Bugünden 1930'a 5,500,162 adet makaleKatalog


«
»

1 2 ARALIK 2002 PERŞEMBE CUMHURİYET SAYFA HABERLER Halît Çelenk'in 80. yaşgünü • ANTCARA (Cumhuriyet Bürosu) - Hukukçu-yazar Halit Çelenk"in 80. yaşgünü Mülkiyeliler Birliği'nin düzenleyeceği bir törenle kutlanacak. 15 Aralık Pazar günü saat 15.00'te Çankaya Beledivesi'nin "Çağdaş SanatlarMerkezi" salonunda gerçekleştirilecek Halit Çelenk gününde Caner Akgün. Gürkan Aslan, F. Erenler türküler söyleyecek. devlet tiyatrosu sanatçısı Tülay Bursa şiırler okuyacak. Mülkiyeliler Birliği Genel Saymanı Haluk Rıza Tabuk'un konuşmasıyla başlayacak törende, Çelenk'm özyaşam öyküsünden kesitler sunulacak. Törende aynca dostlan. Çelenk'ın çok boyutlu kişiliğinden örnekler verecekler. Mustafa Altıntaş yeniden başkan • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Gazi Üniversitesi Öğretim Üyeleri Derneği Başkanlığı'na Prof. Dr. Mustafa Altıntaş yeniden seçüdi. Gazi Üniversitesı Öğretim Cyeleri Derneği 6. Genel KurulıTnda demeğin yeni yönetimi belirlendi. Altıntaş genel kurulda. AKP hükümeti tarafindan gerçekJeştirilmek istenilen ve amacı tesettürü yeniden üniversitenin başına geçirmek istenen öğrenci affi yasasına karşı çıkıldığını, laik cumhuriyete karşı eylemli kalkışmanın özendirilmemesinin dile getirildiğini belirtti. Sarmısak Meclis kürsüsünde • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - CHP Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldınm. dışalım karşısında zor durumda kalan yerli sarmısak üreticisinin sorurdannı, iki deste sarmısakla birlikte Meclis kürsüsüne taşıdı. Dışalım sarmısağın sağlık açısından yarattığı sorunlara da dıkkat çektikten sonra yerli sarmısağı TBMM Başkanhk Divanı'na armağan eden Yıldınm, "Bizim kırsal kesimde sarmısağı asar. nazar değmesin derler. Iktidanyla muhalefetiyle TBMM'ye nazar değmesin" dedi. RSFkaran 2003e kaldı YSK'nin yenilenecek seçime ilişkin birbirinden farklı açıklamalan tartışma yarattı Siirt çelişkilerle doluMUSTAFAÇAKTR ANKARA - Yüksek Seçım Kurulu'nun (YSK) Siirt seçi- mine ilişkin kararlan çelişkiler içeriyor. Pervari ilçesıne baglı Doğanköy'de 706 seçmenin "protesto" amacıyla sandığa gitmemesini u seçmenin irade- sini sandığa yansıtmasına ola- nakverilmemesi" şekJınde de- ğerlendiren Kurul, listelere ye- ni adaylann "monte" edılebi- leceğini açıklayarak da seçi- rrun 3 Kasım'ın devamı oldu- • Yenilenecek Siirt seçiminde aday listelerine yeni adaylann monte edileceğini açıklayan YSK'nin, yüzde 10'luk ülke barajını koruması ise seçimin 3 Kasım'm devamı mı ara seçim mi olduğu yönünde tartışma başlattı. ğu söyleminden uzaklaştı. YSK'nin, 3 Kasım'da Siirt 'te yapılan seçimleri iptal ehnesı yeni tartışmalan da beraberin- de getirdi. Kurulun kararlan doğrultusunda dile getirilen çe- kinceler şöyle: 1-YSK, Pervari tlçesine bağ- lı Doğanköy'de kayıtlı 706 seç- menin, "iradesini sandığa yan- sıtma imkanı \ erilmediği ve ki- şilerin en tabi hakkı olan seçme hakkırun engeilendigi" gerek- çesiyle Siirt seçimlenni iptal etti. Ancak köylülerin ve san- dık kurulu üyelerinin, "protes- to amacryta sandığa gitmedik- lerini" açıklamalan YSK kara- nru tartışmah hale getirdi. 2- YSK, Siırt'teki yenileme seçiminin 3 Kasım'm devamı olduğu ve bu nedenle yüzde 10'luk ülke barajının geçerli olacağını açıkJadı. Bu durum- da Milletvekili Seçimi Yasa- sı'nın 25. maddesine göre, aday listelerinin kesinleştiği tarih- ten itibaren ölüm veya istifa olması durumunda kaydırma suretiyle boşalan yerlerin dol- durulması gerekiyor. YSK Baş- kanı Tufan Algan ise, boşalma durumunda aday listelerine ye- ÇİZMEDEN YUKARI MUSAKART KARAA4 KARA GÖRÜNPÜL musakart@yahoo.coin ni adaylann "monte" edilebi- leceğinı açıkladı. Oysa 3 Ka- sım seçiminde SP Karaman 1. sıra adayının trafik kazasuıda ölmesi üzerine ikınci sıra ada- yı ilk sıraya kaydınlmışu. Lis- telerkesinleştiği için yeni aday gösterilmemişti. 8- Aday listelerine ölüm ve- ya istifa halinde yeni adaylann monte edileceğini açıklayan YSK'nin, yüzde 10'luk ülke barajmı koruması ise seçimin 3 Kasım'ın devamı mı ara se- çim mi olduğu yönünde tartış- ma başlattı. 4- YSK'nin geçen haf- ta Siirt seçiminin yönte- mini belirlemek üzere yaptığı toplantmın ardın- dan üyeler, yüzde 10'luk ülke barajının uygulan- masına oybirliğiyle karar verildiğini açıkladılar. YSK Başkanı Tufan Al- gan ise toplantıda bir ka- rar alınmadığını söyledi. Alınan bilgiye göre kuru- lun Siirt seçimine ilişkin toplantılannda bazı üye- ler çekincelerini dile ge- tiriyorlar ancak eleştiri konusu olmaması için ka- rarlan bütün üyeler im- zalıyor. 5- YSK, Siirt seçiminin hangi usul ve esaslara gö- re yapılacağına ilişkin res- mi kararuıı Anayasa, Si- yasi Partiler Yasası ve Mil- letvekili Seçimi Yasa- sı'nda yapılacak değişik- liklerin ardından karara baglayacak. Erdoğan'ı, Başbakan yapmak için ha- zırladığı anayasa ve yasa değışikhklerini TBMM gündemine getiren AKP, bu süre içinde liderinin önündeki engelleri kaldı- rabilecek. Hafta sonuyeni genel başkanını belirleyecek olan DYP'de aday sayısı 1 l'e yükseldi Ağar: Putin de polıs kökenb SERTAÇ EŞ ANKARA-Seçim yenilgisinin ardın- dan yeni yönetimini hafta sonunda be- lirleyecek olan DYP'de genel başkan adayı sayısı 11 'e yükseldi. Genel baş- kan adaylanndan MehmetAğar, kendi- sinin göreve gelmesı durumunda Hazi- ne'den alınan devlet yardımının yansı- mn parti örgütlerine dağıtılacağını, ken- disi dahil bürün adaylann önseçimle be- lirleneceğini belirterek yerel seçimler- de büyük şehirleri "söke söke alacalda- nm" savuıidu. Ağar, polis kökenli olma- sı nedeniyle kendisine yöneltilen eleş- tirilere de "Vladimir Putin de polis kö- kenli ama, şimdi Rusya Devlet Başkanı" karşılığını verdi. DYP büyük kongresine iki gün kala aday sayısı yükselmeye devam ediyor. DYP Genel Merkezi'nde dün 3 kişi da- ha adaylığını açıkladı. Şaban Yiğit, Er- MERKEZ SAĞDA BİRLİK ARAYIŞI ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - 3 Kasım seçimlerinden hayal kınklığıyla çıkan DYP ve ANAP'ın tabanı birleşme çağnsı yaptı. İki partiden bazı belediye başkanlan ortak açıklama yaparak "ANAP ve DYP'nin eski hatalı poütikalannın aksine bundan böyte birtikte olabUmeieri akfan yohıdur" dediler. ANAP ve DYP'li yaklaşık 1500 belediye başkanı bugün saat 13.00'te Selim Sırn Tarcan Spor Salonu'nda bir değerlendirme toplanhsı yapacak. grup gazeteciyle yaptığı sohbet toplan- tısında kendisine yöneltilen eleştırileri ve seçilmesi durumunda hedeflerini an- lattı. Genel başkan olması durumunda yönetimin teşkilattan yukanya doğru gelişeceğini belirten Ağar, "Bizim par- timizin tarihinde. statükonun yannıda kim varsao mağhıpçıkn. Değişinı kazan- dı" diye konuştu. Milletin öne çıkardı- ğı isirnlerle de çalışacağım anlatan Ağar, kendisi dahıl bütün adaylann ön seçim- le belirleneceğini kaydetti. Ağar, Hazi- kentlerle sınırlı tutulacağım dile getire- rek kendisinin bu göreve uygun görül- mesi durumunda mal varlığinı açıklaya- cağmı söyledi. Ağar, temel özelliğinin "teşkflatçıhk" olduğunu belirterek "Teş- kflatia kucaldaşmadan Türkiye3ebütün- kşemeyiz. Seçimlegelen seçimlegkfccek. Fesih ve el çektirmeler sona erecek" de- di. Tansu Çiller'in "beyaz sayfa açma" ifadesıne atıfta bulunan Ağar, "Geçmi- şhnde utanılacak hiçbirşeyohnadığı için beyaz sayfa açmayacağım. Açüğun say- Bs kökenfi" eleştirilerini de yanıtlayan Ağar, şöyle konuştu: *BenMülkiye,nıa- Byemezunuyum. Devlethayabna kayma- kamhlda başhdnn. YTadirnir Putinde po- lis kökenli ama, şimdi Rusya Devlet Baş- kanı. Hayatta en sevdiğim ketime seçim. Hayaüm boyunca girdiğim bütün seçim- leri kazanmak için çahşüm. 24 saat çab- şTV<»rurrLŞükürierokunkigirdiğirnher seçimi de kazandun." Susuriuk savunması Ağar, kendisi hakkında Susuriuk ka- zasmdan sonra ortaya ahlan iddialara ilişkin de şu saviınmayı yaptı: "BenhırsEİıkyapmadım. Hazine ara- zikrinipeşkeş çektirmedirruyandaşlan- ma usulsüz kredi dağıtmadım, banka bortumlaınadnn, hortuırüatmadım. iha- leye fesat kanştırmadını. Hiçbir hukuki proMemim yok. Yapüğımız iş devlete is- yan eden, nıilkti katleden eşkrva grubu- POIİTİKA GUıNLUGU HİKMET ÇETtNKAYA Savaş Çanları... Dışarıda sulu kar yağıyor sabahtan ben... Gökyüzü, koyu gri bir yalnızlığın ıçine gömül- müş... Artık deniz ilkbaharının sürgün verdiği mev- simler geride kalmış, aşkı yangına verip çocuk- lann banşını öldüren 'Sandalanın Türküsü', Pab- lo Neruda'nın Şilisi'nden buralara demır atmış- tı... Zamanın geciken saatlerinde, gökyüzünün ma- viyi sakladığı bir günde 'Insan Haklan Haftası'nı kutluyorduk... Pencereden o yüzyıllık ahşap konağa bakar- ken bahçedeki ağaçların yaprakları sapsarı kış hüznüyle, çok eski zamanlara götürüyordu be- ni... Ben yitik bir seferi ızler gibiydim dün sabah!.. Biraz hüzünlü, biraz da duygusalL Işkenceden geçmiş, sorgulanmış, demir par- maklıklar arasına atılmış çocuklanmız bağlaşık bir çığlık gibi düşlerimin pıhtısında karşıma çıkıyor- du... Türkiye, AB'ye girelim mi girmeyelim mi tartış- masını yaparken bumumuzun dibinde savaş çan- lan çalıyor. Recep Tayyip Erdoğan la George Bush, VVashington'da 'sözde banş' üzerine ko- nuşuyordu... Çocuklarbilegülüyordu Erdoğan'ın açıklama- sına!.. ABD, Türkiye'yi apaçık sonu belli olmayan bir maceraya, yani ateşin içine süruklemek için elin- den gelen her şeyi yapıyor, 'Müslüman demok- rat' Erdoğan'ın sırtını sıvazlıyordu... Eh bu arada çağdaş uygariığın yolunun AB'den geçtiğinı savunanlar ne düşunüyor bilemem, ama Avrupalılar neoliberal küreselleşme politikalann da açık açık Türkiye'yi kullanıyorlardı: "Siz birdemokratikleşin bakalım, o zaman ba- karız!.." • • • Yıllardır Almanya'da yaşayan Cumhuriyet'in Avrupa temsilcisi Güray Öz, bakın 'bu kandır- macalar' karşısında ne diyor: "Peki, AB'ye tam üyeliğin Türkiye için birkur- tuluş olacağını savunanlar gerçekten enine bo- yuna düşünüyorlar mı?" Varsıllara hak, yoksullara sadaka verilen top- lumlarda, insanlara 'demokrasi ve insan haklan masallan' anlatılır!.. Şimdi de bize Avrupalılar, buna benzer masal- lar anlatıyor: "Bir iki yıl sonra tarih veririz, umudunuzu yitir- meyin..." Burada söylenmek istenen ise şu: "Türkiye'yi Avrupa 'dan uzaklaştınp maceraya atmayalım, AB'ye de üye olarak almayalım..." Bilmem önceki gece televizyonlarda Erdoğan- Bush görüşmesini izlerken, Izmir'de banka so- yup kaçarken yakalanan boyacı Binali'nin karı- sının çığlığını duydunuz mu? "Açız, perişanız zaten, çekilin gidin..." 23 yaşındaki Binali'nin kansı böyle sesleniyor- du gazetecilere... Kurusıkı tabancayia bankadan 1 miryar 800 mil- yon lira alan Binali, 10 milyar borcu olduğu için bu soygunu yapmıştı... Aslında görüntüler tam birTürkiye gerçeğiydi... Diyarbakır'da özellikle 25-30 yaş arasındaki üniversiteli gençlerin tümü işsizdi; Van'da, Şır- nak'ta, Tunceli'de, Hakkâri'de, Muş'ta, Adıya- man'da, Kars'ta, Erzurum'da işsizlik oranı yüz- de 70'lere ulaşmıştı!.. • • • Sulu kar dinmemişti hâlâ!.. Pencerenin önünde bahçedeki yaprakları sa- rarmış ağaçlara bakarken ben hâlâ düşünüyor- dum... Kendi değerlerini önemsemeyen, halkını yok- sulluk denizine gömen Türkiye, Kopenhag'da AB yolunu ararken bir önemli yazar ölmüştü... Acaba Faik Baysal'ı kaç kişı tanırdı; kaç ga- zete, kaç televizyon kanalı vermişti Faik Bay- sal'ın ölüm haberini? Önceki gece Faik Baysal'ın Can Yayınlan'ndan çıkan "ElleriSesinin Rengındeydi" adlı hikâye ki- tabını okudum... Toplumun duyarsızlığı karşısında ezilen, hak- sızlığa uğrayan, acı çeken, ama sorunlarını kim- seyle paylaşmayan insanlan anlatıyordu Baysal, tıpkı Orhan Kemal gibi... Kitabı masanın üzerine koyup şu soruyu sor- dum: Bush, Avrupalı lidorlorı tok tok arayıp "Aman • PARİS(.\.4)-Eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Hüseyin Kıvnkoğlu'nun. Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü (RSF) hakkında açtığı maddi tazminat davası dün Paris mahkemesinde görüldü. Mahkemenin karannı 29Ocak2003'te ıçıklayacağı bildirildi. Adliyede bomba teyecanı I ANKARA (Cumhuriyet îûrosu) - Ankara Adliye »arayı'nın Atatürk Buhan şinşine yerleştirilen ses îombası maddi hasara yol ıçtı. Ankara Cumhuriyet îaşsavcısı Fahn Kasırga ;erekli soruşturmanın >aşlatıldığım belirterek "Amaç reklam yapmak, xs getirmek" dedi. Şahiı'den «yıma tepki I ANKARA (Cumhuriyet îürosu) - Milli Eğitim 3akanlığı"nda görevden ılmalara tepkiler süriiyor. \tatürkçü Düşünce Derneği ADD) Genel Başkanı -lalil Ibrahim Şahin. lakanlıkta yaşanan Kİişmeleri iktidann cadrolaşma istek ve özlemı jlarak değerlendirdi. dem Alp ve Dursun Atabek'in de yan- şa girmesiyle aday sayısı 11 'e yükseldi. Genel başkan adayı Mehmet Ağar, bir ne'den almacak devlet yardımının yan-. sının parti teşküatına dağıtılacağını, kon- tenjan uygulamasının yalnızca büyük fa var. a>Tiı savfaya devam edeceğhn. Tek savfa oûcak" dıye konuştu. Parti içinde kendisine yöneltilen "po- nu hukuk devieti kuraDan içerisinde te- sirsiz hale getirmekti. Üniter deviet ya- pısnıı savunmak hepimizin göre\t" YASA TASARISI TBMM BAŞKANLIĞI'NA SUNULDU 2003 için Türkiye'ye gün verin mi" diyecekti, yoksa Irak'ta kanlı savaş planı için hazırlıklan mı hızlandıracaktı? Sanınm ikincisini yapacaktı? MAKAM ARACIKULLANTM SINIRLANDIRILACAK MoUmihıttasonadoğru 2003 tasarrufyılı olacak hikmet.cetinkaya« cumhuriyet.com.tr Faks numaramız: 0212/ 513 90 98 ANKARA (Oımhuriyet Bürosu) - Mali miladın kaldınlmasma ilişkin ya- sa tasansı dün TBMM Başkanlığı'na su- nuldu. Gelirkapsamına giren kazanç ve iratlann yeniden belirlendiği tasanda, deprem vergisinin süresi 2006'ya uza- tıldı. Eğitime katkı payının kapsamı genişletilirken Maliye Bakanlığı'nın üst kurullann gelirlerinden pay alması öngörüldü. Bazı vergi ya- salannda değişiklik ön- gören yasa tasansı, dün TBMM Başkanhğı'na su- nuldu. Tasanda şu değişik- likler öngörülüyor: y/ Gelire giren kazanç- lann tanımı yeniden yapı- lırken bu kazançlar "ricari kazançlar, zirai kazançlar, ücretier. serbest meslek kazançlan.gayıimenkul sermaveiratia- n, menkul sermaye iraüan, diğer ka- zanç ve iraflar" olarak 7 gruba aynldı. Mevcut yasadaki "kaynağı ne olursa ol- sun diğer kazançve iraüar" hükmünde- ki "kayııağıne olursa olsun" ıbaresiçı- kanlarak "mah' milat ve nereden bul- dun" hükümleriyürürlüktenkaldınldı. \/ Eğitime katkı paymın kapsamı ge- nişletilirken "süper toto. skortoto,%A yedi, sayısal krto, şans topu, on numa- • Deprem vergisinin süresi uzatıhyor. •Eğitime katkı payının kapsamı genişletiliyor. •Üst kurullann geliri Maliye'ye aktanlacak. ra" olarak adlandınlan şans oyunlann- dan da eğitime katkı payı almacak. • "Deprem vergisi" olarak adlandı- nlan özel iletişim vergisinin süresi 31 Aralık 2005'e kadaruzatıldı. Bakanlar Kurulu'nun vergi oranmı yükseltme yetkisi 10 kattan 20 kata çıkanldı. • Maliye Bakanlığı, RTÜK. Reka- bet Kurumu, Istanbul Menkul Kıymet- ler Borsası, Sermaye Pi- yasası Kurulu, BDDK, Te- lekomünikasyon Kurumu, Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü Içecekler Piya- sası Düzenleme Kurulu, Enerji Piyasası Kurumu. Şeker Kurumu ile Kamu îhale Kurumu gelirlerinden pay alacak. Bu kapsamda, söz konusu kurumlann 31 Aralık 2002'ye kadar birikmiş ge- lirleri ile 1 Ocak 2003'ten itibaren her ay itibanyla oluşacak brüt gelirleri üze- rinden Maliye Bakanı'nın önensi ve başbakanm onayı ile kurum ve kuruluş- lara göre belirlenecek oranlara göre he- saplanacak lasmı, bütçenin B işaretli cet- veline gelir kaydedilmek üzere Maliye Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdür- lüğü'nün Türkiye Cumhuriyeti Mer- kez Bankası'ndaki hesabına yatınlacak. ANKARA (CumhuriyetBürosu)- Ba- kanlar Kurulu, Kopenhag zırvesi önce- sinde AB'ye yönelik beklentileri gö- rüştü. Türkiye'ye 2003 yüı içerisinde mü- zakere tariİu \enlmesinde görüş birli- ğine vanlan Bakanlar Kurulu'nda Ma- yıs 2004 sonrasına kalan önerilerin Tür- kiye'yi tatmin etmeyeceği vaırgulandı. Acil eylem planındaki 1 aylık taahhüt- lerini de belirleyen Bakan- lar Kurulu, 2OÖ3 'ü, tasar- rufyılı olarak öngörürken bu çerçevede makam ara- cı kullanımına sımrlama getirihnesini kararlaşhrdı. Başbakan AbduDah Gül başkanhğında toplanan Bakanlar Kurulu, dördüncü toplantısı- m dün gerçekleştirdi. Gül. AB ülkele- riyle yapılan görüşmeler konusunda bilgi verdi. Kopenhag'da almacak ka- rann hem Türkiye hem de AB açısın- dan çok önemli olduğunu \ıırgulayan Gül, Türkiye'nin tam üyelik yolunda üzerine düşenleri yerine getirdiğini söy- ledi. Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü AbdüDatif Şener, toplantı son- rası yaptığı açıklamada. "Beklentimiz Kopenhag'dan en iyi sontıctın ortaya çıkînasL Bu konudatam bir mutabakat • Bakanlar Kurulu toplantısında, hükümetin acil eylem planı çerçevesinde iÛc 1 aylık taahhütler belirlendi. temin edildi. Hükümet olarak 2003 y> hnda müzakere tarihi verilmesi konu- sunda beklenti \ar" dedi. Bakanlar Kurulu'nun gündemınde- ki ikmci konu da acil eylem planı ol- du. 1 aylık. 3 aylık, 6 aylık ve 12 aylık icraatlannı takvime bağlayan hükümet, yeni hedeflerini de belirledi. Bu çerçe- vede emekli yargı mensuplanna loj- man tahsisinin kaldınlma- sının ardından makam ara- cı kullannnmda da smır- lamaya gidilmesi karar- laştınldı. Bu çerçevede ta- şıt yasasmda yeniden dü- zenlemeye gidilirken ma- kam aracı tahsis edilecek kamu görevlilerinin yeniden belirlen- mesi konusunda görüşbirliğine vanldı. Şener, 90 bine yalon makam ve hizmet aracı olduğuna işaret ederek "Araç sa- vurganhğma son verilecek. Taşıt kanu- nunda yapılacak düzenlemenin bv-pass edümesine yönelik eylemlere karşı her türlü idari önlem ahnacak" dedi. Şener, lojman kullanımına yönelik sınırlamanın anımsatüması üzerine şun- lan söyledi: Tepki olarak değil yapı- lan düzenlemeler. Fedakârtık gereki- yorsa ounu herkes yapacak." Hikmet ÇETİNKAYA 68den 78e Sancılı Yıllar Kuşatılmış Sokaklar c ü n i z i ı A Y ı n c ı L ı ıc Tel: 0212-51242 19 Faks: 512 11 72
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog