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararlara göre Sezer, "silahlı terör örgütünün sair efradı olmak" suçundan Izmır DGM tarafından 12 yıl 6 ay ağır hapis cezasına çarptınlan hükümlü Hüseyin Ali Günay ile "mevcut anayasal düzeni silah zoruyla değiştirmeye yönelık eylem ve faaliyetlerde bulunmak" suçundan ömür boyu ağır hapse mahkûm edilen hükümlü Erdal Ankan'm kalan cezalannı sürekli hastalıklan nedeniyle kaldırdı. Başkan yine Prof. Erdin • Eğitim Servisi - ÜrmersıteOğrftim Üyeleri Derneği Olağan Genel Kurulu yapıldı. Genel kurul sonucunda yönetim kurulu asil üyeleri şöyle belirlendi: Prof. Dr. Yaman Barlas, Refik Baysal. Prof. Dr. Reşit Canbeyli. Prof. Dr. Kadir Erdın,Prof. Dr. Nihat Falay, Doç. Dr. Nihat Saban. Prof. Dr. Alpar Sevgen. Prof. Dr. Zafer Üskül, Prof. Dr. Tahsin Yeşildere. Yönetim kurulunun ilk toplannsında yapılan görev dağılrmı sonucunda. başkanlığa yeniden Prof. Erdin seçilirken 2. Başkan Prof. Sevgen, yazman Doç. Dr. Saban ve sayman okutman Baysal olarak belirlendi. Doğalgazda sıkıntı • ANKARA (AA)- Enerjı \e Tabii Kaynaklar Bakanı Hilmi Güler, TBMM'de yaptığı açıklamada. teknik anza nedeniyle tran"dan gelen doğalgazın basıncının düşfüğünü açıkladı. Azalan doğalgaz açığının kapatüabilmesi için Rusya ile görüşmeler yapıldığını behrten Güler. sorunun aşılanaması durumunda bazı sanayi kuruluşlannın doğalgazının kesilebileceğini söyledı. AKP, 2. uyum paketindeki 'affın' kapsamına üniversiteden atılan öğretim üyelerini de alıyor Irticaya afhazırlığıBULENTSAR1OGLI ANKARA - AKP ıktidan, türbanlı öğrencileri de kapsa- yacak şekılde genışletilmek is- tenen u üniversitedeki disiplin suçlannın affina" ılişkin dü- zenlemenin disiplin cezası alan öğretim üyelerine de uygulan- ması için çalışmayapıyor. Mil- li Eğirim Komisyonu Başkanı TayyarAlnkulaç. çeşitli gerek- çelerle üniversiteden atılan öğ- retım üyelennın dönmesi için komisyona birçok istem ulaş- tığını ve kendisinin bu yönde bir düzenlemeye olumlu bak- tığını söyledi. Kamuoyunda "ikinci uyum paketi" olarak anılan ve 2000 yıh sonundan ıtibaren disiplin- • Tasarlanan değişiklik yapıhrsa, irtica nedeniyle öğretim üyeliğinden atılan AKP'li Bakan Atalay ile AKP Milletveİdli Dumanoğlu'na da üniversiteye dönme olanağı sağlanacak. sizlik nedeniyle üniversiteden atılan öğrencilerin affedilmesı- ni de öngören tasannın geniş- letilmesine dönük çalışmalar Milli Eğitim Alt Komisyo- nu'nda sürüyor. Kapsam genjjüyor Komisyon Başkanı Tayyar Altıkulaç, tasanda öncelikle "2000yd sonu" olarak geçen ifa- denin "l 999-2000 yılıru kapsa- yacak şekilde değiştirileceğini. öğrenim dönemi ve ceza ıçeri- ği açısından kapsamın daha da genişleyebileceğini söyledi. Üniversiteden atılan öğretim üyeleri konusunda komisyona birçok başvuru yapıldığını bıl- diren Altıkulaç, şunlan söyle- di: "Bir öğretim üyesi Marx'tan veya Saıdı Nursi'den yapüğı ik- tibas dolayısryla aülmanıalı. Bu ber şeyden önce bilimsel ö/gür- lüğe aykındır. Oğretinı üyesi en aykın görüşleri bile dik getir- se, bu, üniversiteden kovulma- sma sebep sayıiamaz. Bilim üre- ten bir kunımda öğretim üye- si buimsel çahşmasından dola- yı atdamaz. tdari konularla U- gili disiplin cezalan bizi ilgilen- dirmez ama bilimsd özgürlük- le ilgUi cezalan kaldırmabyız." İrtıcai faaliyetlere göz yum- duklan gerekçesiyle üniversi- teden atılan öğretim üyeleri arasında AKP grubundan isim- ler de yer alıyor. YÖK'ün de- netim çalışmalan sonucunda, Devlet Bakanı BeşjrAtalay Kı- nkkale Ünıversitesi'ndeki gö- re\inden, AKP Trabzon Millet- vekili Aydın Dumanoğlu da Karadeniz Teknik Ünıversite- si'ndeki görevinden uzaklaş- tınlmıştı. İrtica nedeniyle atılan öğre- tim üyelennin sorunlannın AKP gruptoplannsındada gün- deme geldiği öğrenildi. Geçen hafta yapılan grup toplantısın- da Tokat Milletvekili ResulTo- sun'un disiplin affinın öğretim üyelerini de kapsaması konu- sunu gündeme getirdiği belir- tıldi. Tûrbanlıya yol açüıyor Tasanda öğrencilerle ilgili diğer bir genişletme konusu- nu da "devamsıznk nedeniyle ablmalar" oluşturuyor. Türbanla okumakta ısrar et- tikleri için derslere alınmayan öğrencilenn bir bölümü disip- linsizlık değil "devamsızhk" nedeniyle atılmıştı. Böylece düzenlemenin türbanlı tüm öğ- rencileri kapsaması sağlana- cak. Yargı, hükümetin anayasa değişikliklerindeki 'aceleci' tutumunu eleştirdi Lafldik zedelenmemeli• Anayasa Mahkemesi Başkanı Bumin ile Yargıtay Başkanı Özkaya, hükümetin anayasa değişikliklerinde farklı kesimlerin görüşlerini almamasmm kuşku yarattığını söyledi. ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - AKP'nin Recep Tayyip Erdoğan'ın önündeki yasal en- gelleri kaldırmaktaki "aceled* tutumuna yargıdan tepki gel- di. Yargıtay Başkanı Eraslan Ozkaya. laiidik ilkesinı zedele- meden gerekli değişikliklerin yapılması gerektiğine işaret ederek "Sonzamanlardayasa- laruı çıkanlmasında gösterilen acelecilik ve çabukluk, birta- kon kuşku ve endişeleri berabe- rindegetinnektedir'' dedi. Ana- yasa Mahkemesi Başkanı Mus- tafa Bumin, ıktıdarlann. yasal değişiklikleri gerçekleştirirken uygulayıcı ve teonsyenlerin gö- rüşlerini alma kararhlığını gös- teremediklerini vurguladı. Türkiye Barolar Birhği (TBB) tarafından düzenlenen "Ana- yasa ve Uyum Yasalan" konu- lu panel dün başladı. TBB Baş- kanı Özdemir Özok. açılışta yaptığı konuşmada, anayasa ve yasalarda değişiklik yapılırken çoğunluğun görüşünün dikka- te ahnacağının ifade edildiği- ni, ancak iktidann böyle gerek- sinim içinde olmadığının göz- lemlendiğini söyledi. Uyum yasalarını hızla TBMM'den geçirme çabalan- nı doğru bulmadıklannı anla- tan Özok, anayasa değişiklik- leri ile ülkenin siyasal, toplum- sal ve ekonomik sorunlan çö- zümlenemiyorsa, bu sorunla- nn altında başka nedenler ara- ıııak gerektiğini dilc gctirdi.— TBB'nin düzenlediği "Anayasa >e Uyum Yasalan" konulu paneide AKP hükümeri eleştirildi. (AA) Yargıtay Başkanı Eraslan Öz- kaya, değiştirilen, yenilenen ki- mi yasalann yetersiz v e yüzey- sel kaldığını vurguladı. Özka- ya, sözlenni şöyle sürdürdü: "Devlet insan içindir felsefe- sinden hareketle, devlete değil insanaöncelik \ eren. temel hak ve özgürlükleri teminat altına alan çağdaş ve si\il bir anaya- sa, temennimiz ve rüyamızdır. Türkiye Cumhuriyeti'nin da- yandığı ilkeleri, özellikJe temel taşı olan laikük ilkesini zedele- meden, gerekli değişiklikler bu dognıltuda bir an önce gerçek- leştirilmehdir." Özkaya, "Uyum yasalan''' başlığı altında yapılan değişik- liklerin pek çoğunun demokra- tik hukuk devletine yakışan ya- salar oldııgi'nı1 rw= *^r kümetin yasalan çıkarmakta- ki "aceleci" tutumunu ise eleş- tirdi. Özkaya. "Geçen uyum vasalannın aksine son zaman- larda yasalann çıkanlmasında gösterilen acelecilikve çabukluk birtakım kuşku ve endişeleri beraberindegetirmektedir" de- di. Özkaya, yürürlüğe konulan uyum yasalannın kabulünden önce toplumun gereksinimi ve isteği yönünde gerekli araştır- malann yapılmasma karşın "ki- mileri"" yönünden bu araştır- manın yapılmadığına dikkat çekti. ^Sakıncalar görûlecek' "Anayasa, Yasa ve Uygula- ma" başlıklı oturumu yöneten Anayasa Mahkemesi Başkanı Mıırtafa R^ınıin nnrplfi rtnnern- de çıkanlan ve partilerin kapa- tılmasına karar venlebilmesi için beşte üç çoğunluk aran- ması şartı getiren düzenleme- yi eleştirdi. Bumin, "Partilerin kapatıl- ması zorlaştırılmak isteniyorsa bunun daha farklı olması gere- kirdi. Biz, AvTupa İnsan Hakla- n Södeşmesi hükümlerine gö- re düzenlenmesini istemişrik. Ama obnadı. Bunun sakmcala- n ileride göriilecektir'' dedı. Bu- min, gazetecilerin sorulan üze- rine uyum yasalannın kendile- rine gönderilmediğini. Adalet Bakanı ile görüşerek isteyece- ğini sö\1edi. BumirL düzenleme- lerin AKP hakkındaki kapatma davasını etkıleyip etkılemeyece- ğine ilişldn sorularüzerine, "Gö- receğiz. bilemrvonım'" dedi. DANIŞTAY BAŞKANI YSK'Yt ELEŞTtRDl Alan: Siirt seçiminde yeni aday gösterilemez ANKAR4 (Cumhuriyet Bürosu) - Danıştay Başkanı Nuri Alan, Siirt"te yapılacak seçimde yeni aday göste- rilmesine olanak tanıyan Yüksek Se- çim Kurulu (TSK) karannı eleştire- rek "İptal nedeni o> lama>a ilişkin ola- rak yapümışsa artık aday lara doku- namazsuuz. Bu liste üzerinden seçim yapılmahydı'' dedi. Danıştay Başkanı Alan, dün Yargı- tay'da düzenlenen "Ana- yasa ve Uyum Yasalan" başbklı panele katıldı. Pa- nelın tartışma bölümün- de söz alan Alan. YSK'nin Siirt seçiminin yenilenmesi karan ile aday belirleme şeklini eleştirdi. Danıştay Baş- kanı, seçim hukukuna gö- re bir seçim bölgesinde ıptal nedeni. adaylarbelirlendikten sonra oylama- lara yönelik yapılmışsa, önceden be- lirlenmiş adaylara dokunulmadan se- çimın yenilenmesi gerektiğini vur- guladı. Alan, bu durumda yeni bir seçim takvimi oluşturmadan seçimin yenilenmesi gerektiğine işaret etti. Siirt seçim bölgesinde Milletvekili Genel Seçimi'ne katılan adaylardan bu süre içerisinde ölen olmadığına veya nitelik kaybma uğrayan bulun- madığına dikkat çeken Alan, "Bu lis- te üzerinden seçimin yapılması gere- ku-di" dedı. Prof. Dr. Fazü Sağlam da YSK'nin Siirt karannı eleştirdi. Seçimin ara seçim mi. 3 Kasım'ın devamı mı ol- duğu konusunda çelişki bulunduğu- nu belirten Sağlam, de\"amı olması du- rumunda yeni aday be- lirlenemeyeceğine işaret etti. Siirt seçiminin ye- ni bir seçim olduğunu belirten Sağlam, "Bu adı konulmamış bir ara seçimdir" dedı. Seçim- lerde uygulanan yüzde lOTuk barajın mutlaka ^ ^ ^ ^ • ^ ^ kaldınlması gerektiği- ni vurgulayan Sağlam, "A\rupa'da en yüksek baraj yüzde 5'rir. 3 Kasım seçiminde yüzde 45 parlamento dı- şında kaklı. Böyle saçma bir hüküm olamaz. Bunu degiştirmek iktidann borcudur" diye konuştu. AKP'nin bu durumdan yararlanarak iktidara geldiğmi anlatan Sağlam, "tktidann bunu değiştirmesigerekir. Yoksa meş- ruiyet krizi doğar" diye konuştu. • Danıştay Başkanı Alan, "Iptal nedeni oylamaya ilişkin olarak yapümışsa artık adaylara dokunamazsınız" dedi. Kanadoğlu: Partiler yasalara uymalı AiNKARA (Cumhu- riyet Bürosu) - Yargı- tay Cumhuriyet Baş- savcısı Sabih Kanadoğ- hı, Anayasa Mahkeme- si'nin ihtar karanna uyulmaması durumun- da siyasi parti hakkın- da kapatma davası açıl- masını öngören Siyasi Partiler Yasasf nın 104. maddesinin anayasaya uygun olduğunu vur- guladı. Türkiye Barolar Bir- liği tarafından düzen- lenen "Anayasa ve Uyum Yasalan" baş- lıklı panele katılan Prof. Dr. Fazü Sağlam, SPY'nin 104. madde- sinin "yapönmı" bakı- mından anayasaya ay- kın olduğunu savundu. Sağlam, "thtara uyul- maması durumunda bir vapnnm olmabdır. Ancak kapatma olma- malıdır" dedı. Panelin tartışma bölümünde söz alan Yargıtay Cumhu- riyet Başsavcısı Sabih Kanadoğlu, Sağlam'ın görüşüne katıknadığı- nı söyledi. SPY'nin 104. maddesinin "te- meUi kapatmayı" ön- görmesi durumunda Sağlam'ın haklı olaca- ğına işaret eden Kana- doğlu. "Ancak 104. maddede hüküm, te- meDikapatma değil, sa- dece kapatma cezası- dır" dedi. Kanadoğlu, "Siyasi partileryasalar kapsamında faaliyet göstermekleyükümlü- rfiiripr" Hiye lcnnıı^nı "1989'DAN BERİPAZARLAMACILIK YAPIYORUM" Akgündüz 7 a}oı davadan hâkim karşısma çıktı tstanbulHaberServisi-Siirt teki se- çirrun iptalıyle millervekilliği düştük- ten sonra gıyabi tutuklama karan vıca- hiye çeA'rilerek Kartal Özel Tip Kapa- Iı Cezaevi'ne konulan Fadıl Akgün- düz, Bağcılar Asliye Ceza Mahkeme- lerinde hakkında açüan 7 ayn davada hâkim karşısına çıktı. Cezaevinden dün geniş gü\r enlik ön- lemleri altında Bağcılar Adliyesi'ne getirilen Akgündüz, önce otomobil kampanyasına katıldığını belirten R>- fat Ühan'ın şikâyeti üze- rine 2. Asliye Ceza Mah- kemesi'nde "dolandın- cıhk" suçundan açılan da\ada hâkim karşısına çıktı. Akgündüz, ifade- sinde, 1989 "dan beri pa- zarlamacılık yaptığını belirterek 1996-97 "yıl- lannda Türkiye "de satı- lan otomobillerin onda birinin kendisi tarafın- dan teslim edildiğıni söy- ledi. 1999sonlanndaşir- kerine kesilen vergi ce- zalan ve konulan tedbir- ler nedeniyle sıkıntıya düştüğünü anlatan Ak- Akgündüz,duruşmayaeüeri gündüz, "İddia «fildiğigi- kelepçeli görürüldü. (A.A) bi iflas etnıedim. \urtdışınakaçmadnn. Şikâyetçinin iddialannı ve dolandmcı- hk suçu işlediğimi kabul etmiyorum. 1999'dan itibaren 7 bin Proton teslim et- tim. Ancak sıkıntrya düşmem nedeniy- le 80-90 otomobili teslim ermem müm- kün ohnadı" diye konuştu. Bağcılar 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde aynı ko- nuya ilişkin açılan diğer davada da Ak- gündüz, savunmasını tekrar etti. Daha sonra. "îmza" adlı otomobilin üretimi için kurulan fabrikaya ortak ol- duklannı belirten 8 kişi- nin başA'urusu üzerine ay- nı mahkemede Akgündüz hakkında açüan 2 ayn da- vanın duruşmalan yapıl- dı. Akgündüz, 7 şikâyet- çinin bulunduğu ilk da- vaya ilişkin ifadesinde, Almanya'daki Jet-Pa GMH şirkerinin Alman yasalanna göre kuruldu- ğunu belirtti. Akgündüz, aynı konuya ilişkin bir şi- kâyetçınin bulunduğu di- ğer davada da savunma- sını tekrar etti. Mahkeme hâkimi, bu iki da\r anın bir- leştirilmesine karar vere- rek duruşmayı erteledi. POLİTİKA GÜNLÜĞÜ HİKMET ÇETİNKAYA Kasımpaşa Raconu Sökmedi... Kopenhag Zirvesi'nden böyle bir sonuç çıkaca- ğını 'Sağır Sultan' bıle önceden duymamış mıydı? Kendi kendimizi avutmayı gerçekten çok lyı bili- yoruz... Tayyip'in 'Kasımpaşa Raconu' Kopenhag'da sök- meyince, anlı-şanlı medyamızın bazı koşe yazarları bakalım bundan sonra ne yazacakJar!.. Dün sabah gazeteleri okurken Recep Tayyip Er- doğan ile Abdullah Gül'ün Avrupalı lideriere çekti- ği rest aklıma geldi: "Tarih vermezsenız iplen koparınz..." Avrupalı liderler de 'Kasımpaşa Raconu 'yla kar- şılık verdiler: "Size tarihin tarihini verelim de ipleri koparın, görelim bakalım!" Bızimkiler boyunlarını büktüler hemen: "Canım bu bize yapılır mı?" Bızım 'ulus devlet' olmamıza karşı çıkan aklıev- veller, AB üyelığinin 'ulusal çıkar' olduğunu unutup yaygarayı basıyor: "Oldu mu şimdi!" ABD kendi çıkarları üzerine kuruyor tezgâhını!.. Bush, Beyaz Saray'da Tayyip'in sırtını sıvazlar- ken, Irak savaşı ıçin tam destek ıstiyor: "Hava sahanı açacaksın. havaalanlannı, lımanla- nnı kullandıracaksın!" Türkiye'de demokratikleşmeyı, 'sıkma başlı' kız- ların özgüriüğü ve Tayyip'in siyasi yasaklıhğının kal- dınlması sanan düşunce, AB'den 'ilkrestı' göaince ne yapacağını şaşırıp kaldı... Sanıyorlar ki tek sorun Kıbrıs!.. Elbet Türkiye Kıbrıs soaınunda çozümün önünü açmalı, hiç olmazsa 'Annan Planı'nı bir masadatar- tışmalı; Kopenhag kriterlenni yerine getırmelidir... Ne yazık ki Türkiye'de AB yandaşları ve karşıtları bazı gerçeklerı görmezden geliyor, bir taraf "AB'ye girelim, uygar toplum olalım" derken, karşı taraf "Kıbns bızım canımız, helal olsun kanımız" diyerek ipin ucunu kaçırıyorlar... ••• Bugun AKP iktidarı sırtını ABD'ye yaslayarak AB'den tarih almak istiyor. ABD'ye yakın Ingiltere, Ispanya ve Italya gibi ülkeler de bunun üzerine Tür- kiye'ye göz kırpıyor. "Siz bu ışı oldu bilin!.." Kuzey Kıbrıs'ta yaşayan gençler yarınlarından umutlu mu? Hayır!.. Onlar Kıbrıs'ta bir çözümden yana tavır koyarlar- ken, Türkiye'den gelip Kuzey Kıbns'a yerieşenler çığ- lıkçığlığa: "Kıbrıs Türk'tür, Türk kalacaktırl" Bir karmaşadır sürüp gidiyor!.. Daha doğrusu bir çözümsüzlük öne çıkıyor!.. AB'nin önde gelen ülkelerinin tek hedefi vardır: "Çıkar birliği!" Yani ekonomik ve siyasal çıkar... Aimanya ve Fransa gibı ülkeler, ABD, Japonya gıbi ekonomileri güçlü ülkelerle bir yarış içinde de- ğil mı? Yani bir uygarlık ve çadaşlaşma projesi değıldir Av- rupa Birliğı!.. Burada ekonominin yani sıra siyasal dengeler de çokönemlidir... Türkiye AB'ye tam üye olursa birfiğin nüfus olarak Almanya'dan sonraki en büyük topluluğu olmaya- cak mı? Olacak!.. O zaman şu soru akla geliyor: "Almanya ve Fransa Türkiye'yiniçin Avrupa Par- lamentosu'nun ikinci en kalabahk grubu yapsın?" Geçen yıl Berlin'de bu soruyu SPD'nin Genel Mer- kezi'nde milletvekillerıne sorduğumda yanıt verme- mişlerdi... Türkıye'nin yapması gereken, yoksulluk ve yol- suzlukla savaşması, ekonomisini üretken hale getir- mesi değil midir? Türkiye'nın demokratikleşmesi, salt 'siyasiyasak- lann kaldırılması' değil, sendikal hak ve özgürlükle- rin de geliştınlmesıdir!.. ••• Işkence, faili meçhul cinayetler, basının önüne ko- nulan yasaklar!.. Bu sorunlar AB için değil, Türkiye için ortadan kal- dınlmalıdır!.. Eğer Türkiye bunları yapabılirse, biz AB'nin kapı- sını değil, AB bizim kapımızı çalar!.. Bakın Irak savaşı kapımızda!.. Kaç aydın, kaç yazar, kaç sanayicı. ışadamı, işçi, memur, politikacı "Savaşa hayır" dıyor, söyler mi- siniz? Almanya'da, Fransa'da kamuoyu siyasi erke bas- kı yapıyor: "ARD Irak'ı işgal eciıp savasamaz!" Türkiye ise üslerini. limanlarını, hava sahasını aç- maya hazırlanıyor!.. Oyle değil mi? hikmet.cetinkayafecumhuriyet.com.tr Faks numaramız: 0212/ 513 90 98 29 fezleke savcılığa ulaştı Eski vekillere yargı yolu açıldı ANKARA (Cumhu- riyet Bürosu) - Çeşitli suçlardan dolayı hakla- nnda dokunulmazlıkla- nnın kaldınlması için fezleke bulunan ve 3 Kasım'da seçilemeyen 88 milletvekilinden 26"sı hakkındaki 29 fezleke, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na ulaştı. Yargı yolu açılan eski milletvekilleri arasında SP lideri Recai Kutan, eski TBMM Başkanve- kili Kamer Genç, eski MHP Ordu MilleU ekı- li Cemal Enginyurt ve ÖDP'li Sema Pişkinsüt de bulunuyor. Kutan. FP'nin kapa- tılmasından önce "ev- rakta sahteciük" yapıl- dığı iddiasıyla yargı önü- ne çıkacak. Eski MHP milletvekilleri ŞefkatÇe- tin, Cemal Enginyurt, Ahmet Erol Ersoy da Cumhurbaşkanhğı'na adaylığını koymak iste- yen eski bakan Sadi So- muncuogiu'nu engelle- dikleri. korumalannı teh- dit ettikleri suçlamasıy- la yargılanacaklar. Genç hakkında ise Süleyman Demirel'e gıyabında ha- karet ettiği gerekçesiyle fezleke bulunuyor. Eski MHP Milletvekili Or- han Bıçakçıoğluna yar- gı yolunu açan dosya, Bahçelie\ler katliamı hü- kümlüsü HalukKırcı ile tsa Armağanın 12 Ey- lül öncesi eylemlenni sahıplenen sözleri dola- yısıyla TCY'nin "ka- nunun suçsaydıgı fıüi öv- me" içenğıni taşıyor.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog