Bugünden 1930'a 5,459,363 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 14 ARALIK 2002 CUMARTESİ 10 D I Ş H A B E R L E R dishab@cumhuriyetcom.tr ACSP'de anlasma Türkiye is\ aldı BRÜKSEL/KOPENHAG (Cumhuriyet) - Türkiye'nin Kıbns Rum yönetiminin Av- rupa Ordusu"na katılmayacağı güvencesini alması üzerine Yımanistan ve AB ile ilişki- lerde sorun yaratan Avnıpa Güvenlik ve Sa- vunma Polıtikası (AGSP) üzerinde anlaş- maya vanldığı resmi olarak açıklandı. Dışiş- leri Bakanlığı Müsteşan Uğur Ziyal, anlaş- manın en önemli yönünün AB 'nin savunma dış politikasının NATO kapsamında olan fa- aliyetlerinde Türkiye'nin NATO üyesi ola- rak katılımı olduğunu bildirdi. NATO üyesi ülkelerin Brüksel'deki daimi temsilcilerinden oluşan NATO Konseyi, it- tifak ile AB arasında güvenlik işbirliğini ve AGSP konusunu tartışmak üzere dün Brük- sel'de toplandı. Türkiye. toplantıda Daimi Temsilci Büyükelçi AhmetUzümcü tarafin- dan temsil edildi. Alınan bılgiye göre, Tür- kiye'nin çekince ve endişelerinin gideril- mesi üzerine, NATO ile AB arasında güven- lik işbirliği uzlaşmasına yeşil ışık yakıl- dı.Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi Bü- yükelçi Ahmet Czümcü, Kopenhag'da AB liderleri tarafindan alınan karara göre, Kıb- ns Rum kesimi ve Malta'mn, Banş Için Or- taklık (BlO) çerçevesinde NATO ile bir gü- venlik işbirliği anlaşmalan olmadığı gerek- çesıyleAGSPdı- 1 kıû yıldır süren AGSP anlaşmazhğının Türkiye'nin önerdiği formülle çözüldüğü, belirtildi. şında kalacakla- rı güvencesinin verildiğini bildir- NATO Konse- yi tarafindan ka- bul edilen belge- de, AB üyesi ol- mayan Avrupalı NATOmüttefık- lerinin olası ope- rasyonlara kanlı- ma davet edilme- leri, NATO üye- si ülkelerin gü- venlik çıkarlanmn söz konusu olduğu böl- gelerdekı olası operasyonlarda, söz konusu ülkelere danışılması öngöriilüyor. Bu maddeler, AB'nin Kıbns gibi bölge- lerde, Türkiye'ye danışmadan ve onay alma- dan bir operasyon geliştirmesini de engel- leyecek. Uzümcü, NATO ile AB arasındaki güvenlik işbirliği anlaşmasının resmi bir tö- renle değil, gelecek hafta başında gerçekle- şecek "mektup değişimiyie" işlerlik kazana- cağını söyledi. AB'nin, uzun süredir arzu et- tiği şekilde, Makedonya'daki banşı koruma operasyonunun yönetimini NATO'dan de- vir almasının da yakın gelecekte vanlacak uzlaşmalarla mümkün olabileceği ifade edi- liyor. NATO'dan yapılan resmi açıklamada, AB'nin, NATO lojistik ve planlama olanak- lanndan yararlanmasına yeşil ışık yakıldığı bildirildi. Dışişleri Bakanlığı Müsteşan Uğur Zi- yal yaptığı açıklamada, AB ile NATO ara- sında uzlaşmaya vanldığını belirterek " Bi- zim AGSP'ye katılım arzumuz vanh. Kaü- bm, bizim onayımızla belirienen çerçeve içe- risinde gerçekkşmiş oluyor. Aynı şekilde bi- zim kuşkulanmı/, endişelerimiz vardı. Tür- kiye bağiamında bunlar tamamen karşılan- nuş oluyor. Ziyal, Malta ve Kıbns Rum Ke- simi'nin Türkiye'nin Avnıpa Ordusu'na ka- tılmayacağının nasıl sağlandığını sorulma- sı üzerine, "bunun da objektif bazı kriterle- re bağlandıgını bUdiklerini" kaydetti. AB üyesi olma karşılığında pazarlığı 2 milyar Euro'dan başlatan Polonya paranın yansını aldı 1 milyar Euro'ya üyelikDışHaberier Servisi - A\Tupa Birliği'nin "tari- hi" Kopenhag Doruğu'nda, Kıbns görüş- meleri sonuçsuz kalır, Türkiye istediği ta- rihi alamazken zin'enin belirlenen saatten daha geç sona ermesine neden olan Polon- ya, AB yetkilileriyle yapılan pazarlıklar so- nucu istediği paranın yansına iknaoldu. Av- rupa Birliği liderleri, Kopenhag Zirvesi'nde Türkiye ile yaşanan krizden sonra, AB 'ye üye ola- cak 10 ülkeye yapılacak mali yardımlar konusun- da ciddi sorunlar yaşadı. Soğuk Savaş'ın sınırlannı ortadan kaldıracak olan zirve, AB liderlerinin, daha fazla para iste- yen Polonya'nın taleplerini kabul etmesiyle 10 aday ülke ile anlaşmalan tamamlayabildi. Birliğe 2004'te üye olması beklenen 10 ülke arasında Po- Kopenhag Doruğu üyeliğe alınan 10 ülke içinde bulunan Polonya'nın sıkı mali pazarlığı sonunda uzatıldı. Polonya diğer 9 üye ülkenin çiftçilerine 2004'te verilmesi öngörülen yüzde 25'lik yardımı kendisi için yüzde 55'e kadar çıkarttı. lonya'nın yanı sıra Çek Cumhuriyeti, Estonya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Malta, Slovakya, Slovenya ve Güney Kıbns Rum Yönetimi bulu- nuyor. Polonya pazarlıflı Polonya Başbakanı LeszekMiDer, 20O4'te AB'ye katılacak aday ülkelere ek 2 milyar Euro verilme- sini istiyordu. Polonya'ya Çek Cumhuriyeti'nden de destek geldi. Polonya'nın öne sürdüğü mali ta- lepler, eski Doğu Bloku ülkelerinin dahil olacağı genişleme anlaşmasının imzalanmasını geciktirdi. AB, tanm ve diğer sübvansiyonlar için40.4 mil- yar Euro tutannda mali yardım önermişti. Aday ül- kelerin ağır topu olan ve ekonomisi büyük ölçüde Geçen yıl Cenova'daki gösteride bir eylemcinin polis tarafindan vurularak ölmesi üzerine eylemciler bu kez hazırfaklı getdi Vücutianna kahn süngerier saran göstericOer, başlanna büvük kasklar takarak kendflerini korudular. (Fotoğnraf: REUTERS) Küresefleşme karşıüan Kopenhag'ı basb Dış Haberier Servisi - Kopenhag Zirvesi'ni protesto etmek amacıyla kentte bir araya gelen yaklaşık bin kadar küreselleşme karşıtı, polisin yoğun güvenlik önlemleriyle karşılaştı. Şiddet olaylannın yaşanmadığı bildirilirken göstericiler, kendilerini korumak için ilginç yöntemlere başvurdu. "Savaşm, eşitsiziiğin ve sömürünün olduğu bir Avrupa istemiyoruz" sloganlan atan göstericiler, AB liderlerinin toplandıklan merkeze yaklaştınlmadı. 6 bin polisin görev yaptığı kentte, herhangi bir olay yaşanmadı. •Polis, "Savaşm, eşitsizliğin ve sömürünün olduğu bir Avrupa istemiyoruz" diyen bin kadar eylemciyi AB liderlerinin toplandıklan merkeze yaklaştırmadı. Daha önceki gösterilerde. yaralanmalann meydana gelmesi ve Cenova'daki gösteride ttalyan bir eylemcinin öldürülmesini dikkate alan eylemciler, bu kez önlemlerini arttırdı. Vücutlanna kalın süngerier saran göstericiler, başlanna büyük kasklar takarak kendilerini korudular. Eylemciler, kentteki güvenliği protesto etmek için "Avrupa, burada kurduklan gibi bir katedir" sloganlan attı. Teşkilatının neredeyse yansını zirvede güvenliği sağlamak amacıyla görevlendiren polisin, gösteriler öncesinde aralannda 6 Italyan, 6 Fransız ve 9 tsveç vatandaşının da bulunduğu 30 kişiyi tutukladığı bildirildi. Polisin ayağı kınldı Kopenhag Zirvesi'nde AB liderlerine eskortluk eden motosikletli bir polisin zirvenin ilk günü görev esnasında ayağı kınldı. Adı açıklanmayan bir lideri otelinden zirvenin yapıldığı Bella Center'e getirirken bir trafik lambasmda yolu kesen polisin, motosikletine diğer bir meslektaşının çarpması sonucu motoruyla birlikte devrilerek ayağuıı kırdığı öğrenildi. Zirvenin ilk günü Kopenhag-Holbaek otobanında bir kamyon dolusu yerden havaya mobil tipi hawk füzeleri taşmdığının ihban ise poliste büyük korku ve panik yarattı. Ihbar üzerine polis Kopenhag 'ın bulunduğu Zealand Adası'nı abluka altına aldı. thbann yapıldığı sırada, zirveye katılan liderlerin uçaklannın Kastrup Havalimanı'na inişte olması poliste kanşıklığa neden oldu. Danimarka'daki BT gazetesine göre, Danimarka ordusunun hawk fuzesi nakli yaptığı, bunu polise bildirmesine rağmen olaganüstü önlemlerin alındığı zirve nedeniyle polisuı dalgınhğına gelen bu nakil olayının bir terör eylemi gibi algılandığı bildirildi. Bir ordu yetkilisi ise füzelerin. Kopenhag'ın 25 km. batısında bulunan Roskilde askeri birliğinden bir başka depoya gönderildiğini duyurdu. tanma dayanan Polonya ve diğer bazı aday ülke- ler, bu rakamın, Avrupa Birliği liderlerinin 1999 Berlin Zirvesi'nde söz verilenden iki milyar Euro eksik olduğunu savunuyordu. Almanya Başbakanı Gerhard Schröder akşam saatlerinde Avrupa Birliği liderlerinin, üyeliği ka- bul etmesi için Polonya'ya bir milyar Euro daha vermeye karar verdiğüıi açıklaması da Polonya'yı ikna etmedi. AB'den bir diplomat, -PoJonyahlaröne- riye 'hayır' diyor. Bu yüzden ikDi görûşmekr sü- recek. Daha fazla para istryorlar* 1 açıklamasını yaptı. Bunun üzerine daha önce başka para verilme- yeceğini, adaylann öneriyi reddettikleri takdirde üyelik için en az 2OO7'ye kadarbekleyebilecekle- ri tehdidinde bulunan dönem başkanı Danimarka, Birlik üyelerini daha fazla ödün ve- rilmesi için anlaşmaya çağırdı. Üye ülkelerin tekrar Polonya yetkilile- riyle masaya oturması ardından ya- pılan pazarlıklar sonucu Warşova hükümeti 1 milyar Euro'ya razı ol- du . tsveç Başbakanı Göran Persson, Avrupalı liderlenn, Polonya'nın ta- leplerini kabul ettiğini açıkladı. Persson, Kopenhag'da basın men- suplanna yapüğı açıklamada, AB'ye üye ülkelerin devlet ve hükümet baş- kanlannın Polonya'nın AB üyeliği konusundaki isteklerini kabul ettik- lerini söyledi. Danimarka kaynakla- n da AB'nin 25 ülkeye genişleme- si konusunda 15 üye ülkeyle 10 aday ülke arasında anlaşmaya vanldığı- nı duyurdu. Prodl: Avrupa blrlestl AB Komisyonu Başkanı Roma- no Prodi, 10 ülkenin daha katılımı- mn A\Tupa'dabölünmelere son ve- receğini söyledi. Prodi, "Avru- pa, tarihinde ilk kez tek' olacak, çünkü bütünleşme halklann öz- gür iradesine dayanmaktadır" de- di. Romano Prodi, "AB.taahhüt- lerini yerine getirdi. Burada. Ko- penhag'da vardığımız anlaşma AB'nin en i\i yanını gösteriyor: li- derlik, dayanışma ve kararülık" diye konuştu. AB liderleri, en son Polonya olmak üzere aday 10 ül- keyle 2004'te birliğe katılımlannı sağlayacak mali konularda anlaştı. Polonya'nın uluslararası ilişkiler- den sorumlu Devlet Bakanı Tade- usz twinski? "Polonya'nin AB ile çok yararlı bir anlaşmaya vardı- ğını" söyledi. Polonya'nın TVN televizyonuna açıklama yapan bakan, AB ile vanlan anlaşmamn aynntı- lanm açıklamadı. Polonya devlet te- levizyonu da Başbakanlık sözcüsü Michal Tober'a dayandırdığı ha- berinde, vanlan anlaşmaya göre Po- lonyalı çiftçilerin, AB'nin her üye ülkedeki çiftçilere 2004 yıh için ve- receği doğrudan yardımın yüzde 55'ini alacağını duyurdu. Bu ora- nın 2OO5'teyüzde 60'a, 2006'da yüz- de 65'eyükselecegi belirtildi. To- ber'ın sözünü ettigi oranın, AB Ko- misyonu'nun başlangıçta önerdiği orandan çok farldı olduğu kayde- dildi. Komisyon, 10 aday ülkenin her birine ilk yıl içinde verilecek doğrudan yardımın yüzde 25 olma- sım önermişti. KÜLTUR • S A N A T (0213) 1*3 <9 71 "* 2.OO1 BERLİN FİLM FESTİVALİ HALK ÖDÜLÜ *** ' 2OO1 VALENCIA LUNA DE PLATA BÜYÜK ÖDÜLÜ "2.OO1 BERLİN PANORAMA OFFICAL SELECTION ' Dmn mrine bir Beyoâlu ALKAZAR 293 24 66 11.15-15.30-17.30-19.30-21.30 KadıkövMODA 337 D1 28 11.15-13.00-15.00-17.00-19.00-21.00 ÇORUM1. ASLtYE HUKUK MAHKEMESt'NDEN Dosya No: 2002 39 Da\acı Ser.et Gülay vekili Av. Tufan Köse tarafindan davalı Havva Gülay aleyhıne mahkememizde açılan boşanma davasının yapılan açık yargılaması sonunda verilen mahkememizın 24 9.2002 tarih, 2002'39 esas, 2002 448 karar sayılı ılamı ile taraflann boşanmalanna, 76.1 l2.000.-TL'si yargılama gıderi ile 175.000.000.-TL mak- tu avukatlık ücretının davalıdan alınarak davacıya verilmesine karar verilmıştır Dava dılekçesı davalı Havva Güler adına ila- nen teblig edilmiş olup. karannda ilanen teblığıne karar verıl- diginden, ılanın yayınlandıgı tanhten ıtibarın 15 gün ıçerisin- de temviz edilmedigi lakdirde, karann kesinleşeceği karar ye- rine kaim olmak üzere Havva Güler adına ilanen teblig olu- nur. 20.11.2002 Basın: 78231 ESKİL tCRA MCDÜRLÜĞÜ'NDEN tLAMSIZ TAKtPLERDE ÖDEME EMRİNİN (ÖRNEK 49) tLANENTEBLİĞt Dosya No: 2001/675 Esas AlacakJı: Hüseyin Sankaya Vekılı: Av. Ahmet Altan - Eskıl-Aksaray Borçlu: Sınan Bozgöz Ömenl Faruk oğlu, Güneşli Köyü - Eskil-Aksaray Borç miktan: 1.450.000.000 TL. asıl alacak. 2.030.000.000 TL. gecikme faizi, ol- mak üzere toplam 3.480.000.000 TL. alacagın, asıl alacaga işleyecek %70 gecikme faızı. icra masraflan. vekâlet ücreti ile tahsilı Borcun sebebi: 22.10.1999 vadeh adi senet. Yukanda adı ve adresi yazıh borçlu hakkında yapılan icra takibinde borçlunun yu- kanda bılinen adresıne çıkanlan ödeme emri. taşındığından ve yeni adresi bilinmedi- ğınden bahisle bila teblig edilmış. borçlunun adresi zabıtaca da tahkik ve tesbit edıle- medığinden Ömek 49 ödeme emrinin ilanen tebliğine karar verilmiştir. Işbu ılanın gazetede yayın tarihınden itibaren yasal sürelere 15 gün ılavesı ile; Işbu ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren borcu ve takıp masraflannı 22 gün içinde ödemeniz (teminat vermeniz), borcun tamamına veya bir kısmına veya ala- caklının takibat icrası hakkına dair bir itirazınız varsa, senet altındaki ımza size ait değilse yıne bu 22 gün içinde aynca ve açıkça bildirmeniz, aksı halde ıcra takibinde bu senedin sizden sadır olmuş sayılacağı, imzayı reddettiğiniz takdirde mercı önünde yapılacak duruşmada hazır bulunmanız, buna uymazsanız vaki itirazınızın muvakka- ten kaldınlacağı, senet veya borca itırazınızı yazıh veya sözlü olaıak icra daİTesıne 22 gün içinde bildirmedığinız takdirde aynı müddet içinde 74. madde geregınce mal beyanında bulunmanız, aksi halde hapisle tazyik olunacagınız. hiç mal beyanın bu- lunmaz veya hakikata aykın beyanda bulunursanız, hapisle cezalandınlacagınız, borç ödenmez veya itiraz edilmezse cebri icraya devam edilecegi, takibe itiraz ettigi- niz takdirde itirazla birlikte teblig giderlerini ödemeniz, aksi halde itiraz etmemiş sa- yılacagıruz ihtar ve ilanen teblig olunur. Basın: 81595 MALATYA 2. SULH HUKUK MAHKEMESt'NDEN Esas No: 2002/479 Karar No: 2002/883 Davacı Bekir Ünal tarafindan davalılar Hasan Şahin ve arkadaşlan aleyhine açmış olduğu izaleyı şuyu davasının yapılan açık yargılaması sonunda, Mahkememizce verilen 12.11.2002 tarih ve 2002-479 esas, 2002/883 karar sayılı ilamı ile davaya konu Malatya merkez, Çilesiz Mahallesi'nde kain tapunun 690 ada ve 347 parsel sırasmda kayıtlı taşınmazın ortaklığın açık arttırma yolu ile giderilme- sine, mahkeme masrafı olarak 134.640.000.-TL'nin hisseleri nispetinde davalılardan tahsilı ile davacıya verilmesine, davacının hissesinin kendi üzerinde bırakılmasına. adresleri meçhul davalı hissedarlar Hasan Şahin, Hüseyin Çolak, lnsaf Çolak, Bedri Kılıç, Nadire Aydın'a tebligat yerine kaim olmak üzere ilan olunur. Basın: 80273 5. ULUSLARARASI SİNEMA-TARİH BULUŞMASI 13-19 ARALIK 2002 \27 ülkeden 175 fılmle ! 76 yönetmen I festivat salonla Isizlerle buluşuy K m m t Tm. 2000.0OO.Tl öğnxi 1000.000.- BELEDIVhSl : KÜLT0R 'BAKANUÖı V R A R T METROGroup T Ü R K İ Y E S I N E M A v c A U D I O V I S U E L K U L T U R V A K F I Tcl: ( O Î U ^ 251 67 7 0 - Î 4 4 S2 51 2 S I 84 81 F.ı» ( 0 2 1 2 ) 292 05 17 w « v . lıırs.ık.ıom Uırs.ık :->«>prroıilim-.t mn Ou ııan CumnunvM'm daganı kmmn — yayınMiunıar
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog