Bugünden 1930'a 5,492,510 adet makaleKatalog


«
»

11 ARA.IK 2002 ÇARŞAMBA CUMHURfYET SAYFA HABERLER 5 Hlusıy, HSYK Oaşkanvekili m ASLARK <f mnhıriyet Biirosu) - J-ükımjbr ve Savcılar "Yiksel Kurulu (HSYK) JBişkan-ekiUiği"ne Tdhmı L'Iusoyseçildı. ^Yargıtaj kontenjanından lcırulur yapan JEıgüJ Gîiryei, 4 yıllıîc ^îörev sıresini fcamamlıyarak. Yargıtay öysiigire döndü Giryel 'Jen boşalan ba^kamekıllığıne ise "Vargıta} kontenjanmdan Jcurulun üyesi olan Fefımi Husoy seçildi. Ergül Giryel 'den fcx>şalan kurulun asıJ üyeliğire ise Celal Alrunkaynak getirildi. Arüfaiptal başvırusu • ANKARA (Camhuri)et Bürosu) - Yapı-Yo! Sen ve Tarım Orkam-Sen, lojman kiralannın yüzde 2O0'Iük artış karannın iptaJi ve yürürJüğünün durdurulması ıstemıyle Danışta} 'a başvurdu. Yapı-Yol Sen Genel Başkanı Cengiz Faydalı, " Hükümet kamuoyunu yanıltıyor. Bu bir sosyal yardımdır. Sosyal haktır. Lojmanlan kendi yandaşlanna peşkeş çekmek ıstiyorlar'" dedı. Hükümetin karanna tepki gösteren DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit de Türkıye'nin birtakım gerçekleri olduğunu belirterek "Memurdan aldınız lojmanı, neyle geçınecek?'' dıye konuştu. Mufıalefete söz hakkı • AJVKARA (Cumhuriyet Bürosu) - TBMM Genel Kurulu'nda, Anayasa Mahkemesi'nin iptal efriği içtüzük hükümleriyle ilgili değişıklikler kabul edildi, Buna göre, siyasi parti gruplannın yasa tasarı ve önerilennin tümü üzerindeki konuşma hakkı 20, maddeler üzerindeki konuşma hakkı ise 10 dakika olacak. Mılletvekilleri anayasaya aykınlık önergeleri dahil her madde için 7 önerge verebilecekler. Tasan ve öneriler üzerindeki soru yanıt süresı de tümü için 20, maddeler için 10 dakika ile sınırlandırıldı. CHP: Toprak istffa etmeli • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Kızılay'da 'grevsiz, toplusözleşmesiz' sendikayı protesto etmeye 1 yıl 3 ay ceza Sendikaisteminehapis• 7 Haziran 2001 'de 'memura, grevsiz toplusözleşmesiz sendika öngören' yasanın TBMM'de görüşülmesini protesto eden, aralannda Eğitim-Sen Genel Başkanı Dinçer'in de bulunduğu 35 sendikacıya 1 yıl 3'er ay hapis cezası verildi. ANKARA (CumJıuiTVrtBö- Davanuı kararduruşmasına, rosu) - Ankara 24. Asliye Ce- Dinçer ve Eğıtım-Sen Basın Eğitim-Sen Başkanı Dinçer za Mahkemesi, geçen yıl Kızı- lay"da "grevsfctophısözleşnıe- siz sendika öngören" yasanın TBMM'de görüşülmesini pro- testo eden Eğitim-Sen Genel Başkanı Alaaddin Dinçer'in de aralannda bulunduğu 35 sen- dikacıyı, Toplantı ve Gösteri Yüriiyüşleri Yasası'na muhale- fet suçundan 1 yıl 3"er ay ha- pis cezasına mahkûm etti. Yayın Sekreteri Nazun Alpka- ya ile avukatlan katıldı. Dinçer, esas hakkındaki savunmasında, demokratik ve banşçıl amaçlar- la birgösteri gerçekleştirdikle- rini,pohsin "dağJm"uyansuı- da bulunmadan doğrudan mü- dahale ettiğıni belirterek dava- nın, "potis devleti mi hukuk devleti mi" ildleminden kurtu- lunamadığının bir göstergesi olduğunu söyledı. Yargılama- nın, Türkiye'nin demokraükleş- me sürecınde bir test niteliği taşıdığını dile getiren Dinçer, davada verilecek olumsuz bir karann, Türkiye sınırlannı aşa- rak uluslararası boyuta taşına- cağını kaydetti. Dinçer. **De- mokratik ve banşçıl bir göste- ri gerçekJeştirdik. Kimseyi suç işfcmeye teşvik etmedim" dedi ve beraatını ıstedi. Nazım Alp- kaya da Dinçer'e katıldığını söyledi. Sanık avukatlannın, müvek- kıllerinin beraahna karar ve- rilmesini talebinı reddeden Mahkeme Başkanı Şafain Kurt dosyadaki delillere göre. sa- nıklann, polisın "dağrfuT uya- nsına uymayarak 2911 sayılı Toplantı ve Gösten Yüriiyüş- leri Yasası'nın 32/1. maddesi- ne muhalefet suçunu işledikle- rinı belirtti. Kurt, sanıklann bu nedenle 1 yılö'şaray hapis ce- zasına mahkûm edıldıklerini bildırdı. Yargıç Kurt, sanıkla- nn, duruşmadaki olumlu dav- ranışlan dikkate almarak ce- zalannın 1'6 oranında indirile- rek sonuç olarak 1 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptınldıldan- nı söyledı. Eğitim-Sen Genel Başkanı Alaattin Dinçer, mahkûmiyeti "siyasi bir karar" diye değer- lendirdi EĞİTİM-SEN'DEN MUMCU'YA: Yöneticiler seçimlegelsin • Milli Eğitim Bakanı Erkan Mumcu'nun 1041 bürokratı görevden alması üzerine 'gerici kadrolaşmadan' kaygı duyan Eğitim-Sen, Mumcu'ya vermek üzere "Atama-Yükseltme Yönetmeliği" taslağı hazırladt. MAHMITGURER ANKARA-MılliEği- tim Bakanı Erkan Mumcu'nun ıl ve ilçe mılli eğitim müdürlük- lerinde vekâleten görev sürdürenlen görevden ahnasını ardından yeni atama yönetmehğı ıçın hazırlık başlahldı. Gö- revden almalara tepki gösteren ve "gerici kad- rolaşmadan" endişe eden Eğitim-Sen Genel Başkanı Alaattin Din- çer. görüştüklen Mum- cu'nun -taslağmmgeti- rin tartışahnr önensı üzenne yeni bir "Ata- ma-Yükseltme Yönet- metiğf' taslağı hazırla- dı. Eğitim-Sen tarafin- dan hazırlanan yönet- melik taslağında, il, il- çe millı eğitim ve okul müdürlüklerinın atama- sının okulJarda yapıla- cak seçimle belirlenme- si, tepeden atamalann da engellenmesi öngö- riiJdü. Konuya ilişkin olarak Cumhuriyet'ın sorula- nnı yanıtlayan Eğitim- Sen Genel Başkanı Dın- çer, taslağın hazıroldu- ğunu ve tartışmak için Mumcu'nun çağnsını bekledüderini söyledı. Taslağın, MEB kıirum- lannda demokrası dışı atamalan engelleyıci ni- telik taşıdığını belirten Dıncer, "Taslağın uygo- lamaya geçnus haii üni- versfteierdeyapılan rek- tör seçimininhemenne- men aynısı olacak" de- dı. Eğitim-Sen tarafın- dan hazırianan ve Mum- cu'ya hafta içerisınde sunulması planlanan yö- netmelik taslağında şu düzenlemeler öngörü- lüyor: •* Millı eğıhm ıl ve tl- çe müdürlen ile okul müdürleri, öğretmenler arasından seçilecek. */Adayolacaklardan okul müdürii olmak is- teyenleren az 5 yıl, mil- li eğitim müdürlükle- rinde görev yapmak is- teyenler de en az 15 yû öğretmenlik yapmış ola- cak. •* Heryöneticıkade- mesi ıçuı bir aday çıka- cak. Çılonazsa en de- neyımli yardımcı ya da vekıl aday sayılacak. ^ Yöneticı olmak is- teyenlerde yabancı dil koşulu aranacak. ^ Her okul ya da il ve ilçede yönetici ol- mak isteyenler adaylı- ğını belirtecek ve yöne- ticiier öğretmenler ta- rafından kapalı oyla- mayla seçilecek. •• Yöneticilerin gö- rev süresi 3 yıl olacak ve en fazla ıki dönem gö- rev yapılabilecek. Basına kapalı olarak gercetdeştiriien AKP gnıp toplannsında loz öğrencikrin tnrfoan sorunu tar&şıldı. {AA) Sorunun en kısa zamanda çözüleceğini söyledi Gül'den 'türban' sözüANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - Başbakan Abdullah GüJ, partisinin grup toplantısında, imam-hatip okullanna rürbanla girilme serbestisini en kısa za- mandauygularnaya koyacakJan- nı söyledi. Alınan bilgiye göre, AKP grup toplantısının basına kapalı bölü- tnünde kız öğrencilerin mmmmm imam-hatip okullanna tür- banla girememelenne iliş- kin yasak değerlendirildi. Tokat Milletvekili Resul Tosun'un sık sık millerve- killerinin yanına gelen öğ- renci velilerinin istemle- rine ve tabarun bu konuda- ki beklentisine dikkat çe- — — kerek, "Bu konuda bir kanun ya dayöneönefikçıkanlmasına,mev- zuattadeğişikİik yapılmasına ge- rek yok. Milli Eğitim Bakanı, imam-batiplere rürbania giril- mesine göz vumar: İçişleri Ba- kanıda herhangi bir olay çjkma- dıkça müdahalede bulunmaz, görmezden gefir,böyiecefnlen bu sorun çözübnüş ohır n görüşünü dile getirdiği öğrenildi. Milletvekıllennin konuşmala- nnı yanıtlamak üzere kürsüye gelen Abdullah Gül 'ün de imam- hatip okullanna ilişkin istemi de kastederek "MeslekBsderiyle il- gili sonınlan bir an önce çözece- ğiz, bu alanda sorun kabnaya- • AKP grup toplantısında milletvekillerinin konuşmalannı yanıtlayan Başbakan Gül, imam hatip okullanna türbanla girilme serbestisinin kısa zaman içerisinde uygulamaya konulacağını kaydetti. cak" dediği belirtildi. Gül, partisinin grup toplantı- smda Irak'takı gelişmelerin ya- nı sıra, lojmanlara ilişkin alınan hükümet karannı da değerlen- dirdi. Gül, Türkiye'ninkarşı kar- şıya kaldığı Irak sorununa dik- kat çekerek gelişmeleri yakın- dan izledikJerini kaydetti. "Bi- rind olarak savaşın çıkmaması için ne gerekrvorsa yapılması ge- rektigineûıanıyonız'' dıyen Gül, dünyanınneresindeolursa olsun savaşın tercih edilecek bir geliş- me olmadığmı vurguladı. Gül, BM'nin aldığı son kararlar çer- çevesinde silah denetimınin hu- zur ve rahat içinde tamamlan- mmmmm ması gerektiğinin altım çi- zerek, "Komşu bir ülkede kitleinıha silahlan bulun- ması bi/i de şüphesiz te- dirgin etmektedir. Bu teh- Kkeyi de göz ardı etmek mümkün değildir" dedi. Yüksek yargıda emekli kamu görevlilerinin loj- "~~" mandançıkanlmasına iliş- kin tarhşmalı yönetmelik düzen- lemesine Örtülü biçünde değinen Gül, gereksiz harcamalan kes- meye başladıklanru savunarak, "Fedakârnk yapılaeaksa bunda aynm söz konusu olmayacaktır. Toplumun bir kısnıını ayınp bir kısmına 'sen fedakârlık yap' demeyecegE" diye konuştu. POLfltKA GÜTVLÜĞÜ HİKMET ÇETİNKAYA ,Bush,Doğartar Köyü... AKP liderı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Baş- kanı George Bush'a "Türkiye savaşa karşıdır" di- yebilir mı? Başkan Bush, Erdoğan'ı ıkna etmeye çalışı- yor!.. Işin özü bu!.. Oysa Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti devletinin başbakanı değil!.. Gerçekten zor birdönemden geçiyorTürkiye!.. AKP lideri Erdoğan, Washington'a giderken Siirt seçimlerıni de düşünüyordu... Peki Sıirt seçimleri neden iptal edildi? 700 kişi oy kullanmadığı için!.. Pervari ilçesinin Doğanlar köyünde 700 kişi oy kullanmamış!. Köylülere sorarsanız bu sorunun yanıtı şöyle: "Bizim köye devletten hizmetgelmedığiiçinse- çimleri boykot ettik!" Doğanlar köyününün hemen hemen tümü ko- rucu ailesiydı. 199O'lı yıllarda köylüler dururnla- nndan hoşnuttu. Devlet Doğanlar'a hertürlü hiz- meti getiriyordu. Ancak 2000 yılından sonra du- rum değiştı, köye hizmet gelmerneye başladı... 1999 seçimlerinde HADEP, DYP, ANAP, RP'ye oy veren Doğanlar köyü, 3 Kasım 2002 seçim- leri öncesi karar değiştırdı: "Oyumuzu bu kez DEHAP'a vereceğiz!" • • • Geçimini koruculukla sağlayan Doğanlar köyü sakinleri kendi aralannda tartışmaya başladılar: "Bizoyumuzu DEHAP'a venrseksılahlanmızeli- mızden alınır, maaşlanmtzkesılır..." Ne yapacaktı Doğanlar köyündeki seçmenler? AKP, DYP, ANAP, MHP, CHP'ye oy vermek ıs- temiyorfardı!.. Belki akıllarınca sisteme karşı tepki koyuyoriar- dı... Köydeki korucubaşları ve muhtar ilgilileri ara- dılar: "Bizim köy halkı DEHAP'a oy verecek ne ya- palım?.." Iddialara göre "Sakın ha" denildi. "Siz ne ya- pıp yapın DEHAP'a oy verdtrmeyın." Korucubaşları harekete geçti: "DEHAP'a oy yok!.." Köylüler de karşı çıktı: "O zaman hiçbırpartıye oyyok" 3 Kasım seçimlennde buyük bölümü korucu olan Doğanlar köyündeki seçmenler sandık basına gitmeyince AKP'liler, elllerini oğuşturmaya baş- ladılar... "Bu seçimleri ıptal ettırırsek, Tayyip 'ı Siirt'ten aday göstenp mılletvekıüği yolunu açanz!" Eh, bir de Fadıl Akgündüz olayı var. Adam yurtdışında, kaçak ama bağımsız aday olup mil- letvekili seçilmiş. Medya da Fadıl'ı yerden yere vu- ruyor... AKP itirazını yaptı, sosyal demokratlar da bu- nu sadece izledi... Elbet bu arada AKP şunu da düşündü: "YSK, Siirt'te seçimleriıptalederseacaba ora- da yüzde onbarajını uygularmı, uygulamazmı?" Eğeruygulamazsa, DEHAP oyları supürür, Si- irt'teki seçimi 3-0 kazanırdı... YSK neyse kı AKP'nın yüreğıne su serpti: "3 Kasım seçimlerinin devamıdır, genelseçim- lerde uygulanan yüzde 10 barajı geçerlidir..." • • • AKPrahatfadı!.. Bir kez HADEP oylarının çoğunluğu, ANAP, DYP, RP oylannın tumü AKP'ye akacaktı Siirt'te... En kötü olasılık AKP 2 miletvekili çıkaracak, FadılAkgündüz de bağımsız milletvekili olarak Mec- lıs'e girecekti... Kaybeden ise CHP olacaktı!.. AKP lideri Recep Tayyip Erdoğan'a Bush aca- ba şöyle dedi mi: "Haydi hayırltsı, şubat ayında milletvekili seçi- lip başbakan oluyorsunuz..." Irak savaşı kapıda... Türkiye'nin savaşa hayır demesi gerekiyor!.. Bakalım AKP iktidan, Irak savaşında ABD'yle 'suç ortaklığı' yapacak mı? Bana kalırsa yapacak!.. Ne demişti Erdoğan: "Ben iyi tüccarımdır, iyı pazarlıkyapanm!.." Bilıyorsunuz evdekı hesap çarşıya uymaz!.. Bush, Erdoğan'ın kara kaşını. kara gözünü sev- CHP, Türk Sılahh Kuvvetleri'nden (TSK) ihraç edilmesine karşın Milli Savunma Komisyonu Başkanlığı'na seçilen AKP Milletvekili Ramazan Toprak'ın, ilk komısyon toplantısında istifa etmesi gerektiğini savunuyor. CHP'nin, Toprak'ın istifa etmemesi halinde ilk komısyon toplantısından sonra protesto yoluna gidebileceği belirtiliyor. Kanadoğlu'nu kabul etti • ANKARA Cumhuriyet Bürosu) - FBMM Başkanı Bülent bınç, Yargıtay "umhuriyet Başsavcısı abih Kanadoğlu'nu abul ederek yaklaşık 5 dakika görüştü. ırgının sorunlannm indeme geldiği »rüşmede, yargı recinin dandınlması, ıhkemelerin yükünün fîfletilmesi ve yargı nsuplannın özlük dannın düzeltilmesi ıulannda göriiş verişinde bulunuldu. DYP'de yeni yönetimin belirleneceği kongreye kısa bir süre kala aday sayısı 8'e çıktı Menderes: Çffler kongreye gelmesin miyor.'.. Az daha unutuyordum. Erdoğan Bush'tan beş santim daha uzunmuş, bizim dinci medya şımdı- lerde bununla avunuyor... • Kesici'yi 'statükonun adayı', Ağar'ın ekibini de polis kökenli olmakla eleştiren Menderes, 'Fotoğraf orada duruyor. Bedük, Kozakçıoğlu. 'Sanki Kadir Inanır'm Komser Şekspir filmini çevirecekler' dedi. hikmet.cetinkaya(a cumhuriyet.com.tr Faks numaramız: 0212/ 513 90 98 Hikmet ÇETİNKAYA I 68den 78e Sancılı YıUar Kuşatılmış Sokaklar İndÇavaş. Aydm Menderes. HasanSubaşı. MehmetAğar. ÜhanKesicL Uftık Söylemez. Takiddin Viarajan. ANK4RA (Cumhurijet Bürosu) - DYP'de yeni yönetimin belirlenece- ği büyük kongrenın yapılmasına 3 gün kala aday sayısı 8'e yükseldi. 1991 seçimlerinde DYP'den milletve- kili aday adayı olan tnciÇavaş da dün adayljğını açıkladı. Çavaş, DYP Genel Merkezı'nde düzenledıği basın toplantısuıda, "De- mokrafikleşme sürecinin hızlandınl- nıası, parti içindeki birleşme ve ciddi bir sorumJuIuk duvgusuyla aday ol- duğunu'" söyledi. DYP'nın bir ku- rum olduğunu belirten Çavaş, rakip- lerine başanlar diledi. DYP'de daha önce Aydm Menderes,MehmetAğar, flhan Kesici, Takiddin \ara>an, Ufuk Söyiemez,}>lehmetSena Ekki ve Ha- san Subaşı adaylığını açıklamıştı. DYP'nin yeni yönetiminın belirle- neceği kongresi önümüzdeki hafta sonu gerçekleştirilecek. Kongrede genel başkanlık için yanşacak olan Aydm Menderes, cumhuriyet tarihi- nin en kritik döneminden geçildiği- ne dikkat çekerek, "Her an türban kri- zJpatlajabiBr" dedi. DYP lideri Tan- su Çiller'in kongreye gelmemesini isteyen ıMenderes, Mehmet Ağar ve ekıbininpolis kökenh olduğunu anım- satarak, "Sanki Kadır Inanır'm Ko- nıser Şekspir filmini çevirecekter" di- ye konuştu. DYP Genei Başkan adaylanndan Aydın Menderes, kongre öncesınde bir grup gazeteciyle sohbet etti. Cumhu- riyet tarihimn en kritik döneminden geçildiğini belirten Menderes, "Her an türban krizi patla>abilir" dıye ko- nuştu. DYP'nin kendısıne kentlı bir taban oluşturması gerektiğini beirten Menderes, "Ne benim ne de başkası- run cebinde sihirii çözûmJeryok. Kır- sal kesinıi de tahrip ermeden yumu- şak bir geçiş olmalı. Kente dönük ça* hşmalaryapılnıalı. TekertekH sandaJ- yede oruruyor olnıanı tali bir meseie- dir" dedi. " Herkesle her konuyu ön koşulsuz olarak görüşmeye hazu" olduğunu be- lirten Menderes, bundan adayhktan çe- kileceği anlamının çıkanhnaması ge- rektiğını söyledi. DYP'nin KÎT hali- negeldiğıni savunan Menderes, "Hû- kfunette bakan saytsıazabyor. .Ama bt- ZİDİ parti adeta bir KÎT gibi olmuş. Grupyok ama bir siirü bina var. Ora- Jara bir sürii adam dolduruimuş" de- ğerlendirmesini yaptı. DYP delegesinin yüzde 80'inin ka- rar vermediğini, durumun Ankara'da şekilleneceğini belirten Menderes, "Rüzgâr ne taraftan esecek diye bek- lerier ve o tarafa yönelirter. Kongreye ÇiDer gelecekse, yapacağı konuşma bu işin ölçüsü olur" dedi. Çiller'in kongreye gelmemesi gerektiğini sa- vunan Menderes, "Sükunetle köşe- sinden izlerse, geJecekte DVT'nin ta- rihinde itibarn bir genel başkan ola- rak yerini alır. Kongre Çiller'le olan ügisini kapatmazsa gedreceğî genel başkan da yanhşohır. Şahsen ben Çil- ler'in kongrede son dakika yeniden adav olacağını da düşünüyorum. Tan- su Hanını'ın kafasmda kesin vanur" dıye konuştu. Menderes, 3 Kasım'da seçmenın "ÇiDer'i değiştirmezsenizoy yok" me- sajı \>.ıdığnıı belırttı. <: U n i Z i Y A Y ı (1 C ı L ı ıC Tel: 0212-512 42 19 Faks: 512 11 72
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog