Bugünden 1930'a 5,499,166 adet makaleKatalog


«
»

Cumhunyet k ı t a p 1 a r ı KAYGUSUZABDAL Sevgi Sanlı umhuriyet ÇaSPaz2iiamaAŞTüıtocagıCad.No3941 itap kulûbü 1^334lCafalogıu-lsanbulTd <212<5140i 96 Cu lcita Cumhuriyet Cumhuriyet k 1 t a p 1 a r 1 HALKEVLERİ Anıl Çeçen Cumhuriyrt Ça « v*™^ *•? TMx^ Cad. No 39'4i kulübû (34'34)CağaloğhJ-isanbuITel (21215140196 79. YIL SAYI: 28192 / 500.000 TL (KDVıçmde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945jBAŞYAZARİ NADİR NADİ '1945-1991) 14 ARALIK 2002 CUMARTESİ AB'ninAralık 2004'e verdiği randevu tarihi Türkiye'nin önüne ek kriterler getirecek Tepki?.. Bir süreden beri me- rakJa beklenen Kopen- hag Zirvesi Türkiye he- sabına olumsuz bir so- nuçla kapandı. Olavın bu yanı tartış- maya yer vermeyecek kadar açık seçiktir; AB'de on yeni devlet üyeliğe yazılırken Tiir- kiye'ye müzakere tarihi verilmemiş; bu konu- nun ancak 2004 yılı so- nunda ele alınacağı bil- dirilmiştir. Şimdi bu olumsuz ka- rar üzerine Türkiye'nin ne yapacağı ve ne gibi tepkileri gündeme geti- receği konuşulmakta. bu alanda gerekli gerek- siz önerilerin gündeme girdiği görülmektedir. • Türkiye'nin Avru- pa'ya dönük yüzü, bir politika tercihinden doğmuyor; bu bir uy- garlık ve kültür, daha açık deyişle 'Aydınlan- ma' sorunudur; ülkemiz Avrupa Birliği ortada yokken bu alanda seçi- mini yapmıştı. Bu konuda fikir veya kafa karmaşasına dii- şülmesinden sakınmak gerekir. Unutulmamalı ki biz laik Türkiye Cumhuri- yeti'niAvrupa'nın en et- kili devletleriyle savaşa- rak kurduk. En başta tngiltere olmak üzere, Batı'yı yenilgiye uğratıp Anadolu üzerindeki ta- leplerinden vazgeçir- dikten sonra, Barılılaş- ma süreci Atatürk Tür- kiyesi'nde hızlanmış; öğretim ve hukuk dev- rimleri yapılarak çağ- daşlaşma yolunda yü- rünmüştür. Avrupa'nın AB kap- samında olumsuz yakla- şımı Türkiye'yi tarihsel yörüngesinden çıkara- nıayacakdr; laik Cum- huriyetin demokrasi yo- lunda eksiklerini ta- mamlaması, Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye dönük kararlanna bağ- lı değildir. • Ancak bir gerçeğin al- tının çizilmesinde de saymakla bitmez yarar- lar var. Küreselleşme sürecin- de hızla dönüşen dünya- mız Avrupa'dan ibaret değildir; gezegenimiz gittikçe küçülüyor, kıta- lar arasındaki ilişkiler yoğunlaşıyor, insanlık bütünsel bir mantık kapsamında düşünülü- yor. Avrupa, refaha eriş- niş Hıristiyan topluluk- lan bir araya getiren ör- gütlenmeyi yeğliyorsa, diyecek yok!.. Batı'nın çağdaş de- «erleriniAB ortada yok- ken yeğleyip benimse- niş bir tarihe sahip ol- duğumuzdan Türki- ve'nin yürüyeceği yol ieğişmeyecek. Cumhuriyet gündem EgeAtina: HelSİnkİ de masadadir Avrupa Birliği'nin verdiği tarih. Helsinki Zirvesi kararlanna göre Türkiye ve Yunanistan'ın Ege sorunlannı çözmeleri için verilen son tarih. Böylece Türkiye'nin 2004 îlerleme Raporu'nda 'Müzakerelere geçebilir' tavsiyesini alabilmek için Ege sorunlan da yeni bir kriter gibi önüne çıkabilecek. Başbakan Gül, Yunanistan'la böyle bir sorun çıkacağını sanmadığını belirtirken Yunanistan Dışişleri Bakanı, "Helsinki kriterleri de Kopenhag kriterleri gibi masadadır" dedi. Türkiye'ye engelli rota AB liderleri. Kopenhag'da 2004 yılı aralık ayına randevu vererek Törkiye'nin tam üye- lik beklentisini gelecekte belir- siz bir tarihe attı. Türkiye'nin AB süreci bundan sonra en- gelli ve güç bir rotaya giriyor. 2004 yılı mayıs ayında AB'ye 10 yeni üyenin resmen katılı- mıyla Türkiye, müzakere tari- hi için bu kez 15 yerine 25 üyeyi ikna etmek zorunda ka- lacak. Gül ve Erdoğan ikilisi, Fransa Cumhurbaşkanı Chi- rac ve Almanya Başbakanı Schröder'le yaptığı görüş- mede Türkiye'ye verilen tari- hin öne çekilmesini istedi. (Fotoğraf: AP) • POLONYA ÜYELÎK IÇtN PARA ALDI • 10. Sayfada Rumlar Ankarayi ZOrlayacak Dışişleri Bakanhğı yetkilileri de Ege konusunun Türkiye'nin önüne çıkanlacağmı savundular. Kıbns konusunun da Türkiye'nin önünde bir kriter olarak kalmayı sürdüreceğini anlatan yetkililer, Rumlann üyeliğiyle bu sürecin yaşanacağını belirttiler. Helsinki kararlanna göre Türkiye, 2004 sonundan önce sınır sorunlannı çözmek zorunda kalacak. Çözülmemesi durumunda konu Lahey'e gidecek. SERKAN DEMtRTAŞ'ın haberi • 6. Sayfada KKTC Cumhurbaşkanı Denktaş'tan müzakereye evet, AB'nin imza baskısına hayır Kıbns'ta 2 ay süre Sonuç blldlrgesinde Türklye'yle Ilglli Ifade değlştlrildi Hükümet karan 'sineye' çekti yuriiUŞâdı Kopenhag Uorugu Sonuç Bildirgesi'nde Türkiye'nin endişelerini gidermek amacıyla 2004 Aralık'ının ardından müzakerelere "geciktirilmeden" başlanacağı ifadesine yer verildi. Hükümet ve bürokrasi, AB'ye verilecek tepki konusunda anlaşamadı. AB'yi "Neticelerine katlanırsınız" diyerek uyaran Erdoğan, karanıi ardmdan "Siyasette kızgınlık olmaz" dedi. Hükümet, AB ile müzakerelerin 2005 'in başında başlatılmasmm önemli bir gelişme olduğunu açıkladı. Başbakan Gül, Türkiye'nin AB perspektifinden vazgeçmeyeceğinin altıni çizdi. SADİ TEKELİOĞLlTnun haberi • 9. Sayfada ACSP'de Ankaranin dedİğİ OİdU Türkiye'nin Kıbns _ Rum yönetiminin Avrupa Ordusu'na katılmayacağı güvencesini alması üzerine AB ile ilişkilerde sorun yaratan Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikası (AGSP) üzerinde anlaşmaya vanldığı resmi olarak açıklandı. Dışişleri Bakanhğı Müsteşan Ziyal, anlaşmanm en önemli yönünün AB'nin savunma dış politikasmm NATO kapsamında olan faaliyetlerinde Türkiye'nin NATO üyesi olarak katılımı olduğunu bildirdi. • 10. Sayfada 28 Şllbat Kıbns Rum kesi- mını Kıbns adı alrında üyeli- ğe alan AB, birleşmiş bir Kıb- ns'ın 16 Nisan'da ginş anlaş- masmı imzalaması için taraf- lara 28 Şubat'a kadar süre ta- nıdı. AB, bu sürecin sonuna kadar bir anlaşma sağlanma- ması durumunda AB mükte- sebatının adanın kuzeyınde askıya alınacağı karannı da aldı. AB, anlaşma sağlanması durumunda Kıbns Türkleri- nin müktesebatını uygu- TABURCU OLDU - KKTC Cumhurbaş- kanı Denktaş, önceki gün yattığı Ankara Cniversitesi Tıp Fakültesi Ibni Sina Hasta- nesi'nden taburcu oldu. Denktaş, zaman baskısıyla Kıbns'ta alelacele çözüm için ıs- rar eden ve taraflardan Kopenhag'da im- za isteyen AB'ye çok sert tepki gösterdi. layabilmesi için 273 milyon Euro'luk yardun yapacağuıı da açıkladı. • 8. Sayfada Denktaş'ın kosulları Denktaş, Annan belgesinin müzakere için koşullannı açıkladı. Denktaş, AB'nin Türk kesimine uyguladığı am- bargolann kaldınlmasını ve çözüm sonrası Bırleşik Kıb- ns'ın AB üyeliği için Türki- ye'nin üyeliğüıin beklenmesi- ni istedi. Denktaş, AB'nin imza baskısını eleştirerek "Avrupa'nın çıkan Kıbns'ı Hıristiyan kalesi haline getir- mek"dedı. • 8. Sayfada • AB'YE GÖRE TÜRKİYE 'ZAFER' KAZANDI NtLGÜN CERR4HOĞLU'nun haberi • 9. Sayfada GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Zafer! Döndük dolaştık aynı soruya yanıt arıyoruz: Şim- dı ne yapacağız? Sabaha karşı heyet-i âlımizi temsıl eyleyen çıft başlı şahınden (RTE ile Gül) gelen değerlendırme- ler, çıkmamış candan umut kesmıyordu. Bir süre geçer, sonra Kopenhag'da tersyüz olan dıplomasımiz, yeni diplomasi yıldızlanmız Gül'le RTE AB karannı sindirmeye başlarlar. MArkası Sa. 8, Sü. 1 'de mhurtyet'lebirlikte Un UEFA'da rakipler belli oldu Beşiktaş-Slavia Denizli- Porto UEFA Kupası'nda 4. rura yükselerek büyük bir başanya imza atan Beşiktaş ve Denizlıspor'un rakiplen bellı oldu. Beşiktaş, Çek Cumhuriyeti'nin ünlü takımı Slavıa Prag'la eşleştı. Tanhmde ilk kez ilk 16 takım arasında kalan Denızlispor'un rakibi ise Portekız ekibi Porto oldu. ilk maçlar 20 Şubat'ta deplasmanda oynanacak.İ Spor'da 3 maddelik anayasa değişikliği kabul edildi AKP /«&*£ TBMMİ yolu açıldı% Erdoğan'a miller\ekılliği, ardın- dan da başbakanlık yolunu açacak 3 maddelik anayasa değişikliği pa- keti, TBMM Genel Kurulu'nda ka- bul edildi. Anayasanın "'millerveki- li seçilme yeterliliği"ne ilişkin 76. maddesi, Erdoğan'ın engellerini kaldıracak biçimde değiştirildi. # Ara seçım koşullan kolaylaştınla- rak Erdoğan'ın kısa dönemde mil- letvekili seçilmesinın önü açıldı. CHP'nin, milletvekili seçilemeye- ceklerin tanımlandığı bölüme "iş- kence suçlulannın" da eklen- mesine ilişkin önergesı ise red- dedildi. • 4. Sayfada 'Laiklik zedelenmesin' Yargıdan acelecilik uyarısı # Erdoğan'ın önündeki yasal engel- len kaldırmaktakı "acelecı" tutu- muna yargıdan tepki geldı. Yargı- tay Başkanı Özkaya, laiklik ılkesı- nin zedelenmemesi gerektiğini belirterek "Son zamanlarda yasa- lann çıkanlmasında gösterilen ace- lecilik, birtakım kuşku ve endişele- ri beraberinde getinnektedır" dedi. # Anayasa Mahkemesi Başkanı Bu- min, iktidarlann, yasal değişiklik- leri gerçekleştirirken uygulayıcı ve teorisyenlerin görüşlerinı alma ka- rarlılığını gösteremediklerinı vur- guladı. Bumin, partilerin kapatıl- masını zorlaştırmak ıçın yapılan düzenlemeyı eleştırerek "Bunun sakıncalan ıleride görülecektir" dedi. • 5. Sayfada AKP 'nin 2. uyum paketi İrticaya afhazırhğı # AKP ıktidan, "üniversitedekı di- siplin suçlannın affma" ilişkin dü- zenlemenin disiplin cezası alan öğ- retim üyelerine de uygulanması için çalışma yapıyor. Mılli Eğıtim Komisyonu Başkanı Altıkulaç, ünıversıteden atılan öğretim üyele- rinin dönmesi için komisyona bir- çok istem ulaştığını ve kendisinin bu yönde bir düzenlemeye olumlu baktığını söyledi. • 5. Sayfada 13 aday yarışacak DYP'de ~ kongregünü # DYP, 3 Kasım yenılgisinin ardm- dan 5. genel başkanını bugün baş- layacak büyük kongresinde seçe- cek. Genel başkanlığa ikisi kadın olmak üzere 13 kişi adayhğını koy- du. Adaylar. çahşmalannı son da- kikaya kadar sürdürürken kulisler- de llhan Kesici ile Ağar'ın adı ön plana çıkıyor. • 4. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY ABD Desteği Torpil mi Oldu Toppilleme mi? Kopenhag Zirvesi'nden sürpriz çıkmadı. Sağdu- yulu kesimlerin, bardağın her tarafına bakarak yap- tığı değerlendırmeler, AB'nin 2012'ye dek bütün planlarını yaptığı, bu planlarda Türkiye'nin olmadığı yönündeydi. Gelinen noktanın pek çok boyutu var... UArkası Sa. 8, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog