Bugünden 1930'a 5,498,767 adet makaleKatalog


«
»

SAYTA CUMHURİYET 12 ARALIK 2002 PERŞEMBE 14 JVUJ-/J. U J A . kuftur(5 cumhuriyet.com.tr 5. Uluslaransı Sinema ve Tarih Buluşması, objektifini dinlerarası diyalog ve aydmlanmaya çeviriyor Beyazperde aydınlanıyor• 13-19 Aralık tarid«ri arasında yapılacak cat-n festivalde; 'Uluslara-a-sı Uzun Metraj Film Yanşmsi', 'Uluslararası Belgesl Film Yanşması', 'Dinleraası Diyalog', 'Aydınlarna', 'Insan Haklan', 'Ustaya Seygı: Alain Corneau', 'Bir ÜlkeBir Sinema: Polonya', 'BirÜlke Bir Yönetmen : îrar' Mohsen Makhmalbaf olmak üzere sekiz bölümde 80 fim gösterilecek. GAMZE AKDEMİR ~ ~ Türkiye Sinema ve Audavisuel Kültür Vakfı (TÜRSAK), bu yü aıa teması 'Din- lerarası Diyalog' olarak beirlenen 5. Ulus- lararası Sinema veTarih Euluşması'nı 13- 19 Aralık 2002 tarihinde gerçekleştirecek. Festivalin açılışı yann ^at 20 00'de Is- tanbu] Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda usta yinetmen Costa Gavras'ın Cannes 2002'ie olay yaratan fılmi 'Amen' ıle yapılaca<. Gecede koreograf Beytan Murphy'nin yönetıminde, üç semavi cıne mensup (Is- rail-EmanuelGat, tngiltere-MichaelPop- per, Tünaye-Ejder Kesk») üç erkek dans- çının göstensi sunulacak Ardından Fran- sız yönetmen Alain Comeau ve tarihçi Prof. Dr. tiberOrtayh'ya, IşdcSaçanApol- lonOmırÖdülleri', yönetmen Costa Gav- ras'a da 'TÜRSAK Vakfi tnsan Haklan Ödûlû' verilecek. Yaklaşjc 80 fılmin gös- terileceği festival, sekiz tölümde gerçek- leştınlecek: • Uluslararası Uzun Metraj Film Ya- nşması: Tuna Erdem, Kutiukhan Kut- lu. Ash Selçuk'un da SİYAD Jüri Üyesi olacağı bölümde 'Veletfcr' (Zdenek Tyc); 'Chico' (Tbolya Feket); 'Heremekano' (Ab- derrahmane Sissako); 'Rana's YVeddmg' (Hany Abu-Assad); 'Mtgdalene Sisters' (Peter Mullen); 'Les Chemins De L'oued' (Gael Morel); 'Tam, Gzdk Zyja Eskhno- a' (Tomasz Wisniewski): 'Vingar AvGtes' (Reza Bagher); 'Palavraeltopie' (Mano- el de Oliveira) ve 'The Hidden Half (Tah- mineh Mılani) adlı fılmler yanşacak. • Uluslararası Belgesel Film Ya- nşması: Bölümde 'LesMfllesEtllne Vo- ix: La Musique De L'Islam' (Mahmoud Ben Mahmoud); 'Atiantic Drift' (Mıcha- el Daeron); 'De L'autre Cote' (Chantal Akerman); 'Histoires De Vıes Brisees' (Bert- rand Taveraier); 'In The LJgbtOfReveran- ce' (Christopher McLeod); '\Vhen The City Falls Sflent' (Devrim Erdoğan); 'Le CasPinochet' (Patricio Guzman), 'Stran- ge Fruit' (Joel Katz); 'The Day I Wffl Ne- verForget' (Kim Longinoco); 'Wir Haben Vergessen Zurückzukehraı' (Fatıh Akın) yanşacak fılmler. • Dinlerarası Diyalog: Dünya tanhı, dinler tanhı ıle bağlantılı bir sürecin hikâ- yesidir noktasından hareket eden bölüm- de 11 Eylül 2001 'de D>üır.a Ticaret Mer- kezi'ne düzenlenen tetor sîldınsının ardın- dan, gündeme gelen ve yeni dünya düze- ninin, çağımızda nasıl şekilleneceğinin tehlikeli işaretlerini veren din olgusunu; in- sanlık ve banşa yöneltebılmek amacıyla festival, objektifini 'Dinlerarası Diyalog' ve 'Aydnûanma'ya çevıriyor. 'Amen' (Cos- ta Gavras); 'Femmes d'Islam' (Yamina Benguigui); 'The Sad Face of Immigrati- on' (Rıza Bayoğlu); 'MariageTardir (Do- verKosashvili); 'Solitude' (Robın Schlacht) Dinlerarası Diyalog'da sinemaseverlerle buluşacak fılmler arasında. • Aydınlanma: Bölümde festıvalin 'La Me Nouvefle' (Philippe Grandrieux); 'MchtFısch, Nicht Fleisch' (Matthıas Ke- ilıch); 'Noon Bhıe Apples' (Jay Lee) öne çıkan yapımlar. • Ustaya Saygı: 'Alain Comeau': Bu yüın ustası Fransız yönetmen, aktör, ya- zar, jazz müzisyeni Alain Corneau. Comeau'nun aralannda, 'PoKs Pylhon 35T; 'Dûnyanm Tüm Sabahlan'; 'Sagan- ne Kalesi'nin de yer aldığı altı seçkin ya- pıtı ile beyazperdede. • Bir Ülke Bir Yönetmen: 'iran, Mohsen Makhmalbaf: 'Testing De- Milani) aralannda olduğu on film izlene- bilecek. • Bir Ülke Sineması, Polonya: <Whe- re Esktanos Iive' (Tomasz Wiszniewski); 'Quo Yadis' (Jerzy Antczak) ve 'Chopin- Desire For Love' (Jerzy Antczak) gıbı Po- lonya sinemasının insan haklan ve aydın- lanma konulu filmkri gösterilecek. Kapanışı 19 Aralık 2002 Cuma günü sa- at 20.00'de tstanbul Lütfı Kırdar Ulusla- rarası Kongre ve Sergi Sarayı 'nda yapıla- cak olan fesrivalin kapanış filmi 'Yüzük- lerin Efendisi: tki Kule' (Peter Jackson). Soklan sağa: 'Amen' (Costa Gavras); 'Magdalene Sisters' (Peter Mullen): 'Nicht Flsch,NichtFleisch' (MatthiasKettkh);'ll 09 01 September 11' (Samira Makhmalbaf. Gaude Lelouch, Yousseh Chahine. Danis Tanovic. Idrissa Quedraogo, Ken Loach , Sean Penn , Shoei Imamura, Alejandro Gonzalez Inarritu. Amos GitaL Mira Nair). inançla aklın yollannı ayıran ve rasyona- lizmi hayata geçiren 'Aydınlanma' tema- sını beyazperdeye aktaran yapıtlar sunu- lacak. Samira Makhmalbaf (İran), Cla- ude Lelouch (Fransız), Yousseh Chahine (Mısır), Danis Tanovic, Idrissa Quedra- ogo, Ken Loach (Brintanya), Sean Penn (ABD), ShoeiImamura (Japonya), Alejand- ro GonzalezInarritu (Meksika), AmosG>- tai (Tsrail), Mira Nair (Hindistan) olmak üzere dünyaca tanınmış 11 yönetmenin imzasını taşıyan '110901 September 11', mocrasf; 'The Actor'; 'Marriage Of The Blessed"; 'The Cyctist'in de aralannda bu- lunduğu yedi filmle Mohsen Makhmalbaf sinemasına davetliyiz. • Insan Haklan: Bölümün tarihboyun- ca, pohtize olmuş dinın etkilerini, insan- lan kışısel ve toplumsal haklar da yarattı- ğı baskılan konu alan filmleri arasında başlıca 'Afghanistan Year 1380' (Alberto Vendemmiatı, Fabrizıo Lazzaretti); 'Sobi- bor,October 14,1943,4PJVL' (Claude Lanz- mann); 'The Hidden HalTın da (Tahmineh Gösterimler Beyoğlu Beyoğlu, Levent Sinema TÜRSAK, Fransız Kültür Merke- zi ve Alman Kültür Merkezi'nde yapıla- cak. Kültürmerkezlenndeki gösterimler üc- retsiz olarak ızlenebılecek. Beyoğlu Beyoğ- lu ve Levent Sinema TÜRSAK'ta yapıla- cak göstenmlerin bilet ücretleri tam: 2 mılyon TL; öğrencı: 1 milyon TL olacak. Aynca Insan Haklan Haftası kapsamında, ilk gün Levent Sinema TÜRSAK'ta tüm seanslar ücretsiz olarak yapılacak. (0212 251 61 70) TÎYATRO ELEŞTİRMENLERt BlRLlĞrNDEN AÇIKLAMA Çağdaş çözümler gereldi Son günlerde basınunızJa bazı köşe yazarlannca, gemede AB üyelıği sürecindeki Türkiye'nin vitrini konumundaki tiyatro sanaü'na, özelde ülkemizde uygulanışım kavramsal, kunımsal vekişileri hedef alarak yöneltilen :leştiriler ve gelen tepkiler birii£ınizce dikkatle ızlenmiş, değerlendirilmiştir. ü u onudaki yorum ve düşüncelerimzi başta tiyatro seyircisi ohnalc jere, alarun mensuplanyla., dger kurum ve kişilerle paybjmayı görev biliriz. 1. Ülkemizde tiyatro saatınm sorunlan, kamusal ysışanın diğer sorunlanndan bağımsuieğildir. Çözümüne yardımcı obak üzere alanın sorunlannı kaBnu.yuna açmak, eleştirmek, 6xıder getirmek, sorumlu gsızscilik anlayışınm gereğidir, yadsuıamatz Ancak, pratikte gözl^rö; evrensel gazetecilik ilkelerinden ve bilgideyoksua sistematik olmayan, <;oiiyetsiz bir eleştiri yönteminin benimsenmiş olması <jr Demokrasi adma yapnnğı savıyla. eleştiriyi, alsuır. mensuplanm aşağıla^aık, kışkırtıcı tanım ve kesiemelerle devletin kültür - sarı^t kurumlannın kapatıLnıana yönelik birtakım radLdk. çözümleri ihsas ve t^loı etmeye kadar vardırmanın, ç^apşı ve gencı niyetlere cesare srmenin ötesinde hiçbir yarar— sağlamayacağı unutLjhumalıdır. medya organlanmızdan beklenen, daha dikkatli bir yayıncılık anlayışını benimsemeleridir. 2. Tarih boyunca, sadece Batı'da değil, dünyanın pek çok ülkesınde tiyatro sanatı, toplumsal özelliği yaşamın bütün alanlanna yön ve düzen verme gücü nedemyle vazgeçihnez kültürel bir aygıt olarak benimsenmiştir. Bireylerce, kurumlarca. devletlerce desteklenmiş ve korunmuştur. Türkiye' de Cumhuriyet devrimlermi takiben Devlet Tiyatrosu da bu amaçla kurulmuş, halkın kültürel gelişiminin hizmerıne verilmiştir. Özel tiyatrolann devlet eliyle desteklenmesi de bu amaç kapsamındadır. Türkiye dışında, çağdaş dünyanın hiçbir modern ülkesinde tiyatro sanatı şimdiye kadar 'arkaik' bir sanat olarak ilan edilmemiştir. Aksine, Ortaçağ Hıristiyan skolastiği de dahil, her çağda filozoflann üzerine kuramlar geliştirdiği özel bir sanat alanı olmuştur. 3. Devlet Tiyatrosu'nun, 1940'h yıllardan bu yana üç kez revize edilmekle birlikte, sorunlarrnı çözmekte yetersiz kalan kuruluş yasasıyla 2000'li yıllara ulaştığı hepimizin malumudur. Değişik kadrolarca hazırlanan ve kurumun acilen yenıden yapılanmasını öngören yasa önerileri, yirmi yılı aşkın süredir ış başındaki hukumetlere sunulmuş, fakat gereken ilgi ve desteği görmemiştir. Bu durumun asıl sorumlulan: eğitimin, kültür ve sanatın. ilerleme ve çağdaşlaşmanın dinamosu oldugunun bihncine eremeyen veya ideolojik • önyargılarla bu alandaki gelişmelerin önünü kesme ahşkanlığını teamül olarak benimseyen kişiler ve devleti yöneten siyası kadrolardır. Köy Enstitüleri, Halkevleri'nin kapatılması; Türk Dil ve Türk Tarih Kummu'nun yönetim ve zihniyet değişikliğiyle örneklenebilecek bu sürecin, Devlet Tiyatrosu'nun ve devletin diğer sahne sanatlan kurumlannın kapatılması veya özelleştirilmesiyle son bulmasının, kültür ve sanatın popüler olana tümüyle teslim olması gibi, vahim sonuçlar doğurabileceğinden endişe duyanz. Acilen yapıknası gereken: AB üyeliğinde ısrarlı olan Türkiye 'nın, tiyarro sanatı alanında da Devlet Tiyatrosu "nu. örgüt yapısı, sanat politikası ve ürünlerinin niteliği ıle çağdaş, örnek bir kuruma dönüştürecek çözümlerin üretilmesi ve hayata geçirilmesidir. Saygılanmızla (Gülşen Karakadıoğlu. Türel Ezici, Selda Öndül, Tülin Sağlam, Süreyya Karacabey.) Sanata Metro Group '5. Uluslararası Sinema- Tarih Buluşması' bu yıl Kültür Bakanlığı'nın katlalarmın yaru sıra Almanya'nın perakende devi Metro Group Türkiye'nin kurumsal sponsorluğunda gerçekJeştiriliyor. Ekonomik durgunluğun birçok kurumu faaliyetlerini durdurma noktasına getirdiği ülkemizde tüm zorluklanna karşın büyük bölümü ücretsiz gerçekleştirilen böyle etknıliklerin sponsorlarca desteklenmesinin önemi daha da artıyor. Bu bağlamda Türkiye'de kültür-sanat etkinliklerinin güçlü destekleyicilerinden biri olan Metro Group'un başanh Türkiye temsilcisi Nurdan Tömbek, konuyla ilgili düşüncelerini şöyle anlattı: "Kûltür-sanat | etkinUklerinin yakm takipçisive destekçisi olarak vıllardır Tûrkiye'deve Avrupa'da fîlarmoni orkestralarmı destekleyen Metro Group, bu desteğini bu >ıldan itibaren Türsak'ın kurum sponsoru kimliğiyle sürdürüyor. Geçen yıl TURSAK'ın yine çok başanh geçen filrn festivalmi izlemiştim. Konuya yaklaşun biçimlerini, seçtikleri fîlmleri çok mteükli bulmuşrum. Sonrasmda TÜRSAK Vakfi Yönetim Kundu Başkanı Engın Yiğitgil ile tanışöğınuzda bu ydki festival hakkmda aynntıh bilgi akük. Sonrasmda sürekti bir kurum sponsoru ofanadığmı öğrendik ve görüşmemiz sonucunda desteğimizi biçimlendirerek TÜRSAK'm sürekü kurum sponsoru kimliğini aldık. Festivalde aynca 15 Arank Pazar günü Beyoğlu Sineması'nda ilk gösterimi yapılacak olan' 11 Eylül' filminin de ilk gösterim sponsonıyuz." John Berger Lannan ödülünü kazandı Kültür Servisi-Ülkemizde 'Görme Biçimleri', 'Picasso'nun Başansı ve Başansızlığı\ 'Düğune', 'G% 'Domuz Toprak', 'Leylak ve Bavrak', 'Bir Zamanlar Europa'da' gibi pek çok yapıtı yayımlanan Ingiliz yazar John Berger, bu yılkı 'Lannan Yaşamboyu Başan Ödülü'nü kazandı. Kültürel özgürlük, farkhhk ve yaratıcıhğı desteklemek için kurulan ve bir aile vakfı olan Lannan Vakfı tarafından, 1989'da edebıyat ve edebiyat dışı dallarda ürün veren yazarlan desteklemek ıçin başlatılan ödûl, Ingilizce edebiyata önemlı katkılarda bulunan yazarlara ve gelecek vaat eden genç edebıyatçılara veriliyor. Açılış bugün Akbank Kültür ve Sanat Merkezi'nde Turan Erol'daniki sergi Kültür Servisi - Turan Erol'un 'Seçki' adlı sergisi, bugün Akbank Kültür Sanat Merkezi'nde açılacak. 16 Ocak'a kadar devam edecek olan sergi, sanatçının yeni resimleriyle birlikte son on beş yü içinde yaptığı ve koleksiyonlarda yer alan yapıtlanndan oluşuyor. Sergıde bu yıl 12. Art-Ist Sanat Fuan'nda 'onur sanatçısı' seçilen Erol'un bağ ve bozkır görünümleri, tekneler ve çekek yerleri gibi vazgeçemediği temalann yanı sıra 26 Ağustos'ta açılan Amtkabir Atatürk Müzesi için yaptığı büyük boyutlu bir kompozisyonun hazrruk çalışmalan ve eskizlen de yer alacak. Bu arada Turan Erol'un retrospektif sergisi de aralık ayı boyunca Eczacıbaşı Sanal Müzesi'nde sanatseverlerle buluşacak. www.sanalmuze.org adresinde bulunan sergide, Erol'un Ege ve Akdeniz tadını ve yaşam sevincıni aktardığı çalışmalanndan seçilmiş 75 yapıtı yer alacak. Sergi, 'Mavi Tekne Kaburgası', 'Ağn Dağı', 'Altmdağ', 'Luxembourg Paria' gibi unutulmaz eserlerle sanatçmın, elli yılı aşkuı ustalığım yakmdan tamma firsatı veriyor. (0 212 252 35 03) Insan bilimleriKültür Servisi - Istanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fransız Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof. Dr. Erdim Oztokat'ın birinci ölüm yıldönümü nedeniyle bugün (12 Aralık) saat 09.30'da 1Ü Edebiyat Fakültesi Kurul Odası'nda 'Insan Büimkrinde DisipUnlerarası Ortam ve YÖntem Sorunlan' konulu bir toplantı düzenlenecek. 1Ü Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. M. Taner Tarhan, Batı Dilleri Edebiyatı Başkam Prof. Dr. Nüüfer Kuruyazıcı'nm açılış konuşmasmı yapacaklan toplantmın birinci oturumunun başkanlığını Prof. Dr. Şeyda Ozil yapacak. Oturuma, Prof. Dr. Âyşe Kıran 'Göstergebihm ve Yazmsal Çözümlemeler', Yrd Doç. Dr. Sündüz Ozrürk Kasar 'Igor Mei'cuk ve Anlam - Betik DiIbiBmi: Açıklamah ve Birleşimsel Çağdaş Türkçe Sözlüğü'ne Doğru', Doç. Dr. Necmettin Sevil •DilbiHm ve Anlam Sorunlan', Doç. Dr. Emd Ergun 'DObüım ve Çeviride Uygulamalar', Şebnem Sunar 'Di>aJektik Yöntem ve Yonımsama' konulu konuşmalanyia katılacak. Prof. Dr. Zeynep Ergun'un başkanlığını üstleneceği ikinci oturumda ise Doç. Dr. Esra Mefikoğtu 'Metinlerarasıhk ve Çoksestiük'. Doç. Dr. Uşun Tükel 'Sanat Tarihi Yazmunda Yöntem Sorunlan', Aykut Köksal 'Zihniyet Dünyasmm Bütünseffiğini KavTamada Disipfinlerarası Bakış', Prof. Dr. Ze>nep Sayın 'Yöntemin Varoluş KoşuDan' konulu konuşmalanyla yer alacak. TeUi ve Ruacan Trio • Kühür Servisi - Yıldız Teknik Üniversitesi Müzik Kulübü, bugün 17.00'de Yıldız Kampusu oditoryumunda şair Ahmet Telli'yi konuk edecek. Telli'nin sunacağı şiirlerin ardmdan YTÜ Halk Müziği İbpluluğu bir konser verecek. Aynca Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasanm Fakültesi Müzik ve Sahne Sanatlan Bölümüne bağh Müzik Topluluklan Programı, 16 Aralık Pazartesı günü saat 19.00'da Yıldız Kampusu odıtoryumunda Neşet Ruacan Trio'yu konuk edecek. (0 212 260 08 01) Fransa'da Türk Sheması • PARİS (AA) - Fransız sinema kuruluşu Odysee'nin düzenlediği ' 14. Türk Sinema Günleri', Alsace bölgesindeki Strasbourg, Colmar ve Moulhouse kentlerinde başladı. Türk Sinema Günleri dolayısıyla 17 Aralık'a kadar üç kentte toplam 11 film gösterilecek. Sinema günleri için Türkiye'den gelecek sinema yönetmeni ve ünlü oyunculann katılımıyla Türk sinemasının sorunlan ve içinde bulunduğu durumla ilgili tartışmalar düzenlenecek. 'Türk Sinema Günleri'nde Handan Ipekçi'nin 'Büyük Adam Küçük Aşk', Osman Sınav'ın 'Deli Yürek', Zekı Demirkubuz'un 'Yazgı', Semir Aslanyürek'in 'Şellâle', Tayfun Pirseümoğlu'nun 'Hiçbiryerde', Ümit Ünal'uı '9', Zeki Demirkubuz'un 'Itiraf', Faruk Aksoy'un, 'Yeşil Işık', Reis Çelik'in 'Işıklar Sönmesin', Mustafa Altıoklar'uı 'Istanbul _ Kanatlanrrun Altrnda' ve Ümit Cin Güven'in 'Sır Çocuklan' adlı filmleri gösterilecek. ÜZAKDOGU FİLM FESTtVALİ • AKBANK KÜLTÜR SANAT MERKEZİ'nde 14.00'te Edward Yang'uı 'The Vertical Ray Of The Sun- Dikey Gün Işığı' filminin gösterimi. (0 2İ2 252 35 00) İNSAN R4KLAR1 2002 •BELGESEL SİNEMACILAR BtRLÎĞl SALONL'nda 12.00-17.00 Çocuk Haklan belgeselleri. (0 2123273277) • AKM SİNEMA SALONU'nda 15.30'da 'At' filminin gösterimi, 17.00'de Aşkuı Topçuoğlu'nun yöneteceği, Doç. Dr. Serdar Değirmencioğlu, Yusuf Kuka, Prof. Dr. Oğuz Polat, Ruhi Şirin, VTldan Yirmibeşoğhı'nun konuşmacı olarak katılacağı 'Çocuk Haklan - Güç Koşuüar Arandaki Çocuklar' konulu panel, 19.00'da 'Uçurtmayı Vurmasmlar' filminin gösterimi. (0 212 251 56 00)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog