Bugünden 1930'a 5,500,162 adet makaleKatalog


«
»

3AYFA CUMHURİYET 12 ARAUK 2002 PERŞEMBE 10 DIŞ H A B E R L E R dishab@cumhuriyet.eom.tr Cizli denetciler iddiasi: Özelgüçte Türiüer de çalışıyor ANKARA (ANKA) - Aralannda rürklerin de bulunduğu çokuluslu Dİr özel gücün Irak'ta gizli ;alışmalar yaparak kitle imha îilahlannın yerlerini belirlediği ve tıarekete geçmeye hazır bekledigı iddia edildi. tsraıl istihbaratına yalan debka.net intemet sitesinin iddiasına göre, BM denetçileri incelemelere başlamadan çok önce ABD, gizli ve bağımsız bir proje başlattı. Casus uçaklar, uydular ve helikopterlerle desteklenen seçkin birimlerden oluşan özel çokuluslu gücün projeyi yürüttüğü kaydedilirken bu "alternatif denetçilerin" tüm ülkeyi kontrol ettiği öne sürüldü. Bir kaynağın "Adamlanmız, füzeierin ve konvansiyonel olmayan süahlann nerede bulunduğunu yüzde 90 büiyoriar. Bunlan sıkı gözlem alûnda rutuyoruz, çünkü savaş başladığında, adamlara tetiği çekme emri verilmeden önce orada olmak istiyoruz" dediği ileri sürüldü. Projeye kahlanlann ise ABD, tngiltere, Ürdün, Türkiye ve muhtemelen Israil'den geldiği öne sürülüyor. Araştırmalar için Irak'ın 16"ya bölündüğü ve her bölge için görevli olan birimin çalışma süresinin sınırlı tutulduğu kaydediliyor. Verilen örnekte, Kuzey Irak'taki Talil Hava Üssü'nün kasımın ilk 3 haftası için ABD özel güçlerinin kontrolüne verildiği öne sürüldü. Birimlerin, konvansiyonel olmayan silahlarla yerleri ve bölgedeki Iraklı yetkiiüerle ilgili aynntıh biçimde bilgilendirildikleri öne sürülen sitede, elciplerin emir aldıklan anda tesisleri ele geçirmeye hazrr olduklan ileri sürüldü. Birimlerin ana üslerinden destek isteyebildikleri de kaydediliyor. Buna örnek olarak ise T ü r k Kıızey Irak Gözlem Birliği, Güney Türk Askeri Komutanhgı'nın sorumluluğunda bulunuyor. Gerektiğinde acil ûbbi yardım Türk Hava Kuvvetleri'nce karşüanryor" savına yer veriliyor. BD'nin Irak'taki gizli denetimlerine Türklerin de katıldığı öne sürüldü. Beyaz Saray raporuyla Bağdat'a gözdağı veren Washington savaş söylemini sertleştiriyor ABD Irak'amayındöşeyecek• Washington yönetimi, kitle imha silahlanyla yapılacak bir saldınya nükleer silahla yanıt vereceğini bildirdi. Annan, ABD'nin Irak'm raporunu ele geçirmesini kınadı. Dış Haberter Servisi - Irak'ın Bir- leşmiş Milletler'e (BM) sunduğu si- lah bildirimi raporunu ABD'nin her- kesten önce ele geçirmesi ve kitle im- ha silahlanyla yapılacak bir saldınya "ezki güçle" karşılık verebileceğini bildirmesi gerginliği daha da arttınr- ken ABD'nin olası bir savaşta kara maymlan kullanmaya hazırlandığı da öne sürülüyor. USA Today gazetesi, Savunma Ba- kanlığı'nın Irak civannda bulunan çe- şitli ülkelerdeki ABD üslerinde kara mayuu stokladığı belirtti. Haberde, bu ülkelerin Bahreyn, Katar, Umman, Ku- veyt, Suudi Arabistan ile Hint Okya- nusu'ndaki lngiliz adası Diego-Garcia olduğu kaydedildi. Pentagon sözcüsü, askeri uzmanlann askerlerin hayatını kurtardığını söyledi- ği kara mayınlannın, düşmanın ilerle- mesini engellemek ve Amerikan asker- lerini korumak için savaşta "hayati ve temel rol" oynadığını belirtti. Savaşlar bittikten sonra da uzun yıllar can kay- bına yol açmaya devam eden mayınla- nn kullanımının uluslararası tartışma- lan canlandıracağı ifade edilen haber- de, her yıl kara mayınlan yüzünden "yüzde 80'i shil ve bunun da 3te 1 'i ço- \Yashington"da önceki gün düzenlenen gösteride NoeJ Baba kostümlü bir eylemci "Irakta savaşa hayır" yazan pankart taşxfa. (REUTERS) cuk obnak üzere 15-20 bin kişinin öldü- ğü ya da sakat kakhğT anımsatıldı. 1997 tarihli anti-personel mayınlan- nın yasaklanmasına ilişkin anlaşma ABD tarafindan imzalanmadı, ancak es- ki Başkan Bffl Ctinton, "2003'e kadar Kore dışında kara mayınlan kullanı- mmm aşamah olarak dunhırulması n ta- limatı vermişti. George W. Bush yöne- timi bu politikayı gözden geçiriyor. Irak'a karşı savaş söylemini sertleş- tiren Washington, kitle imha silahlany- la yapılacak bir saldınya karşı gerekk- se nükleer silahlar dahil tüm seçenek- leri kullanacağı uyansmda bulundu. Bush yönetiminin nükleer, kimyasal ve biyolojik silahlara karşı izlediği stra- tejiyi içeren ve dün açıklanan Beyaz Sa- ray raporunda, "ezici giiç" yönünde gözdağı vererek yapılan caydıncı sal- dınlann, ABD ve müttefiklerini kitle imha silahlanndan korumanın en te- mel öğesi olduğu bildirildi. Ulusal güvenlik danışmanı Condole- ezza Rfce ve Beyaz Saray iç güvenlik so- rumlusu Tom Ridge'in hazırladığı ra- porda, "ABD, ülkesine. yurtdışındaki güçlerine ve müttefıklerine karşı Idtie imha sUahlanvla düzenlenen bir saldın- ya, tüm seçeoekkrini kuOanma yoluna ghme dahil, ezki güçle yanıt verme hak- kını sakta tuttuğunn açıkça beHrtmeyi sürdürecektir" ifadesi yer aldı. Adlannı açıklamayan yetküiler, bu ye- ni stratejinin ilk hedefınin Irak olduğu- nu söyledi. Yetkililer, 1991 'de döne- mın Dışişleri Bakanı James Bakerın, "Bağdat'ın kendilerine karşı kitfc im- ha sflahı kullanmasihaünde, nükleersi- laha başvurabileceğine dikkat çektigi- ni" anımsattı. Annan ABD'yi eleştinfi Bu arada, BM Genel Sekreteri Kofi Annan, ABD'nin, BM silah denetçile- ri için hazırlanan Irak'ın silah bildiri- mi dosyasını ele geçirmesini eleştirdi. Annan. "TaHhsiz bir şey. Umanm tek- rarlanmaz" derken BM'nın buna izin vererek Washington'ın kuklası oldu- ğunu kanıtladıgına ilişkin suçlamalan reddetti. ABD, yoğun lobi çalışmalan sonucu Irak'ın 12 bin sayfalık silah bil- diriminin kısaltılmamış tek kopyasını ele geçirmişti. Irak'ta iktidardaki Baas Partisf nin yayın organı El Tavra gazetesi, ABD'yi raporu ele geçirmek için "mafya yön- temleri" uygulamakla suçladı. Gazete, ABD'nin bu hareketini "ahlaksız ve küstahça" olarak nitelendirdi. 70 PEŞMERGEYLE 21 MİLİTAN ÖLDÛ Şeriatçı ittifak KYB'yi gerfletiyor FERİTDEMİR TUNCEIİ - Kuzey Irak'ta ge- çen hafta Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) ile şeriatçı Ensar El Islam örgütü arasındaki çatış- malarda bugüne kadar 91 kişi- nin öldüğü açıklandı. Kökten- dinci örgütlerKYB'yebüyükka- yıplar verdirdi. Süleymaniye'deki KYB yetküi- lerine göre, yaklaşık bir haftadır Halepce civanndaki stratejik tepe- ler ve köylerin yakınlannda çatış- malar devam ediyor. Çanşmalar- da 70 KYB peşmergesi ile 21 En- sar El lslam militanı öldü, 30'dan fazla peşmerge yaralandı. Celal Talabani liderligindeki peşmer- gelerin Halepçe yakınlanndaki stratejik öneme sahip bir köyü ele geçirdiği iddia edilirken Kürdis- tan Islami grubu da Ensar El ls- lam'a yardım etmek için bölgeye çok sayıda ağır silahlarla donahl- mış militan gönderdi. Halepçe çevresindeki Islamcı gruplar arasında kurulan ittifakın KYB'nin bölgedeki otoritesini tehdit ettiği, bölgenin tamamına yakınının köktendinci örgütle- rin denetimine geçtiği öne sürü- lüyor. Ensar El lslam, Cund El lslam, Molla Abdullah ile Islami Hareket militanlan ittifak halin- de Talabani güçlerine saldınyor. ÇaaşrralardabüyükkayıpLii savaş eğitimi veriyor. (Fotograf: AP) GÜNEYDOĞU ANADOLU ETKİLENECEK Ktirt devleti ettıik huzursuzluk \ aratır MAHMUTORAL DtYARBAKIR-Türkiye-Irak tş Kon- seyi'nce hazırlatılan raporda Kuzey Irak'ta oluşacak bir Kürt devletinin Gü- neydoğu Anadolu Bölgesi'nde etnik huzursuzluklara ve milliyetçi-aynlıkçı terörün yeniden güçlenmesine neden olacağı vurgulandı. A ve A Araşurma Şirketi'nin Dış Eko- nomik Ilişkiler Kurulu aracılığıyla ha- zırladığı "Tünaye-IrakEkonomiklliş- Idkri \e Yaklaşan Savaşta Türkiye'nin Kayıplan \e OÜası RiskJer" konulu ra- porda bölgede bir "Kûrt Devleti'' kurul- ma olasıhğının başta Türkiye olmak üzere birçok ülkeyi tedirgin ettigine dik- kat çekildi. Irak sorununun Türkiye'nin güvenliğini ve ekonomisini tehdit etti- ği vurgulanan raporda şu ifadelere yer verildi: "Türkiye'nin gûnevindezengin petrol kaynaldanna sahip bir bölgenin veTürkiye'den bölgeyeulaşan su kaynak- lannın denetimini öngören plan ve stra- tejflerin yaratnğı tehdiüerin giderihne- si Türkiye ve bölge ülketeri için yaşam- sal önem taşımaktadır.'' Raporda, olası etkiler şöyle sıralandı: • Türkiye'nin güvenliğinin tehli- keye girmesi. • Irak'ın parçalanması ile yanıba- şında oluşabilecek Kürt devletinin bir savaş gerekçesi olması. • Bölgesel-etnik sorunlann artması. • Ekonominin çökmesi. • Kitle imha silahlanndan etkilenme. YILDIZ TEKNÎK ÜNİVERSİTESt REKTÖRLÜĞÜ'NDEN Üniversitemızın aşağıda belırtilen birimlerine 2547 sayılı yasa hükümlerine göre öfretim elemanı ahnacaktır. Öğretim Görevlisi, Okutman ve Uzman kadroları için: Mezunıyet belgelehni, özgeçmışını. bir adel fotografını varsa yayım- lanmış ya da ya>ımlanacak olan bılımsel çahşmalannı, bildiği yabancı ctilını ve baş\Tirduğu anabilim dalını behrttığı dılekçesine ekleyerek ilgili birimlere, duyurumuzun yayımı tarihinden başlayarak 15 gün içinde başvunnalan gerekmektedir BMmi Sanat ve Tasanm Fak. Fen-Edebiyat Fak. Meslek Yiiksekokulu Yabancı Dıller Y.O. Rektörlük Bölümü Müzık ve Sahne SanaL Türk Dili ve Edeb. Teknik Program Anabilim Dalı Türk Dıh Öğr. Gör. Okutman l/man 2(d) a) Bilgisayar bilimlerinde >-üksek lisans derecesi, font tasanmı, sistem tasanmı, kodlama konulannda uzman ve Ingüizce bilen. b) Ümversıtelerin Türk Dilı \e EdebiyatLTüoloji veya Felsefe, Sosyolojı bölümleri lisans mezunu olmak, c) Mühendislik lisans ve işletme yüksek lisans mezunu, sektör deneyimli, çok iyi lngilizce bılen. d) 1) Basın ve halkla ilişkiler, iletişim lisans mezunu. ileti- şim yonetım alanında deneylmli, 2) ÜnivefMte yöııaııııi ve yünetiıi asıstanlığı k-oıımuııda dcncyımlı, tercıhen Ing Basın: 81992 ESKİŞEHtR 2. SULH HUKUK MAHKEMESt'NDEN EsasNo: 1998 1 Tereke Karar No: 1999' 15 Eskişehir, Esentepe Mahallesi, 201 hanede nüftısa kayıtlı Tahir ve Fatmagül o|lu 1926 d.lu Rahim Özpalabi>ık Eskişehir 1. Noterliğı'nin 30.6.1995 tarih 16915 No'lu vasiyetnamesi ile Eskişehir, Esentepe Mahallesi, lstanbul Köprüsü Sokak, 245 pafta, 1654 ada, 231 parsel nolu taşınmazın Mehrnet ve Şûkran kıza 1967 d.lu Hatice Gül'e vasiyet ettiğini bildirmiştir. Mahkernemizin 29.4.1999 tarih ye 1998,1 esas. 1999/15 karar sayılı karar ile hük- medilmiş, buna göre ölen Rahim Özpalabıyık'a ait Eskişehir 1. Noterliği'nin vasiyet- namesi açıhp okunmuş ve tüm mirasçılan ile lehıne vasiyet yapılan Hatice Gül'e du- yumlmuş olmakla karar verilmiş, mirasçılardan Hatice Özpalabıyık tüm aramalara rağmen adresi belirlenemediğinden adresi meçhul sayılarak hükmün ilanen tebliği ci- hetine gidildiginden tebligat kanununun 31. maddesine göre hükmün ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra teblig edilmiş savilacağına ilişkin ilandır. Basın: 8Ö650 ~ KİLİS tCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN GAYRİMENKUL A Ç K AKTI1RMAİLANI EsasNo: 2001 1089 Saülmasına karar verilen ga\TİroenkuUerin cinsi, krymeti, evsafi: 1- Kilis Meşetlik Mah. Karayer mevkii, 1030 ada, 10 parselde kayıtlı 21.49 m2 imarlı, tek katlı sanayi çarşısında kagir yapı iş yeri olup 6.000.000.000.-TL muhammen bedelle, 2- Kilis Meşetlik Mah. Karayer mevkii, 1030 ada, 11 parselde kayıtlı 22.00 m2 imarlı, tek katlı sanayi çarşısında iş yeri. kagir yapı olup belediye hizmetlerinden yararlanmaktadır. 6.200.000.000.-TL muhammen bedelle, 3- Kilis Meşetlik Mah. Karayer mevkii, 1030 ada, 12 parselde tapuya kayıtlı tamamı 20.35 m2, imarlı, tek katlı kagir yapı, sanayi çarşısında iş yeri, belediyenin tüm hizmetlerinden yararlanmakta olup 5.700.0O0.00O.-TL muhammen bedelle, 4- Kilis Meşetlik Mah. Karayer mevkii, 1030 ada, 13 parselde tapuya kayıtlı tamamı 20.300 m2 imarlı, tek katlı kagir yapı, sanayi çarşısında iş yeri olup belediyenin bütün hizmetlerinden yararlanmak- tadır. 5.7O0.0O0.0OO.-TL muhammen bedelle, 5- Kilis Meşetlik Mah. Karayer mevkii, 1030 ada, 14 parselde tapuya kayıtlı tamamı 22.50 m2 imarlı, tek katlı kagir yapı, sanayi çarşısında işyeri olup belediyenin bütün hiz- metlerinden yararlanmaktadır. 6.000.000.000.-TL muhammen bedelle, 6- Kilis Meşetlik Mah. Karayer mevkii. 1030 ada, 15 parselde tapuya kayıtlı tamamı 21.000 m2 imarlı, tek kath kagir yapı olup sanayi çarşısında iş ye- ri, belediyenin bütün hizmetlerinden yararlanmaktadır. 5.900.000.000.-T1 muhammen bedelle, 7- Kilis Meşetlik Mah. Karayer mevkii, 1030 ada, 16 parselde tapuya kayıtlı tamamı 20.92 m2 imarlı, tek katlı kagir yapı, sana- yi çarşısında iş yeri olup belediyenin bütün hizmetlerinden yararlanmaktadır. 6.000.000.000.-TL muhammen bedelle, 8- Kilis Meşetlik Mah. Karayer mevkii, 1030 ada, 17 parselde tapuya kayıtlı tamamı 21.86 m2 imarlı. tek katlı kagir yapı olup sanayi çarşısında iş yeri, belediyenin bütün hizmetlerinden yararlanmaktadır. 6.150.000.000.-TL muhammen bedelle, 9- Kilis Meşetlik Mah. Karayer mevkii, 1030 ada, 18 parselde tapuya kayıtlı ta- mamı 20.84 m2 imarlı, tek katlı kagir yapı, sanayi çarşısında iş yeri olup belediyenin tüm hizmetlerinden yararlanmaktadır. 5.800.000.000.-TL muhammen bedelle, 10- Kilis Meşetlik Mah. Karayer mevkii. 1030 ada, 19 parselde tapuya kayıtlı 22.40 m2 imarlı, tek katlı kagir yapı olup sanayi çarşısında ış yeri. belediyenin bütün hizmetlerinden yararlanmaktadır. 6.500.000.000 -TL muhammen bedelle, 11- Kilis Meşetlik Mah. Karayer mev- kii, 1030 ada, 20 parselde tapuya kayıtlı tamamı 22.40 m2 imarlı, tek katlı kagir yapı sanayi çarşısında işyeri olup belediyenin bütün hizmetlerinden yararlanmaktadır. 6.500.000.000.-TL muhammen bedelle. 12- Kilis Me- şetlik Mah. Karayer mevkii. 1030 ada, 22 parselde tapuya kayıtlı tamamı 22.41 m2 imarlı. tek kath kagır yapı, sanayi çarşısında işyeri olup belediyenin bütün hizmetlerinden yararlanmaktadır. 6.400.000.000.-TL muham- men bedelle. 13- Kilis Meşetlik Mah. Karayer mevkii, 1030 ada, 23 parselde tapuya kayıtlı tamamı 22.42 m2 imarlı, tek katlı kagir yapı, sanayi çarşısında işyeri olup belediyenin bütün hizmetlerinden yararlanmaktadır 6.400.OOO.OOO.-TL muhammen bedelle, 14- Kilis Meşetlik Mah. Karayer mevkii, 1030 ada, 24 parselde tapuya kayıtlı tamamı 22.42 m2 imarlı. tek katlı kagir yapı, sanayi çarşısında işyeri olup belediyenin bütün hizmetle- rinden yararianmaktadır. 6.400.000.000.-TL muhammen bedelle, 15- Kilis Meşetlik Mah. Karayer mevkii. 1030 ada, 25 parselde tapuya kayıtlı tamamı 22.42 rrİ2 imarlı, tek katlı kagir yapı, sanayi çarşısında iş yeri olup be- lediyenin bütün hizmetlerinden yararlanmaktadır. 6.400.000.000.-TL muhammen bedelle, 16- Kilis Meşetlik Mah. Karayer mevkii. 1030 ada, 26 parselde tapuya kayıtlı tamamı 22.43 m2 ımarlı. tek katlı kagir yapı, sanayi varşısında iş yeri olup belediyenin bütün hizmetlerinden yararlanmaktadır. 6.500.000.000.-TL muhammen bedelle, 17- Kilis Meşetlik Mah. Karayer mevkii, 1030 ada, 27 parselde tapuya kayıth tamamı 22.43 m2 imarlı, tek katlı kagir yapı. sanayi çarşısında iş yeri olup belediyenin bütün hizmetlerinden yararlanmaktadır. 6.5OO.OOO.OOO.-TL muhammen bedelle, 1S- Kiİis Meşetlik Mah. Karayer mevkii, 1030 ada, 28 parselde tapuya kayıtlı tama- mı 22.44 m2 imarlı, tek katlı kagir yapı, sanayi çarşısuıda iş yeri olup belediyenin bütün hizmetlerinden yararlanmaktadır. 6.600.000.000.-TL muhammen bedelle, 19- Kilis Meşetlik Mah. Karayer mevkii, 1030 ada. 29 par- selde tapuya kayıtlı tamamı 22.44 m2 imarlı, tek katlı kagir yapı, sanayi çarşısında iş yeri olup belediyenin bütün hizmetlerinden yararlanmaktadır. 6.600.000.000.-TL muhammen bedelle, 20- Kilis Meşetlik Mah. Karayer me\ kii, 1030 ada, 30 parselde tapuya kayıtlı tamamı 22.45 m2 imarlı, tek katlı kagir yapı. sanayi çarşısında iş yeri olup belediyenin bütün hizmetlerinden yararlanmaktadır. 6.700.000.000.-TL muhammen bedelle. Satış şartlan: 1- 1030 ada, 10 parsel 14.1.2003 günü saat 10.00-10.10 arasında. 2- 1030 ada. 11 parsel 14.1.2003 günü saat 10.10-10.20 arasında, 3- 1030 ada, 12 parsel 14.1.2003 günü saat 10.20-10.30 arasında, 4- 1030 ada, 13 parsel 14.1.2003 günü saat 10.30-10.40 arasında, 5- 1030 ada, 14 parsel 14.1.2003 günü saat 10.40-10.50 arasında, 6- 1030 ada, 15 parsel 14.1.2003 günü saat 10.50-11.00 arasmda, 7- 1030 ada, 16 parsel 14.1.2003 günû saat 11.00-11.10 arasında, 8- 1030 ada, 17 parsel 14.1.2003 günü saat 11.10-11.20 arasında, 9- 1030 ada. 18 parsel 14.1.2003 günü saat 11.20-11.30 arasında, 10- 1030 ada, 19 parsel 14.1.2003 günü saat 11.30-11.40 arasında, 11- 1030 ada, 20 parsel 14.1.2003 günü saat 11.40-11.45 arasında, 12- 1030 ada, 22 parsel 14.1.2003 günü saat 11.50-11.55 arasında, 13- 1030 ada. 23 parsel 14.1.2003 günü saat 11.55-12.00 arasında, 14- 1030 ada, 24 par- sel I4.I.2OO3 günü saat 12.00-12.05 arasında, 15- 1030 ada, 25 parsel 14.1.2003 günü saat 12.05-12.10 arasında, 16- 1030 ada. 26 parsel 14.1.2003 günü saat 12.10-12.15 arasında, 17- 1030 ada, 27 parsel ]4.1.2003 günü saat 12.15-12.20 arasında, 18- 1030 ada, 28 parsel 14.1.2003 günü saat 12.20-12.25 arasında. 19- 1030 ada. 29 parsel 14.1.2003 günü saat 12.25-12.30 arasında, 20- 1030 ada, 30 parsel 14.1.2003 günü saat 12.30-12.35 ara- srnda, Kilis adliye zemin katında açık arttırma suretiyle satışı yapılacaktır. Bu arttırmada tahmin edilen kıymetin yüzde 75'ini ve rüçhanh alacaklılar varsa alacaklan mecmuunu ve sanş masraflannı geçmek şartıyla ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa, en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla tüm parseller hizalannda gösterilen saatlerde 24.01.2003 tarihinde 2. arttırmada satışa çıkanlacaktır. Bu arttırmada da bu miktar elde edıle- memişse en çok arttıranın taahhüdü saklı kalmak üzere arttırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok arttırana ıhale edilecektir. Arttırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin yüzde 40'ını bulması ve satış isteye- nin alacağına rüçhanı olan alacaklann toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevırme ve paylaştırma masraflannı geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektîr. Arttırmaya iştirak edeceklenn, tahmin edilen kıymetin yüzde 20'si nispetinde pey akçesini veya bir miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış, peşin parayladır. Alıcı istediğinde 20 günü geçmemek üzere mehil venlebilir. Tellaliye, resmi ihale pulu, tapu harç ve masraflan, KDV alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. Ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklannı hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialannı dayanağı belgeleri ile on beş gün içinde dairemize bıldirmeleri lazımdır. Aksi takdirde haklan tapu sıcıli ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır. thaleye katılıp daha son- ra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefılleri, teklif ettıkleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve aynca temerrüt faizinden müteselsilen mesul ola- caklardır. îhale farkı ve temerrüt faizi aynca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebibnesi için dairede açık olup masrafi verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacaklan, başkaca bilgi almak isteyenlerin 200L 1089 E. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmalan ilan olunur. 18.11.2002 (*) llgililer tabirine irtifak hakkı sahiplen de dahildir. Basın: 69872 KOOP-C DEN KULTUR ETKİNLİKLERİ SİNEMA GÜNLERİ K O O P " C | ortaklanna bir kültür hizmeti ola- rak "Sinema Günleri" başlığı altında aşağıdaki fılmleri gösterime koymuştur. Film gösterimleri Ko- operatif ortaklan için ücretsizdir. Film Yaprt Yönetmen Yeri ısnnı Saat Film Yönetmen Yeri Tarihi Saat Postacı Pablo NERUOA Michel RADFORD Armada Hotel - Ahırkapi/Sultanahmet io AiauKZOu^Çdi^moa 19.00 Sıradan Faşizm Mihail ROOM Armada Hotel - Ahırkapt/Suttanahmet 14Ocak2003Salı 19.00 ÖnemtiNot: 1. Talebın yoğun olması durumunda "Sinema Günlen' yıl boyunca sürecek ve gemkirse ayda 1 film göstenmi sayısı "Yazariaria Buluş- ma' etkinliklen de eklenerek iki ya da fazla olarak yeniden tasariana- cakbr. 2. 2003 yılı içinde lstanbul şehınçi gezileri, günûbirtik lstanbul dışı ge- zıieri, lstanbul Ğşı hafta sonu gezileri dûzenlenecektir. Daha geniş bilgi için aşagıılatıı telefonlardan KOOP-C yi arayabitirsiniz. (0 212} 520 21 91 -92, Faks: 520 50 23 KAYSERİ1. SULH HUKUK HÂKİMLİĞİ'NDEN Dosya No: 2002 1351 Duruşma Günü: 18.12.2002 Davacı Melikgazi Belediye Başkanlığı tarafından açılan kayyum davasmda, Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Tacettin Veli Mahalle- si, ada 5024. parsel 1 "de kayıtlı taşınmazın hissedarla- nndan Seyit Mehmet kızı, Emine, Mustafa kızı Dudu, Mehmet oğlu Ali, Hüseyin oğlu Bahattin, Hüseyin ka- nsı Farma. Hüseyin kızı Hatice. Hüseyin oğlu Meh- met. Hüseyin oğlu Mustafa, Mehmet oğlu Nuh ve Hü- seyin kızı Sıdıka'ya kayyum atanmasına dair, mahke- memize kay>-um davası açılmıştır. Adı geçen hissedar- lann veya bunlann mirasçılannın ilanm yayımından itibaren bir ay içerisinde, mahkememize yukanda be- lirtilen, esas sayısı yazılı dosyamıza başvurmalan, ak- si takdirde adı geçenlere kayyum atanacağı hususu ila- nen tebliğ olunur. 20.11.2002 Basın: 80237 Nüfus cüzdanımı ve 2495 sayılı silah taşıma ruhsatımı ve kartımı kaybettim. Hükümsüzdür. AYHAN ERDOĞAS Ehliyetimi kaybettim. Hükümsüzdür. HÜSEYly ÖGE
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog