Bugünden 1930'a 5,491,976 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 11 ARALIK 2002 ÇARŞAMBA HABERLER AKP, Erdoğan'ın önündeki engelleri kaldırmak için 'seçim takvimini uzatma formülü'nü devreye soktu 'Uyum'da zamantaktiğiANKARA (CumhuriyetBürosu) - AKP, Recep Tayyip Erdoğan'ın önün- deki yasal engelleri kaldırarak, Siirt seçimine gidebilmek içinbirinci uyum paketinde "seçim takvimini uzatma f(HTtıüliin nü devreye soktu. Pakette ya- pılan değişiklikle iptal edilen seçimin yenilenmesi için öngörülen 60 gün- lük süre 90 güne çıkanldı. Bu düzen- lemeyle Siirt seçiminin 9 Şubat ye- rine 9 Mart'ta yapılmasının günde- me gelebileceği belirtildi. Birinci uyum paketi, dün AKP ile CHP arasında vanlan uzlaşma gere- ği bazı değişiklikler yapılarak, TBMM Adalet Komisyonu'nda ka- bul edildi. Pakette, azınlık vakıfla- nnın mal edinmesiyle ilgili hüküm- de bazı sınjrlamalar getirildi. Buna göre, söz konusu vakıflann taşın- maz mal edinmesiyle ilgili ilke ve kri- • Birinci uyum paketi, bazı değişiklilderle Adalet ve Anayasa komisyonlannda kabul edildi. Pakette yapılan değişiklikle iptal edilen seçimin yenilenmesi için öngörülen 60 günlük süre 90 güne çıkanldı. Bu düzenlemeyle Siirt seçiminin 9 Şubat yerine 9 Mart'ta yapılmasının gündeme gelebileceği belirtildi. terler, Valaflar Genel Müdürlüğü'nün bağlı olduğu bakanlık tarafından çı- kanlacak yönetmelikle belirlenecek. Pakette, siyasi partilere üyeliği ve milletvekilli seçilrne yeterliliğini dü- zenleyen Siyasi Partiler Yasası ve Milletvekili Seçimi Yasası 'nda deği- şikliklere de bazı eklemeler yapıldı. Siyasi partilere üye olmayı ve mil- letvekili seçilmeyi engelleyen suç- lara "yflz kızartıcı suçlar" da eklen- di. Pakete eklenen yeni maddeyle, he- nüz yasalaşmamış 3 maddelik ana- yasa değişikliği paketine uyum içe- ren düzenlemeler getirildi. Buna gö- re, bir milletvekili seçim çevresin- de, tüm milletvekillerinin boşalma- sı durumunda 90 gün içinde arase- çim yapılabilecek. Pakerin Dernekler Yasası'nda de- ğişiklikler öngören hükümleri de ye- niden düzenlendi. Dernek kurrna yasağını düzenleyen maddeye, "Tûr- kiye Cumhuriyetf nde ırk, din, mez- hep ve bölge farkhbğı veya bunlara dayanarak azınlık yaratmak ve Tür- kiye Cumhuriyeti'nin üniter yapısı- nı bozmak; Atatürk'ün kişiliğini, il- kelerini, çahşmalannı veya anılannı kötülemek vna küçük düşürmek ya da başkalaruun hürrryetterini lasıt- lamak" ibaresi eklendi. OHAL Bölgesi'nde hükümlü ve tutuklulann gözaltı süreleri 10 gün- den 4 güne indirilirken, teşhis, yüz- leştirme, yer gösterme ve tıbbi mu- ayene için cezaevinden alınmaya da için de hâkim karan getirildi. Pakette, iptal edilen seçimlerin ye- nilenmesi için öngörülen 60 günlük sürede 90 güne çıkanldı. Bu düzen- lemeyle Siirt"teki seçim takviminin 1 ay daha uzaması gündeme gelir- ken, Adalet Bakanı Cemil Çiçek, bu olasıhğı doğruladı. Birinci uyum paketi, Anayasa Komisyonu'nda da kabul edildi. Komisyonda, CHP'lilerin dernek- lerin Atatürk'e hakaret içerikli bil- dirilerinin toplatılmasını öngören önergesi tartışrha yarattı. AKP'li Hüsrev KuÜu. "Zaten daha önce- ki maddelere bu yönde ifadeler ko- nuMu. Atatürk ilkelerine saygı. her maddede zikredilmekle olmaz. Lü- zumlu lüzumsuz her maddeye Ata- türk ilkeleri koymanın ne anlamı var" dedi. Pakette, azınlık vakıflannın mal edinmesinde Dışişleri ile tçişleri ba- kanlıklarının uygun görüşünün alın- ması yönündeki düzenleme madde metninden çıkanldı. Bir seçim çev- resinin milletvekillerinin tamamı- nın boşalması halinde ara seçim ya- pılması hükmü getirildi. Söz konu- su ara seçimle genel seçim arasında 1 yıllık bir süre olması durumunda ise iki seçim birleştirilmeyecek. HEDEF.YASAĞIN KALDIRILMASI Bütün yasalar Erdoğan'a çıkıyor ANKARA (Cumhuriyet Biirosu) - Anayasa değişiklikleri ve uyum paketleri, AB'ye uyum kadar AKP lideri Tayyip Erdoğan ve partisiyle ilgili düzenlemeleri içeriyor. Anayasanın 76. maddesindeki "ideolojik ve anarşik eylemler'' ibaresi, "terör eylenderi" olarak değiştiriliyor. Bu düzenleme ile AKP lideri Tayyip Erdoğan'ın siyasi yasağının kaldınlması hedefleniyor. Bir seçim çevresindeki millervekillerinin tamamının boşalması durumunda da araseçime gidilmesi hükme bağlanarak, Erdoğan'm Siirt seçiminde aday olamaması durumunda ileriye dönük olarak bir ilin milletvekillerinin istifa ettirilerek araseçim yapılması ve Erdoğan'a milletvekili yolunun açılması planlanıyor. Birinci uyum paketinde ise Siyasi Partiler Yasası ve Milletvekili Seçimi Yasası'nda Erdoğan'a yönelik düzenlemeler getiriliyor. Bir siyasi partiye üye olma ve milletvekilliği seçilme yeterliliğine engel oluşturan "Türk Ceza Yasası'nm 312. maddesinin ikinci fikrasında yazıh halkı sınıf. ırk, din, mezhep veya bölge farkhnğı gözeterek kin ve düşmanüğa, açıkça tahrik etme suçlarmdan mahkûm otanlar" hükmü "terör eylemlerinden mahkûm olanlar" olarak değiştiriliyor. Bu düzenlemeyle Türk Ceza Yasasf nın 312. maddesinin ikinci fıkrasından hüküm giyen Erdoğan'a miüetvekili yolunun açılması amaçlanıyor. Aynı pakette, siyasi partilerin kapatılmasını zorlaştıran hükümler yer alıyor. Kapatma davası zorlaştırıhyor Siyasi Partiler Yasası'nın 104. maddesinde öngörülen değişiklikle, Anayasa Mahkemesi'nin ihtar karanna uymadığı gerekçesiyle bir parti hakkında kapatma davası açılamayacağı hükmü getiriliyor. Bu hükümle, Anayasa Mahkemesi'nin ihtar karanna uymadığı gerekçesiyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Sabih Kanadoğlu tarafindan AKP hakkında açıian kapatma davasının da kaldınlması planlanıyor. Aynı yasada yapılan değişiklikle de, cumhuriyet başsavcıhğı tarafından açılacak kapatma davalan da "resen, Bakanlar Kurulu karan üzerine Adalet Bakanı'mn istemi ya da bir siyasi partinin istemi" ile. sınırlandınhyor. Siyasi partilenn kuruculan Kadınlann sryasette/d 68. yüı CHPtstanbultlKadmKoUan, Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkı'nm veribnesinin 68. yüdönümünü, Fatih'te vürüyüş yaparak kutladı. CHP Istanbul D Başkanı Zuhal Özen, Fatih tlçe Başkanı Ramazan Kıhçarslan ve çoğunluğu kaduılardan oluşan partiüler, yürüyüş sonrasmda Atatürk Anıtı'na çetenk koydu. Fatih Beledryesi önündeki amta çetank konulmasmın ardmdan saygı duruşunda bulunan ve tstÜdal Marşı okuyan grup adına açıklama yapan CHP tstanbul ti Kadın Kollan Başkanı Özen, Türk kadınının siyasi haklar elde efmesinin bir gecede gerçekleşmediğini, bunun arkasında Türk kadınının vapOğı mücadeJenin hulunduğunu söyledi. (Fotoğraf : AA) Istemleri dikkate alınan CHP'liler de anayasa değişikliği paketine destek verdi TBMM Erdoğan'a 'çabştı' ANKARA(CumhuriyetBüro- su)-TBMM Genel Kurulu"nda anayasa değişikliği paketinin ilk tur görüşmeleri dün yapılırken AKP lideri Tayyip Erdoğan'a millervekilliği yolunu açacak madde 24 ret oyuna karşılık 439 oyla kabul edildi. Anayasa Ko- misyonu'nda istemleri doğrul- tusunda yapılan değişiklikler- den sonra Genel Kurul'a inen pa- kete CHP'liler de destek verdı. tlk tur oylamalarda, referandum zorunluluğunu ortadan kaldıra- cak 367 rakamrnın çok üzerin- de desteğe ulaşıldı. îkinci tur oylamalann 13 Aralık Cuma gü- nü yapılması bekleniyor. TBMM, yeni yasama döne- mi çalışmalanna Erdoğan'a mil- lervekilliği yolunu açacak ana- yasa değişikliği paketi ile baş- ladı. Anayasa Komisyonu, dün sabah bir saatlik çahşması sonun- da AKP'lilerin anayasa değişik- liği önerisini bazı değişiklikler- le kabul etti. CHP Ankara Mil- letvekili Oya Arash. anayasanın "nıüTetvekiliseçflmeyeterMliği"nı içeren 76. maddesiyle ilgili öne- ride bazı değişiklikler yapılma- sını istedi. AKP'lilerle CHP'li- lerin önceki gün yaptıklan 5 sa- için mevcut Siyasi Partiler Yasası'nda öngörülen "nüHetveküiiği seçüme yetertiüğine sahip obna" koşulu da "partiye üye olma yeterliliğine sahip ohnayla" değiştiriliyor. Milletvekili seçilmeye engel suçlarla ilgili mahkûmiyetlerin istendiği takdirde Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) verihnek üzere adli sicilde korunmayı öngören düzenleme de kaldınlıyor. YSK, mahkeme karanyla adli sicil kaydı silinmesine karşın söz konusu maddeye dayanarak Erdoğan'ın 3 Kasım seçimlerinde milletvekili adaylığını kabul etmemişti. YSK'NİN BEKLEME KARARI ALMASI ERDOCANA SÜRE KAZANDIRDI ANKARA(CumhuriyetBü- rosu) - Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Siirt'te seçimlerin han- gı usul ve esaslara göre yapı lacağını Anayasa, Siyasi Par- tilerYasası ve Milletvekili Se- çimi Yasası'nda yapüacak de- ğişikliklerin ardından karara bağlayacak. YSK'nin bu kara- nyla, AKP lideri Recep Tay- yip Erdoğan, önündeki yasal engellerin kaldınlmasına dö- nük süre kazanmış oldu. YSK aynca, ölüm, istifa ve millet- vekili seçilme yeterliliğinin kaybı halinde siyasi partilerin aday listelerindeki boşalan yer- lere yeni aday gösterebilecek- lerini de bildirdi. YSK, Siirt scçimleri içüı 9 Arahk Pazartesi gününü seçi- min başlangıç tarihi olarak be- ürledi. Seçime, 3 Kasım seçim- lerine katılan 18 siyasi parti ka- tılabilecek. Ancak sadece yüz- de 10'luk ülke barajı korundu- ğu için AKP ve CHP milletve- kili çıkaracak. Seçmen kütük- leri, diğer illerden seçmen kay- dmnanm önlenmesi amacıyla güncelleştirihneyecek. Millet- vekili aday listelerinde deği- şıklık olması durumunda, aday- lann milletvekili seçilme ye- terliliğine sahip olup olmadık- —ları YSK larafından yeniderı incelenecek. Siirt'te yapüacak seçimlere, 3 Kasım Pazar gü- nü yapılan seçimlerde Siirt'ten bağımsız aday olanlar girebile- cek, bunlann dışında bağımsız aday gösterilemeyecek. Istan- bul'da tutuklanarak cezaevine gönderilen Fadhl Akgündüz, do- landıncılık suçundan mahkûm ohnası durumunda ise millet- vekili seçilme yeterliliğini kay- bedecek ve aday olamayacak. atlik toplantıda vanlan uzlaşma doğrultusunda, "affa uğrasalar bile" ibaresinin anayasada kal- ması oybirhğiyle kabul edildi. 78. madde önerisi de CHP'lilerin önergeleriyle değiştirildi. Komisyondan sabah geçirilen öneri, öğleden sonra Genel Ku- rul'da görüşülmeye başlandı. Pa- ketin maddelerine geçilmesi oy- lamasında 456 milletvekili ka- bul, 8 milletvekili ret oyu kul- landı, 7 milletvekili de çekim- ser kaldı. Anayasanın 76. maddesinde- ki milletvekili seçilme yeterlili- ğini sınırlandıran "ideolojik ve anarşik eylemlere" ibaresinin "teröre>1emleri'' biçiminde de- ğiştirilmesini öngören ilk mad- de üzerinde CHP adına Önder Sav söz aldı. Sav, "CHP, demokrasi için, öz- gürlüklerin genişletUmesi için her rürlü teklife, tasanya 'evet' der" görüşünü dıle getirdi. Er- doğan'a millervekilliği yolunu açacak olan birinci madde 439 oyla kabul edildi. Bu maddeye 24 milletvekili "hayır" dedi. IR NOKTASI /ORAL ÇALIŞLAR oralcalislar@mynet.com oralcalislar@yahoo.corr Mehmet AJi Talat, Kıbnsta son seçim- lerde en çok oyu alan Cumhuriyetçı Türk Partisi'nin (CTP) Genel Başkanı. Son ye- rel seçimlerde Kıbrıs Türk kesiminin üç büyük kenti Lefkoşa, Gazimağusa ve Gir- ne belediyelerini de CTP kazanmış ve toplam oylann yüzde 34'ünü almıştı. Ön- ceki gece Armada Oteli'nde Mehmet Alı Talat, Lefkoşa Belediye Başkanı Kutlay Erk, Gazimağusa Belediye Başkanı Ok- tay Kayalp, Gırne Belediye Başkanı Sü- mer Aygın'la gazeteciler bir araya gel- diler. CTP yöneticileri istanbul'da basınla göruşürken, Kıbns'ta Denktaş'a destek vermek amacıyla dün bir mitıng yapıldı. BİANET (Bağımsız iletişim Ağı) Kıbns'ta- ki Yeni Duzen gazetesinden Sami Özus- lu imzasıyla bu mitingi şu satııiarla aktar- dı: 'KKTC'deki 'Banşa Evet Plana Hayır' mitınginin Ulusal Halk Hareketi öncûlü- ğünde yapıidığı belirtiliyor, ama gerçek- te mitingin 'devlet ve asker' işbirliğiyle ger- çekleştiğini herkes biliyor." Haber şöyle sürüyon "Devlet televiz- yonu mitingi canlı yayımlıyor, kamu per- Kıbns'ın Resmi ve Gayri Resmi Hali soneli idari ızinlı. Okullarda özellikie mü- fettişler aracılığıyla 'konser var' denile- rek öğrenciler mitinge davet ediiiyor. Si- vil savunma hoparlörieri miting çağnsı yaptı. Girne Anafartalar Usesi Müdürü, mitinge otobüs kaldıracaklannı söyledi. Asker sivil kıyafetli polisler miting a/a- nına geldi. Memurlara dün mitinge ka- tılmalan durumunda maaşlanndan ke- sılmeyecepi söylenmiş. Miting alanına ge//rten birokulun önünden geçf/m. Öğ- renciler, 'Kıbnsta Banş Engellenemez' di- ye sfogan af/yor, öğretmenler öğrenci- leri dışan çıkarmıyordu." ••• Mehmet Ali Talat, gazetecilere Annan planını bütün aynntılanyla anlattı. Söyle- dıkleri bazı önemlı noktalan şoyle özet- leyebilirim: "Kıbns sorunu çözülmeden ya da biryüküm altına gırmeden Türki- ye AB'ye girmez. Kıbns Rum kesimi AB'ye üyelik için tek başına 1990 yılın- da başvuruda bulundu. Türklerbu baş- vuruya 1997yılındaitıraz etti. Rumlarbu itiraza hemen cevap verdiier. Türklerin bu- na cevabının tarihi ise 2001. Annan planı Türklerin yıllardan beri is- tediği bütün garantileri veriyor. Rumiar, AB'ye girebilmek için her türiü ödünü vermeye kararlı olduklan için seslerini çı- karmıyoriar. Kendilerine gelen her türiü talebe fısteselerde istemeselerde) olum- lu cevap verdiier. Süreklı esnek birpoli- tika izlediler. Biryandan da Denktaş 'ın bu planı reddetmesi için dua edıyoriar. ör- neğin Girne metropolitı, 'Kiliseterde ayin yapalım da Denktaş iyileşsın ve bu planı reddetsin' dedi. Denktaş ise sürekli katı ve uztaşmacı olmayan biryol tutturdu. Iddıa ettiklerigi- bi garanti hukümlennde hiçbirsulandır- mayok. Bunu Kıbns'ta Meclis 'tekikonuş- mamda bütün açıklığıyla dıle getirdım ve hıçbiri cevap veremedi. Şu an Rumlann en zayıf olduğu an. Ya- rın eğer AB'ye girerterse her şey çok farklı olacak, bu olanaklan bir daha elde edemeyeceğiz. 0 zaman bütün bunlan reddedecek güce kavuşacaklar. Bakın size bir örnek vereyim: Klerides BMyet- kililerine aynen şunian söyledi: 'Elleriniz boğazımda beni masaya oturtuyorsu- nuz.' Annan planı reddedilirse Türkıye uluslararası platformlarda ışgalcı sayıla- bilir. Annan planı Türkiye'nın varlığını meşrulaştınyor ve 9999 Türk askerinin adada variığını kabul ediyor. Buplan zamanla sınııiıdır. Eğer 12Ara- lık'a kadar bu plan kabul edümez ya da temel hükümlen taahhût altına alınmaz- sa karşımıza çok daha ağır kararlarta çı- kacaklar. Loızudou karannı unutmaya- lım. Avrupa /nsan Haklan Mahkemesı karanyla Türkiyeyalnızca bırdavada 650 bin dolara mahkûm edildi. Bunu diğer mahkeme karaıian izleyebilir. Halbukibu plan bütün bunlan da çizebilir. Bu plan- da tam bir siyasi eşitlik var. 1960'm öte- sinde bizim lehimize bir eşitlik var. Eski- den olduğunun tersine azınlık çoğunluk kavramının yerini eşitlik almış durumda. Tabii ki burada düzettilebilecek konular söz konusu. Müzakere sırasında bunlar düzeltilebilir." Taial konuşmasının sonun- da parça devletlenn eşit ayn anayasala- nnın da olduğundan söz etti. ••• Kıbns Türk kesiminde CTP'nin de için- de bulunduğu banş taraftarlan önceki hafta bir miting yaptılar ve bu mitinge 15 bın kışi katıldı. Kıbns gıbi bıryerde 15 bin kişi olağanüstü bir rakam. Ustelik arka- lannda ne devlet, ne asker desteği var- dı. Denktaş'ın mitingi bütün çabalara rağ- men ancak üç bin kişi toplayabildi. Kıbns Rum kesiminde de banş karşrt- lan bir miting yaptılar ve planın reddedil- mesini ıstediler. Onlann mıtıngine de yal- nızca 2 bin kışı katıldı. Kofi Annan, Kıbrıs'taki son gelişme- leri şöyle özetledr. "Kıbns'ın tarihle ran- devusu var. Bu tarih kaçınlmamalı." G L O B A L P O L İ T Î K Ü L T Ü R ERGİN YILDIZOĞLU İki Ucu Bloklu Yol Türkiye hem Avrupa Biriiği'nin üyesi olmak isti- yor hem de ABD'nin dünyanın "petrol kaynakları- na yönelik" operasyonunda köşe taşı olmayı ka- bul ediyor. Avrupanın stratejik amacı gelecek 10- 15 yıl içinde bir süper güç olmak. ABD'nin aynı dö- neme ilişkin amacı, yeni bir süper gücün yüksel- mesini engellemek. Türkiye, ortasında durduğu yolun iki ucunun da hegemonik blok projeleriyle tıkalı olduğunun farkında değil. Üstelik, 10-15 yılı bir kenara bırakıp, Irak'ta Rejim Değişikliği pro- jesine bakarsak, Türkiye'nin tutumunun, üyesi ol- mak istediği Avrupa'nın uzun dönemli projelerine ne kadar ters düştüğünü hemen görürüz. Türkiye, adeta binmek istediği dalı daha binerken kesme- ye çalışan birine benziyor! ABD projesinden emin... ABD uzun dönemli projelerinin gereği bölgede, adeta Sykes-Picot (1916) Anlaşması'nı anım- satan bir yeniden yapılanmanın gereğine, bunu gerçekleştirebileceğine inanıyor. Işe de bölgenin jeopolitik olarak en starejik coğrafyasında yer alan Irak'tan başlıyor. Böylece hem Suriye, Iran ve Su- udi Arabistan'ın ortasında kocaman bir toprak par- çasına yerleşmiş hem de dünyanın ikinci büyük pet- rol rezervine el koymuş olacak. Bu noktadan son- ra da ABD açısından, artık Suudi Arabistan, Suri- ye ve Iran rejimlerine, petrol fiyatlannı da kullana- rak müdahale etmek, 1970'lerden beri başının be- lası OPEC'i yıkmak çok daha erişilebilir bir hedef haline geliyor. Bu süreç aynı zamanda Israil'in böl- gedeki güvenliğini de sağlamış olacak. Eğer ABD'nin bu projesi gerçekleşecek olursa bölgede birçok sınır yeniden çızilecek. Irak sava- şı yeni devletlerin doğmasına yol açacak bir "big bang" olacak. Ancak, Türkiye de dahil, bölgede- ki ülkeler son resmın neye benzeyeceğini bilemi- yorlar. Ylne de, geçenlerde, bugüne kadar kimse- nin konuşmadığı bir konunun, Suriye'deki 1.7 mil- yon Kürt nüfusun büyük çoğunluğunun yasal hak- lannın, vatandaşlık kimliklerinin olmamasının, ama yaşadıklan Dicle-Fırat arası verimli bölgenin Suri- ye'nin tahıl üretiminin yarısını pamuk ihracatının önemli birkısmını üretiyorolmasının, buradaki pet- rol ve gaz yataklannın gündeme getirilmesi an- lamlıydı (The Times, 26/11/02). ABD bu büyük altüst oluş olasılığına hazır, böl- gede en büyük manivelaya sahip oyuncu olarak orada oluşacak tüm kargaşa içinde manzarayı kendi istediği yönde biçimlendireceğinden emin. öylesine hazır ki, Los Angeles Times'ta yayım- lanan bir araştırmanın aktardığına göre (8/12/02) bu savaşta, daha önce hiçbır yerde kullanılmamış "kurgu bilim" silahlannı devreye sokmaya hazır. Düş- manın elektronik araçlannı felç eden "doğrudan enerji" silahı, düşman personelinin derisinde çok yoğun acı verici etki yaratan "mikro dalga" silahı, kimyasal ve biyolojik silahlann sığınaklannı dele- bilecek 4000titanyum çubuğu içeren, uzaktan ku- mandalı parça tesirli bomba, suyla söndürüleme- yecek kadar yoğun yangınlar çıkaran bir başka bomba, nihayet biyolojik-kimyasal silahları rad- yasyonia yok etmeyi amaçlayan (besbelli ki nük- leer) bir bomba, bu savaşta kullanılmayı bekliyor. Tabii daha önce aktardığımız, ozeHikle Saddam için geliştirilerek geçen sene hizmete sokulan, sığınak delici düşük yoğunluklu nükleer bomba da var. Avrupa zarariı çıkacak Avrupa'nın bir süper olma projesini gerçekleti- rebilmesi için uzun bir yol kat etmesi, bu yol bo- yunca da askeri olmasa bile kesinlikle diplomatik ve ekonomik alanlarda ABD ile sürekli bir sürtüş- me içinde olması gerekiyor. Bir Stratfor raporunun işaret ettiği gibi, Avrupa bu uzun soluklu stratejik rekabette, Avrupa Birliği'ni, ekonomisini, Euro'nun gücünü, gelişmekte olan ülkeler üzerindeki siyasi etkisini silah olarak kullanacak. ABD ile yabancı pi- yasalar üzerinde rekabet edecek, VVashıngton'un askeri girişimlerini engellemeye çalısacak. Avrupa'nın Irak savaşına karşı çıkışını ve Ortadoğu'daki dip- lomatik girişimlerini hep bu bağlamda değerlen- dirmek gerekiyor (4/12). ABD'nin Irak projesiyle, planladığı yeniden ya- pılanma başarılı olursa, Avrupa, Ortadoğu'da, Irak petrollerine ulaşması zoriaşacağı (hattaengellene- ceği) için ekonomik, ABD'yi durduramadığı için de siyasi diplomatik çok önemli mevziler kaybedecek. ABD bölgeye yerleşmeye başlayınca, gücünden çekinen bölge ülkeleri Avrupa'dan uzaklaşıp ABD'ye yakınlaşmayı çıkartanna daha uygun bulacaklar. Bu- na karşılık eğer radikal lolamın toröriot tepkisi tır- manmaya devam ederse, Avrupa, adeta yumuşak bir hedef olarak bunun etkilerinden kendini koru- yamayacak. Avrupa açısından Iraksavaşının engellenmesi bü- yük öneme sahip. Türkiye'nin ABD karşısındaki tes- limiyetçi tavnysa, Avrupa'nın projesine hiç de olum- lu bir katkı değil. Diğer bir deyişle Türkiye, bu Irak savaşındaki tutumuyla, katılmak istediği siyasi ekonomik blokun (Avrupa Biriiği'nin) uzun dönem- li çıkarına balta vuruyor. Ya Türkiye'nin lideriiği ne yaptığını bilmiyor, ya tümüyle ABD güdümünde ya da Avrupa Birliği umudunu, artık kendi halkına sunamadığı "nurlu ufuklar", fantezisinin yerine ika- me edecek bir "yem borusu" olarak kullanıyor. Bu garip tutum daha ne kadar sürdürülebilir? DİSK Başkanı Celebh Mücodele kardeşçe yapümahdır tstanbulHaber Servi- si- DÎSK Genel Başka- nıSüle>man Çelebi, bir süre önce sendika çatış- ması sonucu 3 kişinin öldüğü, Topkapı'daki Ambarlar Sitesi'ni ziya- ret etti. Çelebi kalabalık bir işçi topluluğuna yaptıgı konuşmada, "Bu tür olaylar. Türkiye işçi sı- nınna ve onun sendikal mücadeksine yakışmı- yor. Bu kardeşlerimiz iş- çi olduklan için öldüler. işçi sınrfı mücadeiesiev- renseldir. Bu mücadele kardeşçe yapılnıahdır" dedi. Sınıf mücadelesine değinen Çelebi, bazı çı- kar çevrelerinin bu mü- cadeleye müdahale et- meye çahştığını vurgu- ladı. Çelebi, buruk bir bayram yaşadığını be- lırterek-DİSK'B olmak bizi onurlandırıyor, DtSK olarak başuıdan sonuna kadar sendikal hak ve özgürlüklerin ya- nmdayızve bunu her de- fasmdasavunduk" dedi.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog