Bugünden 1930'a 5,448,242 adet makaleKatalog


«
»

-İ AFULIK 2002 PAZAR CUMHURİYET SAYFA HABERLER Soförler perişan oldu SÖZÇİZGİNİN Turhan Selçuk Sınır kapısında TIR kuyruğu EttRNE(Cumhuriyet) - Edine'nin Kapıkule Sı- trtr Kıpısı'nda ıhraç ürü- a ü taayan TIR'lann yo- ğunluŞu nedenıyle 11 ki- lomet-elik kuyruk oluştu. Biryandan olumsuz hava koşullanyla mücadele eden sürücüler, gereksı- nimle-ini karşılayacak te- sis buunmamasmdan ya- kmdılır. Kapıkule gümrük yet- kililerinden alınan bilgı- ye göıe, ıhracatın artması dolayısıyla TIR yoğunlu- ğu artü. Bu yoğunluğu "iyi gefişme" olarak değerlen- diren yetkililer, önceki haf- talarda i günde çıkan TTR sayısının 300-350 civann- da oldağunu belirterek bu hafta bu sayının 500' ü aş- tığını ıfade ettıler. Sürü- cülerin yurtdışına çıkışla- n ve mal yüklemelerinin genelde hafta sonu yapıl- masının yığılma yarattı- gını behrten yetkililer. Tür- kiye tarafindan verilen hiz- mette aksama yaşanma- dığını söylediler. Yetkili- ler, "İşlemler gayet güzel gidiyor. 11 kilometrelik kuvnıkta 500 civannda araç. işlemlerin yapüması için sıra beklivor. Bulga- ristan tarafında hafta so- nu daha az personeile ça- hşılması. işlemlerin yavaş- lamasına neden oluyor" dedıler Hollanda'ya tekstil ürünü götüren ve saat- lerdır kuyrukta bekleyen TTR sürücüsu Metin Tan- rrver, "Beklediğimiz gü- zergâh üzerinde ihtiyaç- lanmızı giderecek bir te- sisyok. Ohımsuz hava ko- şuDanyia mücadele eder- ken bir de kuynıklarda bekkmek zorunda kan- yoruz.Meyveyiyerekkar- nınuzı doyurmaya çahşı- yoruz" diye konuşru. 6 BCE ECB EZB EKT EKP 2002 irfc Matbua< hayafand* iarihî MrgOn: iKânunuavslr - * Bafeırfe . . . T Cumhurjyet SOsüKSüs Vapuriıcret-, Taknrl sit- hS^^ft Wn kanonu 1 Arafck 1928'den itibaren kitap (hşmdakitüm yaymlarda Latin harfleri kullanılmaya başlandı. Cumhuriyet, bu uygulamaya geçen ilk gazetelerden oldu. GazetelerdeLatin harflerin kullanılımısının yddönümü tstanbul Haber Servisi - Cumhuriyet'ın ilanından sonra gerçekleştirilen yenileşme hareketinin en önemlilennden bıri kabul edilen Harf Devrimi, 1 Kasım 1928'deTBMM'de kabul edildi. Karann 3 Kasım'da Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından, yazıda Arap harflerinin yerine Latin alfabesı kullanılmaya başlandı. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, Harf De\Tİmi'yle yüzde 20 olan okuma yazma oranını arttırmayı hedeflemişti. Bugün ise kabul edilen yeni harflerin yazılı eserlerde kullanılmasının yıldönümü. 1 Arahk 1928'den itibaren kitap dışındaki tüm yayınlarda Latin harfleri kullanılmaya başlandı. Kitaplann da 1 Ocak 1929 tanhınden itibaren yeni harflerle basıhnası kararlaştınldı. Öğretmen-polis gergiıliği • ANTALYA (Cumhuriyet Bürosu) - Antalya'nın Serik ılçesındekı Cumhuriyet Ilköğretim Okulu'nda 3 sivü kadın polis ile okul müdürû Ergin Ipteç arasında çıkan tartışma ilçede gerginliğe yol açtı. Olaya tepki gösteren öğretmenler ile polis arasında çıkan tartışmamn ardından Öğretmenevi Müdürü Servet Kaş darp edildi. Kadıköy'de kampanya • İSTANBUL (AA)- Kadıköy Belediyesi'nin, geçen mart ayında "Anadolu'yla yoksulluğu paylaşıyoruz" sloganıyla başlattığı yardım kampanyası genişleyerek devam ediyor. Belediye Başkanı Selamı Öztürk, kampanya süresince başta Güneydoğu Anadolu Bölgesi olmak üzere birçok il, ilçe ve köye 1537 koli yardım malzemesi gönderdiklerini belirterek kampanyanın ramazan ayında büyük bir hız kazandığını ifade etti. • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) -Türk Hava Kurumu (THK) ve TurkceH'in başlattığı uygulamayla artık cep telofonundan da fitre verilebilecek. Turkcell'in faturalı hat (532-533) aboneleri, 3499'a gönderecekleri kısa mesajlarla fitrelerini Türk Hava Kurumu'na verebilecekler. Kadir Gecesikutianryor • ANKARA (AA) - Diyanet tşleri Başkanı Mehmet Nuri Yılmaz, Kadir Gecesi'nde dargınlıklann, kırgınlıklann, kin ve nefretin sona ermesi, dostluk ve kardeşliğin öne çıkması gerektiğini bildirdi. Yılmaz, Kuranıkerim'in Hz. Muhammed'e ındirilmeye başlandığı gün olan ve bugûn kutlanacak Kadir Gecesi dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Yılmaz, Kadir Gecesi'nin "bin aydan daha hayırh" olduğunu söyledi. Aliağa'daki söküm tesislerinin yetkilileri çevrecilerin iddialarını yıllar sonra kabul etti Gemilerde 'asbest' itirafi• Greepeace Toksik Maddeler Kampanya Sorumlusu Erdem Vardar, asbestli gemilerin Türkiye'de sökülemeyeceğine yönelik Çevre Bakanlığı ve Çalışma Bakanlığı'nın genelgeleri olduğunu söyledi. OZAN YAYMAN tZMİR- Asbestli gemilerin Aliağa Gemi Söküm Tesisleri'ne getirilerek sökülmesi ve çevreye zehir yayması- na karşı çıkan ç^Tecilerin ıddıalan, ge- mi sökümcülen tarafindan da kabul edildi. Greenpeace'nin asbest ıçeren gemılere karşı başlattığı kampanya- nın ılk yıllannda, "'Gemilerde asbest yok" diyen Gemi Söküm Demeği yet- kilileri, son açıklamalannda, "Evet tüm gemilerde asbest var. Ne var bun- da?" dediler. Greepeace Toksik Maddeler Kam- panya Sorumlusu Erdem Vardar ge- mi sökümcülerin açıklamalan üzeri- ne, "Greenpeace'nin gemilerinde as- best yok. Bunun yerine ileri teknoloji olan cam etyaf var. Tüm gemilerde as- best var demek yalan" dedı. Vardar, 25-30 yıl kullanılan ve hur- daya çıkanlan gemilerde asbest bu- lunduğunu söyleyerek "Bizbu halde- ki gemilerin Türkiye'de sökülmesine karşı çıkarak kampanya başlatnğumz- da gemilerde asbest olmadıgıru savu- nuyoriardL Bu kez ağc değiştirdiJer. De- mek ki bizim ve UgUi bakanhklann her gemiyi incelemesine gerek yok. Bu- nu açıkça itirafetnler" dedı. Vardar. as- bestli gemılenn Türkiye'ye getirilerek sokülmesının yasalara aykın olduğu- nu belirterek "Asbest gemilerde yan- mazözelhğinden dolayi kuUanümışür. Gemilerin sökümü sırasında asbest çevreye yayılryor. Asbest tozunun dü- şük konsantrasyonlan bile ciğerde ya- ra benzeri dokulann oluşmasına. so- lunum güçlüklerûıe sebep olmaktadır. Bu nedenle kanserojendir." Vardar. asbestli gemilerin Türki- Çanakkale'de 'sis'kazası Rusya'dan İtah a'ya kanşık yük götüren 186 metre boyundald 1 Itahan bayrakiı "ChaDenger" adh 23 bin grostonhık dökme yük gemisi ile \unanistan'dan Rusja'ya narenciye götüren Türk bavfakhl344grostonluk u Fatih- , M" adlı gemi, yoğun sis nedeniyle | sabah saat 06.İ5 sıralannda 1 Çanakkale Boğazj'ndaki Nara Burnu'nda çarpışü. ttalv'an gemisi . Kilye Koyu'nda karaya oturdu. Olayda her iki gemide hafîf maddi hasar mevdana geldiği ! büdirfldL (Fotograf: AA) j ye'de sökülemeyeceğine yönelik Çev- re Bakanlığı ve Çalışma Bakanlığı'nın genelgeleri olduğunu belirterek şun- lan söyledi: "Bu tür zehir içeren ge- milerin Türkiye'de mevcut durunıla- nyla sökütmesi yasak. Ancak gemi sö- küm ticareti yapanlar daha fazla kâr elde etmek için gemileri asbest ve di- ğer zehirli maddeleri içerdiği halde bu- raya getiriyoıiar." PRESTIGE TANKERÎ 9 bin tonluk mazot korkusu Dış Haberier Servisi -Ispanya'nın Galiçya kıyılan açıklannda 10 gün önce batan Prestige tankerinin yaratüğı kirliliğin ve tehlikenin boyutlan büyüyor. 77 bin ton mazotla batan tankerden sızan 6 bin ton yakıt denize ve kıyılara büyük zarar vermişti. Şimdiyse 9 bin tonluk bir mazot katmanı kıyıya yaklaşıyor. Balıkçıuk bakımından zengin olan Galiçya kıyılan bugüne kadar mazotun yarattığı kirlilikten büyük zarar gördü. Yetküilerle halk günlerdir mazota bulanan kıyılan temizlemeye çahşıyor. Daha önce kıyılan vuran mazot katmanının 6 bin ton olduğuna dikkat çeken yetkililer, kıyıya ulaşması d beklenen mazotun 9 bin ton olduğunu belirterek yaratacağı kirliliğin çok daha fazla olacağı uyansında bulunuyor. Sevgili Hocamız BÜLENT TANÖR'ü kaybettik. Hocamızla birlikte özgür düşünceden, ozgür üniversıteden, demokratikleş- me çabamızdan. Türk devriminın temel ilkelerinden ve içımizden bir şey eksil- dı. BÜLENT TANÖR, oğrencisi, arkadaşı, meslektaşı ya da tanışı olmaktan gurur duyduğumuz, her turlü baskıya karşı entelektüel bağımsızlığını koruyan örnek bir bılim insanıydı. Turkiye'nin insan hakları ve demokrasi mücadelesine, çağdaşlaşmasına, fikrı hür, vicdanı hur kuşaklara sahip bir ülke olmasına sağladığı katkıyi hepımız bili- yoruz. Bu katkılan sağlamak için ödediği ağır bedellerden ıse pek azımızın ha- berı oldu. Çunkü O, sıkıntılannı başkalarına yansıtmayacak, uğradığı seviyesiz saldırılara cevap vermeyecek kadar soylu bir ınsandı. Darbelerde, sıkıyönetım- lerde, insanı boğan karanlık gunlerde, "Özgürlük ve bağımsızlık benim karakte- rimdir" dıyebılen bir kuşağın, bir zıhnıyetin temsilcısıydı. Sevgili Hocamız, kırk yıl boyunca yetıştırdığın bınlerce öğrencıden her biri gı- bı bizler de derslerde duyduğumuz ortak heyecanı, paylaştığımız dostluğu, et- rafınızda oluşan sevgı çembenni anımsıyoruz. Bilıyoruz ki, Turkiye'yı aydınlık yarınlara taşıyacak, hukukun ustünlüğune ve insan haklarına dayanan. gerçek bir demokrasiyi kuracak olanlar, eserlerinızı, çalışma azmınızı, durüstlüğünüzü ve lyımserliğıniii temel alacaktır. Bunlan soylemek için geç kaldığımızı düşün- müyoruz. Çünku fakulte sıralannda, seminer odalannda, konferans salonların- da, hayatın her alanında paylaştığımız dostluğun ve sevginin ölümsüz olduğu- nu, hâlâ birbırımızi duyduğumuzu ve herzaman da duyacağımızı düşünüyoruz. Sevgı ve Saygılarımızla, Vilson Akbaş, Serhat Akkaya, Nermin Aksın, Sebu Aslangil, Emel Ataktürk, Akın Atalay, Barış Aybay, Coşkun Aydınoğlu, Selim Baktıaya, Adil Baktıaya, Bahri Bayram Belen, Elife Cemri, Ergin Cinmen, Atilla Coşkun, Ooğan Çakmak, Nurcan Çalışkan, Nilüfer Çelikler, Ahmet Çoban, Ahmet Dindar, Nil Ozsoy Dindar, Semray Doğan, Şaban Doğan, Yücel Döşemeci, Aslı Erkan, Hacer Tuna Eşitgen, Adil Güler, Necla Ağda Güney, Ahmet Güngör, Cengiz Güngör, Hatice Güngör, Mustafa Kemal Güngör, Ömer Güven, Gülüzar Irmak, Hasip Kaplan, Selçuk Karaçay, Mehmet Kökerer, Mustafa Malgır, Emine Mustafaoğlu, Ali Kemal Okay, Rasim Öz, Muharrem Özay, Mehmet Özçelik, Dilmin Özdemir, Özden Özdemir, Şule Özsoy, Ali Pehlivan, Tora Pekin, Şennur Sarıca, Faruk Şık, Mebuse Tekay, Aycan Topay Tekeş, Hayrettin Tekin, Altan Tepecik, Tansuğ Tezonancı, Faruk Ulaş, Yasemin Ulusan, Bülent Utku, Oktay Uygun, Hülya Uygun, Tangül Ünsever, Zeynep Eda Yalçtn, Ö. Yalçın Yardımcı, Hanefi Yıldız, Taner Yıldız, Şehnaz Yüzer, Emre Zeybekoğlu 551 gündür F tipi cezaevlerine karşı sürdürülen eyleme kayıtsızlık sürüyor Olüm orucıında 100. kayıp GÜL'DENGENELGE Yoksula 18 trifyon liralık kaynak ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Başbakan Abdullah Gül, Şeker Bayramı öncesınde, yoksul kesime verilmek üzere sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflanna 18 trilyon liralık kaynak aynldığını bildirdi. Gül, dün il valiliklerine bir genelge gönderdi. Hükümetin yoksullukla mücadele programı çerçevesinde devletin tüm sosyal fonlarını ve hizmet mekanizmalannı etkin bir şekilde kullanmaya kararlı olduklannı söyleyen Gül, toplumsal gelenekte güçlü bir yeri olan "payiaşma ve dayanışma küİtürünün" de teşvik edileceğini belirttı. Gül, ekonomik ve sosyal dengeleri sağlamak için her türlü önlemı alacaklannı, "giderek topiumda derinük kazanan ve kimi zaman medyaya trajik görüntüler olarak yansry an yoksulluk olgusuna" ciddiyetle eğileceklerini kaydetti. Bir avuçyiyecek için... Gaziantep'te, yoksul aflekre gıda yardımı yapdan yer, miting alaıu- na döndü. İşadamı Nurettin Küncülü'nün gıda yardımuıdan yarar- lanacak 3 bin kişi. muhtartıklar tarafindan beliriendL \bksul \ atan- daşlar. mahaDe nıuhtarüklarından verilen kartlarla sabah erken sa- atlerde dağıtımın yapılacağı eski otogar alaruna.eşleri veçocuklany- lagefcfi. dda \-ardimialankadinlarise fbtomuhabirteri vekameraman- brdan yiizkrini gizkmekiçin çaba harcadL (Fotograf: AA) tstanbul Haber Servisi - F tipi cezaevlerine ve tecride karşı başlatılan ölüm orucunun 5. ekibinde yer alan Zeüha Ertürk yaşamını yitirdi. Ertürk, ölüm orucuna 3 Haziran 2001 'de Kartal Özel Tip Cezaevi'nde başlamıştı. F tipi cezaevlerinin kapatılarak tecrit uygulamasınm kaldınlması için başlatılan ölüm orucu eyleminde, 19 Aralık 2000 Hayata Dönüş operasyonu, Küçük Armutlu operasyonu ve dışandan destek eylemleriyle birlikte yaşamını yitirenlenn sayısı lOO'eyükseldi. 19 Aralık 2000 tarihinde cezaevlerine yönelik "Hayata Dönüş" operasyonu sırasında Ümraniye Cezaevi'nde bulunan Zeliha Ertürk (25), operasyonun ardından Kartal Özel Tip Cezaevi'ne sevk edildi. 3 Haziran 2001'de5.ekipleölüm orucuna başlayan Ertürk, durumunun ağırlaşması üzerine Şişli Etfal Hastanesi'ne kaldınldı. Ertürk, eylemin 551. gününde Şişli Etfal Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Ölüm orucunun başladığı 20 Ekim 2000'den bu yana toplam 9 ekip eylemde yer aldı.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog