Bugünden 1930'a 5,499,166 adet makaleKatalog


«
»

DAHAÇOK tONUŞTUKÇA DAHA AZ ÖDEMELİ! 149 BİN TL ç HsolNDHtlM.1. TURKCELL Cumhuriyet* 7 9 . YIL SA> I: 28189 / 500.000 TL (KDVıçmae) KÜRUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI. NADİR NADİ (1945-1991) ABD Başkanı Bush ve AKP lideri Erdoğan 'Saddam'ın banş için tehlike olduğu' görüşünde Irak içinişbirliği bitgl tçln: HAZIR 11 ARALIK2002Ç Düş ve Gerçek!.. Cumhuriyet Devleti tarihinde böylesi ne gö- rüldü, ne işitildi, ne de yaşandı. Türkiye'nin günde- minde ülkenin yazgısını ve Batı ile ilişkilerini saptayacak çok önemli sorunlar yaşanıyor; ya- bancı devlet ve hükümet adamlarının katıldıkları temaslar yapılıyor. Ancak Türkiye adına sürekli temaslarda bulu- nan AKP lideri Tayyıp Erdoğan'ın sıfatı nedir?.. Sayın Erdoğan ne dev- let adamıdır ne de hükü- met adamıdır; ne so- rumluluğu var ne de yet- kisi... Yapılan temaslarda neler olup bitiyor, ne söz- ler alınıp veriliyor, Tür- kiye'yi bağlayıcı boyut- lar taşıyabilecek bu gibi ilişkilerin sonuçları ne- ler olabilecektir, bilinmi- yor. Bütün dünyanın gözle- ri önünde, hiçbir resmi sıfatı olmayan bir kişi "fiili durum"la (de facto) bir oldubitti yaratmıştır. Bu serüven yann Ko- penhag'daki zirveyle son bulacak mı?.. Yoksa sürecek mi?.. CHP bu serüveni des- teklediği için, Meclis'te bir muhalefet sesi duy- maya olanak yok; med- yamız ise bilindiği gibi... Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bu kadar gay- ri ciddi bir dönem yaşan- madı. • Irak savaşına açılım, Kıbrıs'ın yazgısında de- ğişim ve Türkiye'nin AB'ye giriş sürecinde Kopenhag Zirvesi gibi çok önemli olayların bir arada yaşanması elbette bir rastlantı değil. Birbirinden uzak gibi görünse de birbiriyle çok yakından ilişkili ve bağlannlı bu konularda Türkiye'yi baskı altına alan ya da dışlamak iste- yen Batılı çevrelerin kar- şısında dağınık düzen jbir Ankara'nın bulunu- şu kaygı vericidir. AB sürecinde hepimi- zin şartlandığı "2004 mü 2005 mi" sorusuna in- dirgenen tarih tartışma- sının da sanıldığınca ya da sunulduğunca büyük önemi yoktur; bu alan- da Kopenhag'da verilen kararla ne başımız göğe değecektir ne de ayakla- nnıız suya erecektir. Türkiye taşıdığı güçle- ri yeterince değerlendi- remeyen bir ülke olarak çoktan beri aşağılık duy- gularına kapılmış gidi- jor... Bir ülkenin en büyük kaybı, kendi kendisine güven duygulannı yitir- mesidir. Ne yazık ki bugünkü hal-i pürmelâlimizi ayna karşısında değerlendir- diğimiz zaman, şairin ûnlü dizesinden başka soyleyecek laf kalmıyor: "Ne kadar benzemez- bana ben!.." Cumhuriyef Beyaz Saray'da bir araya gelen Bush ve Erdogan birbınnden Irak ve AB desteğı istedi. Beyaz Saray Sözcüsü Fleıscher, Erdoğan ve Bush'un Irak konusunda uzlaştığını belırttı, ancak ne tür bir işbirliği üzerinde anlaştıklanna yönelik açıklama yapmaktan kaçındı. Görüşmeden önce Erdoğan'a Pentagon'da Irak brifingi venldiğı belırtıldı. Türkiyeyle omuz omuzayız AB üikeiennde aradığını bulamayan Erdoğan, Bush"tan Avrupalı liderlerle yenı telefon görüşmelen yapmasmı ıstedı. Bush, Dışişlen Bakanı Povvell'ın AB lıderlenyle telefon diplomasısı yapacağını belirtirken "ABD'nın stratejık dostu ve müttefıkısinız. AB'ye üye olma arzunuzda sızinle omuz omuzayız" dedı. WASHINGTON (AA) - 3 Kasım seçımlennın ardından resmı bir sıfatı olmamasına karşın Avrupa ülkelennı zıyaret eden ve umduğunu bulamayan AKP lideri Recep Tayyip Erdoğan, KopenhagZirvesf ne sayılı saatlerka- la ÂB'den Türkiye'ye müzakere takvı- mi verilmesi içinABD Başkanı Geor- ge Bush'tan destek istedi. Beyaz Sa- ray'da ABD Başkanı'yla dün yaklaşık yanm saat görüşen Erdoğan, Bush'tan "Avrupalı liderlerle yeni telefon gö- rüşmeleri yapmasmı" istedi ABD Başkanı'ndan "Ben de yaptım... Dı- şişleri Bakanı Colın Powel'ın bu gö- riişmeleri yapacağı" yanıtını aldı. ABD tarafı görüşmenın ağırhğını I- rak'a venrken Beyaz Saray sözcüsü Ari Fleischer. Erdoğan'm Bush'la I- rak ve Irak lideri Saddam Hüseyin'ın banş için tehlike olduğu ve silahsız- landınlması konusunda "aynı görüş- te" olduğunu açıkladı. Bush'un, Erdo- ğan'a Türkiye'nin Irak konusunda Beklenenden kısa süren görüşmede, Bush'un Erdoğan'ın hukuki durumunu esprili bir şekilde gündeme getirerek "Anladığım kadarıvla Türkiye'de yakında bir görev değişikliği olabilir" dediği öğrenildi. (Fotoğraf AA) desteğmi ıstedığinı ılettığı behrtilir- ken Beyaz Saray Sözcüsü, Irak konu- sunda ıİd liderin ne tür bır işbirliği üze- nnde anlaştığı yönündekı soruyu ise yanıtlamaktan kaçındı. Bush'la görüş- mesinden önce Amenkan Savunma MArkası Sa. 19, Sü. 3 'te Kopenhag öncesiAda'daki sorun tarih ile ilişküendiıiliyor. Ankara sert tepki hazırlığında Kıbrıs üzerine oyunAB üyesi 15 ülkeden 13'ü, farklı görüşleri tartışhktan sonra'2004'te randevu, 2005'te müzakere tarihi' önerisinde uzlaştı. îngil- tere ve Yunanistan ise, Kıbns konusunda gelişme- lere bağlı olarak Türkiye'ye daha erken bir tarih önerisini canh tutuyor. Iki ülke, Türkiye'nin Kıb- ns'ta Kopenhag öncesinde çözümü kabul etmesine karşılık, 2004 Arahk'ında öngörülen randevunun, mayıs ayına alınabileceğini dile getinyor. AYHAN ŞtMŞEK'in haberi • 8. Sayfada Annan, tarafla- nn itirazlannı değerlendırdıkten sonra yenilediği ikinci belgesini Denktaş ile Klendes'e ıletti. Annan taraflann bu hafta içerisinde karar vermesini istedi. Rum basmı değişiklıkleri yayımlarken Rum radyosu çözüm ol- masa da AB ülkelennm Rum Kesimi'nin AB üyeli- ği konusunda anlaştıklannı duyurdu. Denktaş yeni planı "belge eski belge" sözleriyle değerlendirir- ken KKTC'nin egemenliği, eşitliği gibi konularda endişelerinin sürdüğünü söyledi. • 10. Sayfada Sezer, Gül ... zirvesinde, AB'nın en geç 1 Mayıs 2004'e kadar tarih vermemesi durumunda Almanya ve Fran- sa'ya sert tepki verilmesi kararlaştınldı. Iki ül- kelenin ihalelere alrnmaması gündemde. AB ile köprülerin atılmayacağı, gümrük bırliğinin süre- ceği belirtilirken Rum kesiminin "Kıbns Cum- huriyeti" adı altında AB'ye davet edilmesi duru- munda sert bir tepki verilmesi de benimsendı. SERKAN DEMÎRTAŞ'ın haberi • 9. Sayfada ÇOCUK GÖZÜYLE İRAN'DA İDAM - Bolu'da ilköğretim okulu öğrencilerince hazırlanan insan hak- ları konulu resim sergisi Vali Mehmet Ali Türker tarafından açıldı. Becikoğlu Alışveriş Merkezi'ndeki sergide, "Göz-Ierini elleriyle kapatarak sehpalarda idam edilenleri görmemeye çalışan çocuk ve Iran'da vaşanan idamlar" konulu çalışmayı inceleven Türker, "Çocuklar dünyada yaşananları çok iyi görmüşler" diye konuştu. (Fotoğraf AA) Pablo Neruda yargılanıyor! "Kültür SanatYaşamında Tavır" dergisinin sahibi ve yazişlerimüdürününyarg]]anmasınalstanbul 1 No'lu DGM'de başlandı. Pablo Neruda'nın "Oğullan Ölen Analara Türkü" adlı şiirinin de aralannda bulundu- ğu şiir, öykü ve makalelerin yer aldığı dergide terör örgütünün propagandasının yapıldığı ıleri sürüldü. 1 Duruşmaya katılan derginin Yazıişleri Müdürü Ahu Zeynep Görgün "Bu derginin toplatma karan, şiirJe- ri dünyaca tamnan, çeşitli dillere çevrilen Neruda'nın anısına yapılmış büyük saygısızlıktu-. Bu, Neruda'nın şiirine, çevrilmesinin ardından geçen 40 yıl içerisin- de getirilen ilk yasaktır" dedi. • 6. Sayfada GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Ne Yapacağız? Ne Yapıyoruz? Yılın son derbisı Kopenhag'da Türkiye ile AB ara- sında. Sert açıklamalar yapılıyor. Kimi yorumlara göre RTE rest çekıyor. Kımı, "uyarı" dıye tanımlıyor. Kımi "öfkelı" diyor. Oysa RTE'nırt son sözleri tehdit hava- MArkası Sa. 19, Sü. 1 'de YASAK DELtNECEK BaşbakanMan türban sözü 9 AKP grup toplantısının basma kapalı bölümünde kız öğrencilerin imam-hatip okullanna türbanla girememelerine ilişkin yasak değerlendirildi. Bazı mılletvekillerin tabanın türban konusundaki beklentilerini dile getirmesı üzerine Başbakan Abdullah Gül'ün imam-hatip okullanna türbanla girilme serbestısıni en kısa zamanda uygulamaya koyacaklannı söylediği öğrenildi. • 5. Sayfada POLİTİKA GÜNLÜĞÜ ~ Erdoğan, Bush, Doğanlar Köyü # Geçimini koruculukla sağlayan Doğanlar köyü sakinleri kendi aralannda tartışmaya başladılar: "Biz oyumuzu DEHAP'a verirsek silahlanmız elimizden alınır, maaşlanmız kesilir." Ne yapacaktı Doğanlar köyündeki seçmenler? AKP, DYP, ANAP, MHP, CHP'ye oy vermek istemiyorlardı!. Akıllannca sisteme karşı tepki koyuyorlardı... HİKMET ÇETtNKAYA'nnı yaansı • 5. Sayfada Milletvekilliği düştükten sonra 'dolandıncılık' suçundan tutuklandı Akgündüz cezaevinde tSTANBUL/ANKARA (Cumhuriyet) - 3 Kasım seçim- lerinde Siirt'ten bağımsız mil- lervekıli seçılen ancak Yüksek Seçim Kurulu'nca seçımlerin ip- tal edılmesiyle milletvekilliği düşen Fadıl Akgündüz "nite- likli dolandıncılık" suçundan tutuklanarak dün akşam Kartal Cezaevi 'ne konuldu. YSK kara- nnın Bağcılar Cumhuriyet Sav- cılığı'na ulaşmasının ardından Başsavcılık, gıyabi tutuklama karannın durdurulmasının ipta- lini istedi. Talebi inceleyen Bağ- cılar Sulh Ceza Mahkemesı, gı- yabi tutuklama karannın uygu- lanmasına karar vererek îstan- bul Emniyet Müdürlüğü'ne Ak- gündüz'ün savcılığa getirilmesi için yazı gönderdi. Akgündüz dün polisler tarafından Beylik- duzü'nde Jerpa konutlanndakı evinden alınarak Bağcılar Adli- yesı'ne getirildi. Nöbetçi Mah- MArkasıSa.l9,Sü.3'te DSP Genel l' Başkanı Ecevit, Erdoğan 'ın yurtdışı gezilerini eleştirdi Egosunu tatmin ediyor Devleti bağlamaz AKP Genel Başkanı Erdoğan'm yurtdışı gezilennın ve temaslannın anayasal bir dayanağı olmadığını belırten DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit, "Sanıyorum kendi egosunu tatmin ediyor. Acayip bir durum. Yaptığı görüşmelerin devleti bağlayan bir tarafı olamaz" dedi. • 9. Sayfadaa Baykal'dan Sezer'e destek CHP lideri Baykal, Cumhurbaşkam Sezer'in, 12 Aralık'ta Kopenhag'da yapılacak zirveye katıhnamayı kararlaştırmış olmasuıuı, Türkiye'nin tatminsizliğinin, kırguılığının uluslararası düzeye yansıtılması bakımından yararlı olduğunu söyledi. • 9. Sayfada Bağdat raporuna el koydu JVashington 'zorbalığı' # Irak'ın BM'ye sunduğu kitle imha silahı programına ilişkin raporunu önce ABD'nin ele geçirmesi diğer BM Güvenlik Konseyi üyelerinin tepkisini çekti. Irak, Konsey Başkanı'nın belgelerin gerçek kopyasını vermeye zorlanmasını "eşi görühnemiş zorbalık" olarak nitelendirdi ve savaşa bahane üretilmek için raporla oynanacağını öne sürdü. • 10. Sayfada 'Yakış'madı AKP Başkanı RecepTayyip Erdoğan'la birlikte ABD'ye giden Dışişlen BakanıYaşarYakış, uçakta ayak- kabılaruu çıkardı.Yakış, gazeteci- lerle sohbet ederken uçakta ço- rapla dolaştı. (Fotoğraf: AAJ Chavez tehdit altında Venezüella'da darbeprovası # Devlet Başkanı Chavez'e yönelik olarak geçen yıl yapılan başansız darbe ginşiminin ardından Venezüella'da kargaşa dinmek bilmiyor. Dünya perrol üretiminde söz sahibi olan Venezüella'daki genel grevin ABD güdümlü olduğu düşünülüyor. • 11. Sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog