Bugünden 1930'a 5,491,757 adet makaleKatalog


«
»

11 ARALIK 2002 ÇARŞAMBA CUMHURİYET SAYFA EKONOMI ekonomi@cumhuriyetcom.tr 13 Richard T. Pascale: Her zaman hazır olun Değişim ustasından taktikler Ekonomi Servisi - "Liderlik otorite ü e kanşonhyor ve dünyanm çoğu böl- gesmde şirkederin makine oiduğu düşü- nüiüyor. Bence şirketkr. kuruluşlar or- ganizma gibidir. Onlara bir babçrvan, birologgiW>aklaşmakIaam.Ancakbu şekilde onlân değişime uğratabifiriz." Bu sözler strateji konusunda dünyada- ki en önemli beş yönetun otoritesınden biri olan Richard T. Pascak'e aıt. Pascale, dün Management Centre Türkıye'nın "Değişiın l stalarmdan li- derlereTaktüder" adı altında düzenle- diği organizasyona katıldı. Pascale, değışimde yeni şeyler öğ- renmek içın beynı boşaltmak gerektiği- ni söyledi. Pascale, birer "organizma" olarak gördüğü şirketlere, bir bahçıvan veya biyolog gibi yaklaşmak gerektiği- ni ıfade etti. "Üd farkh lideriik var. Yapüğınız şe- yin tekniğini iyileştirmek, diğeri yeni tekniğe adapte olmak* diyen Pascale, Fosbury'de değışunı mümkün kılacak şeyın köpük olduğunu, daha öncelen yüksek atlamada kuma atlanması nede- niyle ters atlama teknığıninrisklıgörül- düğünü, ancak daha sonra köpükle bu riskin ortadan kalktığını kaydetti. Kö- pük gibi çok altta oiduğu düşünülen şe- yin aslında itici güç olabileceğine işa- ret eden Pascale, "Sizin sanayiniz, siziıı ülkeniziçin köpük nedir" dıye katılım- cılara soru sordu. Pascale'e göre Tür- kiye için ıtici güç sıyası ve ekonomık istikrar. Beklemek avantajlı olablllr Türkiye'nin AB'ye dahil olma ça- balannı da bu çerçevede değerlendi- ren Pascale, Türk toplumunun böyle- si bir değiştme hazır olup olmadığı sorusunun önceliklı olarak ele alın- masının yararlı olacağını belırtti. "ln- sanlar habire birbirini dansa kaldın- yor, ama i>i bir çift olacaklar mı beHr- siz" diyen Pascale, "Beüd de bir süre Brûksel'in kontrotfi altma girmeyip beklemek daha avantajlı olacakttr" yorumunu yaptı. AB'nin ekonomik durgunlukla boğuşan "büyük oyun- culan" arasında rekabetin de azaldı- ğına belirten Pascale, Tûrkiye'de ise sürekli yenilenen birortam olduğunu ve bunun ülke ıçin rekabetçı bir ortam oluşturduğunu ifade etti. Harvard Üniversitesi uluslararası iktisat profesörü Dani Rodrik'ten uyan Kamunun rolü belirleyici• ÎSO Sanayi Kongresi'ne katılan Dani Rodrik, Türkiye'nin Güney Amerika ülkelerine göre başanlı ancak, Doğu Asya ülkelerine göre oldukça geride olduğunu belirterek Türkiye'nin aynı Doğu Asya ülkelerinde oiduğu gibi kamu-özel sektör ortaklığına gereksinimi var dedi. Ekonomi Servisi- Harvard Üniversitesi uluslararast iktisat profesörü Dani Rod- rik, Türkiye'nin Doğu Asya ülkelerinde- ki gibi bır kamu-özel sektör ortaklığına ih- nyacı bulunduğunubelirtti. Rodrik, îstan- bul Sanayi Odası (ÎSO) tarafindan düzen- lenen Sanayi Kongresi'nde "Dünvada Ya- şanan Getişmeter ve Türldye'ye Etküeri" konulu bır sunuş yaptı. Türk sanayıinde üretim, katma değer, istihdam ve ıhraca- tın kat kat arthğına dikkat çeken Rodrik, "Bir çoksektördeTürkiye'nin en iyi firma- lan ABD'nin ve Avrupa'nın üst düzey fir- malanyla teknoloji seviyesi ve verinıliHk alaniannda rekabet edebüecek dunıma getanştir" dedi. Bütün bunlann son 25 yılda Türki- ye'nin yaşadığı olağanüstü makroekono- mık istıkrarsızlığa rağmen gerçekleştiği- nı bildıren Rodrik "Bn bir nevi mucize addedilmelidir" değerlendırmesinde bu- lundu. Gelişme ve sanayüeşmenin küre- selleşme ıle aynı şey olmadığını savunan Rodnk, "Geöşme ve sanayileşmeyi kûre- $eOeşmeDea>nışe>addeden,sırfekonomik îstikrarlı biiMmeşart Kongrede konuşan Cumhurbaşkanı Se- zer. ekonominin is- tikrarlı büyüyen, üreten, istihdam ya- ratan \e saydam bir yapıya kavuşturul- masının temel zo- runluluk olduğunu dile getirdL Kalkın- ma çabalannı sür- dürülmesinde ya- bancı sermayenin önemli biraraç oldu- ğunu \ urgulavan Se- zer, vabancı serma- yenin yalnızca ser- maye olarak değii birlikte getirdiği tek- noloji ve pazarlama olanaklam la da bü- vükönem taşıdığma dikkat çekti. liberalizm, özefleştirme, dışa açüma ve dünya ekonomisi>1<? bütünleşmebedefleri- ne yönelik bir ekonomik strateji, sonuç ver- mekten çok uzak, Böyle bir strateji geçer- li oisaydı, Güney Amerika ülkderi Türki- ye'yi 1990'larda çoktan geride bmdanış olurlardı*' dedi. Türkiye'nin sanayileşme ve verirrdilik konusunda Doğu Asya'dan alması gere- ken çok ders çıkanlacağını ve en önemli dersin de devlet-özel sektör ortaklığı ol- duğunu vurgulayan Rodrik, "Bn ekonomj- lerde, deviet ekonomiden etini çekip, özd sektöre, 'buyrun alan sızin' dememiştir. Deviet özei sektörie ortak hareket etmiş, bazen yönlendinniş, bazen caydırmış, he- mer her zaman destek olmuştur" dıye ko- nuştu. Rodnk, Turkıye"nın de bu nevi bır kamu-özel sektör ortaklığına ıhtiyacı bu- lunduğunu vurguladı Sanayi ve Ticaret Bakanı AK Coşkun Tuzla ve Gebze Organize Sanayi Bölge- len'yle ilgilı yapılan başvurulann ınce- lendigini belirterek, "Bu bölgenin endüst- ri bölgesi olarak değiştirilmesi konusunda âdere müjde verebileceğiz'' dedi. Sanayi Kongresı'nde aynca TOBB Başkanve- kılı Zafer Çağlayan, İSO Meclıs Başka- ru Hüsamettin Kavi ve İSO Başkanı Ta- nıl Küçük birer konuşma yaptı. Antonio Bene: Tofaş, sektörün lideri Ekonomi Servisi - To- faş CEO'su Antonio Be- ne, 2003'te otomotiv pa- zannda yüzde 50'lik bir artış öngördüklenni ve iç pıyasadaki satışlannın, otomobilde 125 bin, ha- fif ticari araçta ise 65 bi- ne çıkmasını bekledikle- rini açıkladı. Tofaş'ın 2002 ve 2003 yılı hedeflerim açıklayan Bene, bu yıl 8 yeni mo- delin tamtımını yaptıkla- nnı, hizmet kalitesini art- tırdıklannı ve ilk 11 ayda sektörün liderliğini elde ettiklerini söyledi. Bene, 2002 sonu için 1 miryar Euro civannda bu- ciro ve 700 miryon Euro'luk ih- racat beklediklerini kay- detti. Bene, bazı Avrupa ülkelerinde uygulanan 15 yaşın üstündeki otola- nn teşvik sistemiyle pi- yasadan çekihTiesi oldu- ğunu ifade etti. Gayri safi milli hasıla üçüncü çeyrekte sabit fiyatlarla yüzde 7.8 büyüdü Biraz stok, biraz seçim harcaması EKONOrt Birönceki gruptanndaki gelişme hızlan ÖzelntıaltOketımteTCamaJan Devteteı nıhaı tukeüm harcamaiar Gayns^vsatntsermayeotuşumu Malve hizmet hacatj I.Çiynk '-1.9 2U5 10.2 2.Çeyrek 2.2 2.6 3.Çeynk Z6 12.1 6.9 16.0 SnyİH * ! • /-6.7 •f 10.6 Mal ve hcmet ıthalatı 13.7 Ekonomi Servisi - Devlet Istatistik Ensti- tüsü (DtE) Başkanlığı, 2002 yılının üçüncü çeyreğınde, geçıcı hesaplamalara göre gay- ri safi mılli hasılanın (GSMH) geçen yıhn aynı dönemıne oranla, sabıt fiyatlarla yüz- de 7.8 arrağını açıkladı. Bu sonuçlara göre yılın ılk dokuz ayındakı GSMH artışı yüz- de 6.2 olarak gerçekleşri. DÎE'nin açıkladığı stok rakamlanndan yapılan hesaplamaya göre, üçüncü çeyrek- te yakalanan büyümenın 3.2 puanı stok ar- tışlanndan kaynaklanıyor. Rakamlarda gö- ze çarpan stok bırikimının, daha önceki dö- nemlerde entilen stok mıktannın iki buçuk katı olrnası uzmanlar tarafindan tehlikeli bulundu. Devletın yaptığı cari harcamalar ve sabit sermaye harcamalannuı da sırasıy- la yüzde 12.2 ve yüzde 30 arttığı üçüncü çeyrekte, bu harcamalann büyümeye etkı- sı 2.2 puan oidu. Seçım karanrun alınma- suıdan sonraki ikı ayı da içıne alan üçüncü çeyrekte, kamu harcama ve yatınmlannda- kı rekor artış göze çarparken bu artışın IMF'ye verilen, GSMH'nın yüzde 6.5'i ora- rundaki kamu kesımı faız dışı fazla sözüne karşm gerçekleştinlmesı de dikkat çekti. Özel sektörün yatınm harcamalan da ikinci çeyrekteki yüzde 2.7'hk daralmanın ardından üçüncü çeyrekte de yüzde 2.1 da- raldı. Uzmanlar sürdürülebıür bir büyüme ıçin özel sektör sabit sermaye yatınmlannın arnşa geçmesının şart olduğunu, ancak son üç dönemdir daralmaya devam ettiğıne dik- kat çektiler. \ 196& Sanyar Barajı Elektrik Santralı'nın gücünü 160 bın kılovata çıkaran iki ek tesis Başbakan Demirel tarafindan atıldı. 1967: Hazıne'nin nakit açığı 3 mityar lirayı aştı. 197^; Istanbul Televizyonu yayınlan haftada iki günden 4 güne çıkanldı. 199& Kerkük - Yumurtalık Petrol Boaı Hattı, 6 yıl aradan sonra törenle yeniden çalışmaya başladı. 1997: KESK yüzde 30'luk ücret zammın) protesto ıçin bütün yurtta işi bırakma eylemi yaptı. 2000:27 Ekkn 2000 tarihinde Bankacılık Dü- zenleme ve Denetteme Kurulu karan ite el ko- nan Etıbank'la ılgılı ıncelemelertamamlan- dı. Bankalar Kanunu'nun 14/4. maddesi uyannca Etibank'ın 7 eski yöneticisi hak- kında soruşturma başiatıldı. FordKazançlıAlımGünleri Ticari araç alırken her yol FordTransît'e çıkar! • Taksîtle alın, vaöe farkı ödemeyin: 8 miiyar TL'ye %O faizie kredi idrıiıi. Peşin alımda 1.230.000.000 TL'ye varan indirimler • Seçîminizi yapın, dilediğiniz gibi ödeyin: Mavi Anahtar'la dilediğiniz koşudarda ödeme imkanı Kredi faiz oranları j 8 mifyar TL 6ay \ %0.00 12 ay 18 ay 24 ay %1.38 %1.97 %2.27 12 miiyar TL %102 %2.07 %2.46 18 mityar TL %1.82 %2.52 %2.78 %2.66 ! %2.91 Bu kampanya, Ford Transıt tçın geçerî.dtr Vukanciak 1 tablo, Ford Transtt'm krecfı faiz orantemı gösteren ve tuzei ktşter ^an geçerî olan ömek tabiodur. Dığer tıcan araç modeüertfntz ıçin suou'an ftrsaBan tum Ford Yetkıii Satcten'ndan oğrenebıSrsinız FordDirekt Hattı 0212 473 3673 www.mavianahtar.com Kretschmer: Beklemekle AB'ye ginilmez • Ekonomi Servisi - AB Türkiye Temsilcisi Büyükelçi Hans Jörg Kretschmer, birkaç yıl önce imkânsız görülen müzakere tarihinin bugün yüksek olasıhğa dönüştüğünü belirterek, •'Tarih verileceğini düşünüyorum, ancak Türkiye bundan tatmin olurmubilmem" dedi. Türkiye Genç \ Koç Işadamlan İDerneği (TÜGİAD) üyeleri ıle bır araya gelen Kretschmer, siyasetçilerin "Türkiye 40 yıldır bekliyor" sözlerine karşılık, beklemekle birşeyin başanlamayacağını, zorlu ve zorlayıcı reform çalışmalannın tamamlanması gerektiğini söyledi. MESS'ten AB'ye uyum projesi • Ekonomi Sektörii - Türkiye Metal Sanayicilen Sendikası (MESS), AB ülkelerindeki güncel gelışmelerı, üyelerine hızla ileteceğı bır proje gelıştırdı. "AB'ye Uyum Projesi" çerçevesinde bır ınternet portalı hazırlayan MESS, "rıskvetehditleri" mercek altına alarak sanayicileri erken uyarmayı hedefliyor. Proje çerçevesinde istihdam, çevre, ticaret, rekabet konulannda "uyum komiteleri" oluşturuluyor.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog