Bugünden 1930'a 5,492,510 adet makaleKatalog


«
»

1 1 ARAUK 2002 ÇARŞAMBA • • • • CUMHURİYET SAYFA HABERLERIN DEVAMI 19 G U N C E L CÜNEYT ARCAYÜREK • Baştarafi 1. Sayfada sında söylemler. RTE'nin Kopenhag'da ve VVashington'a varır varmaz söyledikleri yenilir yutulur cinsten değil. Türk halkı yüzde sekseniyle, iktidarı muhalefe- tiyle AB üyelığine evet diyor... Şayet 12 Aralık'ta tarih verilmezse. duygusal zemin zedelenirse... Danimarka Başbakanı Rasmussen'ın dikkat kesildiğı an; RTE devam ediyor: "Türk halkı AB ilişkilerini gözden geçirır. Sonuçları 'hayırlı' olmaz. AB, sonuçlarına katlanır" diyor. Ha, bır de "Onurumuzla oynanmasına taham- mülümüz yok" sözü var. Efelenrnenın zamanıydı, değildi tartışmaları şirndilikbiryana; RTE'nin iç piyasadaolumlu kar- şılanan sert çıkışları AB merkezlerinde nasıl yo- rumlandı, nasıl değerlendirildi, ona bakmak ge- rekmiyor mu? Avrupa başkentleri tarih vermemeleri durumun- da Türkiye'nin neler yapacağını ya da yapama- yacağını hesaplamıyor mu acaba? Bır başka anahtar cümle daha var RTE'nin di- linde. "Tarih vermezlerse" diyor, "Türkiye başının çaresıne bakacakîır". Soru güncelleşiyor: Tarih alamazsak ne yapa- caöız? Orneğin, Avrupa sesimizi duymadı diyerek ka- buğumuza mı çekileceğiz? Batı dünyasına kü- süp bir kenara mı çekileceğiz? Yoksa çağdaşlığa adanan Türkiye için Kopen- hag ölçütlerini yenne getirmeyi sürdürecek miyız? Ya da Türkiye'den kurtulmanın yolunu yakala- dık diye restımizi görürlerse... Evet. ne yapacağız? • • • Cumhurbaşkanı Sezer, kamuoyuna doğrulan yansıtmayı sürdürüyor. Az konuşup öz konuşan Cumhurbaşkanı, 12 Aralık'ta AB'nin tarih verme- yeceğini söyledi. Tarih alamayan Türkiye'nin ne yapacağını soru üzerine "Daha sonra konuşaca- ğız" diye yanıtladı. Tarih sorunu giderek karmaşık hale dönüşün- ce Türkiye'nin "neyapacağı" sadece AB'de de- ğil, kuşkusuz, içeride de merak konusu. Ya, Türkiye sert tepkilerinı boşa çıkaran bir açık- lamaylayetinir; örneğin, tarih sorununun haziran- da Selanık'te toplanacak zirveye kalmasını kabul- lenirse? Altı ay daha papatya falı. Tarih verecek- ler mi, vermeyecekler mi? Ama, "neyapacağız" sorusunu "neyapabiliriz" diye okuyan kimileri var ki; tarih alamayan Türki- ye'ye yol yordam gösteriyorlar: Vakit'te okuduk; tarih alamazsak, hedef hazır: Erbakan'ın REFAH- YOL başbakanı iken ortaya attığı D-9'lar formü- lüne sarılmak! Üstelik Başbakanımız Abdullah Gül, D-9'lar formülü yaşama geçirildiğı sıralarda Erbakan'ın yakın adamı, yakın adamı ne demek bir numara- lı bakanı ve destekçisi. Ne yapacağımız işte ortada: Sağ yanımızda D- 9'lar, sol yanımızda ABD. Artık tutmayın Türki- ye'y' ! • • • Tarih verilmezse sonucuna katlanacaklarını ilan eylediğimiz sıralarda 2005 tarihini "uyumlu bir öneri" diye karşılayan AB Komisyonu'nun geniş- lemeden sorumtu üyest Günter Verheugen, Tür- kiye'nin "2013'ten önce AB'ye üye olamayacağı- nı" açıkladı. Verheugen, sözlehne "biryasa çıkarmayı üye- liğe yeterli saydığımızı" ekledi. Oysa yanılıyor. Biz bir yandan Kopenhag öl- çütlerini yerine getiren yasalarçıkardığımız için ta- rihe hak kazandığımızı öne sürüyoruz. Bir yandan da Kopenhag ölçütlerini içeren ye- ni bir paket yasayı TBMM'ye gönderiyoruz. Ne yapacağız, derken bir başka soru çıkıyor karşımıza: Ne yapıyoruz? İKİ FARKLIALANDA ÖDÜL Türkbüim adamlarının uluslararasıbaşansı OZANYAYMAN ÎZMtR - Rahim içi kanserine neden olan belirtileri, rahmi alma- dan tedavi olanağı sağ- layan yöntem geliştiren Türk hekimler, ulusla- rarası alanda prestije sa- sağlayan ortak çalışma tıp çevreleri tarafından büyük aşama olarak ka- buİ ediliyor. Op. Dr. Sa- dık, rahim ağzı kanseri- nin, kanser nedeniyle ölümler arasında birin- ci sırada yer aldığını be- lirterek "Geüşmiş ül- hip "Alnn Hlsterosko- kelerde bu hastalık so- KADEK AB'de serbestABD'de yasakANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - ABD'nin terör liste- sine aldığı KADEK, bu adla AB'de faaliyetlerini sürdürü- yor. KADEK'in terörist örgüt olarak ilan edilmemesi Türkiye ile tran ilişkilerini de olumsuz etkiliyor. Iran'ın söz verdiği halde KADEK'i terörist örgüt ilan etmemesi, iki ülke arasın- da 4 ayda bir yapılan güvenlik toplantılannın Türkiye tarafın- dan askıya alınmasına neden oldu.Dışişleri Bakanlığı, ABD hükümetinin terör örgütü P- KK'nin devamı niteliğindeki KADEK.'i terör örgütleri liste- sine almasının memnuniyetle karşılandığını bildirdi. Bakan- lık açıklamasında, "ABD ka- rannın diğer ülkelerce de ay- nı duyarblıkla değerlendiril- • AB yetkilileri, "KADEK'in PKK ile bağlantılı olduğunu ve şiddete kanştığını gösteren kanıt olmadığı" gerekçesiyle terör listesine alınmadığını savunuyor. KADEK'in terörist örgüt olarak ilan edilmemesi Türkiye ile İran ilişkilerini de olumsuz etkiliyor. mesi ve örgütûn AB terör ör- gütleri listesine yeni adı KA- DEK ile dahil edilmesine Uiş- kin çalışmalarda göz önünde bulundurulması beklenmekte- dir"denildi. ABD'nin, PKK'yı yeni adı KADEK'le de terör listesine al- masına karşın, AB bu yönde he- nüz bir adım atmadı. AB 'nin ** P- KK ile bağlantısını gösteren bir kanıt olmadığı, şiddet içe- rikli bir eylem yapmadığı" ge- rekçesiyle terör listesine almadı- ğı KADEK'in, Avrupa'da faali- yetlerini sürdürdüğü bildirildi. KADEK'in terör listesine alınmaması ve Yunanistan'ın bu örgüte verdiği destek istih- barat raporlanna da yansıdı. Son MGK'ye sunulan ve terö- re destek veren ülkelerin anla- tıldığı raporda, Yunanistan'ın çok gizli bir şekılde bu örgüte sağladığı desteğe dikkat çekil- di. Aynca Avrupa'da birçok kentte gençlik, kadın ve işçile- re atfen kurulan derneğin de yi- ne örgüt eşgüdümünde çalış- malannı yürüttüğü kaydedildi. Terör örgürünün KADEK adını almasının ardından ben- zer sorun Türkiye ile doğu kom- şusu İran arasında da yaşanma- ya başlandı. PKK'nin siyasal- laşma hedefi kapsamında adını KADEK olarak değiştirmesi üzerine Türk makamlan İran'a yaptığı başvuruda bu ismin P- KK'nın devamı olduğunu be- Iirterek terör örgütü listesine alınmasını istedi. Iranlı yetkili- lerin "tnceleyeceğiz" şeklin- deki yanıtının ardından Cum- hurbaşkanı Ahmet Necdet Se- zer'in bu ülkeyi ziyareti sıra- smda konu yeniden gündeme getirildi. Temaslar sırasında KADEK'in terörist olarak ilan edileceğinin söylenmesine kar- şın bu gerçekJeşmedi. Bu tutu- ma tepki gösteren Türkiye, İran ile 4 ayda bir yapılan güvenlik toplantılarını askıya aldı. AMSTERDAM MAHKEMESl: Kesbir iade edüemez HALUK BAKIR AMSTERDAM - Amsterdam Mahkemesi, PKK Başkanlık Konseyi Üyesi Nuriye Kesbir'in Tür- kiye'ye teslim edilemeyeceğine karar verdi. Mah- keme heyeti, PKK üyeliğinin Hollanda'da suç teş- kil etmediği, dolayısıyla Türkiye'ye iadesi için ya- sal bir temel bulunmadığı sonucuna vardı. Mahke- me aynca, Kesbir için konulan ihtiyati tutukluluk karanru da kaldırdı.Kesbir'in avukatı Koppe, mü- vekkilinin gelecek hafta serbest bırakılabileceğini söyledi. Koppe, Amsterdam Mahkemesi'nin kara- nnm PKK için Avrupa'nın diğer ülkelerini de et- kileyecek nitelik taşıdığını ileri sürdü. Savcılığın, karan iki hafta içerisinde Yargıtay nezdinde tem- yiz etmesi hahnde davaya yeniden bakılacak. PENTAGON'DA BRİFİNG Tayyip Erdoğan, George Bush ile görûşmesinden önce Colin Pov*ell ile bir araya gedi. Ardından Amerikan Savunma Bakanlığf na geçerek ABD Savunma Bakan Yardımcısı Paul VVolfoHitz ile görüştü. Erdoğan'ın Pentagon'da Irak konusunda brifing aldığı belirtildi. AKP lideri daha sonra Beyaz Saraj "a geçerek ABD Başkanı Bush'un Yardımcısı Dick Cheney (solda) ve ulusal güvenlik danışmanı Condoleezza Rice (sağda) ile bir araya geldi. Erdoğan, Rice ile 15 dakika görüştü. (Fotoğraflar: AA) AKP LİDERİ TAYYlP ERDOĞAN: Ülkeyi ben yönetmiyoram 30 dakikada işbirliği kararı• Baştarafi 1. Sayfada Bakanlığfnda (Pentagon) ABD Savunma BakanYardımcısı Paul Wolfowitz ile bir ara- ya gelen Erdoğan'a Pentagon'da Irak konu- sunda brifing verildiği belirtildi. Erdoğan'ın Bush'la tokalaşma görüntüsünü ayakta, Bush'un ise oturarak vermek istemesi dikkat çekerken Bush'un görüşmede, Erdoğan'uı hukuki durumunu da esprili bir şekilde gün- deme getirerek "Anladığım kadarıyla Tür- kiye'de yakında bir görev değişikliği ola- bilir" dediği öğrenildi. Erdoğan, Bush'la kı- sa süren görüşmesinde "Kıbns konusuna kjsmen girildiğini'" belirtirken AKP lideri, ABD Başkan Yardımcısı Dick Cheney'le de yanm saat süreyle bir araya geldi. Erdoğan dün Beyaz Saray'da Bush ile gö- rüştü. Bush, Beyaz Saray'da Erdoğan'ı "Tür- kiye'nin en iyi dost ve müttefüdnin evine hoş geldiniz. Sizin liderliğinizden ve parti- nizden çok etkilendik. Demokrasiye ve ba- ğımsızhğa olan bağlılığınıza teşekkür edi- yonız. AB'ye üye olma arzunuzdan sizinle omuz omu2ayız. NATO üyeliği çerçevesin- de yaprıklarını/dan dolayı memnunum. ABD'nin stratejik dostu ve müttefikisiniz. Sizi ağırlamaktan onur duyuyorum" söz- leri ile karşıladı. Erdoğan da dost ve müttefik ABD'de bulunmaktan mutlu olduğunu belir- terek şunlan söyledi: "Bize bu değerli zama- nınızı ayırmanız mutluluk nedeni. AB'ye girişi çağdaşlaşma projemizin en önemli modemizasyon unsuru olarak görüyoruz. Bu demokrasi yolunda bir sıçramadır. Bu hafta çok önemli. Adeta bir dönüm nokta- sı. Bizim iktidanmız ile çakışması anlam ta- şıyor. Bu konuda bizi desteklediğinizi görü- yor ve teşekkür ediyoruz. Tabii burada bit- miyor, devamını bekliyoruz." Bir gazeteci- nın, "Türkiye'nin AB üyeliği için liderleri aradınız mı" sorusu üzerine Bush, "Zaten bunun için pek çok telefon konuşması yap- tım. Benim yönerimim bu sonuca ulaşmak için çok çahşıyor" dedi. Erdoğan, Bush ile Beyaz Saray'da yaptığı görüşme sonrasında gazetecilerin sorulanru yanıtladı. Bir gazetecinin, "Irak konusunda somut talepleri oldu mu? Irak başlığının altında masada neler vardı" sorusuna Er- doğan, "Aslında ağırlıklı olarak banş var. Ban; yoluyla bu işin çözümü var" yanıtını verdi. "Siz bir taahhütte bulundunuz mu" sorusu üzerine Erdoğan, "Dönünce bunu Başbakan'la görüşelim. Ondan sonra da Başbakan'ın da zaten konunun belli bir kısmına muttali olduğunu gördük. Değer- lendirmeleri yapıp ona göre de gerekli ka- ran veririz'' diye konuştu. Erdoğan, "Bush size ABD'nin elinde bulunan Irak'a yöne- lik deliller konusunda herhangi bir bilgi verdi mi" sorusuna, "Hayır" yanıtını ver- di. Aynı konudaki bir başka soru üzerine Er- doğan, "Bu Irak'taki özellikle kitle imha si- lahlannın yok edilmesine yönelik ve terö- re yönelik aülması gereken adımlarta ilgi- li" diye konuştu. Erdoğan, "Bush, son 48 sa- atte Avnıpalı liderlerle yeni telefon görüş- meleri yapacağına dair işaret verdi mi" so- rusuna şu yanıtı verdi: "Ben kendtlerinden böyle bir ricada bulundum. Her ne kadar görüştüyseniz de tekrar görüşürseniz bizi memnun edersiniz dedim. Onlar da görii- şeceklerini, zaten Powell"ın da bu görüşme- leri yapacağını bize söyledi." Görüşmede Powell, Bush'un ulusal güven- lik danışmanı Condoleezza Rice, ABD Sa- vunma Bakan Yardımcısı Paul Wolfowitz ve ABD'nin Ankara Büyükelçisi Robert Pear- son, Türk tarafından da Dışişleri Bakanı Ya- şar Yakış, Türkiye'nin Washington Büyükel- çisi Faruk Loğoğlu, Dışişleri Bakanlığı Or- tadoğu Masası Müdürü Tahsin Burcuoğlu, millervekilleri Ömer Çelik, Egemen Banş, MKYK üyesi Cüne>1 Zapdu bulundu. Erdoğan. Washington'daki temaslarmın ar- dından BM Genel Sekreteri Kofi Annan'la görüşmek üzere New York'a gitti. Dış Haberler Servisi - AKP lideri Recep Tayyip Erdoğan, temaslarda bu- Iunmak üzere gittiği AB- D'de, Avrupa Birliği, Tür- kiye'yi kabul etmezse, Türkıye'nin kendi başının çaresine bakacağını be- lirtti. Erdoğan, Israil'den kendisine davet geldiği takdirde bu ülkeyi ziyaret edip etmeyeceği yolunda- kibirsoruyu, "Onabaş- bakan karar verir. Ülke- yi ben yönetmiyorum" şeklinde yanıtladı. Erdoğan, Washing- ton'da Stratejik ve Ulus- lararası Etütler Merke- zı'nde(CSIS) yaptığı ko- nuşmanm ardmdan ken- disine yöneltilen sorulan yanıtladı. Erdoğan, AB ülkelerini ziyaretinde, dürüstlük ve samimiyet zaafi gördüğünü söyledi. Halkın yüzde 80'inin AB'ye girmeye kararlı olduğu bir ortamda "ze- minin zedelendiğini" belirten Erdoğan "Tür- kiye'ye tarib verilme- mesini ben samimi bul- muyorum. Bu çerçeve- de 12 Aralık neticesin- den AB ülkeleri sorum- ludur" dedi. Genelkurmay'ın muhatabı değilim Irak konusunda AKP ile Türk Silahlı Kuv\'et- leri arasında görüş aynh- ğı olup olmadığı sorusu- na Erdoğan, "Ben şu an- da Genelkurmay'ın muhatabı değilim. Mu- hatap Başbakan'dır. Herhangi bir ayrım söz konusu değil. Hükümet ile parti düşüncesi ara- sında farklılığa fırsat vermeyiz" dedi. Erdo- ğan, bir soru üzerine, Turgut Özal'ı çok takdir etriğini belirterek "Özal, Türkiye'yi dünyaya aç- tı. Hatalan vardı ama, ben bardağın dolu tara- fına bakıyomm. O yolu kendimiz için prensip edinmiş durumdayız" diye konuştu. Tarih, Kıbrısta çözflmü kolaylaştırır Kofi Annan'ın planı- nın olumlu ve olumsuz yönlerinin olduğunu söy- leyen Erdoğan şöyle ko- nuştu: "Biz müzakere edilmesi şart diyoruz. Her iki taraf da özveri gösterecek ve ortak nok- tada buluşulacak. Kleri- des 17 sayfalık ikinci mektubuyla bu anlayışı yok farz ediyor. Bu olayı kilitler. Müzakere için biz üzerimize dflşeni yapmaya hazmz." Kıb- ns'ın, Kopenhag'da bir önşart ohnadığının alnnı çizen Erdoğan, tarih veril- mesinin, çözümü kolay- laştıracağını vurguladı. Tayyip Erdoğan'ın ko- nuşmasmı ABD Savun- ma Bakanı Paul Wolfo- witz de izledi. Fadıl Akgündüz cezaevinde • Baştarafi I. Sayfada keme'ye çıkanlan Akgündüz hakkında- ki gıyabi tutuklama karan vicahiye çev- rilerek tutuklandı. Akgündüz dün saat 19.10'da Kartal Cezaevi'ne getirildi.Baş- savcılık, soruşturma sonunda dava aç- ması halinde, Akgündüz'ün "nitelikli dolandıncılık" suçundan 494 ile 1235 yıl arasında hapıs cezası istcmiyle yargı- lanmasını talep edecek. Adliyeye getiril- diği srrada gazetecilere açıklama yapan Akgündüz, hakkındaki kararlann hulcu- ka aykın olarak alındığım savunarak AÎHM'ye başvuracağmı söyledi. Akgün- düz, "Meclis, anayasaya göre benim milletvekilliğimi düşürmesi gerekir- ken sadece Genel Kurul'da okuyarak millcUckilligimin dûştfiğünü ilan etti. Şu anda kanunen ben millervekiliyim. Dokunulmazlık hakkım kullandınl- madı" dedi. Bu arada, YSK'nin Siirt seçimlerinin iptaline ilişkin karannın dünTBMM Ge- nel Kurulu'nda okunmasıyla Akgün- düz'le birlıkte Ekrem Bilek ve Mervan GüTün de milletvekillikleri sona erdi. TBMM Başkanltğı, Akgündüz'ün doku- nulmazlığının kaldınlması istemiyle Meclis'e gönderilen fezlekeyi Başbakan- lık'a iade edecek. Fezleke, Başbakanlık tarafından Adalet Bakanlığı "na, Adalet Bakanlığı tarafından da ilgili cumhuriyet başsavcıhğına iletilecek. Gül, Dilek ve Akgündüz'ün kalan maaşlan geri alına- cak. Millervekili olmalanyla aldıklan kırrruzı pasaportlan da geri verecekler,— pi" ödülünü aldılar. Anadolu Üniversitesi (AÜ)Arastırma Görev- lisi Ozge Kandemir in projesi de Almanya'da düzenlenen "Uluslara- rası FonksiyonelTasa- nm" yanşmasında, 18 ülkeden katılan bine ya- kın proje arasında birin- ci seçildi. ABD'de 31 yıldır ça- bşmalannı sürdüren Endoskopi Derneği, SSK Ege Doğumevi ve Kadın Hastalıklan Eği- tm Hastanesi 'nden Op. DT. Salih Sadık, Op. Dr. Ahmet Önoğlu ile .Ucdeniz Üniversitesi ~ıp Fakültesi Tüp Be- tek Merkezi Başkanı 'rof Dr.ÖmürTaşkın T e ekibinin geliştirdik- eri yöntemi yılm en ba- anh bilimsel çalışma- ı olarak değerlendirdi. i almadan edavi olanağı Rahim içi urları orta- lan kaldıracak ve kısrr- ık nedenlerini yok ede- ek uygulama, hekim- erin 3 yıllık çalışma so- mcu geliştirdikleri 'öntemle sağlık alanı- ta kazandınldı. Rahim lanserine yol açabile- ek belirtileri, rahmi al- nadan tedavi olanağı nucu ölöm nedeni ait sıralara çekildi. An- cak Türkiye'de hâlâ ilk sırada yer ahyor" diyerek tutarh program- larla gelişmiş ülkeler çizgisine ulaşılabilece- ğini söyledi. Bine yakın proje arasından seçildi Öte yandan, Anadolu Üniversitesi (AÜ) Arastırma Görevlisi Özge Kandemir'in projesi, Almanya'da düzenlenen "Uluslara- rası Fonksiyonel Tasa- n m " yanşmasuıda, 18 ülkeden katılan bine yakm proje arasmda bi- rinci seçildi. Iç mimar- lık dalmda yüksek li- sans yapan Kandemir, Almanya'da bu yıl ilk defa "Alleskönner 2002" adıyla düzenle- nen Uluslararası Fonk- siyonel Tasanm Yanş- masına "Kahve Çeldr- deği" adlı projesiyle katıldı. Kandemir'in "kahvenin dünya üze- rindeki tüm insanlan bir araya toplayabilen önemli bir içecek ol- duğunu" anlattığı ta- sanmı, 18 ülkeden ka- tılan bine yakın öğren- cinin projesi arasında birinci seçildi. 210BtNEUROTAZMİNAT AİHM,DEP davasında Türkiye'yi suçlu buldu STRASBOURG (AA) - Avrupa Insan Haklan Mahkemesi (AİHM), Anayasa Mahkemesi tara- fından kapatılan DEP yö- neticilerinin yaptığı şikâ- yet başvurusunda Türki- ye'yi suçlu buldu. AİHM, Türkiye'nin 1994yılında DEP'i kapatarak Avrupa însan Haklan Sözleşme- si'nin (AİHS) deraek ve topluluk kurma hakkı öz- gürlüğünü ihlal ettiği gö- rüşüne vardı. Strasbourg Mahkemesi karannda, DEP'in kapatılmasının demokratik toplumlarda gerekli olmadığı gerekçe- siyle Türkiye'nin AıH- S'nin 11. maddesini ihlal ettiği görüşüne vanldı. AİHM karan gereği Tür- kiye, DEP adma başvuru yapan Mehmet Hatip Dicle'ye mahkeme mas- raflan da içinde olmak üzere 210 bin Euro mad- di tazminat ödeyecek. NTV TARİHİ GUNLERİ İZLİYOR KOPENHAG'ATÜRKİYE - AVRUPA BİRLİĞİ - ABD ÜÇGENİNDE KIBRIS • IRAK - AGSP BAĞLANTILI YOĞUN GÜNDEM BUGÜN GUN BOYU 17:00 20.00 AB ZİRVESİ BAŞLARKEN TÜM GELİŞMELER BANU GÜVEN - MİRGÜN CABAS KIBRISTA TARAFLAR BM PLANINI TARTIŞIYOR MİTHAT BEREKET KOPENHAG'DA AVRUPA TÜRKİYE'Yİ TARTIŞIYOR OĞUZ HAKSEVER wnv IMBC www.ntvmsnbc.com \NTVRadvo /aynı anaa İSTANBUL 102.8 ANKARA 104 7 İZMİR 9 5 7
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog