Bugünden 1930'a 5,453,648 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet İmtiyaz Sahibi: CUMHURIYET YAKFI adına tLHAN SELÇUK Genel Yayın Yönetmeni: tbrahim Yıldız # Yanişleri Müdürü: Satim Alpaslan#Sorurrılu Müdür: Mehmet Sucu # Haber Merkezi Müdürü: Hakan Kara tstıhbarat: Cengiz Yıldırım • Ekonomi Öz- lem Vüzak 9 Kultur: Egemen Berköz 9 Spor: Abdülkadtr Yücelman 9 Makaleler Sami Ka- raören 9 Düzeltme' Abdullab Yazıcı 9 Bıl- gı-Belge. Edibe Buğra 9 Yurt Haberlen Meb- met Faraç 9 A\rupa Temsılcısı Güray Öz YayınKunılu İlhanSetçuk(Baş- kan), Emre Kongar (Danışman), Orhan Erinı;, Hikmet Çetin- ka\a. Şükran Soner, İbrahim Yddız, Orhan Bursah, Musta- fa Balba\. Hakan Kara. Ankara Temsılcısı Mustafa Balbav Atatürk Bul\ an No 125. Kat 4. Bakanhklar-\nkara Tel 4195020(7 bat). Faks- 419502"7 #îzmır Temsılcısı SerdarKmk, H ZıvaBlv 1352 S 2 3 Tel 4411220. Faks 4418745 • Adana Temsılcısı. Çetin Yiğenoğlu, înönüCd. 119 S No 1 Kat l,Tel 363 12 11, Faks: 363 12 15 Müessese Müdürü Erol Erkut • Koordınator \hmet Korulsan O Mu- hasebe Bulent Nener# Idare- Hüse\in Gürer # Satış Fazilet Kuza REKL4.M: P.M. Ltd. Şti. • Genel MudurGûIbin Erduran• Koonhnator Reha Işıtman • Genel MüdürYrd S€4da Çoban • Fınansman Mudünı Çetin Erduran Tel 0212 514 07 53 - M'84 60-61, Faks 0212 513 84 63 V ayunU>ın: \ enı Gün Haber Ajansı Basın %e Yayıncılık \ Ş Baskı: Sabah Yayıncıhk \ S Türkocağı Cad 39 41 CağaloŞlu 34334 ktanbııl PK 246 - Sırkecı "4435 tstanbul Tel (0212ı 512 05 05 (20 hal) Faks IO212I513S595 14 ARALIK 2002 Imsak:5 39 Güneş:7.14 Öğle-12.06 Ikındı: 14.23 Akşam. 16.44 Yatsr 18.12 Buüock heyecanlı • Çeviri Servisi- Sandra Bullock'un Hugh Grant ile çevirdiği "Two Weeks Notice" fılminin prömiyeri önceki akşam New York'ta yapıldı. Geceye katılan Bullock'un heyecanı gözlennden okunuyordu. tlk gösterimdeki davetlilerin kendisi, rol arkadaşı Grant ve filme olumlu puan verdiklerini söyleyen Bullock, "Asıl önemli olan diğer seyircilerden geçer not almak" dedi. (AP) Kütüphane 'çetesi' • Istanbul Haber Servisi - "Köy Kütüphaneleri Çetesi", yarın Alemdağ'da yeni bir kütüphane açılışı yapacak. Saat 14.00'te gerçekleştirilecek açılışı Doğan Hızlan yapacak. Interaetteki bir forutn alanında değışik konulan tartışırken bir araya gelen "Köy Kütüphaneleri Çetesi", Anadolu'ya kültürü, kitap ve kütüphane sevgisini, üretkenliği, umudu yaymayı amaçlıyor. Köy kütüphanesi kavramını bilüıçlere yerleştirmeyi hedefleyen "Çete"üyelen, "Bu çetenin arkasında, hıçbir siyasi görüş. hiçbir dernek veya vataf yoktur" dediler. NAStfmn öğpetmeni • CHICAGO (AA) - - Amerikan Havacılık ve Uzay dairesi (NASA) önümüzdeki yıl uzaya bir ilkokul öğretmeni gönderecek. Barbara Morgan (51) adındaki öğretmen, 1986 yılında, infilak eden Challenger uzay mekiğinde ölen öğretmen Christa McAulife'ın görevini yerine getirmiş olacak. 13 Kasım 2003 tarihinde Uluslararası Uzay îstasyonu'na uçacak olan Morgan, 11 gün uzayda çalışmalar yaparak, yeryüzündeki öğrencilere mesajlar gönderecek. Elektronik krtaplık • SIVAS (AA) - Sıvas'ta bulunan Ziyabey Kütüphanesi'ndeki 300 bin sayfahk el yazması 704 eser, özel cihazlar ve programlar aracıhğıyla bilgisayar ortamına aktanlıyor. Cumhuriyet Dönemi'nde Sıvas milletvekılliği yapan Yusuf Ziya Başara tarafından 1906'da yaptınlan Ziyabey Kütüphanesi'nde bulunan ve birçoğunun dünyada eşi bulunmayan el yazması 704 eser, bu yolla herkesin kuüanımına açılabilecek. Bacak ve kalçaya yerleştirilen hava yastıkları kalbin gevşemesi sırasında şişerek kanı kalbe gönderiyor Bıçaldı by-pass'a son• 'Dışardan attınlmış diastolik geri basınç' uygulaması doğal by- pass olarak adlandınlıyor. Tedavi yönteminin riski bulunmuyor. By-pass ameliyatlanndan sonra görülen damar tıkanma olasılığı da görülmüyor. VURALAHI Son yıllarda özellikle ABDde kalp hastalıklannın tedavisinde önemli bir adım olarak nitelendı- nlen EECP (dışardan arttınlmış diastolik geri basınç) uygulama- sı başta Mayo Klirük, Cleveland olmak üzere 450 merkezde uy- gulanıyor ve Türki- ye'de de tedavi yön-j temınden başanh so- j nuçlar aluııyor. Doğal by-pass ola- rak adlandınlan bu teknıkte has- tanın bacaklanna ve kalçalanna bağlanan özel hava yastıklannın kalbin her gevşemesı sırasında şi- şerek bacak deri damarlanndaki kanı tekrar kalbe göndermesi il- kesiyle uygulanan yöntemin hiç bir riski bulunmadığı bilimsel gözlem ve çalışmalarda kanıtlan- mış. Gerek balon gerekse by-pass amelıyatlanndan sonra damar tı- kanması olasılığuun EECP tekni- ğinde görülmedıği uzmanlarca vurgulanıyor. ıtahanın 3 komedyeni AldoBagHo, Giovanni Stortive Giacomo Pöretti,Emre Belözoğhı'nun filmlerine çok iyi gideceğini düşünüyor. Giovanni futbolcu için düşüncelerini şöyle açıkbyor: "Çok sempatik. Emrefılmde ohırdu çünkü o da bizim gibi küçük." Bu konuda bilgiler veren Med- kar Kalp Tanı ve Tedavı Merke- zi'nden Dr. AtüTaŞengül,EECP tedavisinin her seans 1 saat sür- mek kaydı ile 35 seansta tamam- landığım ve bir kısım hastada bi- raz daha uzun sürdüğünü hatırla- tarak şöyle konuştu: İlac almak gerekmlyor "Bu süre içinde hastaneye yat- mak veya ek ilaçlar almak gerek- mivor. Tedavüıin etkisi ile da- marlardan salınan hormonlaria kalpte kıkal damar gelişimi sağ- lanarak kalbin kanlanması ve iyi çahşmayan börgelerini kurtarmak olanaklı oluyor" diyor. Dığer önemli bu- gelişme kalp yetmez- hği tedavisinde ohnuş ve ABD'de FDA onayı ahnış. Son çalışmalarda kalp yetmez- liği sonucu şoka giren hastalarda hayat kurtancı özelliği de ortaya çıkanhruş. Medkar Kalp Tanı ve Tedavi Merkezi uzmanlan EECP uygu- lamasının sonrakı süreçte hasta- da görülen yararlanm şöyle belir- liyor: Kalp yetmezliği nedeni ile nefes darlığı çeken hastalan gün- lük ışlerini yapacak duruma ge- tiriyor. Kalp hastahğına ek olarak şeker ve böbrek hastalannda da, pankreas ve böbreklerde kanlan- mayı arttırdığı içın ilaç ihtiyacı- nı azaltıp ilerlemesini önlüyor. Damar daralmasına bağh cınsel sorunlannda düzelme sağlıyor. Günlük göğüs ağnlannı ortadan kaldınyor. OEZON KAPANDI, 45 BtN ÎŞÇÎ DÖNÜŞ YOLUNDA Turizmingöçmenkuşları GÜRSUKUNT ANTALYA - Antalya'da turizm sezonunun kapanmasıyla birlikte 45 bin işçı bavullannı toplayarak yuvalanna döndü. Sigortasız, asgan ücretle ve 12 saatten fazla çalıştınlan işçılerden 30 yaşma yaklaşanlann önümüzdeki sezon iş bulması olanaksız. Yaz , sezonunun açılmasıyla birlikte özellikle Burdur, Isparta. Denizh'den işsiz gençler, çalışmak için Antalya'daki turistik tesislere akm ediyor. Hıçbir güvenceleri olmadan. asgari ücretle çalışan ve yüzde 20'si kalıfıye olan yaklaşık 45 bin geçici işçı. 5 ay çalıştıktan sonra memleketine dönüyor. Yaşı 30'a yaklaşanlann ise bır dahakı sezonda sektörde iş bulması da zor görünüyor. Antalya Sanayıci ve Işadamlan Derneği Başkanı Mustafa Talat Sözen, sezonJuk turizm işçilerim "göçmen kuşlar"a benzeterek, "Sadece bir turizm sezonu çahşryoriar. Arduidan • Yaz sezonunda çalışmak için turizm merkezlerine giden işsiz gençler 5 ay çalıştıktan sonra memleketlerine dönüyor. Işçilerin bir sonraki sezon iş garantüen yok. bavullannı toplayıp, otobüslerine binip gidiyorlar. Bir sonraki sezonda çahşıp çahşmayacaklannı da bilmhorlar. Hatta sezon ortasmda bile işten aülma tedirginüğiyle yaşıyoriar" dedı. Turizm derneklerını suçlayan Sözen, günübirlik çözümlerin yetersiz kaldığmı söyledi. Turizm kenti Antalya'da sadece 1850 üyesi bulunan Oleyis Sendikası Antalya Şube Başkam Recep Tekin ise sezonluk ışçinin hiçbir sosyal güvencesi olmadığını vurguladı. Çoğu kahfiye olmayan elemanın 5 aylık çalışmayı kabul ettığıni anlatan Tekın, "Türkiye'nin içinde bulunduğu ortamda, onlar da sezonluk çahşmaya ha\ır demrvor. Bulaşık, çamaşır \ıkr\t)r, oda temizih oriar. Otel içindeld bir lojmanda kabyorlar. Bu da personelin gerektiğinde 24 saat çauşması anlamına geür" dıye konuştu. Tekin, 30 yaşına yaklaşan bir kişinin turizmde sezon ıçmde çalışmasının zor olduğuna, emeklilik şansının ise hiç bulunmadığına dikkat çekti. komedvenlerin 'Setîmzde kim olsurT sorusuna vanıtı: rli Emre'yi istiyoruz VTTALE MEDBVA tnter'K futbolcu Emre Belözoğju. MİLANO - Italyan sinema ve kabarelerinin . ünlü 3 komedyeni Aldo Baglio. Giovannı Storti ve Giacomo Poretri, yeni filmlerinde FC Inter'den Emre Belözoğlu'nu oynatamamalanna üzüldûklerini açıkladı. Aldo, Giovanni, Giacomo olarak süreklı birlikte çalışan komedi üçlüsünün son fihni "Al, John ve Jack'in efsanesi" Italya'da dün gösterime gırdi. ABD'de bir gangster gnıbunun öyküsünü anlatan ve güldürü fihnınin basma tanıtımı yapan Aldo, Giovanni, Giacomo, "Emre'yi istiyoruz" dedi. Koyu bir FC Inter taraftan olarak tanınan üçlü, dün La Gazzetta dello Sport gazetesinde yer alan röportajlannda '"Setinizde kimin oknasım isterdiniz" sorusuna, "Emre" yanıtım verdi. Güle ! Boschta %35'e va 1 koşulsuz indirim va Üstelik şimdi, Bosch çamaşjr makinesi alan herkese 1 yıllık* Onomatik, hediye! Aynca tüm Bosch ürünleri 13 aya varan taksit seçenekleriyle. *12 kg Omomatit yılıık ortaiama tukebme gore rtesap^anrruştır BOSCHT her altşverış ıçın Bosch, adıruza Turkıye Eğrtım Gönuiluter VaW> na bağışta bu unuycr MESELA DEDIK ERDALATABEK rer durumun kendine öz- gü kartlan vardır ki ki-H mı zaman elle tutulur. kimi zamandaaçılır Dışpolitıka- nın kartlan arasında '"Kıbns kar- ü 1 " vardır, "Irak karü" \ardır. Iç polıtikada değışik kartlar vardır. Ama \atandaşın elındekı kartlar öyle dünya pohtikasını değiştirecek kadar güçlü kartlar değildır. Vatan- daş için vaşamım kolaylaştıracak kartlaryeterlıdir. Hastanelerde ">«- şil kart" vardır. otobüslerde "ma- vikarT vardır,fiıtbolda"sankart", "kırmM kart" \ardır. \atandaşı mo- rartan durumlar için bir de "mor kart" icat edilse çok iyı olacaktır da akla gelmemiştır. Şimdi moda- mız kredı kartlan. Her gün yeni bir kredi kartı çıkıyor ki alışvenşleri- nizde yardımcı olsun. Şimdi bu kartlan görelim Beleş Kart... 7"şte yaşamınızı çok kolaylaştıra- A cak \ eni bir kart. Bu kartı alıyor- sunuz. ıstediğinız heryere gidiyor- sunuz. canınız ne isterse tek kuruş ödemeden alıyorsunuz. ''Beleş Karf'ınız sıze beleşten yaşama ola- nağı sağlıyor, üstelik de "beleş pu- an" kazandınvor ki üstüne veni- Açık kart mı? Saçık kart mı? den bır şeyler alacak kadarpara kazanıyor- sunuz. Yaru bunu si- ze ananız babanız yapmamıştır. Hatta amcanız, dayınız gi- bi geleneksel beleş kaynaklan bile size bunlan sağlamamış- tır. Siz elbette çılgı- na dönüyorsunuz. sü- permarkete gıriyor. hipermarkenen çıkıyorsunuz. Çılgınlargıbı alışve- nş yapıyorsunuz. yetmivor resto- ranlara ginp istedığinizi yıyor içı- yorsunuz. Hayretler içinde kalıyor- sunuz. bu ne kredı. bu ne itibar. Ka- pılardan karşılanıyor, kapılardan uğurlanıyorsunuz Bankaruz sağ ol- sun. Artık "babam sağ olsun" dö- nemleri bıttı. Bankanız hem ananız oldu hem babanız. Yaşasın "Beleş Kart". İcat edenler dert görmesın. Çalışmak falan gerekmıyor yanı. Zaten bu kartı verirken de "tşin var mı?",''Parakazani)'ormusun? > ' di- ye sormuyorlar. Yanı sana itibar edi- yorlar, önem venyorlar.rarlığınkar- tı almak için yetıyor. Artık "Çocuk- kart" ile "'Bebekkart"ı da düşünü- yorlarmış. Doğar doğmaz kart ve- receklermiş ki vatandaş biiyürken sı- kıntı çekmesın. îyi mi? Avanta Kart... n u başka bır kart canım. Aldığı- JJ nız her şeye taksit yapıyorlar. ^ma öyle böyle taksit değil. Üç tak- sit, beş taksit değıl, yirmı taksit, otuz taksit. kırk taksit yapıyorlar. Üç yıllık. beş yıllık taksıtlerle alı- yorsunuz. Ödemez- senız yenıden taksit yapıyorlar. Avanta Kart bambaşka bır kart yani. Bir deışin hoş bir yanı var. Be- leş Kart'tan Avanta Kart'a transfer ya- pabiliyorsunuz. Ka- rada ölüm yok yani. Beleşe alıyorsun. avantaya kayıyorsun. Hanı "Lükûs Hayat" dıye bir oyun vardı. tıpkı onun gibi. Ye iç. gez toz, al kullan at. gıt yenısini al. Her şey beleş. üs- telik de avanta. Bu bankalar ne ıyı işleryapıyorlar. nasıl ıcatlaryapmış- lar. Bir de güler yüzlüler. bir de şı- rinler Zaten reklamlanndasizlerde görüyorsunuz. Neşe keyif. şarkılar türküler. oynayanlar zıplayanlar. yan gel yat. kekâ. Daha ne ıstersıniz kar- deşim Elınizde kart \ar mı, beleş mi beleş. a\ anta mı avanta. Şu ana- lanmız babalanmız boşuna yaşa- mışlar demek ki... Za\allılar bırisi dışarda öbürü evde canlan çıkardı iş yapacağız dıye. Ne yapsmlar za- vallılar, kartlan yokmuş. Bir şey la- zım olduğu zaman ceplerinı kanş- tınr. bomboş ceplen dışan çıkanp bakınırdururlarmış. Öyle göğüsle- rinı gere gere gıdıp de kartla alış- venş yapmayı bılmezlermış. İşte eski zamanlar. zorzamanlar. Liiküs hayat, oh ne rahat. Yaşasın kartlı dünya. jflas Kart... n u ne bıçım iş? Yeni bır kart LJ gönderdıler, "tflas Kart". Meğer, limit diye bır şey t % varmış, sınır demekmış. Biz orayı çoktan aşmışız da haberimiz olmamış. Böyle şey olur mu ya? Kart söz- leşmelerinde küçücük harflerle bir şeyler yazrrîışlar, hoş ben im- zalarken büyük harflerle yazılan- lan da okumamıştım ya. Şimdi, Beleş Kart'la, Avanta Kart'ın al- dıklan limıti geçince onlan iptal ediyor, yerine tflas Kart veriyor- larmış. tflas Kart da ''Sen iflas ertin, kredilerin bitti. şimdi bfi- rün borçlarmı hemen ödüyor mu- sun. yoksa taksit taksit hapis yat- makmıistiyvrsun?" diye soruyor- muş. Sen de "Param olsay dı pa- ravla ahrdun" deyince, "taksitü hapis" maddesi y r ürürlüğe giri- yormuş. Aslında o da ıyı sayıhr. Bir kerede hepsmi yatmıyorsun da taksit taksit hapse giriyorsun. Seçmene bağlı olarak haftada üç gün 24 saat ya da haftada beş gün 18 saat şıklan var. Havadar hapıs- hanelerde daha uzun yatıyorsun da zindanı seçersen biraz kısalı- yor Bunu da sana "Iflas Kart" sağlıyormuş. Olsun, kartlı hayat gene de rahat.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog