Bugünden 1930'a 5,491,976 adet makaleKatalog


«
»

11 /RALIK 2(02 ÇARŞAMBA CUMHURİYET SAYFA J\_ LJ J_j 1 LJ XI. kultur(g cumhuriyet.com.tr 15 JU.LEGR0 EVtN tLYASOĞLU Bilgili'ye ödül üstüne ödülÖnceki aLşam sevgili sopnnomuz Lehra Yıldız, ölümünün beşınci yılında anıldı. Zehranın adına ku- nılan vakfın başlıca amacı onut genç yaslannda yaka- layamadığı fırsatlan şimdi gençliğe sunmak için köprü oluşturmak. Bu kez Sim Toloürek, Oğuz Sırmalı ve Elif Özel'm yanı sıra La Scalı sanatçısı Romen sop- rano Donia Dimitriu ve basbariton Burak Bilgili, Zehra'nın solistleriydi. Bu- rak, 2002 yılında Avrupa ve Amerika'nın şan dünyastn- da kazandığı değerli ödül- ler ve önemli sahnelerdeki başrolleriyle parlamış bir sanatçımız. Keşke Türki- ye'de de 'Yılın Genç Sa- natçısı', 'Yılın En Başarı- lı Operacısı' gibi ödüller konsa, ülkemizin içinden de böylesi başanlı gençlere destek olabilsek! Yalmz 2002'de aldığı üç büyük ödül, nice organizatörün ve opera müdürünün ilgisini Burak'a yönlendirmeye yet- ti: Hans Gabor Belvedere Opera Yanşması'nda birin- ciîik (Viyana); Alfredo Kra- us Yanşmasrnda birincilik- Las Parmas (Kanarya Ada- lan) ve Montreal Uluslara- i——« rası Genç Sesler Yanşma- sı'nda ikincilik (Kanada). Önceki yıl Almanya'da kazandığı Ulusla- rarası Genç Sesler Opera Yanşma- sı'ndaki birinciliği bütün bu yanş- malara girmesine yol açmış, aynı yıl içinde Amerika'da beş yanşma- da birden birincilik almış. Burak, şu sıralarda Amerika'da Philadelp- hia'daki Academy ofVocal Arts'ın üçüncü smıfında. Ancak onu ilk günden beri yetiştiren hocası Güzin Gürel'den hiç kopmadan, hâlâ o- nun öğütlerini dinleyerek ilerliyor. "Beni ilk günden beri izlediği için en ufak eksiklerimi, ayrıntıları çok iyi biliyor. Güzin hoca bize kendi kendimizi denetlemeyi öğ- retti. Amerika'daki şan hocamla da çok iyi anlaşıyorum, yöniimü hiçbir şekilde değiştirmedi." Hedefi Cardlff Yarıgması Burak, Amerika'da eğitim görür- ken bir yandan da dünyanın orta- sında olmanın verdiği ayncalığı de- Zehra Yıldız anma gecesine Sim Tokyürek, Oğuz Sırmalı ve Elif Özel'in yanı sıra La Scala sanatçısı Romen soprano Donia Dimitriu ve basbariton Burak Bilgili solist olarak katıldılar. ğerlendiriyor. En önemli sahneler- deki operalan izliyor, yeni parlayan gençleri tanıyor. yıllardır sahnede olup dokunulmazhklarını koruyan ama gıderek çökenleri de değerlen- diriyor. Uzakdoğu şancılannın, özellikle Korelilerin bu alanı nasıl kapladıklannı izliyor. Ve en önemli yanşmalan kovalıyor. Yanşmalar için kendine bir strateji çiziyor: "Ön- celikle yanşmanın bulunduğu böl- ge, dağarcığı, geçmişi, jürisi, vere- ceği ödülü, hepsini inceliyorum. Hangi aryalarda kendimi daha iyi gösterebilirim, ona göre aklımı kullanıyorum." Yanşmalarda dere- ce aldıkça yeni teklifler geliyor. Ye- ni opera sahneleri, yeni konserler. Bundan sonraki niyeti Welsh'deki Cardiff Yanşması. "tlk dinletisini New York'ta yaptım, çok iyi geçti. Haziran'da yapılacak. BBC Sen- foni Orkestrası eşlik ediyor, tele- vizyon naklen veriyor. Ayrıca Amerika'da çabştığım hocam Tonı Krause ve Tereza Berganza beni Finlandiya'daki Queen Mirijam Yanşması'na da davet ettiler." Karia Ricciarelli ve Monserat Caballet ile sahne paylaşmış Burak. Onlann soluğuna bunca yakın ol- mak, sahnede seslerini kullanmalan- na böylesi yakından tanık olmak baş- lı başma bir deneyim olmuş. Bu iliş- kileri kullanarak bir sonraki açılım- lara doğru adım atmasını da öğren- miş. Ingilizce, ttalyanca dillerini iyi biliyor, şimdi Almanca ve Fransızca öğrenme çabasında. Opera izleyicisinin yaşlandığı, bu sanat dalının eskisi kadar rağ- bet görmediği konusundaki yargı- lara katılmıyor. Burak 1974 Akşehir doğumlu. Aslında böylesi genç bir yaşta ken- dini opera dünyasına kapatmış, uzun yıllann eğitimini gerektiren bir yolda yürüyor. "Tıpkı bir tıp doktorunun yemin etmesi gibi. Ben Minıar Sinan Konservaruva- n'nda okurken nice arkadaşım beş yıl şan eğitimi abp kaset yap- mak, bir an önce üne kavuşmak peşindeydi. Öyie de oldu. Bu yol- da yürürken akbnı kullanmak. sı- mıiannı bilmek çok önemli. Öne- rilen her rolü hemen kabul etmi- yorum. Öncelikle kendi sesime uygunluğu ve temsillerin dersle- rimi etkilememesi gerekjyor." Ya- nşmalara hazırlanırken de en iyi yöntemleri araştınyor, belli bir di- siplin içinde ince eleyip sık doku- yor. Aynca henüz sesinin yaşına gö- re yeterince olgunlaşmadığı roller- den de şimdilik uzak duruyor, örne- ğin VVagner operalan gibi. 2003 yı- luıın ocak ayında Palm Beach Ope- rası'nda Lucia di Lammermo- or'daki Raimondo rolünü söyleye- cek, Şubat ayında aynı rolle Roma Operası'nda olacak. 2003 Eylül ayında Kanada'daki Vancouver Operası'nda Sevil Berberi'ndeki Don Basilio rolünü oynayacak; ay- m rolü Pittsburgh Operası'nda da söyleyecek. 2004'de Washington Operası'nda rol alacak. 2005 yılın- da ise Floransa Operası'nda 'Boris Godunov'un Varlaam rolünü üst- lenecek. Uzun ince ve zorlu bir yol- da Burak. Çizgisini korumak için her türlü özveriye katla- narak ilerliyor. Hikmet şimşeire altın madalya Sevda Cenap And Müzik Vakfı Ankara'da klasik mü- ziğin adresi, Atatürk müzik de\ximinin de bekçisidir. Her yıl bir besteci, yorumcu ya da müzik dünyamıza emeği geçmiş bir eğitimciye altın onur madalyası verir ve bu kişi için bir de kitap ıs- marlar. Geçen pazar akşamı vak- fin gayreti ile onarımı ta- mamlanan MEB Şûra Salo- nu'nda yine böylesi bir töre- ni izledik. Bu kez madalya 'post mortenı' olarak Hik- met Şimşek'in anısına ve- rildi. 45. sanat yaşamım kut- ladıktan bir yıl sonra vefat eden orkestra şefi Hikmet Şimşek, orkestra ve koro gi- bi müzik kurumlannın ku- ruluşunda, Türk bestecileri- nin yapıtlannın ilk kez yo- rumlanmasında ve kayda alınmasında büyük gayrctler göstermiş, yurtiçinde çok- sesli müziği; yurtdışında ise Türk besteci ve yorumcula- nnı tanıtmak için her türlü olanağı araştırmış bir sanat adamıydı. Onun sanat kişiliğini, tuttuğıJnu koparan, aklına koydu- ğunu uygulamak için savaşlarveren yönünü, geniş kitleye müzik sev- dirme çabalannı Erdoğan Okyay içten bir anlatımla dile getirdi. Baş- kan Mehmet Başman konuşma- sında çoksesli müziğin kalkınması için vakfın uğraşlannı anlattı. Cum- hurbaşkanımız Ahmet Necdet Se- zer de hanka bir Türkçe, daha doğ- rusu çok özenli bir öz Türkçe ile yaptığı konuşmada çoksesli müzik, uygarlık ve kültür adma çok yerin- de mesaj lar verdi. Ondört yıldır ve- rilen altın madalyalar ve bu neden- le aydınlan bir araya getiren tören- ler artık gelenekselleşti. Daha ön- ce de belirtmiştim: Öhnüş sanat adamlarının anısına sunulan madal- ya töreninde parlayan bir müzikçi- ye de burs verilse, daha anlamlı ol- mazmı? e-posta: evini@boun.edu.tr web sitesi: www.evinilyasoglu.com KONFERANS Milli Dava Kıbrıs ve Avrupa Birliği 11 Arahk Çarşamba Saat: 14.00 İstanbul Üniversitesi Öğrenci Kültür Merkezi-Beyazıt Üniversite dışından katılım serbesttir İrtibat: 0(212)292 73 00 ADKF ATATÜRKÇÜ - r V OÜŞÜNCE [ : ğ KULÜPLERİ ' FEDERASYONU Ünlü soprano beşinci ölüm yıldönümünde AKM'de yapılan konserle anıldı Zehra ışığı ile gençleri aydmlatıyor Kültür Servisi-Ünlü opera sanatçısı Zehra Yıldız, ölümünün 5. yıldönümünde Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen konserle anıldı. Zehra Yıldız Kültür ve Sanat Vakfı'nca gerçekleştirilen gecede. "Zehra'nın Genç Burak— Bilgili, Doina Dimitriu, Sim Tokyürek ve Oğuz Sırmalı; Mozart, Rossini, Verdi, Puccini gibi ünlü bestecilerin yapıtlanndan örnekler verdi. Son konserinde Zehra Yıldız'a eşlik eden ve Şef Naci Özgüç'ün yönettiği tstanbul Büyükşehir Belediyesi Cemal Reşit Rey Senfoni Orkestrası ile sahne alan genç sanatçılar izleyicilerden büyük alkış aldı. Zehra Yıldız ın soyledığı ıkı arya eşliğinde, yaşamından kesitlerin aktanldığı bir multivizyon gösterisinin de sunulduğu gecede konuşan Zehra Yıldız'ın eşi Süha Yüdız,-Zehra Yıldız Kültür ve Sanat VakfV'nın opera sanahna genç yetenekler kazandırmak amacıyla 3 yıl önce kurulduğunu ve günümüze kadar yaptığı çalışmalarla bu görevini yerine getirmeye başladığını belırtti. Süha Yıldız, aynı amaca yönelik olarak önümüzdeki yıldan başlayarak bir "Genç Sesler" yanşması düzenleneceğini de müjdeledi. KULTUK • SANAT (0212) 293 19 7t AUGBIAI A T I B J A Z Z H ü H CLüb FrıenrTs Bond GÖLBAŞI-ADIYAMAN KADASTRO MAHKEMESİ'NDEN DosyaNo. 199935 Davacı Orman Işletme Şefliği tarafından davalı Alı Fener mirasçılan aleyhine açtığı Gölbaşı ılçesi. Mey- Jan Köyü, 102 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın tespitine tıraz davasında tüm aramalara rağmen adresi tespit îdılemeyen Alı Fener mırasçıları Mustafa Güleç \e Yusuf Fener'e duruşma günûnün ilanen tebhğıne karar venlmıştir. Gölbaşı ılçesı. Meydan Köyü. 102 ada. 1 aarsel sayılı taşınmazın tespitine itıraz da\asınm du- ruşması 02.04.2003 günü saat 09.00'a talik edilmiş :>lup. davalılar Vlustafa Güleç ve Yusuf Fener'e ve ılgi- ilere ilanen teblığ olunur. Basın. 80199 "Profilo Nikkam YK" marka "4009 BO" model 21303" Sicil No'lu yazarkasamızın ruhsatını kaybet- tik. Hükümsüzdür. Cadde-i Kebir Turz. İşlt. Film Yap. Yay. ve Tic. Ltd. Şti. NEJDETVERGİLİ 11-31 ARAUK 2002 ADTİcSAN ŞAKAYIK SOKAK. MO: 54/1 NİŞANTAŞI / TEL : 247 90 81 İlanlannız İçin (0212)293 89 78 perareklam@perareklam com.tr perareklam@superonline com www.perareklam.com tr TIYATROI5TAHBUL - GENCAYGÜRÜN İMETIN ARSLAN -ŞAHNA2 ÇAKIRALP-EBRU TEKGÜNDÜ2 112-15 Aralık ve 26-29 Aralık Tarlhleri Arasında Memleket meseleleri ile ilgilenenlerin yeni ınternet adresi inadina.com "BU AftRBTE BÜLÜNAMAOJ" CİHAN ÜNAL & CAN GÜRZAP Tıa» PJESSIH»MI TfflOfl - Tjıtgtı n riwl«ı: SEItUr GÛBÛM 19-22 Aralık Arası Pnpnıke-Cınıatf 08 - CınwtBV15.H-21.n - Pmr15.M-H.3l CUMARTESİ MATINE ÖĞREMCİYE 1.000.000 TL. GIŞE 0212. 2 1 6 4 0 7 0 PROFİLO ALIŞVERIŞ MERKEZİ-MECİDİYEKÖY KRIDİ KARTIYLA REZERVASYON YAP1LIR. EFES Pilsen KOOP-C DEN KÜLTÜR ETKINLIKLERI SİNEMA GÜNLERİ K O O P ' C j ortaklarına bir kültür hizmeti olarak "Sinema Günleri" başlığı altında aşağı- daki filmleri gösterime koymuştur. Film göste- rimleri Kooperatif ortaklan için ücretsizdir. Film Yaptt Yönetmen Yeri Tarihi Saat Film Yönetmen Yeri Tarihi Saat Postacı Pablo NERUDA Michel RADFORD Armada Hotel - Ahırkapı/Sultanahmet 18 Aralık 2002 Çarşamba 19.00 Sıradan Faşizm Mihail ROOM Armada Hotel - Ahırkapı/Sultanahmet 14 Ocak 2002 Salı 19.00 Önemli Atofc 1 Talebin yoğun olması durumunda "Sinema Gûnleri" yıl boyunca sürecek ve gerekirse ayda 1 film göstenmı sayısı "Yazariaria Buluş- ma' eftrtWen de eklenerek ikiya da fazla olarak yenıden tasarlana- caktr. 2 2003 yı/ı ıçınde İstanbul şehıriçt gezıleri, gûnübiriik istanbul dşı gezılen, İstanbul dış hatta sonu gezılen dûzenlenecektır. Dalta geniş bitgi içtn aşağıdaki tetefonlardan KOOP-C'yi apayabillrsjnâ. E F E S PUsen'in kültür ve sanata katkıları artarak sürecek. I (0 212) 520 21 91-92, Faks: 520 50 23 İsmail Avcı'nın sanatta 41. yıh • Kültür Servisi - Ressam İsmail Avcı, 41. sanat yılı etkinliklerine bir yenisini ekledi. Köy Enstitüsü kökenli sanatçı ismail Avcı, Zıraat Bankası Tünel Sanat Galerisi'nde açtığı resim sergisinde 100 eserini sergiliyor. Desen çalışmalannın da yer aldığı sergideki eserlerin konulan arasmda nü çalışmalar, Kırkpınar güreşleri, parklar ve bahçeler ile gökyüzü yer alıyor. Eserlerin içeriği insan, doğa ve yaşama sevinci olan, kurşunkalem, füzen, çinimürekkebi ve yağlıboya tekniği ile oluşturulmuş sergi 27 Aralık'a dek sürecek. ismail Avcı. 41. sanat yılının ilk etkinliğini 55 eser ile Kadıköy'de, ikincisini 80 eser ile Edirne'de ve üçüncüsünü de yalnızca desen çalışmalannın oluşturduğu 55 eser ile Maltepe'de gerçekleştirdi. ismail Avcı, 1939 yılında istanbul Terkos Köyü'nde doğdu. 1946-1961 yıllan arasında Kepırtepe Köy Enstifüsü'nde eğitim alan Avcı, 1973 yılından 1999 yılına kadar Marmara Üniversitesi'nde öğretim üyeligi yaptı. "Önce Desen Sonra Desen" adlı bir kitabı da bulunan Avcı'nın çeşitli yerlerde çok sayıda açtığı karma ve kişisel sergi bulunuyor. BUGUN • CEMAL REŞlT REY KONSER SALONU'nda VIII. Uluslararası CRR Piyano Festivali kapsamında saat 19.30"da Paul Badura Skoda'nın konseri izlenebilir. (0 212 232 98 30) • KADIKÖY HALK EĞtTtM MERKEZİ'nde saat 20.30'da şef Cem Mansur yönetimındeki Akbank Oda Orkestrası solist Bernd Glemser ile birlikte bir konser verecek. (0 216 454 15 55) • BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTEŞt ALBERT LONG HALL'de saat 19.30'da Özgür Aydın ve Naoko Shimizn'nun konseri izlenebilir. (0 212 287 02 32) • İSTANBUL DEVTET OPERA VE BALESİ saat 20.00'de G.Verdi'nin La Traviata operasını sahneleyecek. (0 212 251 56 00) • İZDSO İSMET tNÖNÜ SANAT MERKEZt'nde saat 20.30'da Meral Itır Güneyman'ın piyano ve Gülgün Sarısözen'in viyolonsel resitali dinlenebilir. (0 232 489 09 26) • BEYOĞLU AKBANK KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİ'nde saat_20.00'de Besra Alaca (soprano), Yokoyama Özistek (flüt) ve Mihail Cumburidze'nın (piyano) 'Yeniyıl Konseri' izlenebilir. (0 212 252 35 00) • BABYLON'da saat 21.30'da Kompania Ketencoğlu'nun konseri dinlenebilir. (0 212 292 73 68) • NARDİS JAZZ CLUB'ta saat 21 30da Fragile Funk: Emin Fındıkoğlu & Feyza izlenebilir. (0 212 244 63 27) • İFSAK'tasaat 19.00'da Aclan Uraz'ın 'Çocuk Işçiler' ve Coşkun Aşar'ın 'Karanlıktaki Çocuklar' adh dia gösterisi. (0 212 292 42 01) • SALİH ZEKİ KOLAT KÜLTÜREVt'nde saat 15. OO'te Prof. Dr. Harun Muthıay'ın 'Suyun Yüzbir Çeşidi' adlı konferansı izlenebilir. (0 216 449 18 84) • FOTOTREK'te saat 19.30'da Ahmet Kip'in 'Patagonia: En Görkemli Coğrafya' dia gösterisi. (0 212 251 90 14)—! UZAKDOĞU FİLM FESTİVALİ • ALMAN KLLTÜR MERKEZİ'nde 10.30'da Yasuomi Umetsu'nun Kıte, 13.00'te Koji WakamatsıTnun Ecstasy Of The Angels - Melekler Hapı, 16.00'da Takeshi Kitano'nun Kikujiro No Natsu -Kıkıjıro filmlerinin gösterimi. (0 212 249 20 09) BEYOĞLU AKBANK KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİ'nde saat 12.00'de Fei Xie'nin Song Of Tibet - Tibet Şarkısı filmin gösterimi. (0 212 252 35 00) İNSAN HAKLARI 2002 • İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ DOLAPDERE KAMPUSU'nda saat 11.00'de Coşkun Aral'ın Sözün Bittiği Yer adlı kısa film gösterilecek. (0 212 292 44 03) • BELGESEL SİNEMACILAR BİRLİĞİ SALONU'nda saat 12.00-17.00 saatleri arasında insan haklan belgeselleri gösterilecek. (0 212 231 39 31) • AKM SİNEMA SALONU'nda Çocuk Haklan ve Sinema kapsamında saat 15.30'da Handan İpekçinın yönettiği "Babam Askerde" ve saat 19.00'da "Büyük Adam Küçük Aşk" gösterilecek. Aynca saat 17.00'de İstanbul Antimilitarist İnisiyatifin düzenlediği "Eğitim ve Militarizm" adlı atölye çalışması yapılacak. (0 212 251 56 00) M İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ KUŞTEPE KAMPUSU'nda saat 20. OO'de Aydın Sayman ve Ümit Cin Güven'in yönettiği "Sır Çocuklan" filminin galası yapılacak. (0 212 292 44 03)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog