Bugünden 1930'a 5,502,732 adet makaleKatalog


«
»

• KASIM 2002 CUMARTESİ CUMHURİYET SAYFA HABERLER Almanya'nın Frankfürter Rundschau gazetesi, yeni hükümeti bekleyen önemli bir soruna değindi Türbanlılanngözü AKP 'de Gazetedekihaber-yorunıda, Türkhe'detürbanlıkız- l a n n çoğu kez yasağa karşı gösteri yapögı beürtüdi. BERLJN(AA)-Alman- ya"da yayımlanan Frank- fiırter Rundschau gazete- si, Türkiye'deki seçimler- den sonra "dini inançla- nna bağh tiirbanh Müslü- man kadmlann. yeni ku- rulacak hükü- metten daha faz- laözgüriükbekle- diklerini" yazdı. Haber-yorum- da, AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdo- ğan'ın, kızlannı ABD'de okuttuğuna dik- kat çekilerek AKP'nin se- çim zaferinden sonra okul- lardaki türban yasağının kaldınlabileceği ve Erdo- ğan'uı kızlannın Türki- ye'ye dönerek öğrenim- lerine burada devam ede- bileceği belirtildi. Türkiye'de türban ko- nusunun yıllardır tartışıl- dığı anımsatılan yazıda, türbanlı kızlann çoğu kez yasağa karşı gösteri yap- • Türban konusunun yeni hükümetin kurulmasında sorunlara yol açabileceği belirtilen gazetedeki yazıda, türban yasağının kaldınlabileceğine dikkat çekildi. tığı, okullara girebilmek için peruk taktığı, TBMM'ye türbanla gelen Merve Kavakçı'nın da di- ğer parlamenterler tara- findan "dışandışarr şek- linde tempo tutularak pro- testo edildiği hatırlatıldı. Türban konusunun ye- ni hükümetin kurulmasın- da da sorunlara yol açabi- leceği belirtilen haber-yo- rumda, AKP Genel Baş- kan Yardımcısı Abduflah Gül' ün başbakan olması durumun- da, türbanlı eşinin protokolde ve res- mi davetlerde so- run olabileceği gö- rüşüneyerverildi. Aynca, Türki- ye'de birçok din- dar olmayan insanın da türban yasağının kaldınl- masından yana olduğu, bu yasağı ülkenin demokra- tik olmadığı yönünde bir gösterge olarak değerlen- dirdiği ıfade edildi. r tSTANBUL DEFTERDARLIĞI'NDAN İLANEN TEBLİĞ 2-I6Ö0Ö9542 571 2170001299 2170004995 2170005322 2170004995 21/0009414 2170010627 2170021905 21/U03İO22 2170043980 2170054700 2170057794 2170055445 21S0Ö04Ö47 218ÜO1bböö 2190017313 2200004874 2200006213 MUKELLEFIH ADI50VADI TJFJ7KRI 18S0058291-( Mehmei Bölük 2160011891 160023909 2160024887 2150029962 2150053278 2160050049 2160066159 2160076570 21'00U2ÜÖ2 1/UUJoSoo 2200006802 2200014924 2200036348 2200044059 2200044059 220Ü05J252 2200072819 22UÜ074OÖ1 2210002386 2210008391 2210019504 2210044668 2210060691 2210075422 2220003184 2220007161 2220037746 2220044658 2230042052 223ÖÖ47553223005142T 2240021449 2240030854 2240033865 2240042171 2240054299 Fatma Sema Cutsay Cye Petrol "I ıc.Ltd. ştı â-Ka Penizahk Mfih üd ÇabuK Halit Çağan Çağafay Inş. ı ur.San.Ltd B veC Siq Jüra Hiz L t d — aba Inş Çeiık Kont Ltd. Çağ-kim Boya San. Ltd.şti Hızır Çağdaş L>sman yagciaş 7timHiz.Ltd. yigBr 6to.Paz.Eml Ltd.Şti ygbVOto.Paz.Eml.UdŞti yaodaş oog- ye •ek Ltı daş Yapı Malz.San Ltd oan HQ yı. rtekin ı^eiık çagıar aıın yagıar nsan yagdaş Oidaş Örmân Urün.Ltd daşMar.Gıdalth.lhr.U ?lajŞla Safllık Hız.Ud.ijti. Şevki Çağlar Yavuz Adıgüzeı Yapı ın.Ltlıgı ın Kırt.ban.veiıc.Lta.t gn Oto.ban.ıç veuış Li slıte yakaı Bilal ÇakâT M Yavuz ç.aKar M.Yavuz I arık L-akar hlem Onur C^akaloz aerap yaKaıogıu bmın Cakıcı Mustaıa L,akicı M.Haluk Çakım Davut yakır nasan yakır ıınan çakıi nüseyın çakır ıprahım yakır Neşet Aydan Çakır Ozcan Çakır Perfha çaKmak Bulent Çakmak Çakıroğlu Mob Day lük.M Mustata Çakmak Rıza Çakmak Serdar çakmak çakmak B»ğX>an.Yaz,Ltd. üülşah çakmak 225000T757 2250024730 Z25U054UB? 2250024730 Nebıye Çakmakogıu 2250056553 2260004268 2260004428 Erdogan ÇalıKuşu 2260015383 2260031262 Necla Sönmez çalışır 2260032327 2260041055 2260044651 Bedn Çalışkan 2260049246 226005T773 2750Ö5S682 2260D6T570 2270020484 2270022042 2270022452 2270025786 2270031701 3360057792 3360058165 336ÛÛ58165 3360058173 3obUOb4ö4o 33BÖ0B7DB3" 3350057330" 33BÜU8737B 337DD0D255" 337UU13378 3370ÖT6452 33/UU1B81/ 33VÜÜ34B13 337DÖ3825B 338(XJ198b/ 335ÜDÜ9525" Çakmakçj eral yatcan Nepıye •akmakçılar Oto.San Ltd. anan çalıkuşu :rdoa irnâıTsmaıl Çalış Salıse Çalışırçahjjı Alı Çalışkan Ebru Çalışkan -adıl Çalışkan Hasan Çalışkan Rahmı Çalışır Mustafa Çalışkan MOnteha Çalışkan ' Nadı ÇÇalış;kan şurenih Çalışkan Rıfkı Çalışkan =r Ma Muh.lnş.ban.Ltd Er Mob Metal Mob.Ltd Er Mob Metal Mob.Ud. Er Mob.Dek.&an Tıc.Ltd. Aitın liiaa ve ınt.Maû.LıdT tr-pa uto san.ve ı ıc ua hsc Inş Nak hr-yaMuh. aan Ltd stı. ş.öart.Lfd. fcröaölıkHız. Ltd.Stı.ı ştı Mulbra Mavacııik ve Mumes7 braıp ınş. ı ur. ı ıc nd Anmet brarsıan tras üekorasyon aan.Lta. brasko ınş. san.Ltd.ştı. umer uazanTer braı uınçertra'3L buıeyman fcray Murat krbattar" üenç AII brpay aeıma brbayah ~ hatma Nevın brben Hasan bröey" BIUNEH ADRESI Kkırtepe Mandra Çad.Erdemlef S. 59 Feneryolu TuŞlacıbaşı 5k.Noi4Tl— ÜAztepe Baflaat C.Pfaza No:1 TTOT Fikirtepe Banıh 5k. No:66/2 hkırtepe Gür 5k.No:49 Tuglacıbaşı M.2.tWge No:7/4 Ç HavuzlarBaadat (f V aahar5k.No:21 f9 Mayıs M. garaySk. No:1073 CemenzarM.Dur _ Hkırtepe Mandıra1 )ıCNo:190 Tuaiacıbaşı M.Bojaziçı çıkm. Yenısanra sütçuyokj rt Caddebostan Iskele C No:58 |-eneryoiu~l heneryolül dat C No:144V2 dat C.No:144V2 Hkırtepe Hızırbey G.GüneşApt No:201 KızıltoprakBagdat CAydınTşrı.No:62710 ^.ıverpey rvayışdagı C.NO:68/9 Kızıltoprak Istasyon C.No:12 Hkırtepe babıtpazarı No:46 :gmm M.nızırpey UNo:t>U/i^ reneryoHj ı Barüaros M.A jı C. No:116/1-2 lımarsinan c.No:95 Gftztepe T.Mehmet Ef.C No:13572 Göztepe F.Kenm GOkay C. No:256/3~ Yenisahra A.Yavuz ç. No:20 (joztepe heneryoiu No:i9/A aı bey C. No.23 L atın t.. No:45 zuntüpaşa Yeni ımam SK.NO:1/1 Vinenavuziar ü. ı opuau G.N0İ6/2 tjoztepe Kaya Sk. NO:12 Aitınşehır M.Kumru Sk. No:16/3 (joztepe izzet Bertan Sk.No.14/3 EgitimM.Hızırbey C.No:627B aanrayıcedıt camı Sok.No.24/9 banrayıcedıt Camı SokNo24/9 Zünttıpaşa b.Kahya Sk.No:33/1'Pa fa ? vuzlarTıÇ.HavuzlarTugrul 5 Esen A,No:1/8 renerpançe Tevtıkpaşa Sk.No:i3/1 AcıbademÇınarSk.5ülîstanSit.NoA9/9 Cjoztepe bagdat U. No.267 ' " lepeKayjşda^.C UzunçayırNo:7/2~ ıkoyG.Necfnı UKtem Sk.No8/17fcrenkoy b.l Fıkırteı Mer rtepe Topei koy R.sâlff Sk.Mandra C No:34/5 Saltfi br.C.M.MazhaNo:35/2 üumlupınar M Mehmetçık Sk.No:50 Goztepe ayışdağı ıt Halk S G.No:245/B Sahrayıceaıt Halk t>k.No:26/4 Feneryolu Sabitpazan No:34 Merd.köyOr brx>nC.şat«kaSk.No37/i 2 FeneryoluGedikli 5k Çalıksaray No4/3 uumlupınar Mandra C. No: 129 FikHİepeWandıra C ruglaabaşı M.Hiimibey Sk.No:14 Dumlupınar Amçakoca Fenefyolu Kumpafacılar Sk.NoT9/T5 GoztepeKayışoağTCTr.Hatboy No:1 YiMınm Sk. patı M. Kızttay zeyon&k. NO:S b<|ltim M r I I bk.NO:b ıtım M. v 11 J>k.No:6 ıztepe San.Sıt.Y-Abdıbey C;No:87epe köy BTisettın bünaıtay No:14 K.ızıltoprak fvordere Sk. No:44/4'izhS.çeşme Fenera Rets Sk.No:3 Caddebostan Mehtap Sk.No:38/5 Göztepe Kayışdagı Fikirtepe YıMınm yı Fikirtepe Mandıra C ı Ç. No:20Z ıkmazı No;7~ Fıkırtepe (joztepe Şaırarşı C yınar ANo:4/36 Karşıyaka 1775/2 Sk.No: 19/8 Hkirtepe üengız bk.No:32 Fikirtepe Ozbey C. No:41/B 2 Sahrayıceaıt Taşlıyol Sk. No:16/27 Kızıltoprak Istasyon C. N0:14715— Fikirtepe Mandıra C. No:63 brenköy Ş.Günaltay C. No:258/13 rfeGoztepe kayışdagı C. NO:132/1 beiamıceşme bacdat o. NO'19O/IO Venisanra V.Beyazıt C. No:65 Yenisahra Y Beyazıt C No:65 Hkırtepe Yiidınm ak N038 epeKayişdî l.kflyKSaüh ıagı u. N024Ö/1 Merd.kfly U. a'âlıhLnmez Sk.No:45/2 Unalan M. Ayazma C.No:36/3t) uumıupınarM.ur.bncınu.zambak 512/ brenkoy b.btendı C Yeşıl A No:13V3 ' 1 "iM" • " " • • ' - "'bûıtım M.poyraz Skyraz ok.aog.ceş.ışrn f uner <j NO:4 275T aneier uadoeoostan ıskeıe uk.unsaı A. 35 ıçeşme oagjdat U ıNO 210/3 üflztepe Hamam^k. No.t>ü<T üöziepe UUzel b'k. No 4/1B Çjoztepe ısayışoagı O.NO: 100/0 bgmm M Muraıpaşa o. No:oa/o bfiıtım M.Nahıtbey'Sk.Metek A-No:374 t-ikırtepe Manaıra u.Yükseı Sk.No 34 yınenâvuzıar (juiden ak.aranaı No:<!b ı-enerbançe ^aıamışhener U.NO:HJ4~ bOrtım M bostan ak No:3 V.DONEH) H-96701-97 Ö1-12V1997 04,0-1-12/1997 1997-1996 11-01/1997 01-12/1996 04,09,1-12/97 05,01-12797 0810719708-10/1997 08-10/1997 01-1271997 12/1996 2-4.5-7,8-10/97 11,5-7,1-12797 01-1271995 02-04,0971997 11-01/97,1,6796 08/1997 1996-1997 01^12/1997 01-12/1997 01-12/1996 02-04/1997 01-12/1997 11-01/1997 01-1271997 01-12/1996 1996-1997 1997 01-12/1996 02-04/1997 02-04/1997 1997-1996 01-12/1996 01-1271997 1996-1997 1996-1997 1996-1997 T997 5-7,8-10/1997 01-12/1997 1996-1997 01-1271996 01-12/1997 01-12/1996 2-4/97,07/97 01-12/1996 09/1997 05-07/1997 1996-1997 01-12/1996 01-12/1997 1996,11-01/97 01-12/1996 1995-1996 01-12/19SF 5-7/97,8-10797 01-12/1996 01-12/1997 1996-1997 1997 1997-1996 1996-T997 01-T2/199& T1/1997 01^12/1996 11^)1/1997 T557 1996-1997 01-12/1997 01-12/1996 1995-1996 1996-1997 01-12/1997 1996-1997 01/1987 01-12/1997 01-12/1957 08/1997 1997-1996 199^357 a-Kurum 02-04/1997 2-4,1-1271997 09/1997 Trwres7 U1-1271996 U1-12V1997 ui-i2/iyg7 U1-12/1996 1996^199 1996-199/ Stp-Gz StpGz-GecGz Stp-Kdv-DUz GelirGz >Vx2 2002/3395-96 GelirGz Kdv dv-Stp-D.V Geaa stp-KdvGz StpGz-KdvGz 200273410-11-12 GelirGz-Geçi Geaa Götürü-Kdv GelirGz Stpüz uamgatiz GeöüGz GelirGz Gelır-Geç-Stp Stp-Kdv GelirGz StpGz StoGz .-KdvGz 2002/3439-40-41-42-43 îötürü-Kdv Gatürü-Kdv GelTr-Geç^Slp Kdv Geç-GelifGz Geç-Stp-Kdv itör-KdvGz ıcıGzGeçicıG BİSĞz Geöa Gelir StpGz-KdvGz 2002/3475-76 Gelir-Geç-Kd\ 2002/3481-82-63-84 GeSfGz GeçkKSz Geçia GoturO-Kdv V.Cez. GeHrGz-Geç Stp^Kdv GejrGz-Geç Geçıd-Gelır Kdv Fon Stp Geç-Stp-Kdv1 Götûru-Kdv Götürü-Kdv Geç-Geiır-Kd GotürO-Kdv Geçici Kdv Götürü-Kdv uamga KdvtJz 1 S5 GeliT ıp-^OV Üöftirü-Kdv Geaa Üeçta-Gelır 200275192 2002/3382 200273383-54 2o02^385-86-87-a8-89 2002^390 2002/3391 2002/3392-93-94 2ÜÖ27339T 200273395 2Ö02/3399 2002/3400 20ü273401-fl2-03 2002^406-04-07- 2002^405 2002/3408-O9 2002/3413 200273414-15 2002/3416 2002/3417 2002/3418 200273419 2ÖÖ2/342Ö 2002^421 200273422 2002/3423 2002/3424-25^26-27-28-29 2002/3430-3 f-32-33-34^35 2002/3436 2002/3437 2002/3438 2002/3444-45 2002^446 2002/3447-48-49-50-51-52-53 2002/3454-55-56-57-58-59 2002/3460-61-62 2002/3463-64-65-66 2002/3467-68 2002/3469 2002/3470-71 20Ö2/3472 2002/3473 2002/3474 2002/3477 2002/3478 2002/3479 2002/3505 2002/3506 200273507 2002/3508-3509 2002/3510 20Ö2/35T1-T2 20Ö2Z35T3 2002/3514-15 2002/3516 [ru-tVflVg 200Z/3O1 ZOOZ/3518-19 2002/3520-21 -22-23-24 Stpgz-Kur-Ge 2002/3525-26-27-28-29 2002/3530-31 2002/3532-33 2002/3534 2002/3535 2002/3536 2002/3537-38-39-40 GeiıtHieç-atp 2002/3541-42-43-44 2002/3545 2002/3546 2002/354749 2002/3550-51-52-53 2002/3554 200273555-56 2002/3557 2002/3558 200273559 2UO2/3Ö3J 200273634-35-36-37-41 -42 2002^638-39-40 2002/3644-45-46-47 2002/3653-54 DU273B55 UZ/J004-00-00-0 / -OO 2TJ02736B5 ÎÜÜ2/3671-/2 20027367/-/« Ciöztepe vergısı Daıresı Mukeltetlennden olup, adlan ve soyadları yazılı bulunan şahıslar adına tanzım eoıien ödeme emırlen Dılınen adreslennde bulunmamalan nedenı ıle teblığ edılemedıgınden 213 sayılı VUK.nun '03 ve iO6.maddelenne gOre ılgıiıienn ılan tannınden Daşlayarak bir ay ıcensınde vergı daıresıne Dızzat veya bılvekale müracaat etmeleri veya taahhütlü mektup veya tekjrafla açık adreslerini bildirmeleri halınde kendilerine süre ıle kayıtlı tebliğ yapılacağı 1 ayın brtıminde müracaatta bulunmayan veya adreslennı büdirmeyenler hakkında ış bu ılanın neşri tarihinden itibaren 1 ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur. Basın: 68613 Kıbns Rum Yönetiml ve basını, Erdoğanın ziyaretini eleçtirdi KKTC 'ye geziyasadışı LEFKOŞA (AA) - Kıbns Rum Yönetimi, Erdoğan'ın, 15 Ka- sım'da yapacağmı açıkladığı KKTC ziyaretini. "yasadışjveBM karaıianna karşı bir zryaret" ola- rak niteledi. Rum Yönetimi Sözcüsü Miha- KsPapapetru. açıklamasında. "Ül- kesiiçin değişim ve ileıiemeyi hay- laran bir siyasi Kderin uhıslarara- a faafiyetine, apaçık beDi olan bir 'yasadışı' faaÜyede başlamış ol- ması yuaktır" dedi. Rum basını da Erdoğan'ın KKTC'ye gezisine geniş verdi ve ziyareti '^asadışı'' diye niteledi. • Rum Yönetimi Sözcüsü Mihalis Papapetru, "Ülkesi için değişim ve ilerlemeyi haykıran bir siyasi liderin uluslararası faaliyetine, apaçık belli olan bir 'yasadışı' faaliyetle başlamış olması yazıktır" dedi. Ffleleftheros gazetesi, "Erdo- ma ötesinde, KKTCnin kunduş ğan,deviet pofitikasmın teyidiiçin (sahte) devîette" başlıklı haberin- de, Erdoğan'ın, "AB üyesi büjü- kelçfleriyle yapbğı toplanü sonra- sı Kıbns'ta bağımsız iki de% letten söz ettiğini ve Tûrkrve'deki siyasi ve ekonomik düzenin çizgisine gö- re hareket ettiğini" iddia etti. Politis gazetesi, "Erdoğan'ın Beiçika modefindeki geri adnn at- yddönümfi 15 Kasım'da KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'm yanıbaşmda durarak Türk görö- şünün değişınediği mesajını gön- dermekistediğini^ yazdı. .\Bthiagazetesi ise "Erdoğan'n potitikası Atina'da yargdanacak" başlıklı habere yer vererek, Erdo- ğan'ın Atina'yayapacağıziyare- tinin önemli olduğunu belirtti. Prodi: Türkiye'ye kapılanmızı, kurallara saygı gösterirse açanz IMyalog yoksa trajedi ohır ROMA (AA) - Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Romano Prodi, "Türkiye'ye kapılanınızı açahm,ama sadece kural- lara saygı gösterirse" dedi. Italyan La RepubbHca gazetesi, Prodi'nin, Ispan- ya'nın El Pab gazetesine verdiği demecini yayımla- dı. Prodi, "GelecekteTür- kiye'nin AB'ye gireceğine inamyor musunuz r soru- suna. "Bunayanıtvermek zor. Ama sorumhıluklan- mıza sadık kalmakzorun- dayız" diye yanıt verdi. Türkiye'nin önemli ya- sal değişiklikler yaptığını anımsatan Prodi, "Ancak Türkrve'nin daha yapma- a gerekenkr var, özeflilde reformlann uygulanması gerekiyor" dedi. AKP'nin seçimlerden zaferle çıkmasının kaygı yarahp yaratmayacagı yö- nündeki bir soraya da Pro- di, "Bugeçmiştekalanbir değerlendhme. Seçimden zaferle çıkanlann Uk de- meci (ÖnceKğimiz Avru- pa) oldu" yanıtını verdi. Prodi, Kopenhag'da Tür- kiye'ye üyelik görüşmele- rinin başlangıcı için tarih verilmesi için temaslarda bulunmak üzere Brüksel' e gelecek Erdoğan'a, "Din konusunda bir talebüı fle- tiüp iledlmeyeceği'' soru- Romano Prodi, 'Türldye'nin dahayapması gerekenkr var'dedi • AB Komisyonu Başkanı Prodi, Ispanya'nın El Pais gazetesindeki demecinde, AKP'nin seçimden zaferle çıkmasının kaygı yaratıp yaratmadığı konusuna da açıklık getirdi. suna şu yanıtı verdi: u Dini, bir bölünme fak- töriiolarakdüşünmek, tra- jedi ohır.Akdeniz'de haDün birMkte>aşayabimeleri için yapılabilecek her şeyivapa- cağım. Diyalog olmazsa trajedi olacak" dedi Prodi, "Avrupalıvatan- daşlann Türkhe'yi kabul etmeye hazır olnıadığını söylediğinizdoğru mu" so- rusuna verdiği yanıtta ise bunun doğru olmadığını belirtti ve "Türkh'eileara- mızda tarihi ve külrürel farkhhklar olduğunu söy- ledim,ama bunlan aşmak zorundayız, Örneğin be- nim ülkemdegüçKi bir şe\- lersö>ienmekistendiğinde, 'nıamma K Turchi!' (An- neciğim Türkler geli>"or) deniyor. Sabır ve yaknılaş- ma isteği olması gereki- yor" diye konuştu. 'Türkler yine Türktür 1 ERtVAN(AA)- Ermeni Ulusal Birlik Partısi Başkanı Artaşes Gegamanyan, seçim sonucunun u Ankara, Baku ve Tiflis arasındaki askeri bloku güçlendireceğini'' öne sürdü. Parlamento Dışişleri Komisyonu Başkanı Hovanes Hovanesyan, yönetımin Türkiye'nin dış politikasında yeni düzenleme yapmasının bölge ülkelerinde kaygılann canlanmasına yol açacağını savundu. Parlamento Birlik Grubu lıden Galust Sahakyan da AKP'nin zaferinin bölgede olumlu değişiklikler yapmayacağını iddia ederek, "Tûrkler yine Türktür" ifadesini kullandı. Orinat Yerkır grubu üyesi Mher Şahgeldivan ise, AKP'nin önceliğinin Arap ve Müslüman ülkeler olacağını iddia etti. Berlusconi'den kutlama mesajı ANKARA (AA) - Italya Başbakanı Sihio Beriusconi. AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, partisinin seçimdeki başansı nedeniyle kutladı.Berlusconi'nin, gönderdiği yazılı mesajda, Erdoğan'ı kutladığı ve ülkesine davet ettiği öğrenildi.Öte yandan, Irak Kürdistan Yurtseverler Birliği Lideri Celal Talabani de Erdoğan'a kutlama mesajı gönderdi. Türkiye-Gürcistan ilişkileri Şevardnadze: İşbirliği sürecek TtFLİS(AA)-Gürcis- tan Cumhurbaşkanı Edu- ard Şevardnadze, Türki- ye'de yeni kurulacak hü- kümetle, önceki hükümet- le olduğu gibi çok başan- lı bir işbirliği gerçekleşti- receklerini söyledi. Şişecam tarafindan sa- tın alınarak işletmeye açı- lan Ksani Cam Fabrikası ek tesislerinin açılışında Türk gazetecile- rin sorulannı ya- nıtlayan Şevard- nadze, "Seçnnfer istikraıt bir or- tamda yapıldı. Sonuçlann çok iyiokhığunaina- njyorum.TJlkeie- rinıiz arasındaki ilişkilerde deği- şiklik olacağını sanmıyonım. Yeni hükü- metle de başanh bir işbir- lğg Kğjbmizçok derinkşti ve fle- rigitti*'dedi. "Kafkas banşmm ger- çekleşmesiyohındaTürki- ye'den beklentflerinin neol- duğunun" sorulması üze- rine Şevardnadze, "Türki- ye bize aktif olarak yar- dımcı oluyor, toprak bü- tünlüğümüzün korunma- sma da etkin destek veri- yor" diye konuştu. Abhazya sorununun çö- zümü konusunda ulusla- rarası bir konferans dü- zenlenmesi görüşünü or- taya attığını anımsatan Şe- vardnadze, "Türkrve'nin böykbir konferansta en et- kin kaûhmcı olacağını ve iyi bir organizasyon dü- zenleyebüeceğini düşünü- yorum" dedi. NATO'yaüye Türkiye'nin gün- deminde AB'ye üye olma süreci- nin bulunduğu- na işaret eden Şevardnadze, "Biz de NATO üyesi olmayaça- hşıyomz. olaca- ğ â Önemli olan, üddevktarasm- da ekonomi, sivaset, bflim, diğeralanlardavakınişbr- Bği y^pılmasıdır" dedi. Şevardnadze, ülkesinin coğrafı açıdan Türkiye ile Rusya arasında olduğuna işaret ederek "Türkiyeile iüşkileriıniz güzel, Rusya ile çeşitli güçlükler var. Türkrve'nin de, Rusya'nm da, Gürcistan'ın da ama- a işbirliği yapmak \e halkı için iyi yaşam koşullan hazniamaktn"" dedi.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog