Bugünden 1930'a 5,452,388 adet makaleKatalog


«
»

SA/FA CUMHURİYET 14 ARALIK 2002 CUMARTESİ HABERLER DÜNYADA BUGÜN Anayasanm 76. maddesi, AKP liderinin önündeki engelleri kaldıracak biçimde değiştirildi ALİ SÎRMEN Onurlu, Güzel Bir Yaşam Skıldınız, bıJıyorum Inanın ben de sıkıldım Yoksulluk yoksunluk ınsan haklan ıhlalı ış- kence çağdaşlığa karşı bayrak açanlann cıha- dı. bagımlılık . yalan dolan hıle, kaşkanko, do- lap. savaş, olüm Kaç gundur gazetelen kanştırıyor yazacak gu- zel bır konu anyoaım Kendı kendıme "Guzel bır şeyler yazayım, ama ne yazabılmm" dıye soru- yorum Nıhayet dun Cumhurıyet'te kuçucuk bır haber gordum Içım ışıdı Onurlu ve guzel bıryaşamın seksenıncı yılını muş- tuluyordu Halit Çelenk'ın seksenıncı yıldonumu kutlana- caktı Dostlan sade bır torenle, ona saygı ve sevgıle- nnı sunacaklandı Halıt Çelenk kım? Halıt Çelenk Turkıye'de ozgurlukten, ınsan hak- lanndan, bağımsızlıktan yana olan herkesın tanı- dığı, yuzunu gormese bıle, adını ve uğraşını bıl- dığı bıravukat • • • Şımdı soruyorum, il Avukatm tanımı nedır" dı- ye Tabıı tanım avukattan avukata değışıyor Avukatm, sadece hukukun temel ılkelennı bıl- mesı, uzmanlık alanındakı esas ve usul madde- lennın labırentlennde ustaca dolaşması yeterlı mı- Sıradan bıravukat ıçın belkı evet Ama mesleğı saygın kılan acaba salt bu mudur' Mesleğı saygın, hatta onun da otesınde kutsal kılan ınsanlardan bırı Halıt Çelenk Çunku onun avukatlığı salt hukukun ıncelıkle- nnı bılmekle sınırlı kalmıyor. Onun kışılığınde ve meslek yaşamında, avuka- tm en guzel tanımını buluyorsunuz Avukat, hakkın, hukukun ve ozguriuğun savu- nucusu, bekçısıdır Yaşamı boyunca, ateşı, ıhanetı, ışgalı, kurtulu- şu, ıdamı, feragatı gormuş olan Halıt Çelenk, 1922 yılında doğduğu Hatay'da, once ışgalı sonra kur- tuluşu yaşadı Onun ılk gençlık yıllannın hamuru, bu ortamda yoğruldu Sonra 1940-44 yıllan arasında Istanbul Hukuk Fakultesı'nde okudu Bıtınnce de butun bır omur boyu surecek olan, hak, hukuk ve ozgurluk sa- vunuculuğu mucadelesıne başladı Bu savaşım ona ne para getırdı ne de rahat bır yaşam 0 yaşamı guzel ve saygın kılan da bu ozven ol- du • • • Turkıye'de Halıt Bey tarafından savunulmuş sa- nıklardan bın olmaktan da onur duymuşumdur hep Halıt Bey ıle guzel anılanmız da oldu Kaç yılında olduğunu anımsamıyorum Ama evınde, O, Muammer Aksoy, Uğur Mumcu ıle bırlıkte dort kışılık sohbetımızı hıç unutamıyorum Halıt Bey kımı davalan anlatırken heyecanlanı- yor, kımı zaman duygularını gemlemekte guçluk çekıyordu Halıt Bey, savunmasına, yalnız bılgısını, dene- yımını değıl, yureğını, variığını koyan savunman- lardan bınydı Bugun o kareden ıkı kışı kaldı, Sevgılı Muam- mer Hoca ıle Uğur Mumcu karanlık guçlerın su- ıkastlan sonucunda kara toprak afondalar Kımı obur dostlan da Örneğın, Bahriye Üçok. Bahnye Uçok da kara toprak altında ama yıl- lar once ona karşı turban gostenlennı başlatan ve belkı de dolaylı da olsa onu hedef gosteren kışı- nın yeğenı, 58 Hukumet'te Devlet Bakanı Ekonomıdekı lıberal soylemlen yuzunden, kım- se hazretın orada bulunmasından rahatsız değıl hatta tam tersıne hoşnut bıle Neyse bız yıne guzel yaşamlardan çırkınlıkle- re doğru kaymaya başladık En kotu ve en karanlık gunlerde, Halıt Çelenk gıbı hak ve ozgurluk savaşımcılarını anımsamak- ta yarar var Unutmayın 1 Halıt Çelenk, munferrt bır olay de- ğıl. Cephesı genış, onun gıbı hak, hukuk, ozgur- luk bekçısı daha nıce avukatlar, hukukçulartanı- dım Çoğu da zaten dostlandır Halıt Bey'ın Halıt Çelenk'ın mıhnet dolu onurlu guzel yaşa- Erdoğan'abaşbakanbkyoluANKARA (Cumhurhet Burosu) - AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Er- doğan'a mılletvekılhğı, ardından da başbakanhk yolunu açacak 3 madde- lık anayasa değışıklığı paketı, TB\IM Genel Kurulu nda kabul edıldı Ana- yasanın "milletvekıli seçihne yeterKn- ğPne ıhşkın 76 maddesi, Erdoğan'ın engellerım kaldıracak bıçımde değış- tınldı Ara seçım koşullan kolaylaştı- nlarak Erdoğan'ın kısa donemde mıl- letvekılı seçılmesının onu açıldı CHP'nın, mılletvekılı seçılemeyecek- lenn tanımlandığı bolume "işkence suçlulanmn* da eklenmesıne ıhşkın onergesı ıse reddedıldı Anayasa değışıklığı paketının ıkın- cı tur goruşmelen, dun TBMM Genel Kurulu'nda gerçekleştınldı Paketın, mılletvekılı seçılme yeterhlığını du- zenleyen 76 maddesının değıştınlme- sıne ıhşkın maddenın goruşulmesı sı- rasında CHP lı mılletvekıllen "işken- ce suçu işlejenleriıT mılletv ekılı seçı- • AKP lıden Erdoğan'a başbakanhk yolunu açacak 3 maddelık anayasa değışıklığı paketı, TBMM'de kabul edıldı. CHP'nın, mılletvekılı seçılemeyeceklenn tanımlandığı bölüme "işkence suçlularmın" da eklenmesıne ıhşkın onergesı ıse reddedıldı. lememesı yonunde bır onerge \ erdıler CHP'lı Hasan Fehmi Gıineş, onerge uzennde soz alarakta Bu aşağıhk suçu işlevenlerin miDetvekili olmasını ıste- miyoruz. Bu kutsal çatı alünda onlar- la biriikte oturmayalım, milletın \ekıü olma şerefini kanta efleriyle kirletnıesin- ler. Eğersizdebunu istemiyorsanız des- tek olun, önerge>e oy verin, size yakı- şan budur" dedı Guneş'ın konuşması AKP'lı rrullet- \ ekıllennce de alkışlanırken, onerge- nın açık oylamasında aralannda Mıllı Eğjtım Komısyonu Başkanı TayyarAl- ükulaç ınbulunduğu 30 kadar AKP'lı mılletvekıh destek verdı Ancakkâtıp uyelenn oylamanın sonucu konusun- da anlaşmazlığı nedenıv. le oylama bu kez cıhazla yapıldı Oylama sırasında AKP grup başkan\ ekıllen, tek tek mıl- letv ekıllerını uy ararak ret oyu \ erme- lennııstedı Onerge 162 "kabuJ" oyu- na karşılık 261 oyla reddedıldı Paketın ıkıncı tur oylamalanna ge- çılmesınden once gundem dışı konuş- mayı \anıtlarken "Turkrve'de zaman zaman kabul edilemez boyutta işken- cekrgonılmektedir.Bunakarşıüim dev- let kurumlan \e shil toplum orgütJe- riytetop>ekûn mucadeleetmelKiz'' dı- yen Başbakan Yardımcısı Ertuğrunal- çınbayırın onergeve ret oyu vermesı dıkkat çektı Yalçınbayır soz konusu n k maddede "1 yıl ve daha fazla hu- kümgiymiş olanlaruT mılletv ekılı se- çılemeveceğıne ıhşkın hukum oldu- ğunu, bunun ıçme ışkencecılenn de gırdığını savundu Tartışmalann ardından oylamaya geçıldı 76 maddenın oylamasına 501 mılletv ekılı katılırken 444 kabul, 45 ret, 9 çekımser ve 3 de boş oy kulla- nıldı 78 maddenın oylamasına ıse 489 mılletv ekılıkatıldı Oylamada456 kabul 25 ret, 6 çekımser, 1 geçersız v e 1 boş oy çıktı 67 maddenın oyla- masına katılan 465 mılletvekılınden 450'ıkabul, 19'uret,2'sıçekımser,2'sı boş ve 2'sı de geçersız oy kullandı Paketın tumunun oylamasında ıse 440 kabul, 18 ret, 4 çekımser, 3 de boş oy kullanıldı Bu oylama sonucuyla pa- ket kabul edıldı Paket ne getiriyor? • Anayasanın "milletvekih' seçüme \eterliliğmi" duzenleyen 7 6 madde- sındekı "ideolojik ve anarşik eylemle- re" ıbaresı "teroreylemlerine" olatak değıştınldı Bu duzenlemeyle, Turk CezaYasası'mn312 maddesının ıkın- cı ftkrasından hukum gıyen Erdoğan'a mılletv ekılhğı yolu açıldı i/ Anayasanın ara seçımlen duzen- leyen 78 maddesındeyapüandeğışik- lıkle, ara seçım koşullan yumuşatıldı Buna gore, bıt ılın v eya seçım çevre- sının TBMM'de uyesımn kalmaması durumunda, boşalmayı ızleyen 90 gun- den sonrakı ılk pazar gunu ara seçım yapılabılecek Bu duzenlemeyle, Er- doğan'ın Sıırt seçımıne katılamaması durumunda kısa donem ıçın ara seçım yapılması amaçlanıyor \/ Pakette geçıcı maddeyle, anaya- sanın 67 maddesındeyeralan*Seçim kanunlannda yapılan değişildikkr,yü- rurlüğe girdiği tarihten itibaren 1 yıl ıçinde vapılacak seçımlerde mguJan- maz" hukmunun bu donemde yapıla- cak ılk ara seçımde uygulanmaması hukmu getınldı Buna gore, anayasa- da v e uyum paketmde Erdoğan ıçın ya- pılan değışıklıkler ılk ara seçımde ge- çerh olacak Erdoğan, Gül'ün önüne geçiyor îkibaşlıAKP'de iktidaryarışı • Ulusal polıtıkanın çızıldığı devlet zırvesındekı toplantılara Başbakan Gül katıhyor, ancak Avrupa ve ABD'de Türkıye'nm geleceğme ıhşkın tartışmah onenlere Ta>7ip Erdoğan ımza atıyor ANKARA (Cumhuri- yet Burosu) - AKP huku- metının kuruluşunda or- taya çıkan "ikibaşhvöne- tim" tablosu, Avrupa Bır- lığı ve Irak operasyonu kapsamında ABD ıle yu- rutulen goruşmelerde bır "iktidarv^nşma" donuş- tu 3 ay sonra mılletvekı- lı seçılmeyı hedefleyen AKP Genel Başkanı Re- cep Tayyip Erdoğan, u e> - lemli başbakanlığını" oturtmaya çahşırken dış polıtıkanın yanı sıra bu- rokrasıdekı etkınlığı de Abduüah Gül e bırakmı- yor Erdoğan'ın dış polı- tıkadakı "çeKşküı ve kes- km" açıklamalanna kar- şın Gul, kamuoyıına "ıhmh" mesajlar verme- ye ozen gostenyor 3 Kasım seçımının ar- dından hızh AB turuyla Avrupa'da "eylemlbaşba- kan" goruntusu çızen Tayyip Erdoğan'ın zıya- retlen, AKP hukumetı- nın ılk yurtdışı gezılen olarak sunuldu "Partifi- deri" olarak dolaşmasına karşın, Dışışlen Bakanı Yaşar Yakiş'ı da yanına alarak dıplomasıde orne- ğı bulunmayan bır tablo ortaya koyan AKP lıde- n, "Bizi gittiğimiz ülke- ler hangi statü>1e karşıb- ynna hen n <tfatiı\ IP girii- Başkanı George W. Bush ılk olarak Gul 'u ulkesıne davet etmesıne karşın bu konudakı oncehğı Erdo- ğan kaptı Tayvıp Erdo- ğan. boylece Başbakan Gul'un 2003 Ocak ayı ıçın tasarlanan ABD zı- yaretınden once, Was- hıngton'a gıttı Su yûzflne çıkü Gul ıle Erdoğan arasın- dakı çekışme, ılk kez be- raber katıldıklan ulusla- rarası toplantı olan Ko- penhag'da ıyıce su yuzu- ne çıktı Erdoğan, tt Baş- bakan" duzeymde prog- ramlanan goruşmelere Gullebırhktekatıldı Go- ruşmelerde Erdoğan on planda yer ahrken, bası- na ıse Gul açıklamalarda bulundu Ancak Erdo- ğan'ın Gul'un basına yap- tığı açıklamalara bıle mu- dahale etmesı dıkkat çek- tı Erdoğan, gazetecıler ve kameralann onunde, gazetecılenn sorulannı yanıtlayan Gul'un sozu- nu "Evet, tamam" dıye kestı Erdoğan'mbutav- n karşısında ıse Gul, şaş- kınlığını gızleyemedı Hukumet programın- danonce "acUeylempla- nını" açıklayarak kabı- neye >ol hantası çızen Tay^apErdoğ. İĞNELÎFIRÇ4 ZAFER TEMOÇİN Baykal: Söyleyecek sözümüz çok CHP'nin gündemi dokunulmazhk A.\KARA(\NKA)- CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan a başbakanhk yolunu açacak anayasa değışıklıklennın ardından sıranın mılletvekılı dokunulmazhğının sınırlandınlmasına yonelık anayasa değışıklığıne geldığını ıfade ederek partı yonetımının sureklı olarak bunu gundemde tutmasını ıstedı Baykal, seçım kampanyasının ana temasını oluşturan mılletv ekılı dokunulmazlıklannın kaldınlması ıçın ısrar edıyor Recep Tayyip Erdoğan'a başbakanhk yolunu açacak anayasa değışıklığının gerçekleştınlmesının ardından sıranın dokunulmazlıklara geldığını sık sık dıle getıren Baykal, konuyu Kopenhag Zırvesrnın ardmdan gundemde tutacağı sınyalım verdı Partısının oncekı gun TBMM'de yapılan Merkez Yonetım Kurulu toplantısında konu>Ti dıle getıren Baykal. yonetıme "Dokunulmazhk konusunu gundemde tutun" talımaü verdı Mılletvekılı dokunulmazlıklannın kaldırılabılmesı ıçın yeterlı çoğunluklanmn bulunmadığını ancak bu konuda söyleyecek sozlennın çok olduğunu ıfade eden Baykal, gereklı değışıİdığın yapılabılmesı ıçın konuyu sureklı gundemde tutarak AKP'yı ıknaya çahşacaklannı soyledı Baykal bu kapsamda, ozelhkle seçım oncesınde bırlıkte katıldığı televızyon programında Erdoğan'ın verdığı sozu anımsatacak DYP, Tansu Çiller'in yerine gelecek genel başkanmı bugün seçecek Yarış Kesici ve Ağar arasmdaANKARA (Cumhuriyet Buro- su) - 3 Kasım seçımınde baraj al- tmda kalan DYP, bugun yenı ge- nel başkanmı seçecek Seçım ye- nılgısının ardından genel başkan- lığı bırakma karan alan Tansu Çflfcr'ın koltuğu ıçın 13 aday ya- nşarak AHaylar Irnnprpyp yn- arayarak Kesıcı ıçın destek ıste- dığı bıldınldı Daha once Kesı- cı yı destekledığmı açıklayan es- kı v e yenı ıl başkanlan bu des- teklennın surduğunu dun yınele- dıler DYP 3 Kasım seçımlenndekı ve UnıkSöylemez, son gun çalış- malannı partı genel merkezınde kurduklan karargâhlanndan yu- ruttu Kongrçdekı rakıplen tara- findan uzun yıllar DYP'den ayn kalmakla suçlanan Ilhan Kesıcı. hazırlattığı broşurlere yaklaşık cesıne rastlayan dılekçeyı gunde- me getıren Kesıcı. bu şekılde don- mek ıstedığı halde kapıların ken- dısıne açıhnadığı mesajını dele- geye v erdı Mehmet Ağar da, partının *Mcay Caddesı'nde bulunan bınasmda- kı seçım karargâhında delegele -rop landırlar Sevgılı Halıt Çelenk, sıze, daha nıce ozgurluk ve hukuk kavgası dolu, saygıdeğer eşınız Şeki- be Hanım'la bırlıkte, yaşamınızın guzellığınden kaynaklanan, mutlu yıllar dılıyorum Gül. Meclis Başkanlığı'na sundu Kadük tasanlar yenilenerek Meclis'te ANK4RA (Cumhu- riyet Burosu) - Başba- kan AbduHahGüL geçen donem kaduk olan ve "MiffiGüvenlik Kurulu kararlannm tavsrye ni- teliğindeolduğuna" ıhş- kın uyum >asasının da aralannda bulunduğu 32 yasa tasansını yemleye- rek TBMM Başkanlı- ğı'na sundu Bunlar ara- sında sosyal guvenlık yasa tasanlan, aıle mah- kemelennın kurulması- na ıhşkın yasa tasansı, bazı ceza yasalannda değışıkhk ongoren ta- sanlar yer aldı Başbakan Abdullah Gul ımzasıyla TBMM Başkanlığı'na yapılan başvuruda, TBMM Iç- tuzuğu gereğı hukum- suz sayılan bazı yasa ta- sanlannın yenılenmesı- nın Bakanlar Kurulu ta- rafından uygun gorul- duğu belırtıldı 7ulusla- rarası anlaşmaya ıhşkın tasan da yenılendı Ye- nılenen tasanlardan ba- zılan şoyle • Cezaların ınfazı hakkında yasada \ e am- me alacaklannm tahsı- lı usulu haklanda yasa- da değışıklık yapılması- na ıhşkın yasa tasansı • Sosyal gırvenlık ku- rumu teşkılatının kuru- luş ve gorev len hakkın- da yasatasansı, SSK Ya- sa Tasansı, Turkıye Iş Kurumu Yasa Tasansı • Adlı Tıp Kurumu Yasası'nda değışıklık ya- pılması hakkında yasa tasansı, aıle mahkeme- lennın kuruluş, gore\ v e yargılama usullenne ıhş- kın yasa tasansı yorum" sozlenyle fıılen başbakanhk gorevı ust- lendığını ıma ettı Başbakan Gul. bu sı- fatla ılk yurtdışı gezısıru Kopenhag'a yaparken, Erdoğan, seçımden bu yana butun AB ulkelen- nıdolaştı AKPkurmay- lannın Erdoğan ıçın Be- yaz Saray nezdınde lobı yaptığıdabüınıyor ABD lığı hukumet çalışmalan- na da yansıyor Kabme- de Bayındırlık Enerjı, Ulaştırma gıbı ıcracı ba- kanhklan beledıyeden ge- len eskı burokratlarına emanet eden AKP Genel Başkanı, burokrat seçımı ıçın oluşturulan ıkı ko- mısyonu da tamamen kendısıne bağlı bır statu- dekurdu nelık çahşmalannı son dakıkay a kadar surdururken, kuhslerde h- han Kesici ıle MehmetAğar'ın adı on plana çıkıyor Eskı ve yenı 68 ıl başkanı Kesıcı'yı destekledığı- nı daha once açıklamıştı Partı- nın gençlık kollan ve kurucular kurulundan bazı ısımler ıse Ağar" a destek venbnesı yonün- de dun karar aldı Ankara ya uç gun once gelen DYP Genel Baş- kanı Tansu ÇiDer'ın delegelen • 5 genel başkanını seçecek olan DYP kongreye aday enflasyonuyla gıdıyor 13 adayın yanşacağı DYP genel başkanlığı ıçm kuhslerde Ilhan Kesıcı ıle Mehmet Ağar'ın adı on plana çıkıyor. yenılgının ardmdan 5 genel baş- kanmı bugun başlayacak buyuk kongresmde seçecek Genel baş- kanlığa bugune kadar ıkısı kadın ohnak uzere 13 kışı adaylığını koydu Adaylardan Ilhan Kesıcı 10 yıl önce DYP'ye gen donmek ıçm GtK'e verdığı dılekçeyı de ekledı 1993'te Tansu Çıller'm seçıldığı kongrenın ardından ay- nı yılın kasım ayında gerçeldeş- tınlen Olağan Buyuk Kongre on- re yonelık çahşmalannı surdur- du Ağar, partı orgutune şeflfaf- hkmesajı verdı Ataturk Spor Salonu'nda bugun başlayacak olan kongrede Dıvan Başkanhğı ıçın eskı Grup Başkan- v ekılı NevatErcan'ın adı on pla- na çıkıyor Ağar, Menderes. Soy- lemez v e Hasan Subaşı gıbı aday- lann Dıvan Başkanlığım kabul ettığı Ercan'a, Kesıcı destek ver- medı IR NOKTASI /ORAL ÇALIŞLAR oratcalislar@mynet.com oralcalislar@yahoo.com Kımımız AB yonetıcılenne kızdık, kı- mımız de zaten AB yı ıstemıyorduk So- nunda Turkıye, 2004 yılı sonunda mu- zakere yolu açılabıtecek bır tanh aldı Bu- nu AB'yı ısteyen bırı olarak olumlu bır tanh sayıyorum Çunku AB'ye uyum yasalannı hızla çıkardığım, Turkıye'nın gorevlennı yaptığını soyleyenler, Turkı- ye'nın gerçeklennı yansıtmıyor Önumdebırdosyaduruyor Ibrahım Kaypakkaya nın yaşamoykusunu an- latan İBO adlı krtabın mahkeme dosya- sı Ibrahım Kaypakkaya, 1973 yılnda go- zaltındaıkenyaşamınıyıtırdı Onu işken- ce ıle oldurduler mı, onu bıle tam ola- rak bılemıyoruz Kaypakkaya olduğun- de ya da olduruldugunde henuz 24 ya- şındaydı O doneme kadar kaleme al- dığı çeşıtlı yazılar ve araştırmalar vardı Turhan Feyızoğlu, bır donem ınsan- larının portrelennı araştıran bır yazar Denız Gezmiş'ın MahirÇayan'ın.Si- nan Cemgil'ın yaşamoykulennı kaleme almıştı Ulkucu hareketı ınceleyen bır kı- Gelelim Türkiye Gerçeklerine... tabı yayımlanmıştı Bu kez de Ibrahım Kaypakkaya'nın yaşamoykusunu ka- leme alıyor Bu arada mahkeme dos- yalanna tntıkal etmış yazılanndan bazı bolumlerı de kıtaba koyuyor Işte bu kıtapla teror orgutu propa- gandası yaptığı soylenıyor Turhan Fe- yızoğlu'nun Dosya Yargıtay dan mah- kûmıyet gerekçesıyle donduğu ıçın Fe- yızoğlu ıçın ışkntık bır noktayageldı Tur- han, bu surecın sonunda buyuk bır ıh- tımalie mahkûm olacak Mahkûm olun- ca da "yayıncı teronst" saflarına katı- lacak Tam 30 yıl once yazılmış bır ma- kaledekı bazı paragraflan araştırma kı- tabına almış olması onun mahkûmıye- tı ıçın yeterlı sayılacak ••• önumde bır mektup var Lıselı bır genç cezaevınden yazıyor Işte onun anlattıklan "Şu anda Tekırdağ F Tıpı Ce- zaev! nden yazıyorum Uç kışılık oda- da ıkı kışı kalıyoruz 19 Aralık operas- yonu oncesı Bayrampaşa'da kalıyor- dum, sızınle bırkaç kez orada goz go- ze geldık Ama konuşmadık 19 Ara- lık'tan sonra Edıme F Tıpı 'ne sevk edıl- dık Operasyonun etkısıyle ve daha sonra hucreye konduğum ıçın bırta- kım rahatsızlıklar yaşadım " Turan Buiut ısımlı lıselı genç nasıl tutuklandığını ve nasıl mahkûm olduğu- nu da şoyle aktanyor "L/se son sınıfta okurkengozaltınaalındım llkbeşaydu- ruşma yapılmadı Ilk duruşmada savcı serbest bırakılmamı ıstedı Uç duruş- ma daha aynı taleb tekrartadı Daha son- ra o savcı tayın oldu, başka savcı gel- dı Onun tutumu değışıktı ve sonunda 18 yıl cezaya çarptınldım Yaklaşık 6yıl 5 aydır cezaevındeyım ' "Edıme'de kaldığım tek kışılık huc- relerde sınır krızlerı geçınyorum ve bu krızlenm suruyor Belımde de omunlık ezılmesı oluşmuş durumda Aılemın başvurulan uzenne saglık taramam ya- pıldı Adlı Tıp heyetıne anıden alınıp gotunılduğum ıçın derdımı anlatma- ma fırsat tanınmadı Adlı Tıp 'ın yatabı- lır raporu verdığını oğrendım Cezaevı yonetımıne yenıden dılekçe yazarak Adlı Tıp'a gondenlmemı ıstedım, hâlâ bırcevapalamadım Sağlığım ıyıce bo- zuldu, yenıden bu talebımın kabuledıl- mesı gerekıyor" Krtap toplatmalar, gen- cecık çocuklan bır pankart taşıdığı du- vara bır yazı yazdığı ıçın "teronsf sa- yıp ağır cezalara çarptırmalar, yayıncı- ları "terör" suçuyla yargılayıp mahkûm etmeler suruyor ••• Turkıye'nın neden kabul edılmedığı- nısoyleyıpABulkelennesınırlenıyoruz Onlann gerekçelerınden çok, kendı ger- çeklerımız daha onemlı değıl mr? Bu ul- ke hâlâ bır yasaklar ulkesı Bu ulke bu- tun geleceğını ve olanaklarını guvenlı- ğe yatırmaya şartlandırılmış bır ulke Hâlâ asken darbe donemınde yapılmış bır anayasa ıle yonetılıyoruz AB ulke- lerı dıyorlar kı, "Uygulamayı bır gore- lım" Onlar bunu başka amaçlarla da soylemış olabılırier Fakat şu bır gerçek değıl mı Turkıye duşunceyı suç sayan bır ulke Krtabı teror eylemı sayan bır ul- ke Bunlardeğıştımı değışeceğının bır garantısı var mı' Gosterı yapan lıselı çocuğu "tero- nst" sayan uygulama brtmedı Bıtece- ğının bır garantısı var mı' ••• Turkıye'nın AB'ye gırme gayretnı sev- gıvesempatıylekarşılıyorum Ancak Tur- kıye gerçeklerını de unutmayalım Oz- gurluk ve demokrası ıçın daha çok yol alınması gerekıyor Bağırarakçağırarak bu gerçek değıştırılemez
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog