Bugünden 1930'a 5,475,058 adet makaleKatalog


«
»

1 AfftLIK 2002 PAZAR CUMHURİYET SAYFA MUZIK ABDÜLCANBAZ TURHAN SELÇUK DİJHÜST Î5TAN2UL AJEDÖICANSAZ1 MACSRAIAHI A2.KISIM KuLlÂNii_MASlM!M N *UM$,IA DA !3A$ MEMD/MÎ VEKMEK ÖKJCE Halimiz Ahvalimiz grubu parçalan tamamen halk müziği enstrümanlanyla yorumluyor KorotadındatürkülerHATİCETUNCER Türk halk müzığını arşivlendirme çahşması niteliğindeki "Hafimiz Ahvaliıniz" albümler dizisinin sekizincisi tamamlandı. Beyoğlu Metropol Müzik tarafından hazırlanan "Halimiz Ahvalimiz''de yer alan türkülen seslendiren grup da aynı adla anılıyor. Ilki 1999 yılında yayımlanan Halimiz Ahvalimiz, "BâlbüDer Düğün Eyler" ile Şanlıurfa'dan başladığı yolda. Elazığ'dan "Meteris'ten tneydim"e kadar toplam 86 türkü yorumladı. Halimiz Ahvalimiz'in ilk beş albümünün yönetmenliğini yapan Cebrail Kalın, yorumcular arasında da yer aldı. Altıncı albümün yönetmenliğini Cengiz Özkan, yedinci ve sekizincı albümün yönetmenliğini Kemal Sahir Gürel üstlendi. Cenı Yıldız, Hürdağ Aydm, ılk altı albümde türkülen seslendirenler arasındaydı. Halimiz Ahvalimız'de ilk albümden bu yana çalışan Celal Bakar. ıkincı albümde katılan Mnrat Aldemir, altıncı albümde katılan Ulaş Kurtuluş Ünlü. yönetmen Kemal Sahir Gürel ve yapımcı Beyoğlu Metropol Müzik'in sahibi Faruk Altun ile "Halimiz Ahvalimiz" üzerine konuşruk: "Neden bu ısrar derseniz~ tnsanlarunızın kolunda en uzun yürek gezintilerine çıktığı yol arkadaşı türkülerdir. lncinmeyem bırakıp gitmeyen, uyarmaktan vazgeçmeyen, küsmeyen, vefası dağlarca. sıcacık bir güvendir türkülerimiz. İncinmiş içimizin, titreyip duran çığlığıdır uzun havalar. Bozlaklar göçüp gitmekrimizdirf Korodan türküler Halimiz Ahvalimiz albümleri koro ile Türk halk müziği ezgileri dıle sunulsa da üç kişilik koro olamayacağı için kendılerini grup olarak tanımlıyorlar. Dinleyici kalabalık bir ekıp gıbı algılasa da üç sanatçı, her türküyü, üçer kere okuyor, sonra kayıtlar birleştiriliyor. Grup üyeleri, erkelderden kurulu olmalannın nedenlerini sırahyorlar: "Böylece erkek sesinin kostaklığı ortaya çıkmış oluyor. Vani erkek sesinin cinsi>et tarifı gibi. Dinamik, yeri gekfiğinde duygulu bir ezgide ezflen, ama çoğu zaman da o ezikügin alunda erkekligini basurmayan bir hoyratbk." "Grup Yorum"la birlikte yıllarca müzik yapan Kemal Sahir Gürel, daha sonra birçok albümde aranjörlük yaptı. ITÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuan'nda da eğitim gören Gürel, Halimiz Ahvalımız'le farklı bir çalışma içine girtnış oldu: •'Bunlar dedemizden, babamızdan duyup öteden beri sevdiğimiz türküler. Bugün Tûrki>e'de birçok grup ve sanatçı Batı sazlanyla yeni şeyler yakalıyorlar. Bizim bu çalışmamız kimi kesimler tarafindan ılkel' ya da 'gelişmemış' bulunabilir. Ama türküleri orijinal haliyle koroyla söyleme anlayışuun bence hâlâ yavgın biçimde dinleykisi var. JBen orkestra düzenlemesinden gelen biri olmama karşın, türküleri tek bağlamayla dinlemeyi çok severim. Türküleri orkestrayla boğmadan Kemal Sahir Gürel: Bunlar dedemizden,babamızdan duyup ı öteden beri sevdiğimiz türküler. Bugün Türkiye'de birçok grup ve sanatçı Batı sazlanyla yeni , } şeyler yakalıyorlar. Bizim bu t \ çalışmamız kimi kesimler j | taraftndan •ilkel' ya da 'gelişmemiş' bulunabilir. Ama türküleri orijinal haliyle koroyla söyleme anlayışımn bence hâlâ ; yaygın biçimde dinleyicisi var. j Faruk Altun: çok sevdiğimiz türkülerin bir arada olmasını istemiştik. Umduğumuzdan fazla ilgi gördük. Koro da bir eksiklikmiş demek ki. Belki yülar önce Kültür Bakanlığı'nın yapması gerekirdi. Türküler notalanndan milim sapılmadan söyleniyor. Ufak tefek zenginleştirmeler var, ama bozmadan. Celal Bakar: Biz Batı'ya bir şey satmaya çalışıyoruz, ama Amerikahya hamburger yedirmeye çalışıyoruz. Amerikahya kola sunuyoruz. Kolayı o biliyor, ama biz ne biliyoruz? Ayranı biliyoruz, o zaman bildiğimizi satanz. Bizim bu projeye başladığımız dönemlerde türküleri popçular okumaya çalışıyordu. Bilmeyen söyledi mi türkü yozlaşıyor. zorlanmıyorlar. Halimiz Ahvalimiz'in TRT Yurttan Sesler Korosu'nu andırdığı yorumumuza, grubun en eskı elemanı Celal Bakar'ın yanıtı şöyle oldu. "Klasik bir okuyuşumuz var, tabü ki Yurttan Seskr'e benzeyecek zaten. 'Herkesten farkı ne bunun' sorusuna kaülmnorum. Bazı sunucular \ ardır, bakarsuuz 'Müzığınızi çok beğendım, değişik bir sound' derter. Bu lafin anlamını hâlâ çözebümiş değilim. Ben yurtdışına çıknğımda insanlann arûk elektronik duymak istemedikkrini görüyorum. Biz Baü'ya bir şey satmaya çalışıyoruz, ama Amerikalrva hamburger yedirmeye çahşıyonız. Amerikabya kola sunuyoruz. Kotayı o biliyor, ama biz ne biliyoruz? A\Tanı biliyoruz, o zaman bildiğimizi satanz. Bizim bu projeye başladığımız dönemlerde türküleri popçular okumaya çahşıyordu. 'Tabip olmayana yaran sardırma azdınrsın sonra yarayı gönül' diye bir söz \ardir. Bilmeyen söykdi mi türkü yozlaşıyor. Birileri buna müdahale etmek zorundaydL Anf Sağ hoca da bunu savnnuyor. Korumaahk artb, çünkü pek çok hırsh genç insanın elinde bunlar çarçur ohıyor." Tereclve tere TRT 4'te perşembe akşamlan yayımlanan "Türkülerin DJB" programını hazırlayan Murat Aldemir, Anadolu insanının yahn söyletnenin ya da yalın dinlenıenin çok ayn bir yeri \ar. Senfonik bir düzenleme de münıkün, ama o zaman doğalhğuıı kaybediyor." Koro ile Türk halk müziği ezgılerinin gördüğü ilgi, yapımcı Faruk Altun'u şaşırtmış. Albümlerin yakın takipçileri sık sık uğrayıp "istek" yapıyormuş. Hatta liste hazırlayıp getirenler bıle varmış: "Çok sevdiğimiz türkülerin bir arada olmasını istemiştik. Umduğumuzdan fazla ilgi gördük. Koro da bir eksiklikmiş demek ki. Belki yıllar önce Kültür Bakanhğı'nın yapması gerekirdi. Türküler notalanndan milim sapılmadan söyleniyor. Ufak tefek zenginleştirmeler var, ama bozmadan.'" Grup elemanlan popüler türkülerin yanı sıra uzun süredir söylenmeyen, ANADOLU ATEŞİ BOSTANCIDA neredeyse unutulmuşlan da repertuvanna alıyor. Türküler seçilirken her yöreden olmasma özen gösteriliyor. Toplu okuma geleneği nedeniyle koroyla yorumlanmaya uygun olan Doğu ve Güneydoğu Anadolu türküleri daha çok tercih edilmiş. Ancak okumada özel bir çalışma gerektiren Ege Türküleri, deyişler ve semahlar için ayn albümler düşünüyorlar. TRT ve konservatuvar Grubun üç elemanının da İTÜ Devlet Türk Musikisi Konservatuan mezunu ve TRT sanatçılan olması, çahşmanın devamlılığında en büyük etken olmuş. TRT İstanbul Radyosu'nda birlikte türkü okuyan Celal Bakar, Murat Aldemir ve Ulaş Kurtuluş Ünlü, albüm çahşması için bir araya geldiklerinde Türkiye''de gösteri sanatlannda gişe rekorları kıran Anadolu Ateşi, 13 Aralık'tan itibaren Bostancı Gösteri Merkezi'nde sahne\e çıkacak. Anadolu Gösteri Eğitim ProdüksKon ve Daıuşmanlık Hizmetleri Ltd. Şti'den yapılan yazıb açıklama>a göre, 3 M»ıs 2002 tarihinden bu yana yurtiçi ve >TJrtdışında 1.5 miKon izleyicive ulaşan Anadolu Ateşi, bugüne kadar 10 ilde gösteri yaptı. türkülerin yakılışındaki olayı bildiğini, halk müziğiyle ilgilı kültürel birikime sahip olduğunu anlatıyor- "Yani teredyıe tere satamazsınız. Bize ön planda sunulan, biraz da cmk olan müzik piyasası dışında on binlerce köydeki insanın kendi ezgilerrvie, kendi kültürüyle \ aşadığını biliyorum ve her gittiğun köyde bunu görüyorum. Vemeğiyle, layafetiyie, müziğiyle kültürünü bozmamış. Bu insanlan yok kabul edercesine fanusta yaşayan bir tuhaf insan grubu ya da televole grubunun beğenismi genelmişçesine gösteren bir kaygı var. Buna çddmyorum. Bu albümler İşte bizı soylüyor* diyen ve onu özJe\cn insanın da bir sesL Belki birbirimizi duymuyoruz, hissetmiyoruz, ama ben en azmdan yürek bağryta hissediyorum. 7 ' Eğitim amaclı Grubun en genç üyesi Ulaş Kurtuluş Ünlü, TRT'deki göreNinın yanı sıra Haliç Üniversitesi'nde müzik dersleri venyor. Öğrencılerin derslerıni "Halimiz AhvaHmiz" albümlerinden çahşıp gehnesı, eğıticı de olması açısından bir övünç kaynağı: "Hiçbir zaman okuyıışta türküyü bozmuyoruz, yöredeki okunuş biçimini >akalanıa>a çaüşıyoruz. Bibnediğimiz bir şeyle karşılaştğmıızda. \ aşryorsa kaynak kişrye ulaşıyoruz. Ya da radyoda daha deneyimli sanatçılara soruyoruz. Dinleyicüerin kolay kolay hiçbir yerde rastlayamayacağı türküleri seçrvoruz. Örneğin sekizinci albümde okuduğumuz Sıvas yöresinden Evlıyalar Menzilidir'i başka bir yerde duymadım. Mechözü yöresinden 'Bağdat Ellerinden Gelen Durnalar' yıDannr kimsenin albümünde de repertuvannda da olnıayan bir türkü. Erzincandan Gız Senin Derdınden' gibi çok okunmamış, deforme edibnemiş türküleri okuyoruz, Bunlan buhnakta da zorlanmıyoruz, hepsi TRT repertuvannda olan türküler." Konserleri albüm vaptı Diana Krall'dan Paris esintileri ENGtSAŞKIN TORONTO/KANADA - Kanada cazının son yıllardaki görkem simgesi Diana Krall,geçen yıl Pans'te "UOfympia" da kasım ve aralık ayında verdiği konserleri, "Iive In Paris" adlı yeni albümünde topladı. Tanımsız çekiciliği olan Vancouverli şarkıcı, daha önce çıkardığı "The Look In Your Eyes ve When I Look In Your Eyes" adlanndaki iki plağında ^pop" türüyle bağlatnh bir içeriğe kayan, ilk kez canlı olarak sunulan ve kesinlikle caza sadık kalan repertuvannda 13 parça soylüyor. "Verve" plak fırmasının çıkardığı yeni albümünde, "Orchestre Symphonieque European" adlı ünlü topluluğun eşhğınde çalışan Diana Krall'ın, Paris konserlerinde cazı onurlandıran bir başan kalitesı izlediği belirtiüyor. "Devfl May Care", "I\e Got You Under My Sküı", "I Love Being There"ve "Let's FaU In Love" adlı "Paris Konseri Şarkılan''nı, Toronto'da Hummingbird Merkezi'nde pürüzsüz bir ustalıkla söylerken cazseverlerin dakikalarca alkışladığı sanatçı, yeni albümünde 1920'lerin, 1930 ve 1940'lann belleklere taht kuran unutulmaz parçalannı seslendiriyor. Yumuşak bir söylemle harmanlanan bir uzak antolojiyi getiriyor bize. Hiçbir zaman eskimeyecek bir yüce kalitenin, daha üst dorukJara çıktığı bir nüans zengüıliğini aktanyor. Parmaklan piyano tuşlannda gezinirken melankolinin burcundan fisıldayan "Maybe You'n Be There" adlı şarkısı, sevgiliyi kurtarmaya hazır bir erkeği çagınyor sanki. Solo çizgisindeki parçası "The Look Of Love", tüm albümün belki de en büyüleyici bölümü olarak belınyor. Georae Harrison Mirası ailesine ve derneklereÇeviri Senisi - Geçen yıl kansere yenik düşen Beatles üyesi Gİorge Harrisonun yaklaşık 100 mılyon sterlinlik mirasını ailesi ve bazı dernekler arasında paylaştırdığı açıklandı. BBC'nin internetteki sitesinde yer alan habere göre ünlü şarkıcının avukatlan mirasın kansı Olhia. diğer akrabalan ve bazı dernekler arasında bölüştürdüğünü bildirdiler. Dernekler arasındaki en büyük payın ise kendi kurduğu, sanat, eğitim ve özel eğitim ve rehabilitasyona gereksinim duyanlara desteği amaçlayan "IVIaterial Workl CharitaMe" adlı vakfa devredüeceği belirtildi. Harrison için ölümünün birinci yıh olan cuma günü eski grup arkadaşlan ve Eric Claptonun da katılacağı anma amaçlı bir konser düzenlendi.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog