Bugünden 1930'a 5,485,762 adet makaleKatalog


«
»

ARALIK 2002 PAZAR CUMHURİYET SAYFA HABERLER Güfün eşi • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Başbakan Abdullah Gül ve eşı Hayrunisa Gül, eski YÖK Başkanı Prof. Dr. thsan Doğramacı'nın evinde verdiği iftar yemeğine katıldı. Gül daha sonra, Özelleştirme tdaresi yetkilileriyle yapacağı toplantı için Başbakanlık Merkez Binası'na geçti. Gül'ün beraberinde türbanlı eşini de götürmesi dikkat çekti. Hayrunisa Gül, yaklaşık lOdakika Başbakanlık'ta kaldı. Siirt karan pazartesiye • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Yüksek Seçim Kurulu (YSK), AKP'nin Siirt seçim sonuçlanna yaptığı itiraz konusunda karan pazartesiye bıraktı. YSK'nin dün yaptığı toplantıda gündeme alınan konu, bazı üyelerin Siirt Seçim Kurulu'ndan gelen yeni dosyalan aynntılı olarak ıncelemek istemesi üzerine sonuçlandınlamadı. Toplantı sonrası ise herhangi bir açıklama yapılmadı. 1ş güvencesi uygulanmair • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Hak-Iş Genel Eğitim Sekreteri ve Öz Iplik-tş Sendikası Genel Başkanı Yusuf Engin, İş Güvencesi Yasası'nın hemen uygulamaya konulmasını istedi. Engin yaptığı yazılı açıklamada, iş güvencesinden vazgeçmenin çalışma banşını bozacağına da dikkat çektı. Iş güvencesine karşı işverenler tarafindan yapılan lobi çahşmalanna izin verilmemesi gerektiğine dikkat çeken Engin, "Yeni Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat Başesgıoğlu'nun bu konuda çalışanlann aleyhine olacak bir yeni düzenlemeye geçit vermeyeceğini umuyoruz. Çünkü, Türkiye yeni bir elektnklenmeye gitmemelidir" dedi. La Rgaro'da iftar yemeği •ÎSTANBUL(AA)- Saadet Partisi (SP) Genel 3aşkam Recai Kutan, SP !stanbul ll Başkanlığı'nca la Fıgaro Düğün Salonu'nda düzenlenen ftar yemeğinde yaptığı conuşmada, Türkiye'nin, \BD'nin Irak'a yapacağı îir müdahaleye doğrudan /a da dolaylı şekilde catılmaması gerektigini iöyledi. Kutan, Kıbns conusundaki bir soru izerine de Recep Tayyip Erdoğan'dan başlayarak lükümet üyeleri arasında îir söylem birliği jlmadığını dile getirdi. RKP'ye yeni yönetim • ANKARA ;Cumhuriyet Bürosu) - AKP Merkez Karar Yönetim Kurulu, bugün AKP lideri Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında rcplanacak. Erdoğan'ın AB üyesi ülkelerle yaptığı ziyaretlerle ilgili bılgi vereceği toplantıda, bcşalan merkez yürütme kurulu (MYK) üyelikleri için görüşme yjpılicağı belirtildi. 'Tunus'ta başörtüsünü yasaklayan Burgiba kafayı oynattı. Bu, Taleban zihniyetidir' Annç tırmandınyorANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - Türbanlı eşini devlet protokolüne soktuğu için tep- ki gören TBMM Başkanı Bü- lent Annç, eşınin "şimdüik'' protokole gelmeyeceğini be- lirtirken "Zorla baş açürma- nm Taleban uygulamalanndan bir farkı yok.' Tunus' ta başör- tüsünü yasaklayan Burgiba ka- fayı oynatü, grtti" dedi. Genelkurmay Başkanı Or- general Hilmi Özkök ve kuv- vet komutanJannın ziyaretinin kısa sürmesinin "türbantepki- si" olarak yorumlanmasına si- nirlenen Annç, "Tepki olarak algıladınız mı" sorusunu yö- nelten gazetecilere, "Böylesay- gısız soru mu ohır? Buyrun te- • TBMM Başkanı Annç, türbanla ilgili sert tutumunu sürdürdü. "Türban yasağına isyan ediyorum" diyen Annç, üniversitelerin öğrenciler için kamusal alan sayılamayacağını ileri sürdü. şekkür ederim" diyerek kapı- ceğim, zaman zaman da uygu- hizmeti veren bir de alan var- yı gösterdi. Annç, türbanlı eşiy- le devlet protokolünde yer alıp almayacağı sorulanna, gergin- lik yaratmak gıbi bir amacı ol- madığını belirterek bundan son- ra "belirB bir mutabakata va- nncaya kadar" eşinin devlet protokolüne gelmemesini doğ- ru bulduğunu söyledi. Kamusal alan konusunda Cumhurbaşkanı Sezer'den fark- b düşündüğünü kaydeden Annç şöyle konştu: "Ben bunlan bana ait yer- lerde zaman zaman ifade ede- layacağım. Bir defa bu konuyu ortaya atanlann net bir tarif ortaya koymaları lazım. Kadro- larm kıyafetini öngören, düzen- leyen anayasa,yasa hükmü yok. Yasa sadece erkekkr için var." Kamusal alan konusunda net bir tanım getirilmesi gerektigi- ni kaydeden Annç, şu görüşle- ri dile getirdi: "Eğer kamusal alandan ka- mu hizmetinin görüldüğü yer anlaşılacaksa buna bir ölçüde kaölabffirim. Ama kanru hizme- tinin görüldüğü yerlerde, bir dır. Ünhersite öğrencisi, kanıu hizmerini alandir. Oradaki öğ- retim üyesi, hizmeti verendir. Onun açısmdan kıük kıyafet uygulamasının bir esas ohnası mümkündür. Ama öğrenci için ben bunu düşünemem. Hasta- nedeki doktor. eğer hizmeti ve- ren bir kişiyse ben bu tarife bt- raz kanbyorum, ama hasta için bunu uygulavamazsınız." "Türban yasağına isyan edi- yorum" diyen Annç, isyanı ne- deniyle ağzından çıkan söz- cüklere hâkim olamadığını, bu nedenJe "inaduıa" sözcüğünü kullandığını belirtri. Iran örne- ğini veren Annç, tran'a giden bir gazetecinin bile başını ört- mek zorunda olduğunu, Tale- ban rejiminde de aynı uygula- manın yapıldığmı söyledi. Annç sözlerini şöyle sürdür- dü: "Orada semboük de olsa, saçın tamanunı kaplamasa da, mutlaka bir örrüyü başınıza koymakzorundasınız. Bu hem kadına saygısızlık hem de zor- lamayla, baskıyla netice ahna- mayacağını gösteren bir unsur. Orada zorla başını örttürmek zorunda kahyorlar, bir başka yerde de bunun tam tersi ohı- yor, birbiriyle farklı olsa bile aym neticeye vanr." YAŞ toplantısı bu ay Hükümette zorlu süreçSERTAÇ EŞ ANKARA-MiUi Gü- venlik Kurulu'nda (MGK) devletin asker kanadıyla tanışan, tür- ban ve yeni anayasa ko- nulannda uyan alan hü- kümeti bu ay zorlu bir süreç bekliyor. Başba- kan AbdullahGül 9 Ara- lık'ta Genelkurmay ka- rargâhında brifing ala- cak, 26 Aralık'ta da Yüksek Askeri Şûra'ya (YAŞ) başkanhk ede- cek. YAŞ'ta Türk Silah- UKuvvetleri(TSK)bün- yesinde irticai faaliyet- te bulunan personelin durumunun gündeme gelmesi bekleniyor. Önceki günkü MGK toplantısı, yeni hükümet ile Genelkurmay Baş- kanı ve kuvvet komu- tanlannı bir araya getir- mesi ve taraflann ken- düeri açısından duyarlı- lık gösterdiklen alanlar- da gerekli mesajlan ver- mesi açısından önem ka- zandı. Toplantı sırasın- da asker üyelerin, ''Tür- ban konusunun bir da- ha gündeme gelmemesi- ni istiyoruz" diyerek ilk uyanda bulunmaları, bundan sonraki süreçte hükümet-asker ilişkile- rinin daha kritik bir bo- yuta ulaşacağını göster- di. Aralıkta yapılacak iki önemli toplantı, Başba- kan Gül başkanlığında- ki 58. hükümet ile as- kerleri yeniden bir ara- ya gerirecek. Hükümetin kurulma- sının ardından planla- nan, ancak zaman olma- ması nedeniyle yapıla- mayan Başbakan'ı bügi- lendirme brifıngi, 9 Ara- lık'ta yapılacak. Genel- kurmay karargâhında yalnızca Gül'ün katıla- cağı sunuşta, Türkiye'ye yönelik iç ve dış tehdit- ler ile güvenlik konula- nnda geniş bir bilgilen- dırme ve değerlendirme yapılması bekleniyor. Brifıngde Türkiye'nın iç ve dış güvenliğine yö- nelik tehditler ve alınan önlemler anlatılacak. ÇİZMEDEN YUKARI MUSAKART YÖK'ü protesto eden öğrendyi döven polisler suçsuz bulundu eoSrE.RB-CE.K musakart@yahoo.com Başbakan Yardımcısı Şahin, Erdoğan için anayasa maddesinin değiştirilmesi önerisine karşı çıktı AKP'de 109 çatlağı büyüyor• AKP'de Başbakan Yardımcısı Ertuğrul Yalçınbayır'dan sonra Mehmet Ali Şahin de anayasanın 109. maddesinin değiştirilerek AKP lideri Recep Tayyip Erdoğan'a başbakanlık yolu açılması önerisine karşı çıktı. Şahin, "Çankaya'yla sürtüşmeye gerek yok. Başka formüller de bulunabilir" dedi. EBRL TOKTAR ANKARA - AKP lideri Tayyip Er- doğan'a başbakanlık yolunun açılma- sı, hükümette yöntem tartışması baş- lattı. Erdoğan; "enkolayyoldanhükü- mete dışandan başbakan olarak atan- masını sağla\acak" 109. madde deği- şikliğinde diretirken Başbakan Yar- dımcısı Ertuğrul Yalçınbayır'dan son- ra Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin de buna karşı çıktı. Parlamen- ter sisteme zarar vereceği gerekçesiy- le 109. madde değişıkliğine karşı çı- kan Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in görüşüne atıfta bulunarak "Çankaya ile sürtüşerek gerginük ya- ratümamah. Sayuı Sezer'in reddede- ceği,referanduma götüreceği bir \-asal düzenleme>i yapmayı, sh^aseten doğnı buhnuyorum'' dedi. Erdoğan" ın milletvekili olmayanla- nn da başbakan olarak atanmasına ola- nak vermek için anayasanın 109. mad- desinde değişiklik yapılması önerisi. AKP'de çatlağa neden oldu. Başba- kan Yardımcısı ve Devlet Bakanı Şa- hin, bu önerinin hükümet ile Çanka- ya Köşkü arasında gerginliğe yol aça- cağını belirterek "Gergino^e yolaçma- mahyiz. Çankava ile sürtüşerek cum- hurbaşkanının veto hakkım kullana- cağı, referanduma götüreceği bir yasal düzenkme ^parsak, kendimize ve ik- tidanmıza zarar vermiş oluruz" dedi. Şahin, bu düşüncesini parrideki arka- daşlarma da ilettiğini, başka formül arayışına girilmesi gerektigini vurgu- ladı. Anayasanın ara seçimleri düzen- leyen 78. maddesinin değiştirilebile- ceğini belirten Şahin, "Genel seçimler- den 30 ay geçmedikçe ara seçime gidi- lemez" hükmünün çıkanlabileceğine işaret ederek "Bu yoDa ara seçim ya- pıhr ve Saym Erdoğan'ın MecBs'e ta- şınması mümkün olur" dedi. Şahin, AKP'nin seçimlerden 363 milletvekili çıkardığını. bunun da hal- kın "Tayyip Erdogan'ı başbakan ola- rak görmekistedigi" anlamına geldiği- ni söyledi. Ancak anayasa değişiklik- lerinin mutabakatla yaşama geçirilme- si gerektigini belirten Şahin. "Siyaset, bana göre mevcut şartlar içinde müm- kün olabikni yapma sanaüdır. Makul bir düzenkme yapılmalı" dedi. CHP'NtN RUHİ SU PARKI tSTEMİ REDDEDÎLDt Belediye meclisinde isim tartışması ANKARA (AA) - CHP Ankara Ü Başkanı Fazıl Guleken, Çankaya'da bir parka "Ruhi Su" adı verilmesi isteminin, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde MHP, AKP ve SP'li üyelerinin oylanyla reddedihnesini kınadı. Guleken düzenlediğı basın toplantısında, CHP'li üyelerin, şimdiye kadar diğer partiler tarafindan getirilen ülkeye hizmeti geçmiş kişilerin isimlerinin park ve sokaklara verilmesi Ru n i Su önerilerine karşı çıkmadığını ifade etti. Büyükşehir belediye meclisinin önceki günkü oturumunda halk ozanı Ruhi Su adının bir parka verilmesi önerisinin reddedildiğini kaydeden Guleken, "Hatalı ve yanbş. bağnaz kararlannı örtbas etmek için konu>u hafıfe alan bir taviıia bu parka Mustafa Kemal Atatürk ismi verilmesi önerisi getirilmiştir. Kanaatimizce Mustafa Kemal Atatürk gibi ülkemizin kurucusu ulu önderin isminin bu tür politik manevralaıia kullanılması doğnı bir yaklaşım değildir. Bizce Mustafa Kemal Atatürk isminin daha görkemli park ve alanlara verilmesi herkesten çok bizim benimseyeceğimiz bir öneridir" dedi. Guleken, Mustafa Kemal Atatürk isminin Ruhi Su gibi Kuvayı Milliye destanını besteleyen bir halk ozanının adının verilmemesi için kullanılmaması gerektigini söyledi. ÖNCEKİ GÜN TAHLİYE EDİLMİŞTİ Alaattin Çakıcı gözaltına alındıtstanbul Haber Servisi - Kocaeli F Tipi Cezaevi'nden önceki gün tahliye edilen ülkücü çete lideri Alaattin Çakıcı, hakkındaki arama kararlan nedeniyle polis tarafindan gözaltına alındı. Çakıcı, Istanbul DGM'de görülen Karagümrük Spor Kulübü'ne yönelik silahlı saldın olayını azmettirdiğı gerekçesiyle yargılandığı davada 3 >ıl 4 ay ağır hapıs cezasına çarptınldı. Ancak cezaevinde yattığı süre göz önünde bulundurularak tahliye karan verildi. Bu karann ardından Istanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri de Kocaeli F Tipi Cezaevi'nin önünde Çakıcı'nın çıkışını bekledi. Alaattin Çakıcı Saat 21.00 sıralannda cezaevinden tahliye edilen Çakıcı, gözaltına alınarak Istanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Şubeye sokulmayan Çakıcı, sağhk kontrolünden geçiribnek üzere Şişli Etfal Hastanesi'ne götürüldü. Sağlık kontrolünün arduıdan tekrar şubeye getirilen Çakıcı'nın, tnfaz Büro Amirliği'nde, hakkındaki arama kararlanna ilişkin işlemlerin yapılacağı kaydedildi. Şube girişinde bekleyen gazetecilerin. "45 gün içinde yurtdışına çıkmanız gerekiyor. çıkacak mısmız?" sorusu üzerine Çakıcı kafasını "evet" manasında öne salladı. POLİTİKA GÜIMÜGU HİKMET ÇETİNKAYA İnadına liyatro!.. Tiyatro her coğrafyada varlığını sürdürdü, in- sanlık tarihiyle özdeşleşip bugünlere geldi... Tiyatro eğitimin bir parçası değil mi? Öyle!.. Ama son günlerde bir moda başladı: "Tiyatro da ne ki!" Bilmiyorum Işıl Kasapoğlu'nun olanaksız- lıktan nasıl bir olanak yarattığını gördünüz mü? Görmeniz için Kocamustafapaşa'daki eski Çevre Tiyatrosu'na gıtmeniz gerek!.. Şimdı 'Çevre Tiyatrosu'nun bulunduğu bi- nada 'Semaver Kumpanyası' var... Peki hangi oyunu oynuyor Semaver Kum- panyası? William Shakespeare in 'Onikinci Gece'si- ni... Oyunu Türkçeye sevgili arkadaşım Zeynep Avcı çevirmiş, tiyatro tutkunu Işıl Kasapoğlu da sahneye koymuş... Harika bir gösteri!.. Anlatıcılığı üstlenen yorumcu Rojin Ülker, Toby'yi başarıyla oynayan Tansu Biçer, Fes- te'yi canlandıran Evren Kardeş, Mari rolünde- ki Burcu Demirtepe, Serkan Keskin ve diğer oyuncular çok başarılılar... Shakespeare'in gerçekten zor bir oyunu gü- nümüz Türkçesiyle ayrı bir hava kazanıyor, oia- ğanüstü bir oyun gücüyie haklı bir alkış alı- yor... Oyuncuların tümü de gençlerden oluşuyor... Tümü de tiyatro eğitimi almış... Elimdeki kitapçığa bakıyorum... Işıl Kasapoğlu dıyor ki: "70 milyon nüfusa ulaştığımız 2002yılında ül- kemizde halen tiyatro kendi içinde yollannı ayı- ramamış, aynı sepettekiyumurtalargibi, yanya- na her an kınlacakmış gibi narin, yolculuğunu sürdürüyor..." Evet... Doğru söze ne denir sevgili Işıl!.. • • • Işıl Kasapoğlu 70 kişilik bir ekiple çalışıyor... Işi zor biliyorum!.. Onun için de destek vermek gerekiyor... 350 kişilik salonun her akşam dolması gerek- mez mi? AmadolmuyorL Okulların, üniversitelerin, sendikaların, de- mokratik kitle örgütlerinin desteği gerekli!.. Onun için 'Semaver Kumpanya 'nın telefon nu- marasını veriyorum: 0212 585 59 35, Kuvayi Mil- liye Caddesı-Kocamustafapaşa... Işıl Kasapoğlu, "Önce anaokulları için oyun yapacağım" deyip ekliyor: "Çünkü o çocuklar büyüdükleh zaman da bizim seyircimiz olacak. Yani Türk tiyatrosunun seyircisi olacak..." Tiyatro, yaşamın bir parçasıdır!.. Çünkü tiyatro evrensel bir dildir... Işıl Kasapoğlu anlatıyor: "Ben burayı kurarken, varlığımı, herşeyimiya- tırırken açıkçası ne kadar gelir gelecek diye düşünmedim. Keşke hiç gelir gelmeden ma- aşımla burayı götürebilsem..." Işıl'ın parolası şu: "Haliç'in öteyanı tiyatro..." Projelerıne gelince.... Şöyle diyor: "Bu salonda yerel olarak bu mahalleye, bu bölgeye hizmet vermek istiyorum. En azından bunun yapılabileceğini göstermek istiyorum. 77- yatronun yanı sıra küçücük biratölyem var, ço- cuklardan başlayarak büyüklere kadar bir- takım kurslar açmak, tiyatroyla bağlannı kura- cak çeşıtlı atölyeler oluşturmak istiyorum. Repertuvar olarak biryandan yeni Türk ya- zarlanyla bağlantı kurup yazartaha birtikteya- şamak, birlikte geliştirmek, biryandan da tüm dünya klasiklerini burada yeniden yapmak is- tiyorum. Tiyatroya bağlı yazarların gelişmesini istiyorum." • • • Shakespeare'in 'Onikinci Gece' oyununun sahnetasarımıçokgüzel... Hakan Dündar ha- zırlamış... Dans düzeni Leman Yılmaz'ın, şan Şebnem Ünal'ın... Rojin Ülker, güçlü sesi ve yorumuyla ilgi top- luyor... Işıl Kasapoğlu güç bir işi başarıyla yapıyor... Kutluyorum... Tiyatroyu sevmeyenlere, tiyatrodan sıkılan- lara da şöyle sesleniyorum: "İnadına Tiyatro!.." hikmet.cetinkayaCflCumhuriyet.com.tr Faks numaramız: 0212/ 513 90 98 Hikmet ÇETİNKAYA 68den 78e Sancılı Yıllar Kuşatılmış Sokaklar G ü n i z i / A Y ı n cı L ı K Tel: 0212-512 42 19 Faks: 512 11 72
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog