Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 12 ARALIK 2002 PERŞEMBE HABERLER DÜNYADA BUGUN ALt StRMEN Neyi 'Hak Ettik? "Medyamız kıçın kıçın dalan şaşkın ördeği" andırıroldu. Yapılanlar, şaşkınlıktan mı, yoksa intikam ör- neklerinden ilkini, yüksek hâkim ve savcılann lojmanlarını alarak, onları tehlikeye maruz bıra- karak göstermiş olan, AKP iktidarının öfkesinin etkilerinden kurtulmak amacından mı kaynak- lanıyor, onu sizin değerlendirmenize bırakmak is- terim. Bir yandan milli görüş damgalı şeriatçılar, ta- rikatçılar, devlet kadrolannı parseller, son Milli Gü- venlik Kurulu'nda Başbakan Abdullah Gül'ede bildirildiği gibi, 1200 vakıf, 42 üniversite, 480 özel okul, 220 yurt ve pansiyon, 1100 Kuran kursu, 500 dershane, 1700 şirket, fınans kuru- mu 34 holding, 45 milyar dolaıiık sermaye biri- kimi, 245 radyo ve TV kanalı ile 13 bin dolayın- da devlet memuaı irticai faaliyette bulunur, ya- ni Cumhuriyet Devleti ile hesaplaşmaya çalışır- ken medyamız, ortalığı günlük güneşlik göste- riyor, Tayyip Bey VVashington'dan beri, AB'ye la- ikJik dersi veriyor. NihayetbendeTürkolduğum için, kahkahay- la güldüm ağlanacak halimize ve Tayyip Bey'in CSlStoplantısındakılaiklikdersinidinlerkengö- zümden yaşlar geidı. Bütün bu tehlıkeler karşısında, AKP söylemin- de Ordu ile laikliğetozkondurmuyor; pekieyle- mi? Eytem şu: 1997 Ağustos'unda, YAŞ tarafından irticai faaliyetleri dolayısıyla, ordudan ihraç edil- miş olan Ramazan Toprak, AKP tarafından ön- ce TBMM'ye sokuluyor, sonra da Milli Savun- ma Komisyonu Başkanlığı'na getiriliyor. k Işte söylem ve işte eylem! • • • Medyanın manşetlerine, bufarkhlıkyansımaz- ken olmadık bir iyimserlik aşılanması sürdürü- lüyor. Gazetelerimizden biri AB üyeliğini kastede- rek.dün şöyle bir manşet çekebiliyon "Bu millet hak etti" Altında da, vurguluyor: "Evet Türkiye AB üyeliğini hak etti. Çünkü Türkiye Tanzimat Fermanı ile 163 yıl önce yü- zünü Avrvpa'ya döndü, cumhuriyet devrimle- riyle modernleşerek Avrupalılığı benimsedi." Bu iç tüketime yönelik bir sloganın ötesinde anlam taşımayan ve pek de gerçekleri yansıt- mayan bir davranış. Türkiye 3 bin doların altında kişi başına ulusal geliriyle mi AB üyeliğini hak etti? Türkiye ürettiğinden fazla üreyen bir ülke ola- rak mı, AB üyeliğini hak etti? Türkiye ortalama 3.5 yıl olan eğitim düzeyi ile mi AB üyeliğini hak etti? Türkiye, törenin cinayette hafifletici sebep ol- masıyla mı, AB üyeliğini hak etti? Türkiye hapishanelerindeki düşünce suçlula- rıyla mı, AB üyeliğini hak etti? Türkiye, bir daha aynı şuçu işlemeyecekleri- ne kanaat getirilerek işkence suçlularını affeden yargı kararlarıyla mı AB üyeliğini hak etti? Türkiye hâlâ yüzde 30'lara indirmeye çalıştı- ğı, (AB üyelerinin en kötü durumda olanında yüzde 3) enflasyonu ile mi AB üyeliğini hak et- ti? Türkiye tarikatların yönettiği politikasıyla mı AB'yi hak etti? Söyler misiniz bana Türkiye bu haliyle neyi hak ediyor? ••• Amacım ülkeme bühtan eylemek değil, ama boşşişinmelerin biranlamı olmadığını göstermek. Yoksa Türkiye çağdaşlık sınavlannın hepsin- den, kendi iradesiyle geçeli üç çeyrekyüzyıl olu- yor. Cumhuriyet Devrimleri ile Türkiye, çağdaşlık sınavını kimsenin müdahalesi olmadan başa- nyla daha 1920'lerde geçti. O dönem, benim de- ğil, Ekrem Pakdemirli'nin deyişiyle ekonomi ve sanayiteşme açısından en başanlı dönemdi.(Ba- kınız Rakamlarla Türk Ekonomisi. Ekrem Pak- demirli). Bunu beceren bir ülkeyi ve halkı küçümsemek, hor görmek kimsenin haddi değil. Ama bu durumda, şöyle bir durup düşünme- liviz, "Bu ülkc vc bu halk o durvmdan bu hazin AKP, affm başlangıç tarihini 2000 yılmdan daha da geriye çekmek için zaman kazanmaya çalışıyor İkindpakettetürbanoyunuANKARA (Cumburiyet Bürosu) - TBMM Milli Eğitim Komisyonu'nda, türban yasağı ve Kürtçe eğitim di- lekçesi nedeniyle disiplin cezası alan öğrencilere af getirilmesine ilişkin ikinci uyum paketi, alt komisyona havale edildi. AKP hükümetinin, dü- zenlemenin 2000 yılı olan başlangıç tarihini daha geriye çekerek bütün türbanh öğrencilerin aftan yararlan- dınlmasını planladığı belirtildi. Ko- misyonda, Milli Eğitim Bakanhğı'nda- ki atamalar da tartışma konusu oldu. TBMM Milli Eğitim Komisyo- nu'nda, dün ikinci uyum paketi gö- rüşüldü. Komisyon Başkanı TayyarAl- ükulaç. Milli Eğitim Bakanı Erkan Mumcu'dan bakanlıkta 1041 yöneti- cinin görevden alındığma ilişkin id- • Milli Eğitim Komisyonu, "konuyu daha aynntılanyla inceleyebilmek" için tasanyı alt komisyona havale etti. AKP hükümetinin bu yöntemle düzenlemenin başlangıç tarihini daha geriye çekerek bütün türbanlı öğrencilerin aftan yararlandırılmasmı planladığı belirtildi. dialara açıklık getirmesini istedi. ninbulunmadığını,gerikalanlarınise yekûnelealıpyenidendüzenleyecek- CHP'li Mustafa Gazalcı. 1041 kişi- nin görevden alınmasının "loyım" olduğunu belirterek bu kişilerin yüz- de 90'ının asalaten atanma yeterlili- ğinı taşıdıgını söyledi. Gazalcı, Mum- cu'dan bu karannı bir kez daha göz- den geçirmesini istedi. Mumcu, hiçbir atama yapmadığı- nı, asaleten atama yeterliliği bulun- madığı halde bazı görevlere getiri- lenlerin asli görevlerine dönmesi için bir genelge yayımladığını kaydetti. Mumcu, söz konusu 1041 kişiden 575'inin asaleten atanma yeterlüiği- yerlerine başkalannı atamak için mer- keze çekilen, ancak atama yeterliliği taşıyan yöneticiler olduğunu anlattı. Türkıye'nin bir hukuk devleti oldu- ğunu anlatan Mumcu, yönetimin key- filik üzerine kurulamayacağını kay- detti. Var olan yönetmeliği kendisi- nin icat etmediğini, daha önceki hü- kümet döneminde hazırlandığını kay- deden Mumcu, "Benden önceki ba- kamn icat ettigi, ancak uygulamadığı hukuku uyguluyorum" dıye konuş- tu. Mumcu, tayin ve atama işlerini top- lerini vurgulayarak "Bu işJeri Avnı- pa ülkelerinde olduğu gibi objektif kritertere bağlamak istiyoruz" dedi. CHPli Berhan Şimşek, Mumcu'nun sözleri üzerine atamalan valilerin de- ğil AKP'li il başkanlann yapacağını ilen sürdü. Mumcu, kendi atama yet- kisini valilere bıraktığını anımsata- rak "Hiç kimsenin endişesi otmasın. Hiç kimsenin hakkına halel getirecek bir uygulama olmaz" dedi. AKP'li Mehmet Tekeboğlu, AKP'de liyaka- tın esas olduğunu, ıl başkanlannın geçmişte olduğu gibi çahşmayacak- lanm söyledi. Şimşek de "Geçmişte olduğu gibi çahşacaklan iddiası var" karşıhğını verdi. Mumcu, Şimşek'e "AKP'nin böyie bir geçmişi yok" de- di. Tartışmalann ardından Komisyon Başkanı Altıkulaç, hükümet ve parti- lerde bu tasannın ivedilikle görüşme- len konusunda herhangi bir istem gel- mediğini belirterek konuyu daha aynn- tılanyla inceleyebilmek için alt komis- yona göndermeyi önerdi. Önerinin ka- bul edilmesiyle paket, alt komisyona havale edildi. AKP hükümetinin, türban affinı ge- nişletmek için zaman kazanmayı he- deflediği beliıtilirken affin başlangıç tarihinin 2000 yılından daha da geri- ye çekilmesininplanlandığı ögrenildi. Cenel Kurul gorüşmesi tamamlandı Uyumyasalanna Kopenhag hm • AB'ye uyum hükümlerini içeren ve 16 yasada 37 maddelik değişiklik öngören tasanrun Genel Kurul'daki gorüşmesi, CHP'nin de desteğiyle 3 saatte tamamlandı. CHP Genel Sekreteri Sav'ın 'anayasaya aykınlık' uyansı üzerine tasannın yasalaştınlması, anayasa değişikliğinden sonraya bırakıldı. ANKARA (Cumhuri- yet Bürosu) - Kopenhag Kriterleri'ne dayalı olarak A\Tupa Birliği'ne uyum hükümlerini içeren yasa tasansı, bugünkü Kopen- hag Doruğu'ndan önce bir "kararUıkgöstergesr ola- rak TBMM'de dün hızla görüşüldü. 16 yasada 37 maddelik değişiklik içe- ren tasannın gorüşmesi, CHP'nin de desteğiyle 3 saatte tamamlandı. Ancak yeni anayasa değişikliği- ne dayah bükümler taşıma- sı nedeniyle yürürlük ve yÜTÜtme maddelerinin oy- laması yapılmayarak ta- sannın yasalaşması erte- lendı. TBMM Genel Ku- rulu'nda ikinci tur oyla- ması yann yapılacak olan anayasa değişıkliğinin ka- bul edilip Cumhurbaşka- nı 'nca onaylandıktan son- ra AB'ye uyum tasansının son bölümüne ilişkin gö- rüşme de tamamlanacak. AB'ye uyum tasansı, 12 Aralık Kopenhag Do- ruğu'yla eşzamanh olarak TBMM'de görüşüldü. Meclis komisyonlannda önceki gün kabul edilen tasan, zaman geçirilmek- sizin dün de Genel Kurul gündemine getirildi. Ada- let Bakanı Cemil Çiçek. Genel Kurul'a sunduğu düzenlemeyi yahıız AB gerekçesine indirgeme- nin yanlış bir değerlendir- me olduğunu savundu. Çiçek, "Bizhn insanımız da baüda yaşayan her in- rasmda anayasaya aykı- n bir yöntem uygulandı- ğma dikkat çekerek hü- kümeti uyardı. Yasa tasa- nsındaki bazı düzenle- melerin henüz Meclis'ten geçirilmeyen anayasa de- ğişikliğine dayalı olarak yapıldığına dikkat çeken Önder Sav, tasannm ana- yasa değişikliğinden ön- ce yasalaşması durumun- da mevcut anayasa hü- kümlerine aykın düşece- ğini vurguladı. AKP hü- kümeti, bu durumda çı- kanlacak yasayı Cum- hurbaşkanı'mn iade et- mek zorunda kalabilece- ğini de dikkate alarak ta- sannın yasalaşmasıru er- teledi. Mecüs'ten AB'ye 'kararfayız' mesajı AB'ye mesaj olarak dü- zenlemenin bütünü üze- rindeki görüşmeler ta- mamlandı, ancak yürüt- me ve yürürlük maddele- riyle ilgili oylama anaya- sa değişikliğinden sonra- ya ertelendi.Paket düzen- İeme, AB'ye uyumla ilgi- li değişikliklerin yanı sı- ra AKP'yi Anayasa Mah- kemesi'ndeki kapatma da- vasından ve Recep Tayyq) Erdoğan'ı milletvekılliği engellerinden kurtaran hü- kümler de içenyor. Tasanda, işkence zan- lılannın yargılanmasuıda ön iznin kaldınlması, iş- kence cezasının paraya çe\Tİhnemesi ve ertelen- tĞNELt FIRÇA ZAFER TEMOÇİN Öncelik cok katlı yapılarda Arınç: Lojmanlar ya satdacakya satdacak ANKARA(CumhuriyetBü- rosu)-TBMM Başkanı Büknt Armç, Hindistan gezisine Baş- bakanlığa ait ATA uçağıyla gi- deceğini söylerken "Sayın Cumhurbaşkanı'nın uçağı ha- zır olsaydı onunla gjdecektim" dedi. Annç, eşinin geziye ka- tılıp katılmayacağı konusunda ise ".\lerakettireceğiın.Şe\tan azapta gerek. Havaalanına gi- dince görürsünüz, 3-5 gün da- ha var" demekleyetindi. "Lo}- mantaryasatdacakyasatfecak" açıklamasını yapan Annç, "ku- laklan çınlasın" diyerek DYP lideri Tansu Çiller'i andı. TBMM Başkanı Annç, dün Parlamento Muhabirleri Der- neği'ni(PMD)ziyaretetti. Son kriz döneminde basın çalışan- lannın çok mağdur olduğunu vurgulayan Annç, "Basuı de- nince sadece patronlar akla gelmemeK" dedi. Annç, son dönemde en çok ıtibar kaybe- den kurumlardan birinin de basın olduğunun altım çizdi. Annç, konuşmasını tamamla- dıktan sonra gazetecilere dö- nerek "Güzel sorularuuza ge- leüm. Hindistan'dan başlaya- hm" dıye takıldı. Ancak, eşi MünevverArmç'ın geziye ka- tılıp kanhnayacağı konusunda net bir açıklama yapmadı ve "merak ettirmeye devam ede- ceğmi" söyledi. Bir soru üzerine geziye ATA uçağıyla gideceğini bildiren Annç, "TürkHavaYöDanuça- ğrvia gitmek mümkün değil, Lufthansa çok pahah. Satym Başbakan'dan rica ettim. Ko- penhagdönüşü bizetahsis edi- lebOeceğini sö>1edi" dedi. Silahlı millet\«kflleri teşhir edflecek Annç, bir soru üzerine Nec- mettin Erbakan ın kendisini arayıp kutlamadığını bildirdi. "\IiDetvekili daruşman ve sek- reterleri türbanh oiabihr mi" sorusuna. "Bugüne kadar ba- şı açık olma kurah vanh. Bunu uygulamaya de\ r am edeceğiz n yanıtım veren Annç, "süahh miDetvekfllerini'' teşhir edece- ğini de söyledi. Bülent Annç, "tojmanlarsa- tdacaknu" sorusuna da "Loj- manlarya satdacakyasaldacak. Sayın Çilkr'in kulaklan çmla- sm. \ ontenıkrtarnsüıyw. HkeJ- de çok katülar satılacak, diğer- leri için farkh yöntemler düşü- nüKiyor" yanıtuıı verdi. AKP, liderine milletvekili yolunu açacak paketi CHP'nin desteğiyle geçirecek Erdoğan için ikinci tur yann • AKP'nin, Recep Tayyip Erdoğan'a milletvekilliği yolunu açacak anayasa değişikliği paketini, referandum zorunluluğunu ortadan ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - TBMM Genel Kurulu'nda anayasa değişikliği paketinin ikinci tur görüş- meleri yann yapılacak. AKP' nin, li- deri Tayyip Erdoğan'amilletvekilli- ği yolunu açacak paketi, referandum zorunluluğunu ortadan kaldıracak 367 rakamının çok üzerinde bir des- tekle genel kuruldan geçirmesi bek- leniyor. AKP'lilerin verdiği 3 maddelik anayasa değişikliği paketinin ilk tur 439, ara seçimlerle ilgili ikinci mad- de 437, geçici madde ise 445 oyla ka- bul edildi. "Hayır" oylan ise 14-24 arasında kaldı. TBMM Genel Kurulu'nda ikinci tur oylamalan yann yapılacak olan anayasa değişikliği paketi ile getiri- len düzenlemeler şöyle: • Anayasamn 76. maddesindeki milletvekili seçilme yeterliliğini sı- nırlandıran "ideolojik ve anarşik ey- lenüere" ifadesi "teröre\1emkri"bi- çiminde degistirilivor. Milletvekili önerisi de. CHP'lilerin önergeleriy- le değiştirildi. Ara seçimlerle ilgili yü- rürlükteki düzenleme korunurken maddeye bir fıkra ekleniyor. Bu fık- rada "Bh* 0in veya seçim çevTesinin TBMM'de üyesi kahnaması halinde, boşahnayi takip eden 90 günden son- raki ilk pazar günü ara seçim yapn hr" deniliyor. ^ Anayasa değişikliği önerisinin geçici maddesi de komisyonda değiş- tirildi. Anayasamn 67. maddesinde değişiklik yaparak seçim yasalann- duruma nasıl geldi?" Şişinme değil, düşünme zamanıdır. İktidarının 1 ayını değerlendirecek AKP'den Uludağ'da '5 yıldızlı' toplantı BURSA (Cumhuri- yet) -AKP, iktıdann ilk günlerini Uludağ zirve- sinde değerlendirecek. Yaklaşık500partilil4- 15 Aralık tarihleri ara- sında 5 yıldızh Ağaoğ- luMyResortOtel'deka- lacak. AKP Genel Baş- kanı RecepTayyip Erdo- ğan da Kopenhag'daki görüşmelerin uzamama- sı durumunda zirveye katılacak. AKP Istanbul II Baş- kanlığı'nın "Eğitim Se- mineri'' başlığıyla ger- çekleştirileceği öğreni- len toplantıya yaklaşık 500 partili katılacak. Başbakan yardımcılan Ertuğrul Yalçmbayır, Mehmet AM Şahin, Sa- nayi ve Ticaret Bakanı Ah'Coşkun, Içişleri Ba- kanı Abdülkadir Aksu, Çalışma ve Sosyal Gü- venlik Bakanı Murat Başesgioğhı. Maliye Ba- kanı Kemal l nakrtan. Ulaştırma Bakanı Bina- B Yıldmm, Turizm Ba- kanı Güldal Akşit ile Teşkilat Başkanı Haya- ti Yaaa'nın yanndan iti- baren Bursa'da olacak- lan ve Uludağ'a çıka- caklan iddia edildi. Er- doğan'm da Kopen- hag'daki görüşmelerin uzamaması durumunda pazar günü toplantıya katılacağı belirtildi. AKP lideri için kral da- iresinin aynldığı ileri sü- rüldü. Uludağ zir\esin- de bürokrat atamalany- la ilgili düzenlenen lis- telerin gözden geçirile- ceği, bakanlann tabanın aşın taleplerini yumu- şatmak için "iktidann gerçekleri''ni dile getıre- ceklen iddia edildi. Otel- de tam pansiyon kişi ba- şı konaklamanın günlük ücreti 150-250 milyon lira arasmda değişiyor. san gıoı aana ozgurve ae- mokratik bir ortamda ya- şa> abilnıdidir. Demokra- si dediğimiz şey mevsim- likbirstatüdeğüdir" gö- rüşünü dile getirdi. _ CHP Genel Sekreteri Önder Sav, görüşme sı- yardımı olmaksızın ahnan ifadelerin delil sayılma- ması, dilekçelere 1 ay için- de zorunlu olarak yanıt veribnesi için demokratik ülkelerdeki gelişmiş öl- çütler de bulunuyor. rakamının çok üzerinde bir destekle Genel Kurul'dan geçirmesi bekleniyor. yasa Komisyonu'nda bazı değişiklik istelderi dikkate alman CHP'liler de pakete destek verdi. Üç maddelik değişiklik Tayyip Erdoğan'a milletvekilliği yolunu açacak olan birinci madde seçilme yeterliliği ile ilgili 76. mad- dede yer alan "affa uğramış okalar bile" ifadesi ise korundu. AKP'lile- rin önerisinde bu ifadenin çıkanl- ması öngörülüyordu, ancak komis- yonda korunması kabul edildi. ^ Ara seçimlerle ilgili 78. madde daki değişikliklerin 22. dönem için yapılacak tüm ara seçimlerde uygu- lanabilmesine olanak sağlayan mad- de önergelerle değiştirildi. Buna gö- re, seçim yasalannda yapılacak de- ğişiklikler sadece ilk ara seçimlerde uygulanabilecek. Deniz Baykal, AKP'den anayasa değişikliği konusunda verdikleri desteğin karşılığını beklediklerini söyledi CHP: Dokunulmazhk borcıınu ödeyîn • CHP'nin anayasa değişikliğinde "eşsiz ve parlak" bir sınav verdiğini anlatan Baykal, "Biz iyi niyetimizi gösterdik. Alacaklı hale geldik. Verdikleri söze sahip çıkmalanm bekliyoruz. Sıra onlarda, millete olan borçlannı ödesinler" dedi. Şişü Beledt\f Başkanı Mustafa Sangül, CHPye kanku. (Fotoğraf: AA) AISTCARA (Cumhuriyet Bürosu) - CHP lideri Deniz Baykal, dokunulmazhk ko- nusunun anayasanm 76 ve 78. madde değişiklikleriyle birlikte paket halinde ele ahn- masını isteyerek "Biz iyi ni- yet gösterdik, alacaklı hale geldik. AKP'nin sözüne sa- hip çıkmasını bekliyoruz. Sı- ra onlarda, millete borçlan- nı ödesinler" diye konuştu. Eski Siirt Milletvekili Fadıl Akgündüz'ün Meclis'ten Kartal Cezaevi'ne transfer olduğunu belirten Baykal, "Bazı mülervekilUkleri iptal ediürse acababaşkatransfer- ler de yapıhr mı dersüıiz" de- di. Baykal, olası bir Irak ope- rasyonunda Türkiye'nin as- keri harekâtın cephesi olma- ması gerektiğini söyledi. CHP'nin dünkü grup top- lantısında konuşan Baykal, parlamentonun anayasa deği- şikliği ile tarihi bir adım at- nğını söyledi. CHP'nin öncü- lük görevi üstlendiğini belir- ten Baykal, 76. madde deği- şikliğiyle siyasi suç nedeniy- le ömür boyu siyasi hak mah- rumiyetine girme durumu- nun ortadan kaldınldığım an- lattı. Siyasi suçlann zaman içinde değiştiğini vurgulayan Baykal, "Deniz Gezmiş'in idamıyla sonuçlanan siyasi yargılamamn, bugünkü siya- setve hukukanlayışıiçinde ne kadar farkh bir uygulamaya tabi nıtulacağı açıkür. Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zor- lu yaşamtş olsalanh, bugün- kü algdanış, değeriendirme biçimi farkh olabiHrdi" dıye konuştu. CHP'nin anayasa değişik- liğinde "eşsiz ve parlak'" bir sınav verdiğini anlatan Bay- kal, rakiplerinin yararlana- cağı bir düzenlemeyi gerçek- leştirmek için tereddütsüz ha- rekete geçtiklerini söyledi. Bugün referandum yapılsa halkın. "milletvekili dokunul- mazhğmmderhalkaldınlma- sı" için kararlı bir tercih or- taya koyacağım belirten Bay- kal, kendisi ve AKP lideri Recep Tayyip Erdoğan' ın da bu konuda millete taahhütte bulunduğuna işaret etti. Dokunulmazhğın kaldınl- ması konusunun 76 ve 78. madde değişiklikleriyle bir- likte paket halinde ele alın- masını isteyen CHP lideri Baykal, "Biz iyi niyetimizi gösterdik. Alacakh haîe geldik Görevinıizi yaptık. Verdikle- ri söze sahip çıkmalannı bek- liyoruz. Sıra onlarda, onlar millete olan borçlannı öde- sinler. Dokunuhnazhklan kal- duTnahyız" dedi.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog