Bugünden 1930'a 5,499,360 adet makaleKatalog


«
»

DAHA ÇCK KONtJSTUKÇA ' DAHA AZ ÖDEMELİ! 149 BİN TL i.- •çmdv alıljr. knj mesaftr S SMSIcn sonra %50İNDİRİMLL TURKCELL Cumhuriyet BtzBizeCellli Hazır Kart'lılar Için. Aynntılı bflgl için: HAZIR KART 79. YIL SAYI: 28191 / 500.000 TL (KDVıçmde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 13ARALIK2002.CUMA Kopenhag kriterleri yerine getirilirse, TürkiyeAralık 2004\z yeniden görüşülecek Yine düş kınklığıKoşullu randevu AB Dönem Başkanı Danimarka Başbakanı Rasmussen'in açıklaması üzerine Türk heyeti toplandı. AB'nin son karan Fransa ve Almanya'nın Temmuz 2005 öne,risinden de geri bulundu. Mayıs 2004'te 10 yeni üyenin birliğe girmesiyle Türkiye'nin tarih almasının zora girebileceği belirtildi. SADİ TEKELİOĞLU SERKAN DEMİRTAŞ KOPENHAG - AvTupa Birlıği, Ko- penhag Zirvesi'nden 2003 yılı sonuna kadar tarih bekleyen Türkiye 'ye 2004 yılı arahk ayına değerlendirme rande- vusu verdi. AB dönem başkanı Damir- marka'nın Başbakanı Anders Fogh Rasmussen, 15'lerle uzun süren tartış- malann ardından sonuç bildirgesine yansıyacak önerilerini açıkladı. Ras- mussen, Türkiye'nin Kopenhag kriterle- rini tam olarak yerine getirip getirmedi- ğinin Aralık 2004'te AB Konseyi'nce belirlenmesinin ardından müzakerelenn "bir an önce" başlayacağını kaydetti. 2004 yılının mayıs ayında AB'ye 10 ye- ni üyenin katılunıyla aralık ayındaki ran- devu 25 üyeyle gerçekleştirilecek. Ara- larında Güney Kıbns'ın da bulunması- na kesin gözüyle bakılan 10 yeni ülke- nin olumsuz bakışı nedeniyle Türki- ye'nin tarih almasının zora girebileceği belirtildi. Türkiye'ye AB dönem başkanı Dani- marka'nın Başbakanı Anders Fogh Ras- mussen, Türkiye'nin politik kriterleri yerine getirmesi durumunda Türki- ye'nin üyeliğiyle ilgili değerlendirme- nin Aralık 2004'te yapılacağını açıkla- dı. AB liderleriyle akşam yemeğinin ar- dından saat 01.30 sıralannda basın top- lantısı düzenieyen Rasmussen, Avrupa UArkası Sa. 8, Sü.3'te Cumhurbaşkanı Sezer ylne uyardi: Batı samimi değil # Cumhurbaşkanı Sezer, AB ülkelerinin "'samimi" olmadıklannı yineleyerek "Sanki Kıbrıs konusunda bir gelişme olursa tarihi öne çekebileceklerini söylüyorlar. Samimi değiller" dedı. Sezer. "Tarih için tarih verilirse kabul edilebilır mi" sorusu üzerine de "O tarihe bakmak lazım" dedı. TBMM Başkanı Annç da Kopenhag da iyi bir sonucun Türkiye'nin hakkı olduğunu, ancak tarih verilmemesinin de dünyanın sonu olmadığını söyledi. • 7. Sayfada ABD: Kıbrıs'ta antaşma yakııt Büyük pazarlık 9 Kopenhag liderler zirvesi, "Kıbns zirvesine" dönüştü. Kıbns Rum ve Türk taraflannı Kofi Annan belgesi üzerinde bir anlaşma sağlamalan ve bir imza atmaları yönünde baskı altına alan Alvaro de Soto, gün boyu, Kıbns. Rum, Yunan ve Türk taraflan arasında mekik diplomasisi gerçekleştirdi. Klerides'in De Soto'ya "Evet" yanıtını verdiği ileri sürülürken ABD kaynaklarına göre BM'nin önerdiği ön çerçeve anlaşmasının kabulü çok yakın. • 8. Sayfada Avrupa Ordusu onaylanıyor AGSP tamam # Isveç Dışişleri Bakanı Anna Lindh, Avnıpa Birliği'nin askeri operasyonlarda NATO'nun olanaklanndan yararlanması konusunda Türkiye'yle anlaştığmı açıkladı. Türkiye ile Yunanistan arasındaki pürüzlerin giderildiği ve banş için ortaklık programma katılmayan Kıbns Rum Kesimi ile Malta'nın, NATO olanak ve yeteneklerinden yararlanamayacağı belirtildi. AGSP üzerinde uzlaşma bugün Brüksel'de NATO Konseyi'nde onaylanacak. • 8. Sayfada BAŞBAKAN GÜL: Gerekirse riskahrızErdoğandan llglnç tavır Başbakan Gül"ün Danımarka Başbakanı Rasmussen'le yaptığı görüşmeden sonra "Gerekirse risk alınz" sözleri soru işareti yarattı. Basın mensuplannm Gül'e sorulan devam ettiği sırada, Erdoğan'ın, "Evet, tamam" diyerek gazetecilerle Gül arasındaki diyaloğu kesmesi dikkat çekti. Olaya, bu sırada bir gazetecinin sorusuna yanıt veren Başbakan'm da şaşırdığı gözlendi. KOPENHAG (Cumhuriyet) - AB Dönem Başkanı Danımarka'nın Başba- kanı Anders Fogh Rasmussen !e yaptı- ğı görüşmenin ardından. "Türkiye bura- da kesin bir tarih almayı hak etmiş- tir" açıklamasını yapan Başbakan Ab- dullah Gûl, "Gerekirse risk ahrız" de- di. Gül'ünaçıklamasına göre Türkiye'nin hangi konuda risk alacağı soru işaretleri yaratırken AKP lıden Recep Tayyip Er- doğan'ın Gül ile gazetecıler arasındaki konuşmayı kesmesi dikkat çektı. Gül, Kopenhag"da ikamet ettiği Hilton Oteli'nın giriş katı merdıvenlennde AKP lideri Erdoğan. Dışışlen Bakanı Yaşar Vakış, Dışişlen ve AB Genel Sekreterli- ğı bürokratlanyla birlikte gazetecilerin sorulannı yanıtladı. Başbakan Gül'ün Türkiye'ye verilecek müzakere tarihi beklentisine ilişkin net bir yanıt verme- mesi üzerine devreye AKP lideri Erdo- ğan gırdi. Erdoğan, "2003 diyelim ca- nım. Bizim beklentimiz" dedi. Erdo- ğan'ın de\Teye girmesinin ardından ko- nuşan Gül şunlan söyledi: "Muhakkak ki 2003 *tür bizim için... Ayrıca biliyor- sunuz, 2003 için de Selanik ve Ro- ma'da toplantılar olacaktır. Burada değerlendirme raporları ortaya çıka- caktır. Bu raporlar bizim yaptığınıız reformların ne kadar uygulandığını UArkası Sa. 8, Sü.3'te k'TRRI.V \ RfrVTTf tl Hİ ^n KTnppnhag'rfa cn hıiyiik ilgivi Başhaka ö d i Tük f Y h p pg y g ş fil ile AKP lideri Erdoğan'ın Yunanistan Başbakanı Simitis ve Dışişleri Bakanı Papandreu ile yaptığı görüşmeye gösterdi. Türk tarafının Yunan heyetine "somut tarih verin Kıbns'ı çözelim* dedigi oğrenıldı. (AF) Avrupa Bush'tan rahatsız • Türkiye'nin müzakere tarihi almak için AB üzerinde dört koldan sürdürdüğü "pres"'in üslubu ve biçimi, Avrupah liderierin tepkisini çekti. AB yetkilileri "Birliğin George Bush'tan emir almayacağmı" ispatlamak için şimdi "ABD'ye kafa tutma yanşı" içine giriyor. NtLGÜN CERRAHOĞLU KOPENHAG - "Tarih'in Türk tarafinın istediğı gibi "2003"e çe- kilmesi, bu satırlann dizgiye gir- diği saatlerde olası görünmüyor. Ortalıkta Fransız-Alman önerisi olan "şartlı 2005" formülünden taviz verilebileceği ve "müzake- relerin açılnıa tarihinin 2004'e çekilebileceğine" daır bir söylen- ti dolaşıyor ancak bunun 2004'ün hangi yansı olduğuna ilişkin bir işaret yok henüz. Dün sabah gerçekleşen Simi- tis/Papandreu/Erdoğan/Gül gö- rüşmesi ardından Simitis 'in yaptı- ğı açıklama da nitekim bu muğlak- lığı sürdürüyor: "Tarihi 2004'e çekmek için uğraş veriyoruz (O da Kıbrıs'ta gayrete gelmeniz şartıyla)"demekJe yetiniyor Si- mitis de. Ne var ki bunun "1 Ma- yıs 2004 öncesi mi, sonrası mı" olduğuna dair o da sinyal \ermiyor -ki işın "püf noktası" bu. Bilin- diğı gıbı AB, 1 Mayıs 2004'ten sonra 25 üyeli bir Birlik olacak. 2004'ün ikinci yansı ile 2005 ara- sında Türkiye için gerçekte anlam- lı bir fark bulunmuyor. UArkası Sa. ?,Sü.l'de • RAUF DENKTAŞ'IN DORUĞA GÎTMESİ GÜNDEMDE Uii.Sayfada • ASKERDEN ANLAMLI ZİYARET mıı.Sayfada AKP hükümetinin İlk yatınmı ne Eğ delme girişimi• Milli Eğitim Bakanlığı'nın önümüzdeki dönemde yapacağı çalışmalan belirleyecek olan acil eylem planına göre meslek liselerine farklı katsayı oranı uygulanması sona erdirilerek imam-hatip liselerinin önü açılacak. Oğrenciler 6. sınıftan itibaren istedikleri takdirde seçmeli olarak din eğitimi alabilecek. MAHMUT GURER ANKARA - AKP hükümetı, 8 yıllık kesintısiz temel eğitimi, ilköğretimi 6. sı- nıfından "yönlendirme" adı altında "seçmeli din dersi" uygulamasıyla del- meye hazırlanıyor. Başbakanlığın hazır- ladığı "acil eylem planında'\ imam- ha- tip liselerine, başta ÖSS olmak üzere bir dizi "ayrıcalık" öngörülüyor. Başbakanlık. daha önce açıklanan "acil eylem planı"nı, bakanhklar düzeyinde aynntılandırdı. Planın en önemli bölümü- nü "tlköğretimin 6. sınıfından itibaren rehber öğretmen ve ailenin kararıyla öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine göre farklı müfredata tabi tutularak for- masyon kazanmalan sağlanacaktır" UArkası Sa. 8, Sü.8'de Ertelemeye tepki Şeffaflık dubleyola kurban # Bayındırlık Bakanlığf nın "duble yol" projesi öncesinde, "şeffaf ihale" uygulamasmın ertelenmesine dönük hazırlığı, bazı "yandaş" şirketlere ayncahk tanınacağı kuşkusuna yol açarken, hükümet kendini "Mevzuat hazır değil" diye savundu. Bayındırlık ve tskân Bakanı Ergezen tarafından hazırlanan "erteleme taslağı"nm AKP lideri Erdoğan'ın istemi doğrultusunda hazırlandığı belirtildi. • 13. Sayfada Yargıtay karannı açıkladı insanlıksuçu # Yargıtay 8. Ceza Dairesi, Aydın'da gözaltına aldıklan Baki Erdoğan'ın ölümüne neden olan polislere verilen cezaların onanmasına ilişkin gerekçeli karannı açıkladı. Yargıtay, gözaltına alınan kişinin devletin güvencesi altında olduğunu vurgulayarak "Çağımızda — işkence, insanlık dışı alçaltıcı bir muamele olarak nitelenmekte, evrensel anlayış ve kabul de bu yönde bulunmaktadır" görüşünü dile getirdi. • 8. Sayfada HORTUMCUYA DGMYOLU U 4. Sayfada SîtRT tÇlN KARAR VAR TAKVÎMYOK U 5. Sayfada NE KİTAPSIZ NE ŞENLtKStZ KALIN M 14. Sayfada TÜRKİYE ZEHİR ÇÖPLÜĞÜ DEĞİL M Arka Savtadu GÜNCEL CUNEYT ARCAYUREK Sat... Sat... Satttım' Içerden dışardan, hele medyamızın kimi böyyük ve dönnneeek yazarlarından, Karen Fogg'la al gülüm ver gülüm alışverışinde bulunan kımi TV programcı- lanndan koro halinde yükselen ses; Annan belgesi- ne at imzayı al tarihi! Son zamanlarda her gün Kıbns'ı gözden çıkaran, böylece AB'den yakın tarih almamızı salık veren ver- kurtulcu yazarı elbette tanıyorsunuz. UArkası Sa. 8, Sü. l'de Beşiktaş ve Denizlispor UEFA'da 16 takım arasına girdi Kupada çifte sevinç GUNDEM MUSTAFA BALBAY Türkiye'yi LJEFA Kupası'nda temsıl eden Denizlispor ve Beşik- taş 4. rura yoikseldi. Denizli'deki ilk maçta 0-0 berabere kaldığı Fransa şampiyonu O. Lyon'u deplasmanda Mustafa Özkan'ın golüyle 1-0 yenen Yeşil- Siyahlı ekıp, tanhinde ilk kez Avrupa kupa- larında ilk 16 takım arasına girmeyı başardı. Istanbul'dakı ilk maçı 3-1 kaza- nan Beşiktaş, Dinamo Kiev'le Ukrayna'da 0-0 berabere kalarak 4. tııra adını yazdırdı. Beşiktaş'ta kalecı Cordoba, Zago ve Ronaldo yıldızlaştı. Siyah-Beyazlı ekip aldığı bu sonuçla tari- hinde ilk kez UEFA Kupası'nda 4. tura yük- selme başansını da elde etti. I Spor'da • 2008 AVRUPA ŞAMPİYONASI AVUSTURYA-İSVİÇRE'NİN M Spor'da Meclis'teki Paketleme Çalışmalan... Bütün gözler Kopenhag'daki görüşmelerde. Zir- venın başı belli de, sonu bellı değil. iki gün olabilir, üçüncü güne sarkabılir, dördüncü gün de sürpriz ol- maz! Ankara gelişmeleri dikkatle izlerken, TBMM'de de UArkası Sa. 8, Sü.8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog