Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

Genel Yayın Yönetmeni: tbrahim Istıhbarat Cengiz \ıidınm • Ekonomı: öz- Yüdız • Yazıişleri Müdürii: Safim 'f™!"> f ^ ü l t ü r E jLT e î ? e r k 8 2""""" AlparfantSorumlu Müdür: Mehmet Sucu # Haber Merkezi Müdürii: HakanKara Cumhuriyet Imtiyaz Sahibi: CUMHURİYET YAKFI adına İLHAN SELÇUK Egemen Berköz 9 Spor Abdülkadir Vûcelman# Makaleler Sami Ka- raören • Düzeltme- Abdullah Yazıcı • Bıl- gı-Belge Edibe Buğra • Yurt Haberlen. Meh- met Faraç 0 A\rupa Temsılcısı Güray Öz YayınKurulu tlhanSelçuk(Baş- kaıi), Emre Kongar l Danışman), Orhan Erinç, Hikmet Çetin- kaya. Şükran Soner. İbrahim Yıİdız, Orhan Bursalı. Musta- fa Balba*, Hakan Kara. Ankara Temsılcısı Mustafa Balbay Atatürk Bul\ an No 125. Kat4, Bakanlıklar-Ankarâ Tel 4195020(7 hat), Faks 4195027 # tznur TemsJcısı SerdarKızık. H ZıvaBlv 1352 S 2-3Tel 4411220. Faks 4418745 Muessese Mudürü Erol REKL\M: P.M. Ltd. Şti. • Genel Erkut 0 Koordınator MudurGfllbta Erduran#Kootdımtor Reha Işıtman # Genel MudürYrA Se^da Çobao • Fuıansman Mudürü. Ahmet Korulsan • Mu hasebe Bülent \ener • AdanaTemsılcısiÇetinYiğenoğlu, lnönüCd 119 Idare: Hflseyin Gürer Çeön Erduran Tel 0212 5140753- S. No 1 Kat 1. Tel 363 12 11. Faks 363 12 15 Satiş Fa/ilet Ku/a 513 84 60-61, Faks 0212513 8463 YıyunlayaD: Yeıu Gun Haber ^jansı Basın \e Yavmcılık ^ Ş, Baslu: Sabab \ avıncılık \ Ş Türkocağı Cad 39 41 Cagaloğlu 34314 lsanbul PK 246 - Sııkecı 14415 Isıanbul Tel-(0212) 512 05 05 (20 hatı Faks <0'212t513 85 95 12ARALIK2002 Imsak: 5.37 Güneş7.12 Öğle: 12.05 Ikındi 14 22 Akşam: 16.44 Yatsı:18.12 Anderson'a tazminat • LOS ANGELES (AA) - ABD'de federal mahkeme, Amerikah oyuncu Pamela Anderson ve eski eşi Tommy Lee'nin sevişme göruntülerinin yer aldığı bir video kaseti sattığı gerekçesiyle internet üzerinden satış yapan bir firmanm Anderson ve Lee'ye tazminat ödemesine karar verdi. Karara göre EEG, hem Anderson'a hem Lee'ye yaklaşık 741 bin dolar tazminat ödeyecek. ÜAL'de Model BM Konferansı • İstanbul Haber Servisi - Üsküdar Amenkan Lisesi'nin (ÜAL) ev sahipliğinde 12-15 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan "8. Uluslararası Model Birleşmiş Milletler Konferansı "nda çok sayıda ülkeden gelen 350 öğrenci güncel diplomatik ve siyasi konulan tartışacak. Konferansın açılış konuşmasını CHP istanbul Millervekili Kemal Derviş yapacak. Konferansa aralannda Yunanistan, Israil, Abnanya, Çin, Itarya'nın da aralannda olduğu ülkelerden öğrenci katılacak. Yeni yılda 7 ağaç • Haber Merkezi-ÇEKÜL VakrVnın 1992'den beri sürdürdüğü '7 Ağaç Ormanlan' projesi yılbaşı hediyesi için hem güzel hem yararh bir seçenek. Insanlann yılda ortalama 7 ağaç tüketmesi ve tüketilen ağaçlann doğaya geri verilmesi fiknnden yola çıkılarak yürütülen kampanyaya katılarak sevdiklerinizin yeni yılını kutlayabilirsüıiz. ÇEKÜL, 7 ağaç hediye edilen kişilere sizin adınıza özel yılbaşı kartlan da gönderiyor. 7 ağaç bedeli ise 10 mih/on lira. Bilgi için telefon numarası 0212 249 64 64. Ydbaşı için Orman Pastası • Haber Merkezi - Avrupa'nın birçok ülkesinde Noel kutlamalan için yapılan 'Buche De Noel' (Orman Pastası) bu yıl Türkiye'de de hazırlandı. Kütük şeklindeki pastayı Svvissotel şefleri hazırladı. Aşçıbaşı Christian Lambert, pastane şefı Marc Pauquet tarafindan hazırlanan 7 metre boyundaki Orman Pastası 'nın yapımında 40 kilo un, 25 kilo şeker, 180 yumurta, 25 kilo findık, 10 kilo bitter çikolata ve 10 kilo pasta kreması kullanıldı. Henkli'güller BURSA(AA)- Aşklannı çiçeklerle ifade etme yolunu seçen sevgililer için, kimyevi değiştirilen gülle üretildi. Doğal yöntemlerle kırmızı, san, beyaz, pembe renklerde üretilen güller, mavi, yeşil ve leylak renkleriyle çeşitlendirilmeye başlandı. Bursa'da 27 yıldır çiçekçilikle uğraşan Sevim Onat, kimyevi maddelerle yapılan ve çeşitli anlamlan bulunan renkli güllere özellikle âşıkJann yoğun ilgi gösterdiğini söyledi. ÇEKÜL'ün Adapazan'nda kuracağı Beriköy'de dar gelirli aileler ev sahibi olacak Bu köy başka köytstanbul Haber Servisi - Çevre ve Kültür Değerlennı Koruma ve Tanıt- ma Vakfi (ÇEKÜL) konut, göç, ener- ji gibi Türkiye'nin önemlı sorunlan- nın. sürdürülebilir kalkınma modeli çerçevesinde ele alınacağı bir yerle- şim merkezi kuracak. "Beriköy-Pay- laşan Tophını" projesi kısıtlı imkân- lara sahip ailelen uzun vadeli öde- melerle konut sahibi yapmayı, yara- tacağı iş alanlan ile ekonomiyi des- teklemeyi hedefliyor. ÇEKÜL, Massachusetts Institue of Technology ve Habitat for Humanity Intemanonal, "Beriköy-PaviaşanTop- lum" adında çağdaş. bilınçli, ekolojık bir örnek yaşam alanı projesi üretti. Adapazan'nın Söğütlü ilçesinde ku- rulacak olan Beriköy, 50 konut ve bir sosyal merkezden oluşacak. Kuruluş amacından inşasına, önem verdiği ya- şam şekline kadar farklı bir anlayışla tasarlanan projenin Türkiye çapında uy- gulanması ve binlerce aileye örnek oluşturması amaçlanıyor. İmece usulü Proje, konut sahibi yapmanın ya- nı sıra ailelerin yaşamlarını sürdür- meleri için gerekli güç ve donanımı sağlayacak, iş alanı yaratacak, ileri- ye dönük sürdürülebilir gelişmeyı özendirecek. Aileler, evlenn yapımına fıilen kat- kıda bulunup, birbirlennın ihtiyaçla- nna ımece usulü ile yardımcı olacak. Projeden faydalananlar, 20 yıl gibi uzun döneme yayılmış kira öder gibi aylık ödemelerle evlerine sahip olacak. Dünyada 30 yıldır süren bu uygulama- nın diğerhedefleri şöyle: "Mikroeko- nomik olanaklar yaratarak bölgeyi ekonomik açıdan desteklemek. Mev- cut jeolojik koşullara uygun güvenli ve sağhkhyaşanabflirbirmahalkoluştur- mak. Sosyal, ekonomik ve doğal kay- naklaraçısından geriye dönüşümlü bir mahalle kurmak. Türkiye"nin ihtiyaç duyduğu başka yöreterin geüşmesiiçin örnek bir çalışma başlatmak.' 7 Robot maskesinden güler vüze Çin'de değişim rüzgârları esiyor Kültür Servisi - 8 Kasım'da iktıdan Jiang Zemin'den devTalan Hu Jintao ile Çin, sanki iktıdannın sınırlan neredeyse yokmuşçasına robot gibi bir maskeden daha nazık ve güler yüzlü bir çehreye kavuştu. Le Figaro'nun haberine göre ülkenin yeni başkanı devraldığı mirasın bilincinde. Ülkenin artılannın ve eksilerinin farkında. Çin, yirmi yılda daha şimdiden 400 mih/ar dolar vabancı yatırımın toplandığı Asya'nuı yeni sının oldu. Bunun yanı sıra bazı konular Çin'de hâlâ konuşuknuyor, çünkü sansür kapalı bir kavanoz gıbı Çin'i etkiliyor. En önemlisi de. otuz beş yıllık kültürel devrim sonrasında Çinliler, uç bir Batıhlaşma sonucu kültürel kimlıklerini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya. Bu tehditte, komünist ideolojinin ve materyalizmin aşuıhklannın da payı var. Çinli yöneticilerin hedefi, on beş ya da yirmi yılda Amerika'nın yeniden yakaladığı ulusal gücü elde etmek. Çin'in başkenti Pekin'de sanat da gün geçtikçe özgürleşiyor. Pekin'de yaşayanlar yeniyi ve güzeli istiyor; soİcakla kucaklaşmak ısteniyor; kaybedilen zamanı hızla yeniden yakalamak ve sonunda Çin toplumunun politik ve Çinlilerin külrürel IdmUkkrinin yok ohna tehlikesinin arkasında komünist ideolojinin ve materyalizmin aşmlıklannın geleneksel tabulanndan kurrulmak isteniyor. Her şey çok hızlı gelişiyor. Ama yine de Punk gruplar Batıda hiç kimseyi şaşırtmazken burada sokaktan geçenler tarafindan şaşkınlıkla izleniyor. Zamanda payı var. olgusundan en fazla etkilenen Çinli avangard sanatçılardan biri olan Fang Lijun, "Önceteri ressamlar yahuzca rejimin propagandasına hizmet etmek için kuDanılan uygulayıcılardı. Biz, serbest sanatçuann ük kuşağryiz" diyor. Nobeller (lağıtılcb STOCKHOLM(AA)- Fizik, kımya, hp, edebi- yat ve ekonomi dalında- ki 2002 Nobel ödüllen, Stockholm konser salo- nunda düzenlenen tören- de tsveç Kralı Carl Gus- taf tarafindan sahıplerine verildı. Fizik Ödülü, Ja- pon bilim adamı Masa- toşi Koşjba ile Amenkalı Raymond Davis ve Ric- cardo Giacconi'ye, Kim- ya Ödülü, Amerikalı John B. Fenn. Japon Ko- içi Tanaka ve tsviçreli KurtWuethrich'e, Tıp Ödülü, Ingiliz Sydney Brenner, Amerikah Ro- bert Horvitz ve tngiliz John Suston'a, Edebiyat Ödülü, Macar romancı Imre Kertesz'e, Ekono- mi Ödülü de, ABD'li ekonomistler Vernon Smith ve Daniel Kahne- man'a verildi. Ozgürlük ödülu PARtS(AA)-Merkezi Paris'te bulunan Sırur Tanımayan Gazeteciler Örgütü (RSF), geleneksel basm özgürlüğü ödülünü, casusluk suçlamasıyla şu anda dört yıl hapis cezası çeken Rus muhabir Grigory Pasko'ya verdi. Pasko'nun eşi Galina Morozova, Paris'te düzenlenen törende ödülü ve 7600 Euro tutanndaki parayı Rus gazeteci adma aldı. Pekin'de yaşayan insanlar kaybettikkri zamanı hızla \akalamak istiyor. Çinliler tophımun poiitik ve geleneksel tabulanndan SI>TI- hyor. Fakat Çinliler uç bir Baühlaşma sonucu kültürel kimlikJeri- ni ka>t>eOne tehükeshie de karşı karşrya. Bunun >anmda Punk gruplar Batrda hiç kimsevi şaşırtmazken burada sokaktan geçenler tarafindan hâlâ şaşkmnkla izlenrvoriar. Ögrenim birimi savısı arttırılacak TEGVeğitim gönüllüleri arıyor İstanbul Haber Servisi- Türkiye Eğitım Gönüllüleri Vakfi (TEGV) Yönetım Kurulu Başkanı Cengiz Solakoğhı, bugüne dek 245 bin çocuğa okul sonrası egitım desteği verdiklennı belirterek "2005 yıb hedeflerimiz eğitinı parklannm sayısmı 18'e, öğrenim birimlerini Sl'yt, gezici öğrenim birimi olan Ateş Böceği sayısını da 28"e ulaşûrmak. Bu birimler aracılıgı> la da toplam 855 bin çocuğa okul sonrası eğitim desteği vermeyi planhvoruz" dedi. Cengiz Solakoğlu, The Marmara Ötel'inde düzenlediği basın toplantısmda, vakfin kuruluşundan bu yana yaptığı çahşmalarla 2005 yıh hedeflerini açıkladı. Solakoğlu, amaçlannın eğitim parkı ve öğrenim birimi sayılannı arttırmak olduğunu dile getirerek "Türldye her çocuğun eğitimi için bütçesinden 250 Euro ayırabflirken OECD ülkelerinde bu oran 3 bin 850 Euro. Deviet eğitime yeteri kadar kaynak avırmıvor. Burada görev gönüllü kuruluşlara düşüyor" dedi.Sosyal sorumluluğa ulaşmış her kişiyı "eğitim gönüUüsü" olmaya çağıran Solakoğlu, çocuklann okul __' dışında da çağdaş bilgiye ulaşacağı bilgı teknolojileri ile tanışacağı mekânlara ihtiyaç duyulduğunu vurguladı. Avrupa'yı en fazla ürküten durumun toplumumuzun eğitimsizliği olduğunu ıfade eden Solakoğlu. "Nüfusun >üzde 48'i 18 yaşuı alûnda, Avrupa'nuı en genç nüfusuna sahip ülke\iz n dedi. TEGV Genel Mudürü Günseii Tarhan da daha fazla çocuğa ulaşabilmek için kurumsallaşmak ıstediklerini anlattı. Bu arada TEGV, eğitime olan duyarhlığı arttırmak amacıyla 15 Aralık Pazar gecesı saat 21 .OO'de Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda "Yüdızlar Suufi Yıl Sonu Gösterisi" düzenleyecek. Geceden elde edilecek gelir, eğitim birimlen için kullanılacak. • Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfi Başkanı Solakoğlu, 2005 yıh hedeflerini açıkladı. Bugüne dek 245 bin çocuğa eğitim verdiklerini kaydeden Çolakoğlu önümüzdeki 2 yılda bu sayıyı 855 bine çıkarmayı amaçladıklannı söyledi. raıiK zvvz larınıne kadar aynı görüşme içînde ilk dakika 4 kontör, sonra L akkası 2 kontürcük!i Tflrkiye1 ".1 " BizbizeCeH'liler için kayıt yok, başvuru yok! *Bu kampanya, BizbbeCeU'll tüm Haar Kart'lılann; yurtiçinden Turkcell, Hazır Kart ve Muhabbet Karthlaria yaptığı konuşmalarda geçerlldlr. Diğer operatörtere ve sablt telefonlara yapılacak aramalar BlzbizeCell tartfeslnden ücretlendlrllmeye devam edecektir. HAZIR KARTBizbizeCell'e geçmek ve aynntılı bilgi için: 444 www.turkcell.com.tr/ IDIR
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog