Bugünden 1930'a 5,492,510 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURrYET 11 ARAUK 2002 ÇARSAMEV 10 DIŞHABERLER dishab@cumhuriyet.com.tr Ç otomadan Rumlar üye • LERKOŞA(AA)- Kıbns Rum radyosu, Avrupa Birligi üyesi ülkeierin dışişleri bakanlajinın, "Kibns sorunu çözülmeden de Rum tarafırun üyeliğe alınacağını kabul ettiklermi" iddia etti. "AB dışişleri bakanlan, Kıbns sorunu çözülmeden de (Kıbns)ın üyeliğini kararlaştırdılar" ifadesüıi kullanan radyo, "bakanlann, bu konuda, gayriresmi btr çalışma yemeğinde karar aldıklannı" duyurdu. Habere göre, bakanJann görüşlerini dinleyen Danimarka Dışişleri Bakaru Per Stig Möller, "çözüm olmadan (Kıbns)ın üyeligine karşı çıkan olup olmadığını" sordu. Radyo, hiçbir bakanın karşı çıkmadığını ve bunun üzerine Danimarka Dışişleri Bakan'ınınRum tarafinın üyeliği konusunda "hiçbir sorun olmadığını" ifade etriğini belirtti. Saddam: Düşmanlar kaybedecek • BAĞDAT (AA) - ABD öncülüğundeki olası bir savaşla karşı karşıya bulunan Irak Devlet Başkanı Saddam Hüseyin, "Irak'm düşmanlannın bozguna uğratılacağını" söyledi. Saddam Hüseyin, bakanlara ve üst düzey askeri yetkililere yaptığı ve Irak devlet televizyonunda yayınlanan konuşmasmda, "Başlannız dik olacak, Allah'ın izniyle düşmanınız bozguna uğrayacak ve aşağılanacak"ı dedi. Irak lideri, "Savaştaki bir kişinin iki seçeneği vardır; davasını, onurunu, ülkesinin onurunu, gelecekteki kuşaklan ve prensiplerini kaybedebilir ya da inancına turunabilir"diye konuştu. Genel Sekreter Kofi Annan, adadaki taraflarm görüşlerini değerlendirdiği ikinci belgeyi sımdu BM'denKıbns içinson çaba• BM tarafından sunulan revize edilmiş belgeyi Rauf Denktaş "belge eski belge" diye değerlendirdi. Muhalefet Denktaş'm imzalamayacağını düşünüyor. REŞATAKAR LEFKOŞA-Birleşmiş Milletler(BM) Ge- nel Sekreteri Kofi Annan. Kıbns ile ilgili olarak taraflann irirazlannı değerlendir- dikten sonra yenilediği ikinci belgesini dün KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş ile Güney Kıbns Rum Yönetimi Başkanı Oaf- kosKkrides e üetti. Cumhurbaşkanı Denk- taş yeni Kıbns planuu "bdge esJd belge" sözieriyle değerlendirirken, KKTC'nin ege- menliği, eşitliği ve sıfatı gibi konularda endişelerinin devam ettiğini söyledi. Denk- taş'ın tutumunu Cumhuriyet'e degerlendi- ren muhalif liderler, belgeyi imzalamasını beklemediklerini belüttiler. Genel Sekreter'in Kıbns Özel Danışma- nı Alvaro de Soto, dün sabah önce Rum li- deri Glafkos Klerides'i, ardından Rauf Denktaş'ı ziyaret ederek yeni belgeyi su- narken iki tarafın itirazlannı dikkate alan BM'nin, ilk belgeyi revize ettiğini söyle- Yeni belgedeki değişiklikler LEFKOŞA (Cumhuriyet) - Güvenilir kaynaklardan elde edilen bilgilere göre Annan belgesindeki önemli değişiklikler şöyle: İlk belgede adada bulundurulacak Türk ve Yunan askeri sayısı 10 binle sınırlanırken, yenisinde bu rakam 2 büı 500 ile 7 bin 500 arasına çekiliyor. Rum halkının sert tepki gösterdiği eş- başkanlık süresi 3 yıldan 30 aya indiriliyor. Türk hallanın tepki gösterdiği Kuzey'e yerleşecek Rumlann sayısı ilk belgede Türk nüfusun üçte biri kadar. yaklaşık yüzde 33" oranındaydı, yeni belgede "flk 5 İle 9 yıl arasında yiizde 8, 10 Oe 15 yıl arasında yüzde 18'e kadar, oodan sonra da yüzde 28'i geçmeyecek" şeklinde düzenlendi. Seçimlerde iç vatandaşlık şarh getiriüyor. Kuzey'e yerleşecek olan Rumlann, ortak devlet vatandaşı olmalan nedeniyle, Kuzey'de oy kullanmalannın engellenebileceği düşünülüyor. Buna göre, bir şahıs her iki parça devlerin vatandaşlığıru da taşıyamayacak. Türk tarannın tepkisini çeken su konusu ise daha önce "koordinasyon gerektiren görevier" arasında yer alırken yeni belgede merkezi devletin kontrolüne veriliyor. Yeni belgede adanın Türkiye'ye en yakın burnu olan Karpaz'da Rumlara bağlı bir kanton kurulması öngörülüyor di. De Soto "Her iki tidere de Genel Sekre- ter Annan'ın mektubunu, bunun yamnda 11 Kasım'da sunulan belgenin revize edil- miş şefdjni sundıun" dedi ve aynntılı açık- lamanın daha sonra BM basın sözcülüğü tarafından yapılacağını kaydetri. De Soto'nun, Denktaş'ı ziyaretinden kı- sa bir süre sonra Annan, BM'nin Lefkoşa'da- ki basın bürosu aracılığıyla yaptığı açıkla- mada, taraflann bu hafta içerisinde karar vermesini istedi. "Kıbns'ın tarihle rande- vusu var. Bu firsat kaçınbnamalı"' diyen Annan, yeniden birleşmiş bir Kıbns'ın AB'ye kabul edilebileceğine dikkat çekti. Kopenhag'a davet edildi Diğer yandan, Denktaş'ın, BM tarafın- dan AB zirvesinin yapılacağı Kopenhag'a davet edildiği kaydedildi. BM'nin daveti, yeni planı adaya getiren de Soto tarafin- dan Denktaş'a iletildi. Ancak Denktaş'ın, Kopenhag'a değil, sağlık sorunJan nedeniy- le Ankara'ya gideceği kaydedildi. BM tarafından yapılan basın açıklama- sında, yeni belgenin, iki tarafla da yoğun danışmalar sonucunda revize edildiği, De Soto ile diğer diplomatlann taraflarla yo- ğun bir mekik diplomasisi gerçekleştirdik- leri belirtildi. Yeni belgeyi alan Denktaş, devlet ve hükümet yetkililerinin yanı sıra, Cumhuriyet Meclisi'nde temsil edilen siya- si partillerin Iiderleri ile Cumhurbaşkanlığı sarayında bir toplantı gerçekleşrirdi. Toplantıya Cumhuriyet Meclisi Başkanı Vehbi Zeki Serter, Ulusal Birlik Partisi Ge- nel Başkanı ve Başbakan Derviş Eroğhı. De- mokrat Parti Genel Başkanı, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı SaBh Coşar, Top- lumcu Kurtuluş Partisi Genel Başkanı Hü- seyin Angolemli. Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Mehmet AB Talat, Yenilikçi Atılım Partisi Genel Başkanı ErruğrulHa- sipoğhı ve Milliyetçı Adalet Partisi Genel Baş- kanı KenanAkm katıldı. Cumhuriyet'e de- ğerlendirmede bulunan Angolemli ve Meh- met Ali Talat'a göre Denktaş'ın ikinci bel- geyi imzalaması beklenmiyor. MEHMET ALt TALAT: 12'sinden sonra geç olur tstanbtd Haber Servisi - KKTC Cumhu- riyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Mehmet AfiTaJat, "Türidye'niBAvrupa Biriiğı'negi- rebifanesi için çözmesigereken en önemB so- run Kıbns sorunudur" dedi. Talat, Girne Belediye Başkam SümerAygm, Gazimağu- sa Belediye Başkanı Oktay Kayalp ve Lef- koşa Belediye Başkanı Kutiay Erk ile bir- likte "Kıbnsh Türkler, AB ve Kıbns Rum Kesüni" konulu bir toplantı düzenledi. Armada Otel'de düzenlenen toplantıda ko- nuşan Talat, Türkiye için dile getirilen 2005 yılının gerçekçi olmadığını savundu. Türki- ye'nin müzakere tarihinin mutlaka Kıbns'ın üyçlik tarihinden önce olması ve bunun için ısrarla pazarlık yapması gerektiğim söyleyen Talat, şöyle konuştu: "Briiksel, Kıbns sorunu çözülmeden Tür- kiye'ye tarih verilmesini doğru buhnuyor. Tûrldye Kıbns sorunu çözülmeden AB'ye gjremiyorsa, o zaman bu sorun Kopenhag Zirvesi'nden önce çözümknmelidir. Eğer 12 Arahk'a kadar çözümfcnmezse, Kıbns bu haüvie AB 'ye girerse, Rum tarafi gard*- nı alacakbr ve esneküğini Icaybedecektir. Kıbre sorununun çözümünün eşref saati şimdidir. 12'sinden sonra bu şartiarda çö- zemeyiz. Sonra çokdaha eJverişsiz koşullar- da bu sorun çözülür." ABD raporun aslını kaptı DışHaberier Servisi- Bağdat yönetimi, sun- duklan kitle imha silah- larma ilişkin raporun tek kopyasuıın ABD yöne- timine verilmesini, "zor- bahk" olarak niteledi. Irak'tan yapılan açıkla- mada. "ABD'nin, Kon- seyBaşkanı'nı,6Arabkfa aknankarannakane,bd- gefcrin gerçek kopyasuu vemıeye zoıiamaa, BM tarihinde eşi benzeri gö- rülmemis bir zorbahk- ür" denildi. Güvenlik Konseyi daimi üyeleri belgeyi sansürlemeden verirken geçici üyelere sansürlü olarak dağıtıyor. Karar tartışmalara yol açarken BM kaynaklan, bu kararla, nükleer silah yapma kapasitesi bulun- mayan geçici üyelerin, rapordaki bu silahlann üretimiyle ilgili bilgilere ulaşmamasının amaçlan- dığını belirtti. Irak'ın bildirimini in- celeyen kaynaklara gö- re raporda, Irak'ın kim- yasal ve biyolojik silah Irak'a olası bir operasyon için hazırlanan ABD askerJeri, tatbikatlannı hızlandDTfa. Birgrupasker, Kuv^yt'in kuzeyinde, Irak'a sadece 5küometre uzakhktabir çöldeeğitinı vaparken, Katardaki genişçaph Internal Look tatbikaüda fiçüncü gününe girdi ^otograf: REUTERS) üretimine yardımcı olan ülke ve firmalar hakkın- da bilgiler yer alırken bunlann bazılannın Do- ğu Avrupa ülkeleri oldu- ğu belirtiliyor. Irak, 1991'den sonra, Doğu Avrupa ülkelerinden uzun menzüli fuze yapı- mı için parça saön aldı- ğmı raporda itiraf ediyor. Haluk Levent katıldı Barışa evet> plana hayır mitingi LEFKOŞA (Cumhuriyet)- Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Kofi Annan'ın, Kıbns'ta banşı saglayabilmek amacıyla tarafîara ikinci belgeyi iletmesinin ardından, Kuzey Kıbns'taki milJiyetçi örgütler tarafından "Banşa evet, plana hayn-" mitingi düzenlendi. lktidardaki Ulusal Birlik Partisi (UBP) ile Demokrat Partisi'nin (DP) destek verdiği miting saat 11.00'debaşkent Lefkoşa'nm Inönü Meydaru'nda başladı. Çok sayıda sendika ve ûretici örgütünün yam sıra Mücahitler Derneği ve Ulusal Halk Hareketi'nin organizasyonu sonucunda, Kuzey Kıbns'm tüm yerleşim birimlerinden binJerce kişi başkent Leflcoşa'ya taşındı. ÜlkfiOcaklan destek verdi Dev KKTC ve TC bayrakJannın yam sıra, Atatûrk, Denktaş ve Kıbns Türk'ünün özgürlük mücadelesi lideri Dr. Fazıi Küçûk'ün büyük boy posterlerinin yer aldığı miting meydanında "Kanla akük müzakere ile verroeyiz", «Kfede ' * verilecek toprak vok", u tç İ J içeasla", «TC-KKTCd ete", tt Tekgû\«ncemiz \ Anavatan Türkiye'' yazılı jjankartlar dikkat çekti. n , Unlü pop sanatçısı Haluk 1 Levent'in konseriyle renklenen mitinge Ulkü Ocaklan'nın büyük destek verdigi, aynca tüm üst düzey kamu görevlilerinin ön saflarda yer aldığı j gözlendi. Cumhuriyetn " i t a p 1 a r ı EĞIStK- '00 000 II cdTAPumı ACITÜTÜN S0OO0O0TL AŞK DA GEZER 3DOÛO00 71 AY BÜYÜRKEN UYUYAMAM 6000OO0TL GÖZLE GÜZELAYDINLIK StMOOOOTL IMBATLA GELEN 3O000O0TL MAKEDONYA 1900 loaooooTi SENfTN IÇtN EY DEMOKRASl 3SOOOOO71 SUSUZYAZ • ŞİDDET RUHU 400000071 ' UÇ MİNIK SERÇEM • ULUS OLMAK 3000 OOOTL •VİRANDAĞLAR 14M0000TL •YANLIZKADIN 1S00 0O0TL • YAĞMURLAR TOPRAKLAR 6OO0000TL •ZELÎŞ ioooûoon ^ kitap kulûbü Çağ Pazarlama A.Ş. Türkocağı Cad. No:39/41 (34334) Cağaloğlu-Istanbul Tel:(0212) 514 01 96 UZUNKÖPRÜ ASLÎYE HUKUK HÂKİMIİĞt'NDEN EsasNo. 2001 179 Karar No. 2002.233 Davacı Maliye Hazinesı tarafindan davahlar Menşure Çelik vs. aleyhine açılan tapu iptaJı davasınuı sonucunda, rnahkememızin 29.05.2002 tarih ve 2001,179 esas, 200Z233 karar sayılı ilamı ile, Davacınıo talebinin kabulü ile UzunJcöprü ılçesi, Eskıköy Köyü, 265 parsel sayıh ta- şınmazın tapu kaydınm Jusmen iptali ile ekli 13.7 2001 tanhli bılırkişı raporunda kırmızı ile bo- yalı göstenlen 592 (beşyüzdoksaniki) m2'lık kısmın bu parselden ıftazı ile hazine adına tescili- ne, karar venlmiş olup karar davahlar Menşure Çelik (Fidan), Reşıde Çelik, Nefize Çelik, Ibra- him Çehk, Yusuf Çeiik, Makbule Çelık, Hûlya Çelik, Çınay Çelik, Yeşım ÇeJık ve Ceyda Çe- lık'e karar teblığı yerine geçerlı olmak ûzere gazete ile ilan tanhınden itibaren 15 gün sonra tebhğ edilmiş sayıijp, bundan sonrakı 15 gün içerisinde yasal yollara başvurulmadığı takdirde karann kesınleşeceğı bu davalılara teblıg oîunur. Basın 78247 Basın kartımı kaybettım. Hükümsüzdür. MEHMET EMÎN SARA Ç Pasaportumu kaybettim. Hükürnsüzdür. MEHMET CAN ŞADİOĞL U T.C.Dışişleri Bakanlığı, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve TÜBİTAK Himayelerinde ENERJİ jj FORUMU II -12 - 13 Arahk 2002 Çırağan Sarayı İSTANBUL "Türkiye'nin Yeni Enerji Stratejileri" II Bu yıf ikincisi gcrçeklejecek olan TÜRKİYE ENERJİ FORUMU, 58. Hükümetin ekonomi programı ve enerji politıkalannın belirlendi|i, yeni enerji piyasası düzenlemelerinin ivme kazandı|ı, Avrupa Birliği Kopenhag Zirvesi'nde Türkıye'nin Avrupa Birligi üyetiğinin gelece|i üzerinde yaşamsal kararlann alındığı, böfgemizde ülkemizi de etkıteyecek köklü jeopoJıcik dînamikJerin yaş,andığı çok kritik gunlerde topfanıyor. TÜRKİYE ENERJİ FORUMU. bu çok örel tarihi süreçte yapılacak olan toplantılannda, i} dünyası, politika. ulusal güvenlik, bürokrası, hukuk, finans ve bilim dünyısının ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarının temsilcilerini bir araya getirecek. Forum boyunca oturumlara ek olarak gerçekleştirilecek Teknoloji Toplanolan, Çalıjcaylar ve Ikili Görüşmelerle, çok yörtlü ve katmanlı bir yapı içinde hareket edebilmenin yaratacağı sektdrel katma değer ülkemizin enerji dinamiklerinin harekere geçirilmesine katkıda bulunacaktır. TÜRKİYE ENERJİ FORUMU'nun son gününde ise, Ülkemizde uygar yajamın gereksinimi olan enerjinin Üretim, Tek/ıoloji, Çevre ve AR-GE çahjmalan alanlarında katma de|er yaratan kişi ve kuruluşlarına ULUSAL ENERJİ ÖDÜLLfRl verilecektir. www.enerjiforumu.com Bilgi ve Kayıt (212) 249 27 21 pbx Faks: (212) 249 27 35 KKTC Büyükelçisi Bulunç: İmzalamak her şeyi bitirir ANKARA (AA) - KKTC'nin Ankara Bü- yükelçisi Ahmet Zeki Buluny Çankaya Üni- versitesi'nde düzenle- nen "2002 tlerleme Ra- poru'nun Ardından Kıbns Soraou" pane- linde BM'nin Kıbns planını müzakere zemi- ni olarak kabullenme- melerinin nedenlerini anlatarak, bu belgenin ilk 1,5 sayfalık bölümü- nün ünzalanmasmın "her şeyia bittigi" an- lamınageleceğini söyle- di. Bulunç, belgenin AB takvimine göre sunul- duğunu ve Kopenhag'- da Rum kesimini sorun- suz bir şekilde Birliğe alma amacı taşıdığını ifade etti. KKTC'dekiMiUiyet- çi Adalet Partisi'nin (MAP) Genel Başkanı Kenao Alan, BM'nin dün tarafîara sunduğu, çözümplanını değerlen- dirirken, "yeni belge ile çözümün iyice zora sokuldağunu"söyledi. KenanAkın, "belge- de öngörülen unsurla- nn 3. banş harekatı- nın arifesini bazırtadı- ğı" ifadesini kullandı. Rumlann, Türklerin ara- sına gelmesinin kabul edilmez olduğunu ifa- de eden Akın, "Yeni olan, içimize gelecek Rumlann oranı vüzde 33'ten yüzde 28'e ini- yor. Geliş süreleri 20 yıldan 15vıla indirili- yor. Bir de, içimize ge- lecek Rumlann seçme secilmebakkı Rumla- nn tercihine bıralalı- yor"dedi. Akın, 50 bin kadarKıbns Türkü- nün göçmen durumuna düşeceğini kaydetti. Rum gazetesi.Plan aymlatta BM Genel Sekrete- ri 'nin yeni çözüm belge- si yineRum basımna ön- ceden sızdı. Rum Fi- leleftherosgazetesi, An- nan'ın ilk planıyla revi- ze edilmiş planı arasın- dald değişikliklerin çok az olduğuna işaret ede- rek, "Ayni tatda olan belge" başlığını kullan- dı. Gazetenin haberine göre, Türkiye'denKıb- ns'a yerleşen nüfus 35 binle sınırlandınJacak. Gazete, Kıbns Rum Yö- netimi'ne verilecek top- raklarm, geçiş dönemin- de, planda öngörüldüğü gibi Türk askerlerinin değil de BM veya çok uluslu gücün denetimi- ne veribnesininöngörul- düğünü belirterek, "Böyle bîr durum, top- raldann derhal (yasal) sahiplerine iadesiko- şuUaruuyaratacak" di- ye yazdı.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog